Політико-філософська екзистенція у художній літературі

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826Мотрен С. М.ФФІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41Мотрен С. М.

Опис курсу

Навчальний курс „Політико-філософська екзистенція в художній літературі” є вибірковою дисципліною студентів-бакалаврів спеціальності “Політологія”. Вона викладається у 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Дисципліна покликана забезпечити ґрунтовні знання у царині художньої літератури, зокрема тих її частинах, де вона дотикається до розгляду і осмислення множини аспектів політико-філософського буття. Особлива увага під час вивчення курсу „Політико-філософська екзистенція в художній літературі” приділяється формуванню аналітичних навичок, вмінню доцільно використовувати отриманні знання для вирішення теоретичних та прикладних проблем

Курс спрямований на усебічне ознайомлення з аксіологічним виміром політичної, соціально-історичної дійсності, вираженим крізь призму образів художньої літератури, осягнення суті і специфічних форм вияву філософських, суспільних, політичних, культурних цінностей, а також критичний огляд пов’язаних з ними ідеологічних установок.

Мета курсу – формування уявлення про проблеми політологічного змісту, концептуалізовані за допомогою засобів художньої літератури, осмислення жанрів художнього твору як інструментів політико-філософської рефлексії, ознайомлення з працями авторів, аналізування їхніх стилів, творчих інтенцій, виведених ними символічно-смислових образів.

За результатами вивчення дисципліни студенти мають:

 • знати: твори, у яких порушуються проблеми політико-філософської екзистенції;
 • особливості біографії, особистісних рис авторів художньо-літературних праць пропорційно до того, наскільки вони зумовили їхню творчість – манеру, напрям, змістове наповнення;
 • типажі героїв, характери персонажів, ступінь їхньої відповідності «духу часу» – актуальному ідейно-символічному вираженню часово-просторового контексту (хронотопу);
 • визначення символічного «Я – політичного», конкретні літературні образи, котрі його уособлюють;
 • ідеї науковців, учених – представників гуманітарних та суспільствознавчих дисциплін, котрі зверталися до літературних і міфологічних ілюстрацій задля унаочнення своїх концепцій (e.g. Е. Фромм, З. Фрейд, О. Шпенглер);
 • зразки філософсько-літературного жанру, представлені різними національними традиціями та тематичними течіями: О. де Бальзак, В. Гюго, Г. де Мопассан, Ф. Стендаль; Г. Бьолль, В. Гьоте, Е. М. Ремарк, Л. Фейхтвангер; Г. Гессе, С. Цвейг; Т. Драйзер, Дж. Лондон, О. Генрі, Дж. Стейнбек, Ф. С. Фіцджеральд, Е. Хемінгвей, М. Твен; Дж. Голсуорсі, Ч. Діккенс; Дж. Олдрідж; А. Камю, Ж. П. Сартр; М. Бахтін, М. Бубер, К. Ясперс;
 • художні (анімаційні) фільми, в яких було екранізовано обрані літературні твори.

 

 • вміти: аналізувати твори на предмет наявності у них проблематики політико-філософської екзистенції;
 • характеризувати і порівнювати між собою типажі, образи героїв, їхні долі, інтерпретувати їх на фоні соціально-історичного контексту;
 • трактувати описані у творах ідеологічні установки, цінності, спектр нормативних устоїв суспільної свідомості, притаманні їй архетипи; пояснювати, з огляду на це, сутність явища/поняття колективного-несвідомого;

 

Рекомендована література

 1. Джек Лондон https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=12
 2. О. Генрі https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=103
 3. Теодор Драйзер https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=249
 4. Ернест Хемінгуей (Гемінґвей) https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=4
 5. Стефан Цвейг https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=490
 6. Оноре де Бальзак https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=22
 7. Стендаль https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=115
 8. Еріх Марія Ремарк https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=8

 

Матеріали

2019_Політико-філософська екзистенція в художній літературі_Методичні рекомендації

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Політико-філософська екзистенція у художній літературі"

Завантажити силабус