Історія політичних вчень (ІІ частина)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Мотрен С. М.ФФІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФФІ-11Токарєва Л. В., Мотрен С. М.

Опис курсу

Навчальний курс „Історія зарубіжних політичних вчень” (друга частина) – нормативна дисципліна студентів-бакалаврів спеціальності “Політологія”. Її викладають у 2 семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс спрямовано на оволодіння фактологічним наповненням визначених програмою текстів з тим, аби досконало знати основну проблематику історії політичних вчень, бути здатним розрізняти, порівнювати та інтерпретувати множину поглядів представників історії політичної думки

Логіка вивчення курсу передбачає опрацювання студентами низки першоджерел, а також опанування змістовими положеннями з певного переліку критичної літератури, у результаті чого вони повинні вміти оцінювати контекст, в якому генерувалися ідеї, та зі зворотної перспективи – аналізувати механізм творення історично-соціальної реальності внаслідок домінування тих чи інших ідей.

Навчальну дисципліну «Історія зарубіжних політичних вчень» студенти вивчатимуть у другому семестрі першого року навчання.

Мета: на основі вивчення оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, виробити ґрунтовне розуміння змісту авторських концептів представників політичної думки епох Відродження, Нового Часу та Просвітництва, з’ясувати причини її формування та принципи розвитку у різних аспектах.

Завдання:

 • виокремлення і аналіз соціально-політичних та історичних детермінант формування політичної думки визначеного періоду;
 • розгляд змістової частини множини політичних концепцій ХIV – початку ХІХ століття;
 • виявлення закономірностей становлення та історичної трансформації основних політичних інститутів епох, які вивчатимемо;
 • екстраполяція на сучасний політичний процес принципів і механізмів функціонування та зміни системи політичних відносин в окреслений період;
 • визначення політичних, правових, економічних, культурно-духовних вимірів буття людини, відстеження їх взаємопроникнення та взаємозалежності;
 • оволодіння базовим категоріально-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки;
 • застосування критичного мислення, раціональної аргументації, аналізу та синтезу; вільне орієнтування у предметній ділянці та базовій специфіці цього сегменту знання.

Рекомендована література

 

 1. Бертран Рассел. Історія західної філософії. – К., 1995
 2. Еразм Роттердамський. Скарга миру
 3. Еразм Роттердамський. Похвала глупоті
 4. Ніколо Макіавеллі. Державець
 5. Ніколо Макіавеллі. Роздуми про першу декаду Тіта Лівія
 6. Джованні Реале, Даріо Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. Том 3. Від Відродження до Канта / Думка епохи гуманізму та Відродження і її основні характеристики
 7. Джордж Г. Себайн, Томас Д. Торсон. Історія політичної думки / Макіавеллі. – К., 1997. – 838 с.
 8. Френсіс Бекон. Нова Атлантида (уривок.)
 9. Томас Гоббс. Левіафан
 10. Джон Локк. Два трактати про правління
 11. Томазо Кампанелла. Місто Сонця
 12. Томас Мор. Утопія
 13. Євген Ланюк. Політика і мистецтво / Розум як ідея зв’язку політики і мистецтва в «Еру Розуму»
 14. Альберт Манфред. Наполеон Бонапарт / Під знаменом ідей Просвітництва
 15. Джованні Реале, Даріо Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. Том 3. Від Відродження до Канта / Розвиток просвітницького розуму у Франції, Англії, Німеччині та Італії
 16. Шарль Луї Монтеск’є. Про дух законів
 17. Елізабет Бадентер, Робер Бадентер. Кондорсе. Інтелектуал у політиці. – К.: Юніверс, 2008. – 568 с. (Життєписи)

 

 

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Історія політичних вчень 2 частина”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Історія політичних вчень 2 частина".

Завантажити силабус