Вдовичин Ігор Ярославович

Посада: професор кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Електронна пошта: ihor.vdovychyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.facebook.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Copernicus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Зарубіжна та українська політична думка; Історія держави і права; Методологія науки

Курси

Публікації

Основні публікації:

Монографії:

 1. Вдовичин І.Я. Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико – історична традиція та новації: монографія / І. Я. Вдовичин (керівник авт. кол.), М. І. Голинська, А. Б. Медвідь. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 252 с. (внесок авт. – І розд).
 2. Національна безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014 рр.); у 5-ч. / упоряд.: Л. Рябошапко, І. Вдовичин, В. Гринчак, А. Луцький, І. Томюк; за ред. Л. Рябошапки, А. Луцького. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – Ч.1. – 904 с. ; Ч.2. – 732  с. ; Ч.3. –  828 с. ; Ч.4. – 760 с. ; Ч.5. – 772 с.
 3. Вдовичин І.Я. Інтеграційний вимір інституту прав людини 6 монографія / І. Вдовичин, І.М. Жаровська, Ю.О. Фігель – Львів: Видавництво «Сполом», 2013. – 188 с. (у співавторстві).
 4. Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі : колективна монографія / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, О. Ю. Дащаківська та ін. ] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 770 с. (у співавторстві).
 5. Вдовичин І.Я. Свобода особи в правій українській політичній думці (20–30 рр. ХХ ст.) 6 монографія / І.Я. Вдовичин. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.

Статті:

Статті в зхарубіжних періодичних виданнях:

 1. Vdovychyn I.Friedrich Nietzsche and Information Society: Dangers of the Radical Social Division / Ihor Vdovychyn ,Viktoriya Bun, Nataliia Khoma // Dialogue and universalism 32 (2), 2022  p.127-140. Scopus

 

https://doi.org/10.5840/du2022322231

https://www.pdcnet.org/du/content/du_2022_0032_0002_0127_0140?fbclid=IwAR08tAerRbjTsULPWSnLeOb3jVagMfQr_VIj4eOsEGkYldJuCRjv3lbZIF0

 

2.Vdovychyn Ihor Illiberal Democracy as a Result of Liberal Democratic Regression in Central and Eastern European Countries / Nataliya Khoma, Vdovychyn Ihor. // European journal of transformation studies 2021 vol. 9, no. 1 – p. 58-71. Web of Science https://www.journal-transformation.org/docs/EJTS_2021_9_1/EJTS_2021_vol_9_no_1.pdf

DOI:10.5604/01.3001.0015.6887

e-ISSN 2298-0997

3.Vdovychyn Ihor. Universal basic income as a form of social contract:assessment of the prospects of institutionalisation / Nataliya Khoma Vdovychyn Ihor //  Prezstrzen Spolezna. Czasopismo naukowe. Social  space scientific journal. – Rzeszow – 2021/ #1 (21). P.97-116.  http://socialspacejournal.eu/indexpl.html; (ISSN: 2084-7696, eISSN: 2084-1558)    http://socialspacejournal.eu/Social%20Space%20Journal%2012021(21).pdf Scopus

 1. Vdovychyn I. Deconstruction of the Welfare State: The Impact of Globalization and Technological Factors / Khoma N., Vdovychyn I // Revija za socijalnu politiku. 2020. 27 (3), 269-285 doi: 10.3935/rsp.v27i3.1696

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19780 Scopus

 

 

Статті в українських періодичних виданнях:

 1. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30 рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 3 (71). – С. 385–394.;
 2. Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження української політичної думки першої половини ХХ століття // Політикус. Науковий журнал. Випуск 1. – 2015. Одеса. – С. 5-10.
 3. Застосування ідей природного права в українській політичній думці державницького напряму (20-30 рр. ХХ ст.) // Політикус. Науковий журнал. Випуск 2. 2015. Одеса. – С. 5-9.
 4. Криза суверенної держави і проект владного інституту глобальної спільноти // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2015. – №37(3). – С. 17-27.
 5. Ідея циклічності в політико-правовій думці (Дж. Віко) // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2016. – Вип. №3. – С. 10-25.
 6. Політико-правові ідеї Е. Берка і сьогодення // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2017. – Вип. №4. – С. 10-25.
 7. Глобалізація і європейська традиція правоутворення // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2017. – Вип. №5. – 292 с. – С. 18-30.
 8. Технократична модель суспільних відносин в політико-правових поглядах К.-А. Сен-Сімона // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. №6. – 264 с. – (Юридичні науки). – С. 8-19.

Підручники та посібники:

 1. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / І.Я. Вдовичин. – Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 248 с.
 2. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / І. Я. Вдовичин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 592 с.
 3. Історія політичних і правових учень : навчальний посібник / І. Я. Вдовичин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 492 с.
 4. Історія політичної думки України : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.]. – Львів : Новий Львів-2000, 2017. – 632 с.
 5. Політологія: енциклопедичний словник / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с.  (у співавторстві).
 6. Теорія політики : підручник / Денисенко В.М., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я. та ін. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 668 с.
 7. Історія політичної думки: навч. енциклопедичний словник-довідник (гриф МОН). – Л.: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. (у співавторстві).

5. Вдовичин І.Я. Свобода і відповідальність : консервативна інтерпретація (О. Шпенглер) / І.Я. Вдовичин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. – Львів, 2018. – Вип. 7. – С. 8-18. http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2616-7611-2018-07-01.pdf
6. Вдовичин І.Я. Модерн і тиранія (свобода людини в умовах інформаційного суспільства) / І.Я. Вдовичин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. – Львів, 2019. – Вип. 8. – С. 8-18.
7. Вдовичин І.Я. Міграція як виклик правам і свободі людини / І.Я. Вдовичин // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2019. Випуск 23. – С. 137-143.
8. Вдовичин І.Я. Формування комплексної міграційної політики як умова забезпечення стабільності країн ЄС / І.В. Вдовичин, Н.М. Наумкіна // Політикус. Науковий журнал. Випуск 2. 2019. Одеса. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – 94 с. – С. 22-27. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/7261
9. Вдовичин І.Я. Вплив постмодернізму на розбудову моделі мовної політики / І.Я. Вдовичин, С.В. Савойська // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки. – 2019. – № 4. – С. 79-85. – 102 с. https://jvestnik-politology.donnu.edu.ua/article/view/7607
10. Вдовичин І.Я. Аксіологічні основи моделі мовної політики: теоретико-методологічний аналіз / І.Я. Вдовичин, С.В. Савойська // Філософські та методологічні проблеми права. Національна академія внутрішніх справ. – 1(17) 2019. – С. 16-24.
11. Вдовичин І.Я. Оцінка діяльності ЄС щодо зміцнення демократії в державах-учасницях останніх «хвиль» розширення / І. Вдовичин, Н. Хома // Гуманітарні візії. – 2021. Випуск 7.- №1. – С. 10-16. DOI: https://doi.org/10.23939/shv2021.01.010
12. Vdovychyn Ihor. Entwertung der Bürgerrechte und der politischen Rechte und Freiheiten unter den Bedingungen des Autoritarismus in Weißrussland und Russland / N. Khom., І. Vdovychyn // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – Т. 43. – 312 с. – С.203-210
DOI: 10.31861/mhpi2021.43.203-210
1. Вдовичин І.Я. Феномен громадської думки – філософсько–соціологічний аспект / І.Я. Вдовичин, О. З. Кендус // Гілея. Науковий вісник. – Київ. – 2019. – Випуск 141 (№2). Ч. 2. Філософські науки. – С. 18-22.
2. Vdovychyn I. Deconstruction of the Welfare State: The Impact of Globalization and Technological Factors I. Vdovychyn, N. Khoma // Revija Za Socijalnu Politiku Zagreb 2020.god. 27, br. 3, str. 269-285, Khoma N., Vdovychyn I. Deconstruction of the Welfare State: The Impact of Globalization and Technological Factors. Revija za socijalnu politiku. 2020. 27 (3), 269-285 (Scopus). doi: 10.3935/rsp.v27i3.1696
3. Vdovychyn I. EU Policy on Deepening Liberal Democracy: A Case Study of the Baltic States / N. Khom., І. Vdovychyn // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2021. №1. S. 89-105. DOI 10.14746/ssp.2021.1.6
4. Vdovychyn Ihor. Universal basic income as a form of social contract:assessment of the prospects of institutionalisation / Nataliya Khoma Vdovychyn Ihor // Prezstrzen Spolezna. Czasopismo naukowe. Social space scientific journal. – Rzeszow – 2021/ #1 (21). P.97-116. http://socialspacejournal.eu/indexpl.html; (ISSN: 2084-7696, eISSN: 2084-1558) http://socialspacejournal.eu/Social%20Space%20Journal%2012021(21).pdf Scopus
5. Vdovychyn Ihor Illiberal Democracy as a Result of Liberal Democratic Regression in Central and Eastern European Countries / Nataliya Khoma, Vdovychyn Ihor. // European journal of transformation studies 2021 vol. 9, no. 1 – p. 58-71. Web of Science https://www.journal-transformation.org/docs/EJTS_2021_9_1/EJTS_2021_vol_9_no_1.pdf
1. Vdovychyn I. Liberal idea in the ukrainian political thought of the 20-30s of the twentieth century / I. Vdovychyn // Global academics. International Journal of Advance Researches. Priorities of Social Development in the Vision of Modern Ukrainian Scientists. Issue #1(1), 2018. P. 32-43. https://www.i-journal.org/index.php?item=archive&id=1
1. Вдовичин І.Я. Творення сучасної української державності і В. Липинський / І.Я. Вдовичин // Збірник матеріалів наукової конференція присвячена 135-й річниці від дня народження В’ячеслава Липинсьеого. Луцьк, 24-25 квітня 2017 р. / за ред В.І. Бортнікова, В.В. Бусленка. А.Г. Шваба. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 192 с. – С. 102-112.
1. Вдовичин І.Я. Клерикальна традиція в українській політико-правовій думці (А. Шептицький) / І.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (правові підходи до геополітичних реалій): Матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Львів, 23 грудня 2016 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2016. – 252 с. – С. 59-61.
2. Вдовичин І.Я. Проблема відповідальності людини в українській політико-правовій думці правого спрямування/ І.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали VIІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 22 грудня 2017 року): тези доповідей: Видавництво «Растр-7», 2017. – С. 85-88. – 536 с.
3. Вдовичин І.Я. Політико-правові механізми удосконалення державно-владних відносин в сучасній Україні / І.Я. Вдовичин, Я.В. Чорненький // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали VIІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 22 грудня 2017 року): тези доповідей: Видавництво «Растр-7», 2017. – С. 504-506. – 536 с.
4. Вдовичин І.Я. Глобалізація як виклик свободі людини / І.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 21 грудня 2018 року): тези доповідей: Видавництво «Растр-7», 2018. – С. 35-37. (204 с.)
5. Vdovychyn I.Totality As A New Future? / I. Vdovychyn// Collection of scientific materials International Scientific Conference: “Stability in Unstable World” (22 march 2019) / Ivan Franko National University of Lviv Faculty of International Relations; University of Warmia and Mazury in Olsztyn Institute of Political Science. – Center of Scientific Research and Development in cooperation with Ivan Franko National University of Lviv and University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2019. – p. 303-307. (332 p.).
6. Вдовичин І.Я. Видавнича діяльність української політичної еміграції у Чехословаччині (20-30 ті рр. ХХ століття) / І.Я. Вдовичин // Видавничий рух в Україні: середовище, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд В. Пасічник. Львів,2019. 240 с. (С. 65-67).
7. Вдовичин І.Я. Групове мислення – традиція управління в Україні / І.Я. Вдовичин // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 с. (с.99-102).
8. Вдовичин І.Я. Cуб’єктність у прийнятті рішень в умовах цивілізаційних викликів / І.Я. Вдовичин // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”, 22 квітня 2020 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 34-37. – 208 с.
9. Вдовичин І.Я. Ф. Ніцше та небезпеки радикального соціально поділу / І.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 27 грудня 2019 року): тези доповідей: Видавництво «Растр-7», 2020. – С. 35-37. (204 с.).
10. Вдовичин І.Я. Свобода як центральне поняття політико-правової концепції Т. Джефферсона / І.Я. Вдовичин, Д.М. Сорока // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя / Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Львів, 27 грудня 2019року): тези доповідей: Видавництво «Растр-7», 2020. – С. 135-137. (204 с.).
11. Вдовичин І.Я. Демократія як інструмент руйнування прав і свобод людини / І.Я. Вдовичин // Матеріали Міжнародної конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення». – 18-19 травня 2020 р. / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 34-38 ( 342 с.).
12. Вдовичин І.Я. Формування технократичної моделі управління ( К.А.Сен-Сімон) / І.Я. Вдовичин // Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”, 23 квітня 2021 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло.
13. Вдовичин І.Я. Криза концепту соціальної держави чи криза управління? // Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-22 жовтня 2021 р.) / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Львів, 2021. – 637 с. – С. 12-16.
14. Вдовичин І.Я. Між бути і мати // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 226 с. – С. 106 – 108.
1. Вдовичин І.Я. Проблема міграції і проект вселюдської спільноти / І.Я. Вдовичин // Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців): історія і сучасність : матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції / Наук. Інтернет-конференції (Львів, 19 квітня 2016 р.). – Вип. 5 / Терлюк І.Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка 2015. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 172 с. – С. 9-13.
2. Вдовичин І. Я. Берк як критик сучасних концепцій «соціальної інженерії» / І.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського тороговельно-економічного університету / [відп. За вип.: проф. Семак Б.Б. – Львів : Растр-7, 2016. – 494 с. – С. 64-67.
3. Вдовичин І.Я. Ж. Бодрійяр про симулятивний характер сучасної держави і права / І.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017.  440 с. – С. 76-79.
4. Вдовичин І.Я. Питання самоврядування в політико-правових поглядах В. Липинського / І.Я. Вдовичин // Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія та сучасність (аспекти права).На вшанування пам’яті проф. Юрія Панейка: матеріали Шостої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції / Наук. інтернет-конференції. – Вип. 6 /Терлюк І.Я. (укладач) / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 162 с.- C. 21-25.
5. Вдовичин І.Я. Політико-правові ідеї Юрія Липи і сучасність / І.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 386 с. – С. 46-47.
6. Вдовичин І.Я. Теоретико-методологічні підходи до дослідження політологічного змісту теорії постмодерну /І.Я. Вдовичин // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018. – Випуск 14. / Матеріали четвертих міжвузівських методологічних читань «Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи. – 250 с. – С. 217-220.
7. Вловичин І.Я. Політичні ідеї Юрія Липи в умовах цивілізаційних викликів /І.Я. Вдовичин // Дев’яті Липівські читання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2018 р.) / упоряд. С.В. Кучеренко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 295 с. – С. 7-12.
8. Вдовичин І.Я. О. Шпенглер як футуролог / І.Я. Вдовичин // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Випуск 19. – С. 222-225.
9. Вдовичин І.Я. Свобода і рівність (як умова і як конфлікт) /І.Я. Вдовичин // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 308 с. – С. 35-37.
10. Вдовичин І.Я. Тиранія і модерн /І.Я. Вдовичин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С. 97-100. – 240 с.
11. Вдовичин І.Я. Періодичне видання як джерело з історії української політичної думки (за матеріалами «Літературно-Наукового Вістника» (1922-1932) / І.Я. Вдовичин // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та повідомлення дванадцятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції: Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р. / НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства / гол. ред. М.М. Романюка. – Львів, 2018 р. – 436 с. – С. 164-169.
12. Вдовичин І.Я. Свобода і рівність у ХХІ столітті /І.Я. Вдовичин // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри» (Івано-Франківськ, 23-24 травня 2019 р.). – 202 с. – С. 147-149.
13. Вдовичин І.Я. Ю. Липа про геополітичні виклики / І.Я. Вдовичин // Десяті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 р.) / ред. С. Кучеренко. Івано-Франківськ: ІФНМУ. – 208 с. ( С. 181-185).
14. Вдовичин І.Я. Ф. Ніцше та інформаційне суспільство /І.Я. Вдовичин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – 215 с. – С. 55-58.
15. Вдовичин І.Я. Модернізаційні виклики для України (застосування теоретичної спадщини С. Гантінґтона) / І.Я. Вдовичин // VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 118-122. – 223 с.
16. Вдовичин І.Я. Вплив соціальних зв’язків на якість управлінських рішень /І.Я. Вдовичин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – 274 с. _ С. 77-80.
17. Вдовичин І.Я. Мова та інформаційна війна (на тлі постаті Жака Лакана) // Мовна політика держави: історико-правова ретроспектива і сучасність: Матеріали 13-тої Всеукраїнської наукової конференції / Наукові конференції історико-правової проблематики. (3 грудня 2021 р.) Вип. 13 / Терлюк І.Я. (укладач)/ ІППО НУ «Львівська політехніка». Львів: Л-Прес, 2021. 139 с. – С. 24-29.
18. Вдовичин І.Я. Між бути і мати // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 226 с. – С. 106 – 108.
1. Вдовичин І.Я. Історія політичних і правових вчень: навчальний посібник / І. Я. Вдовичин . – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. — 492 с.
2. Вдовичин І.Я. Українська політична думка періоду занепаду козацько-гетьманської держави (кінець ХVІІ – ХVIII cтоліття) /І.Я. Вдовичин // Історія політичної думки України : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.] – Львів: Новий Львів-2000, 2017 р. – 632 с. – С. 100 – 126.
3. Вдовичин І.Я. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для студентів спеціальності 081 «Право» / І.Я. Вдовичин, Г.М. Санагурська. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 46 с.
4. Вдовичин І.Я. Історія політичних і правових учень. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право» / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 88 с.
5. Вдовичин І.Я. Історія держави і права зарубіжних краї. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право». – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 92 с.
6. Вдовичин І.Я. Історія держави і права України. Методичні вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань тести для студентів спеціальності 081«Право». / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – 90 с.
7. Вдовичин І.Я. Історія держави і права Україна: навчальний посібник /І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 388 с.
Вдовичин І.Я. Гувер Герберт Кларк // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія; за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми / О. В. Бабкіна, С. М. Дерев’янко, М. П. Требін та ін.; Львів: Новий Світ-2000, 2018. – 369 с. – С. 235-243.

Біографія

Народився 9 червня 1960 р., в с. Колоколин, Рогатинського р-ну, Івано-Франківської області. В 1997 р. закінчив середню школув м. Бурштин. У 1982-1987 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1989-1992 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «політологія» у Львівському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі політології. В 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему: «Політична культура молоді: суть та проблеми формування».  Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р. Доктор політичних наук з 2011 року. Тема дисертації: «Свобода особи в українській політичній думці правого спрямування (20–30-х рр. ХХ ст.)». Вчене звання професора присвоєно у 2013 р.

Після навчання в аспірантурі працював в науково-дослідному центрі періодики Львівської національної наукової бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника на посаді наукового співробітника (1993-1997 рр.). З 1997 р. на викладацькій роботі у Львівській комерційній академії. З 2012 р. професор кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!