Вдовичин Ігор Ярославович

Посада: професор кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Електронна пошта: ihor.vdovychyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.facebook.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Зарубіжна та українська політична думка; Історія держави і права; Методологія науки

Курси

Публікації

Основні публікації:

Монографії:

 1. Вдовичин І.Я. Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико – історична традиція та новації: монографія / І. Я. Вдовичин (керівник авт. кол.), М. І. Голинська, А. Б. Медвідь. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 252 с. (внесок авт. – І розд).
 2. Національна безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014 рр.); у 5-ч. / упоряд.: Л. Рябошапко, І. Вдовичин, В. Гринчак, А. Луцький, І. Томюк; за ред. Л. Рябошапки, А. Луцького. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – Ч.1. – 904 с. ; Ч.2. – 732  с. ; Ч.3. –  828 с. ; Ч.4. – 760 с. ; Ч.5. – 772 с.
 3. Вдовичин І.Я. Інтеграційний вимір інституту прав людини 6 монографія / І. Вдовичин, І.М. Жаровська, Ю.О. Фігель – Львів: Видавництво «Сполом», 2013. – 188 с. (у співавторстві).
 4. Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі : колективна монографія / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, О. Ю. Дащаківська та ін. ] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 770 с. (у співавторстві).
 5. Вдовичин І.Я. Свобода особи в правій українській політичній думці (20–30 рр. ХХ ст.) 6 монографія / І.Я. Вдовичин. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.

Статті:

 1. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30 рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 3 (71). – С. 385–394.;
 2. Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження української політичної думки першої половини ХХ століття // Політикус. Науковий журнал. Випуск 1. – 2015. Одеса. – С. 5-10.
 3. Застосування ідей природного права в українській політичній думці державницького напряму (20-30 рр. ХХ ст.) // Політикус. Науковий журнал. Випуск 2. 2015. Одеса. – С. 5-9.
 4. Криза суверенної держави і проект владного інституту глобальної спільноти // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2015. – №37(3). – С. 17-27.
 5. Ідея циклічності в політико-правовій думці (Дж. Віко) // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2016. – Вип. №3. – С. 10-25.
 6. Політико-правові ідеї Е. Берка і сьогодення // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2017. – Вип. №4. – С. 10-25.
 7. Глобалізація і європейська традиція правоутворення // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2017. – Вип. №5. – 292 с. – С. 18-30.
 8. Технократична модель суспільних відносин в політико-правових поглядах К.-А. Сен-Сімона // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. №6. – 264 с. – (Юридичні науки). – С. 8-19.

Підручники та посібники:

 1. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / І.Я. Вдовичин. – Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 248 с.
 2. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / І. Я. Вдовичин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 592 с.
 3. Історія політичних і правових учень : навчальний посібник / І. Я. Вдовичин. – Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 492 с.
 4. Історія політичної думки України : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.]. – Львів : Новий Львів-2000, 2017. – 632 с.
 5. Політологія: енциклопедичний словник / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с.  (у співавторстві).
 6. Теорія політики : підручник / Денисенко В.М., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я. та ін. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 668 с.
 7. Історія політичної думки: навч. енциклопедичний словник-довідник (гриф МОН). – Л.: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. (у співавторстві).

Біографія

Народився 9 червня 1960 р., в с. Колоколин, Рогатинського р-ну, Івано-Франківської області. В 1997 р. закінчив середню школув м. Бурштин. У 1982-1987 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1989-1992 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «політологія» у Львівському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі політології. В 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему: «Політична культура молоді: суть та проблеми формування».  Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р. Доктор політичних наук з 2011 року. Тема дисертації: «Свобода особи в українській політичній думці правого спрямування (20–30-х рр. ХХ ст.)». Вчене звання професора присвоєно у 2013 р.

Після навчання в аспірантурі працював в науково-дослідному центрі періодики Львівської національної наукової бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника на посаді наукового співробітника (1993-1997 рр.). З 1997 р. на викладацькій роботі у Львівській комерційній академії. З 2012 р. професор кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!