Мотрен Святослав Миколайович

Посада: асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Електронна пошта: svyatoslav.motren@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.facebook.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Теоретичний і філософський аспекти вивчення політики, соціальне конструювання реальності, концептуальний і практичний вимір світових політичних відносин

Курси

Публікації

1. Мотрен С. М. Демократія: досвід і погляд в майбутнє / С. М. Мотрен // Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. – 2012. – № 2 (14). – С. 7–11.

2. Мотрен С. М. Еволюція конструктивістського підходу в дослідженнях політичних
аспектів міжнародної взаємодії / С. М. Мотрен // Науковий вісник Одеського національного
економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка,
політологія, історія. – 2013. – №12 (191). – С. 202–214.

3. Мотрен С. М. Евристичні принципи конструктивістського підходу в системі досліджень міжнародних відносин / С. М. Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2013. – Випуск 3. – С. 295–304

4. Мотрен С. М. Іслам: перешкода чи близькість до демократії? / С.М. Мотрен //
Міжнародна наукова конференція «Тенденції і перспективи сучасних геополітичних і
релігійних процесів: теорія і практика». – Севастополь, 2013. – С. 266–268.

5. Мотрен С. М. Глобальна демократія як принцип міжцивілізаційного діалогу в контексті світ-системних трансформацій / С. М. Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2014. – Випуск 4. – С. 185–197.

 

6. Мотрен С. М. Наукова концептуалізація феномену глобальної демократії / С. М. Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2014. – Випуск 5. – С. 288–301.

7. Мотрен С. М. Проблемний вузол демократизації світового політичного порядку / С. М. Мотрен // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2014. – Випуск 15. – С. 172–179.

 

8. Motren S. Globalism Phenomenon as the Main Obstacle toward Settlement of the Democratic Model of World Political Order / Sviatoslav Motren // Studium Europy Środkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 2. – S. 182–192.

 

9. Motren S. Specificities of Media-Discoursе and Political PR Patterns Recently Constructed in Modern Russia / Sviatoslav Motren // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Volume 4. – Nr. 1. – P. 112–118.

 

10. Мотрен С. М. Ідеологічна (світоглядна) позиція Росії в контексті сучасного поступу
на терені глобального політичного діалогу / Мотрен С. М. // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія». – Братислава,
2016. – С. 20–21

11. Мотрен С. Становлення смислових імплікацій демократії в контексті глобалізаційних трансформацій / Святослав Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2017. – Випуск 9. – 118 – 128.

 

12. Мотрен С. Арістотелева наука як чинник формування політичного світогляду Александра Македонського // Тези круглого столу з нагоди 2400-річного ювілею Арістотетя / Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2017. – Випуск 9. – 146 –148.

 

13. Мотрен С. Принцип політичної рефлексії як методологічна ланка гносеологічної структури пізнання / Мотрен С. М. // Матеріали четвертих міжвузівських методологічних читань «Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи» / Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2017. – Випуск 14. – 233 –235.

 

14. Мотрен С. Конструктивістський підхід як методологічна ланка у гуманітарно-діалогічній системі пізнання (політологічний аспект) / Святослав Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Випуск 18. – 316 – 322.

 

15. Мотрен С. Схід-Захід: контури універсалізації ціннісно-світоглядних установок / Святослав Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Випуск 19. – 229 – 230.

 

16. Мотрен С. Становлення та розвиток ідеї європейської єдності в контексті творення спільної ідентичності / Святослав Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2019. – Випуск 25. – 145 – 152.

 

17. Мотрен С. Передумови та початок інтеграційних процесів в Європі після Першої світової війни / Святослав Мотрен // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С. 112 – 115.

 

18. Мотрен С. Управлінський еталон у практиці функціонування транснаціональних демократичних інститутів / Святослав Мотрен // Збірник тез першої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління». – Львів, 2019. – С. 151 – 154.

 

19. Мотрен С. Космополітичне бачення у процесах демократизації світу / Святослав Мотрен // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2020. – С. 83 – 86.

 

20. Мотрен С. Сполучені Штати Америки та Нова Європа як глобальні політичні суб’єкти та гаранти світового демократичного розвитку / Святослав Мотрен // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2020. – Випуск 31. – С. 180 – 189

 

21. Мотрен С. Едуард Бернштейн і критичний перегляд марксистського «золотого канону / Святослав Мотрен // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка)». – Львів, 2020. – С. 154-157

 

22. Мотрен С. Адміністративна монархія – приклад втілення ідеї освіченого абсолютизму / Святослав Мотрен // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2021. – С.107 – 110

 

23. Мотрен С., Кузнєцова В. Гаранти світового порядку на політичній арені XXI століття: сьогоденні реалії та перспективи / VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ  ім. Івана Франка, 2021. – С. 91 – 94

 

24. Мотрен С. Антропологічний песимізм Хосе Ортеги-і-Гасcета в оцінці перспектив становлення масового суспільства / / VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – С. 164 – 167

 

25. Мотрен С. Становлення суб’єктності Нової Європи як самостійного політичного гравця на міжнародній арені / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2022. – Вип. 19. – С. 96 – 102

 

26. Мотрен С.М. Сутність і призначення суб’єкта-людини з перспективи соціального конструювання реальності / Людина і суспільство: філософські, психологічні та полі- то логічні виміри. В 3 кн. Кн. 3. Антропологічні, суспільно-політичні та інституційні виміри розвитку демократії в Україні : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; [А. С. Ро манюк, Г. В. Шипунов, А. Ф. Колодій та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 165 – 183

 

27. Мотрен С. Науковий соціалізм vs. соціальний утопізм: протиставлення концепцій / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2023. Вип. 20. С. 127-130

 

28. Мотрен С.М. Романтичний протест проти інтелектуальних віянь Просвітництва / Філософсько-психологічні аспекти духовності у науковій, педагогічній та управлінській діяльності : зб. тез IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 вересня 2023 р.) / за ред. декана філософського факультету Л.В. Рижак; відп. за вип. Г.В. Шипунов, Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – С. 104-109

Біографія

Освіта
Листопад 2011 – листопад 2014 – аспірант (денна форма) кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.
2006 – 2011 – диплом магістра політології (з відзнакою) Львівського національного університету імені Івана Франка.
2010 – 2012 – магістерська програма екуменічних наук Українського Католицького Університету; 2013 – диплом магістра зі спеціальності «Християнська етика».
2004 – 2006 – дворічний навчальний курс за програмою «Технічний переклад»; свідоцтво про присвоєння кваліфікації перекладача технічної літератури із знанням англійської мови.

Досвід роботи
З вересня 2016 року – асистент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Жовтень 2016 – Травень 2017 – керівник проектів та програм факультету суспільних наук Українського католицького університету.
Лютий – Липень 2016 – працівник відділу закордонної співпраці управління інформаційної політики Львівської міської ради (сектор дипломатичного протоколу).
Червень 2015 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (тема дисертації: «Форми рефлексії глобальної демократії: конструктивістський підхід»).

Листопад 2011 – листопад 2014 – педагогічна практика на кафедрі теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка: проведення семінарських занять з спеціалізованих та загальних навчальних курсів;
науково-дослідницька діяльність: участь у наукових конференціях, академічних семінарах,
публікування статей у науково-періодичних виданнях.

2010 – 2014 – волонтерська активність: участь в організації навчально-виховних, спортивно-оздоровчих проектів (зокрема скаутських таборів), соціальних тижнів (Інститутом Екуменічних Студій Українського Католицького Університету) та інших громадських заходів, насамперед християнського спрямування.

Серпень 2011, Серпень 2012 – працював на добровільних засадах при гірському паломницькому центрі Нотр-Дам де Ла Саллет (Франція).

Народився 1989 року у Києві, усю свідому частину життя стабільно проживаю у Львові.

Про себе: захоплення філософськими пошуками сенсу буття і пізнання себе спонукали вступати на філософський факультет, зацікавлення політичною ситуацією – стукати у двері кафедри політології.

В процесі навчання обрав для себе найбільш відповідний напрям – теорію та історію політичної науки. Вибір, спершу спонтанний, набув згодом чіткого смислового обґрунтування – справді, я виявився більш схильним до фундаментальних роздумів і спостережень, ніж до практичної аналітики.

Себе можу охарактеризувати так: змія і телець – сутність, пронизана суперечностями: вкрапленнями мудрості і впертості, стриманості і шаленості, смиренного чекання і стрімкого пориву.

Колись психологічний тест показав результат: Гекслі і Наполеон. Цим, як на мене, бездоганно визначив мій тип особистості. Річ в тому, що три літери в цих соціотипів однакові, а четверта могла доповнити як ту, так і іншу комбінації, оскільки кількість відповідей в колонці розділилася порівну. Втім, читаючи опис Гекслі, на 99% погоджувався, що йдеться саме про мене. А від Наполеона, якщо і є щось, то воно дрімає…

Улюблена тварина – собака. Часом відчуваю відданість рідному дому і вірність найближчому колу аналогічно як мій пес (золотий ретрівер). Хоча вважаю себе більше прирученим вовком (хаскі).

У вільний від роботи час з радісним серцем віддаюся плаванню і художній літературі. Серед улюблених авторів – Л. Фейхтвангер, В. Гюго, Дж. Лондон, Т. Драйзер, Е.-М. Ремарк. Під впливом їхніх творів значною мірою сформувалися особисті світоглядні переконання. Плавати люблю в морі, виходити на заплив на дальні дистанції. Тоді відчуваю зв’язок зі стихією. Та як моря нема, розраду знаходжу і в річці, і у басейні.

Хочу, щоб все було добре у світі, щоб люди жили у мирі, щоб втілилися слова пісні “What a wonderful world”. Але розумію, що це не здійсненно. Та все ж сподіваюсь і прагну завжди робити для цього те, що від мене залежить.

Один з життєвих девізів – «Viam supervadet vadens»… («Дорогу здолає той, хто йде»).
А у різних життєвих ситуаціях прикликаю на допомогу багато інших.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!