Контекстуальні особливості дискурсу свободи

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826професор Вдовичин І. Я.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41Мотрен С. М.
ФФІ-42Мотрен С. М.

Опис курсу

Курс «Контекстуальні особливості дискурсу свободи» складено для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю – 052 «Політологія».

Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки. Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення історичного розвитку свободи та ґенеза історичних підходів до трактування свободи у відповідності до контексту політичної практики, соціально-економічних та історичних умов. Також у структуру предмету включається цілеспрямована робота над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на семінарських заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. Дисципліна викладається у 8 семестрі для 4-го курсу і завершується заліком. В обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна  «Контекстуальні особливості дискурсу свободи» спрямована на аналіз основних теорій особистої і політичної свободи, висвітлення особливості політологічного підходу до понять «свобода» та «дискурс». Визначення критеріїв реалізації свободи у контекстуальному середовищі політичної реальності, шляхів подолання обставин, що обмежують свободу, із врахуванням контекстуальних особливостей тієї чи іншої епохи, які накладають об’єктивні бар’єри на ті чи інші її прояви.  Розкриття контекстуальних особливостей дискурсу свободи в історико-політичній практиці українського суспільства. Подається практика використання в різних країнах і на різних історичних етапах ідей свободи в умовах управління, яке вимагає дисципліни,  ієрархічності, і суспільствах, зорієнтованих на історично обумовлену гнучкість управління, ту чи іншу міру плюралізму та їх ефективність.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з уявленнями про свободу людини як теоретичний концепт та контекстуальні особливості її дискурсу у взаємозалежності до соціально-економічного та природного середовища. Виявлення суті, принципів, цінностей та практики реалізації свободи людини в системі владних відносин і приватного життя. Визначення проблем та небезпек викликаних як жорстким заперечення людської свободи так і відкиданням небезпек що постають із заперечення певних стримуючих інструментів – політичних та морально-культурних, а також шляхів підтримки свободи та раціонального застосування для підвищення ефективності управління. Розкрити характер взаємозв’язку та взаємовпливу свободи і політики в глобалізованій, інформатизованій, із розмитими культурними традиціями сучасній людській цивілізації

Рекомендована література

Основна література

 

 1. Аг А. «Порівняльна революція» і перехід до демократії у Центральній та Південній Європі// Політологічні читання. – 1992. – №3.
 2. Арендт Ханна. Джерела тоталітаризму. – 2-е вид. / Ханна Арендт; Пер. з англ. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.
 3. Арістотель. Політика. / Пер. з давньогрец. та передм. О. Кислюча / Арістотель. – К.: Основи, 2000. – 239 с.
 4. Арон Р. Мир і війна між націями : пр. з фр. / Реймрн Арон. – К. : МП «Юніверс», 2000. – 686 с.
 5. Бек Ульрих. Влада і контр влада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек.; пер. з нім О. Юдіна. – Київ: Ніка-Центр, 2011. – 408 с.
 6. Баберовскі Йорг. Червоний терор. Історія сталінізму / Пер. з нім. / Йорг Баберскі. – К.: К.І.С., 2007. – 248 с.
 7. Берлін І. Чотири есе про свободу / Пер. з англ.. – К. 1994.
 8. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії / Анджей Валіцький; [пер. з польск. Д. Андрухів]. – К. : Всесвіт, 1999. – 509 с.
 9. Вдовичин І.Я. Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико-історична традиція та новації / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська, А.Б. Медвідь. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2017. – 252 с.
 10. Вдовичин І.Я  Свобода особи в правій українській політичній думці (20–30 рр. ХХ ст.): монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.
 11. Вдовичин І.Я. Феномен громадської думки – філософсько–соціологічний аспект / І.Я. Вдовичин, О. З. Кендус // Гілея. Науковий вісник. – Київ. – 2019. – Випуск 141 (№2). Ч. 2. Філософські науки. – С. 18-22.
 12. Вдовичин І.Я. Творення сучасної української державності і В. Липинський / І.Я. Вдовичин // Збірник матеріалів наукової конференція присвячена 135-й річниці від дня народження В’ячеслава Липинсьеого. Луцьк, 24-25 квітня 2017 р. / за ред В.І. Бортнікова, В.В. Бусленка. А.Г. Шваба. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 192 с. – С. 102-112.
 • Вдовичин І.Я. Ю. Липа про геополітичні виклики / І.Я. Вдовичин // Десяті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 р.) / ред. С. Кучеренко. Івано-Франківськ: ІФНМУ. – 208 с. ( С. 181-185).
 1. Вдовичин І.Я. Оцінка діяльності ЄС щодо зміцнення демократії в державах-учасницях останніх «хвиль» розширення / І. Вдовичин, Н. Хома // Гуманітарні візії. – 2021. Випуск 7.- №1. – С. 10-16.
 2. Вдовичин І.Я. Формування комплексної міграційної політики як умова забезпечення стабільності країн ЄС / І.В. Вдовичин, Н.М. Наумкіна // Політикус. Науковий журнал. Випуск 2. Одеса. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – С. 22-27.
 3. Вивід прав України : [зб. документів та матеріалів провід. держ. і політ. діячів України] . – Львів : МП «Слово», 1991. – 126 с.
 4. В’ятрович В. Нотатки з кухні «переписування історії». —Київ: Наш Формат, 2021.
 5. В’євйорка М. Віднайдена сенсу. Суб’єкт перед лицем глобалізації. Київ. 2017. 288 с.
 6. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. – Львів, 2000. – 318 с.
 7. Гаєк Ф. А. Конституція свободи / Пер. з англ. Мирослави Олійник та Андрія Королишина ; Фрідріх А. Гаєк . – Львів : Літопис, 2002. – 556 с.
 8. Гаєк Фрідріх А. Істинний смисл демократичного ідеалу / Фрідріх А. Гаєк // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – Київ: Смолоскип, 2005. – С. 432-434.
 9. Гантінґтон Семюел. Політичний порядок у мінливих суспільствах / пер. з англ. Тарас Цимбал. – Київ : Наш формат, 2020. – 448 с.
 10. Гнатюк Оля. Відвага і страх / пер. з польської М. Боянівської. Видання третє. К. : Дух і Літера, 2017. – 496 с.
 11. Гьофе Г. Демократія в епоху глобалізації. К. : ППС, 2007. 425 с.
 12. Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівності між народами / Дж. Даймонд ; пер. з англ. та наук. ред. Т. Цимбал. – Київ: Ніка-Цент, 2012. – 488 с.
 13. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – Київ: Основи, 2000. – 1464 с.
 14. Демократія. Антологія / упорядник О. Проценко. К. : Смолоскип, 2005. 1104 c.
 15. Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.
 16. Енциклопедія постмодернізму / [наук. ред. О. Шевченко]. – К.: Основи, 2003. – 503 с.
 17. Історія політичної думки : підручник / за заг.ред. Хоми Н.М. [І.В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, та ін.]. – Львів: Новий Львів-2000, 2016 р. – 1000 с.
 18. Історія політичної думки України : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.] – Львів: Новий Львів-2000, 2017 р. – 632 с.
 19. Кельман М. Десять засад демократії//Право України. – 1996. – №8.
 20. Кін Джон. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення./ Пер. з англ.. О. Греценко. К.: К.І.С. АНОД, 2000. – 191с.
 21. Конончук С., Ярош О. Розвиток демократії в Україні: 1999 рік. – К. 2000.
 22. Корнієнко В. Республіка, яку ми обираємо: ідеальна політика чи політичний ідеал? // Віче. – 2000. – №10.
 23. Крістол Ірвін. Капіталізм, соціалізм, нігілізм / Ірвін Крістол // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий [Текст]. – Київ: Смолоскип, 1998. – С. 212-226.
 24. Латигіна Н. Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії //Політичний менеджмент. 2009. No3. С. 81-91.
 25. Лок Дж. Два трактати про врядування / Джон Лок; пер. з англ. Олександр Терех, Ростислав Димерець. – Київ: Основи, 2001. – 264 с.
 26. Міл Джордж Стюарт. Про свободу: Есе / Джордж Стюарт Міл. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 463 с.
 27. Моріс Ян. Чому Захід панує – натепер / Оповіді з історії та що з них випливає щодо майбутнього. Видання друге. К. : ТОВ «Видавництво “КЛЮ”», 2018. 784 с.
 28. Невичерпність демократії. Видатні діячі минулого й сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. – К. 1994.
 29. Основи демократії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. А. Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. Львів : Астролябія, 2009. 832 с.
 30. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П.Горбатенко; За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенька. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736с.
 31. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 1. / Перекл. з англ. О. Коваленка / Карл Поппер. – Київ: Основи, 1994. – 444 с.; Т. 2. — К.: Основи, 1994. – 494 с.
 32. Свобода як цивілізаційний принцип. Удвох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та цивілізації у західноєвропейській філософській та політологічній традиціях: колективна монографія / [В.М. Денисенко, І.Ю. Остапець, Ю.О. Привалов]. – Київ-Львів : Ліга-Прес, 2016. – 232 с.
 33. Свобода як цивілізаційний принцип. Удвох книгах. Книга 2. Історичні форми політичної свободи : антропологічний та інституційний виміри: колективна монографія / [В.М. Денисенко, В.І. Климончук, Ю.О. Привалов]. – Київ-Львів : Пролстір-М, 2017. – 492 с.
 34. Складові демократії / Пер. з нім..; За ред. Д.Геттінг, В.Д. Міхаелі. – К. 1993.
 35. Спіноза Б. Богословсько-політичний трактат / Бенедикт Спіноза ; пер. з лат. В. Литвинова ; вст. слово В. Литвинова. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 237 с.
 36. Токвіль А. Про демократію в Америці. Київ, 1999. 590 с.
 37. Тоффлер А. Третя хвиля. – Київ: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.
 38. Трипольский В. О.Тернисті шляхи демократії: спроба політологічного аналізу// Український історичний журнал. – 1994. – №6.
 39. Турен А. Тернистий шлях демократії // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1990. – №10.
 40. Шаап С. Мстива отрута: ріст невдоволення / Сібе Шаап ; пер. з нід. С. Святенко – К. : Вид-во Жупанського, 2015. – 22 с.

 

 1. Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія/ Пер. з англ. В. Ружицького та П. Таращука. – К.: Основи, 1995.- 528с.
 2. Фукуяма Френсіс. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції / пер. з англ. Роман Корнута. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2019. – 57 6 с.
 3. Vdovychyn Ihor Illiberal Democracy as a Result of Liberal Democratic Regression in Central and Eastern European Countries / Nataliya Khoma, Vdovychyn Ihor. // European journal of transformation studies 2021 vol. 9, no. 1 – p. 58-71. Web of Science.

Додаткова література:

 1. Андреа Граціозі. Війна і революція в Європі, 1905-1956 рр./Пер. з іт. М.Прокопович, Передм. А.Граціозні. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 350.
 2. Конституція України. – К.: Україна, 2021.
 3. Короткий оксфордський політичний словник/ Пер. з англ.; За ред. І.Макліна, А.Макмілана. – К. :Вид-до Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789с.
 4. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. – К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1993.
 5. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1,2. – К.: Основи, 1994.
 6. Монтень Мішель. Проби. – Книга перша./ Пер. з фр. – ДУХ І ЛІТЕРА, 2005, – 356с.
 7. Тейлор Ч. Джерела себе./ Пер. з англ.. – К.: Дух і літера, 2005. – 695с.
 8. Тойнбі Арнольд. Дослідження історії. Том 1 / пер. з англ. В. Шовкуна. Київ.  Основи, 1995. 614 с.; Том 2 / пер. з англ. В. Митрофанова, П. Таращука.  Київ.  Основи, 1995. 402 с.
 9. Рікер П. Ідеологія та утопія./ Пер. з англ.. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 386с.
 10. Сучасна політична філософія. Антологія. – К.: Основи, 1998
 11. Фукуяма Френсіс. Людська природа і відновлення соціального порядку./ Пер. з англ.. В.Дмитрика. – Львів: Кальварія, 2005. – 380с.
 12. Digital Democracy: Policy and Politics in the Wired World. – Toronto, Oxford, New York, 1998.
 13. Vdovychyn Ihor. Entwertung der Bürgerrechte und der politischen Rechte und Freiheiten unter den Bedingungen des Autoritarismus in Weißrussland und Russland (Приниження громадянських прав і політичних прав і свобод в умовах авторитаризму в Білорусі та Росії) / N. Khom., І. Vdovychyn // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – Т. 43. – 312 с.  – С.203-210.
 14. Vdovychyn I. Socio-Political Crowdfunding as the Latest Philosophy of Cooperation and Solidarity / Khoma N., Vdovychyn I. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2022. – Т. 45. С. 186-192.
 15. Vdovychyn I.Friedrich Nietzsche and Information Society: Dangers of the Radical Social Division / Ihor Vdovychyn ,Viktoriya Bun, Nataliia Khoma // Dialogue and universalism 32 (2), 2022 127-140. Scopus

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/
 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/
 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/
 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/
 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/
 9. Інформаційні ресурси в Інтернеті Офіційні веб-сайти органів державної виконавчої влади, інших органів публічної влади, в тому числі Інтернет-сайти органів місцевого самоврядування. Інформаційний ресурс http://udl.despro.org.ua/ , де зібрані е-курси у сфері публічного управління

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Контекстуальні особливості дискурсу свободи”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Контекстуальні особливості дискурсу свободи"

Завантажити силабус