Політичні аспекти мультикультуралізму

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10120професор Вдовичин І. Я.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „ Політичні аспекти мультикультуралізму ” покликана забезпечення оволодіння студентами основними інтелектуальними напрацюваннями у сфері політичних ідей щодо неконфліктного співбуття  спільнот із відмінними культурно-історичними та релігійними традиціями, продемонструвати взаємозв’язок між теоретичними напрацюваннями та політичною практикою, значимість теоретичних ідей у  будівництві політичних і правових інститутів, у формуванні  усвідомленого сприйняття важливості ідей толерантності, міжкультурної комунікації як інструменту   забезпечення прав і свобод людини.

Рекомендована література

Основна література

1.      Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження і поширення націоналізму. – К.: Критика, 2001. – 271 с.

2.      Арендт Х. Джерела тоталітаризму : пер. з англ. / Ханна Арендт. – 2-е вид. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.

3.      Арон Р. Мир і війна між націями : пр. з фр. / Реймрн Арон. – К. : МП «Юніверс», 2000. – 686 с.

4.      Бандурка А.С. Строката ковдра мультикультуралізму : монографія / А.С. Бандурка. – Харків : Золота миля, 2013. – 198 с.

5.      В’євйорка М. Віднайдена сенсу. Суб’єкт перед лицем глобалізації. Київ. 2017. 288 с.

6.      Висоцька Н. О. Дискусійні питання мультикультуралізму в американському соціумі / Н. О. Висоцька // Концепція мультикультуралізму. – К. : Стилос, 2005. – С. 16-29.

7.      Волошенюк О. Переваги і недоліки політики мультикультуралізму // Форум права. 2019. № 56 (3). С. 6–12.

 1. Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.Й. Культура. Ідеологія. Осо­бистість: методолого-світоглядний аналіз. – К., Знання України, 2002, 580 с.

9.      Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.

10.   Дрожжина С.В. Мультикультуралізм як концептуальна модель та праксеологія розуміння сучасного українського соціуму: монографія / С.В.Дрожжина. – Донецьк,  2009. – 288 с.

 1. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства : навч. посіб. / Павленко Ю. В. ; від. ред. та автор вст. слова С. Кримський. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 1999. – 360 с.
 2. Скнар О. Особливості політичної ідентичності старшокласників [текст] / О.Скнар // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – C. 90–94.

13.   Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер / Пер. з англ. – К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с.

14.   Филик О. Проблемні аспекти та критика політики мультикультуралізму в країнах Європи // Регіональні студії. 2021. № 27. С. 69–76.

15.   Филик О. Особливості та моделі управління інтеграцією, культурним розмаїттям і політики мультикультуралізму в країнах Європи // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2021. Вип. 37. С. 206–215.

16.   Шаап С. Мстива отрута: ріст невдоволення / Сібе Шаап ; пер. з нід. С. Святенко – К. : Вид-во Жупанського, 2015. – 22 с.

17.   Шай Р. Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації / Роман Шай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 55–59.

18.   Яновська О. М. Політична ідентичність населення України / О. М. Яновська // Актуальные проблемы современных наук – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_ APSN_2011/Politologia/10_87746.doc.htm.

 1. Ярош О. А. Мультикультуралізм і криза довіри: межі толерантності / О. А. Ярош // Концепція мультикультуралізму. – К. : Стилос, 2005. – С. 128-131.

20.   Kymlicka W. Defending diversity in an era of populism: Multiculturalism and interculturalism compared // Meer N., Modood T., Zapata-Barrero R. Multiculturalism and interculturalism. Debating the dividing lines. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. P. 158–177.

21.   Kymlicka W. The Essentialist Critique of Multiculturalism: Theories, Policies, Ethos // Uberoi V., Modood T. Multiculturalism Rethought: Interpretations, Dilemmas, New Direc­tions. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. P. 209–249.

 1. Fylyk O. Formation and effects of the politics of multiculturalism’s development: historiographical context on the European background // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2021. Nr. 15. S. 206–217.

 

Додаткова література

23.   Бурд’є П. Влада журналістики П. Бурд’є // Ї.: Незалежний культурологічний часопис, 2004. – Ч. 32. – С.10-17.

24.   Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор : пер. з англ. / Р. Конквуест. – К. : Либідь, 1993. – 384 с.

25.   Козловець М. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації: монографія / М.  Козловець, Н.Ковтун. – Київ: ПАРАПАН, 2010. – 210 с.

26.   Короткий оксфордський політичний словник : пер. з англ. / за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К. :Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789 с.

 1. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше ; пер. з нім.
  А. Онишка, П. Таращука. – К. : Основи, Дніпро, 1993. –  435 с.

28.   Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / М. Норман ; пер. з англ. В. Старка. – К. : Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с.

 1. Сладкий Д. Національна ідентичність як фактор національної та міжнародної безпеки //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www URL: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=83&c=2035.
 2. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті : пер. з фр. / Франсуа Фюре. – К. : Дух І Літера, 2007. – 810 с.

31.   Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії /  Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марголен / пер. з фр. Яреми Кравця. – Львів : Афіша, 2008. – 711 с.

32.   Енциклопедія постмодернізму / [наук. ред. О. Шевченко]. – К.: Основи, 2003. – 503 с.

33.   Іванов І.Ю. Феномен політичної ідентичності: політологічний аспект [Е-ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Grani/2012_4/34.pdf

34.   Попович М. В. Витоки мультикультуралізму / М. В. Попович // Концепція мультикультуралізму. – К. : Стилос, 2005. – С. 8-15

35.   Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: полі- тичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – 255 с.

36.    Сміт Е.Д. Національна ідентичність[електронний ресурс]: http://litopys.org.ua/smith/smi02.htm

37.   Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Ідентичність та її мовний компонент у не одномовному суспільстві: українські реалії. [Е-ресурс]: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/ www/mova_i_suspilstvo/02_2011/14_Radevych.pdf

 

38.   Рено Ф. Мультикультуралізм / Філіп Рено // Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей / наукові керівники проекту: Барбара Кассен і Костянтин Сігов ; [пер. з фр.]. – Вид. друге, виправл. – К. : Дух і літера, 2011. – Т. 1. – С. 326-329.

39.   Тягло О. В. Роздуми Карла Поппера щодо теорії та практики демократичної держави / О. В. Тягло // Постмето- дика. – 2010. – № 1 (92). – С. 2-10.

40.   Федотова В. Єдність і багатоманітність культур за умов глобалізації / Валентина Федотова // Філософська думка. – 2011. – № 4. – С. 64-75.

41.   Lentin A., Titley G. The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age. London: Zed Books, 2011. 298 p.

42.   Levey G. Diversity, duality and time // Meer N., Modood T., Zapata-Barrero R. Multiculturalism and interculturalism. Debating the dividing lines. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. P. 201–224.

43.   Levey G. Interculturalism vs. Multiculturalism: A Distinction Without a Difference? // Journal of Intercultural Studies. 2012. Vol. 33. No. 2. P. 217–224.

44.   Levey G. The Bristol school of multiculturalism // Ethnicities. 2019. Vol. 19. No. 1. P. 200–226.

45.   Loobuyck P. Towards an intercultural sense of belonging together: Reflections on the theoretical and political level // Meer Modood N., T., Zapata-Barrero R. Multiculturalism and interculturalism. Debating the dividing lines. Edinburgh, 2016. P. 225–245.

46.   Ossewaarde M. The national identities of the death of multiculturalism discourse in Western Europe // Journal of Multicultural Discourses. 2014. Vol. 9. No. 3. P. 173–189.

 

 Інформаційні ресурси

 

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/
 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/
 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/
 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/
 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/
 9. Інформаційні ресурси в Інтернеті Офіційні веб-сайти органів державної виконавчої влади, інших органів публічної влади, в тому числі Інтернет-сайти органів місцевого самоврядування. Інформаційний ресурс http://udl.despro.org.ua/ , де зібрані е-курси у сфері публічного управління

 

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Політичні аспекти мультикультуралізму

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Політичні аспекти мультикультуралізму" 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: "Політичні аспекти мультикультуралізму" 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус