Менеджмент партійної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11120професор Вдовичин І. Я.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11120ФФІм-11професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Менеджмент партійної діяльності ” нормативна для підготовки магістрів з галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 052 – політологія, і охоплює теоретичні знання з питань еволюції політичних ідей в Україні щодо партійного менеджменту, та набуття практичних вмінь і навичок щодо аналізу теоретичних напрацювань, нормативної бази, політичної практики та інтерпретації законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень суб’єкта публічного менеджменту партійної діяльності.
Дисципліна викладається в 3 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна „ Менеджмент партійної діяльності ” покликана забезпечення оволодіння студентами основними положеннями Конституції України та законодавства в галузі політичного та партійного менеджменту. Зокрема: розуміння сутності понять “політичний менеджмент”, та змістовний зв’язок логічного ряду: “управління”, “державне управління”, “менеджмент”, “політичне керівництво”, “політичний менеджмент”, «партійний менеджмент», організація роботи політичних органів управління, політичних партій, громадських організації та менеджерська і маркетингова складова у забезпеченні їх
функціонування.

Рекомендована література

Основна література

 1. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. К., 2005.
 2. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії ресурси, технології, маркетинг. – К. МАУП, 2001.
 3. Вдовичин І. Модерн і тиранія (свобода людини в умовах інформаційного суспільства) Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. Зб. наук. праць. – Львів, 2019. – Вип. 8. – С. 8-18.
 4. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К. Основи, 1998. – 534 с.
 5. Воронкова В. Г. Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації В. Г. Воронкова  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – Вип. 34. – С. 24-42.
 6. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. М. Ф. Головатий. — 2- ге вид., допов. — К.  ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. — 296 с.
 7. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності Навч. пос. – К. МАУП, 2002. – 176 с.
 8. Головатий М. Ф. Політичний менеджмент. – К. МАУП, 2006.
 9. Історія політичної думки. Навчальний енциклопедичний словник – довідник заг.ред.д.п.н.Хоми Н.М.[В.М.Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] – Львів Новий Львів-2000, 2014 р. – 765 с.
 10. Історія політичної думки України підручник  за заг. ред. Н.М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.] – Львів Новий Львів-2000, 2017 р. – 632 с.
 11. Конституція України. Текст.
 12. Кочубей Л. О. Виборчі технології політологічний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України).- К., 2006.
 13. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] за заг. ред. Хоми Н. М. – Львів Новий Львів-2000, 2015 р. – 492 с.
 14. Перевозник Л. Політичний менеджмент сутність та особливості розвитку в Україні в період формування громадянського суспільства Наукові записки. Серія історичні науки, 2011. – Вип 15. С. 96-112.
 15. Перелік політичних партій, зареєстрованих міністерством юстиції України станом на 01.01.2020.
 16. Прикладна політологія навч. посіб. За ред.. В. П. Горбатенка. – К.  ВЦ “Академія“, 2008. – 472 с.
 17. Примуш М. Політичні партії історія та теорія. Навчальний посібник. К. 2008. 416 с.
 18. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К. Генеза, 1997 – 400 с.
 19. Політологічний словник Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонака. – К.  МАУП, 2005 – 792 с.
 20. Політологія енциклопедичний словник [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів  ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с
 21. Політологія: підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. М. І. Панов (керівн. авт. кон.), Л. М.Герасіна, В. С. Журавський та ін.. – К. Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре“, 2005. – 520 с.
 22. Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник  [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів  «Новий Світ-2000», 2015. – 396 с.
 23. Теорія політики. Підручник [Денисенко В.М., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я. та ін.]. – Львів Ліга-Прес, 2015. – 668.
 24. Шведа Ю. Політичні партії у виборах. Теорія та практика виборчих кампаній. К. 2012 . 376 с.
 25. Шульга М. А., Зубчик О. А. Політичний менеджмент: навчальний посібник. – К. Академвидав., 2013. – 160 с.
 26. Ясперс К. Психологія світоглядів. – К. Юніверс, 2009. – 461 с.
 27. Рanebіanco А. Polіtіcal Partіes Organіzatіon and Power. – Cambrіdge Cambrіdge Unіversіty Press, 1988. 264 р
 28. Vdovychyn I. Khoma N. Deconstruction of the Welfare State The Impact of Globalization and Technological Factors Revija Za Socijalnu Politiku Zagreb 2020.god. 27, br. 3, str. 269-285.
 29. Vdovychyn I. Khoma N. EU Policy on Deepening Liberal Democracy A Case Study of the Baltic States Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2021. №1. S. 89-105.
 30. Vdovychyn I. Khoma N. Illiberal Democracy as a Result of Liberal Democratic Regression in Central and Eastern European Countries. European journal of transformation studies 2021 vol. 9, no. 1 – p. 58-71.
 31. Vdovychyn I. Khoma N. Socio-Political Crowdfunding as the Latest Philosophy of Cooperation and Solidarity. Історико-політичні проблеми сучасного світу Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет. 2022. – Т. 45. – 272 с. – С. 186-192.

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Менеджмент партійної діяльності

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус