Теорія електронного врядування

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826професор Вдовичин І. Я.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41професор Вдовичин І. Я.
ФФІ-42професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Курс  «Теорія електронного врядування»  складена для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю – 052 «Політологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення ґенеза теоретичних підходів до формування проблематики електронного врядування. держави. У структуру предмету включається цілеспрямована робота над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на семінарських заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. Дисципліна викладається у 8 семестрі для 4-го курсу.

Навчальна дисципліна  «Теорія електронного врядування» спрямований на аналіз основних теорій електронного врядування, постіндустріального суспільства, футорологічних ідей, висвітлення особливості політологічного підходу до проблеми електронного врядування та взаємовідносин громадянського суспільства та влади в нових технологічних, соціально-економічних умовах. Аналізуються критеріїв класифікації теорій електронного врядування, шляхи вдосконалення функціонування електронного врядування, потенційні загрози для прав і свобод людини в умовах встановлення потенційного контролю за її поведінкою.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з уявленнями про політологічні аспекти основних теорії електронного врядування, виявлення суті, принципів, цінностей та ознак електронного врядування, їх соціального покликання, визначення проблем та небезпек викликаних проявами надмірного державного втручання, а також шляхів протидії їм.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Арон Р. Вступ до історії філософії: Есе про межі історичної об’єктивності / Раймон Арон; [нове видання, переглянуте та анотоване С. Мезюр ; пер. з франц., післямова та примітки О. Йосипенко та С. Йосипенко]. – К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 578 с.
 2. Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму/ Йорг Баберскі ; пер. з нім. – К. : К.І.С. , 2007. – 248 с.
 3. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві : монографія / О. О. Бандура. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 428 с.
 4. Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Ален Безансон; [пер. з фр Т. Марусик]. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАР, 2007. – 136 с.
 5. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії / Анджей Валіцький ; [пер. з польск. Д. Андрухів]. – К. : Всесвіт, 1999. – 509 с.
 6. Вивід прав України: документи і матеріали до історії української політичної думки / [впоряд., вступ. стаття і дод. Б. Кравціва]. – New York : Пролог, 1964. – 250 с.
 7. Електронне врядування: навчальний посібник / Семенченко А.І. Жиляєв І.Б., Дзюба С.В. Рубан І.А. Усаченко Л.М. Руденко О.М.  За ред. / А.І.Семенченка. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 392 с.
 8. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теорія і некласичних інтерпретаціях : монографія / Анатолій Карась. – Київ ; Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 с.
 9. Концепція розвитку електронного урядування в Україні / О.А. Баранов, М.С. Демкова, С.В. Дзюба, А.В. Єфанов, І.Б. Жиляєв, Е.Л. Клепець, Ю.Місников, О.Арво, Т.В. Попова, І.А. Рубан, А.І. Семенченко, С.А. Чукут. За ред. А.І. Семенченко, 2009р. – 16 с. https://www.irf.ua/files/ukr/conception_final.pdf
 10. Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна РадаУкраїни. Офіційний веб-портал. — Режим доступу: http://2акоп4.габа.£ОУ.иа/1а\¥5/5Ьо\¥/254к/96-вр
 11. Кудрявцев О.Ю.  Електронне врядування у політико-адміністративному просторі [текст] : монографія / О.Ю. Кудрявцев; Харків. нац. ун-т міськ.гГосп-ва ім. О.М. Бекетова.- Харків : ХНУМГ ім. О.І. Бекетова, 2016. – 184 с.
 12. Митко А. М. Інформаційна демократія: реалії та виклики часу :
  [моногр.] / А. М. Митко. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 399 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/9067/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE.pdf
 13. Нижній Т.В. Теоретичні засади електронного урядування.  http://www.investplan.com.ua/pdf/20_2017/25.pdf
 14. Романчук О.З., Бисага Ю.М., Берч В.В., Нечипорук Г.Ю., Чечерський В.І. Електронне врядування: конституційно-правове дослідження: монографія. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 196 с.
 15. Філософія права / [за редакцією Джоела Фейнберга, Джуліа Коулмена; Пер. з англійської П. Таражук]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. –  868 с.
 16. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті / Франсуа Фюре; [пер. з фр.]. – К. : Дух І Літера, 2007. – 810 с.
 17. Цикул І. нформаційне забезпечення функціонування політичних інститутів: формування теоретико-методологічного каркасу // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: І-902 Чернівецький національний університет, 2021. – Т. 43. – С. 211-219.  http://www.interrel.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07journals/page43
 18. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник / Ф. П. Шульженко.– К.: Юрінком Інтер, 2007 – 364 с.

Додаткова література:

 1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М. : Наука, 1993. – 254 с.
 2. Архипова Є.О. Електронне урядування як форма організації державного управління https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/Elektronne-uryaduvannya-yak-forma…pdf
 3. Бегей І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині Юліана Бачинського. – Львів, 1999.
 4. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М. : Наука, 1990. – 808 c
 5. Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму : монографія / Б. В. Новіков. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 2-ге вид., перероб. та допов. – 308 с
 6. Основи електронного урядування  http://ktpu.kpi.ua/ua/course/osnovy-eu-am/
 7. Туленков М. В. Концептуалізація дисфункцій сучасної бюрократії / М. В. Туленков // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 3. – С. 51–53. 16.
 8. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті: документи і матеріали : у 3 т. / [упоряд. Тарас Гунчак і Роман Соляник]. – [Б.м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – 510 с. ; Т. 2. – 423 с. ; Т. 3. – 381с
 9. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1992.
 10. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.
 11. Melenchuk Anna.  Inclusive Local Digital Participation in Georgia, Moldova, and Ukraine https://www.gmfus.org/news/inclusive-local-digital-participation-georgia-moldova-and-ukraine

Силабус:

Завантажити силабус