Концепція глобальної демократії

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826Мотрен С. М.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ФФІ-41Мотрен С. М.
ФФІ-42Мотрен С. М.

Опис курсу

Навчальний курс „Концепція глобальної демократії” є дисципліною з виборчого блоку 4
«Світова політика та глобалізаційні процеси» для студентів-бакалаврів спеціальності “Політологія”.
Вона викладається у 8 семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS). Дисципліна покликана забезпечити ґрунтовні знання у царині глобальної
демократії. Особлива увага під час вивчення курсу „Концепція глобальної демократії” приділяється
формуванню аналітичних навичок, вмінню доцільно використовувати отриманні знання для
вирішення теоретичних та прикладних проблем
Курс спрямований на засвоєння наукових знань про феномен глобальної демократії, його
сутність і принципи концептуалізації, з’ясування причин, що уможливили теоретичне
конструювання, дослідження чинників, що забезпечили підстави для практичного втілення
Логіка вивчення курсу передбачає вироблення розуміння стосовно природи нових глобальних
викликів та глобальних трансформацій, що відбуваються з кінця ХХ ст.. і до сьогодні та які
призводять до потреби (пере)осмислення сутності глобальної демократії, її ефективності, способів
поширення крізь образ (чи образи) демократичного врядування, характерні для різних регіонів
планети і обумовлені локальними культурно-ціннісними особливостями.
Навчальну дисципліну «Концепція глобальної демократії» студенти вивчатимуть у другому семестрі
четвертого року навчання.
Мета курсу – формування у студентів ґрунтовного уявлення щодо механізмів функціонування
глобальної міжнародної системи, зв’язку її становлення з процесами демократизації, а також
перспектив оформлення глобальної демократії.

Завдання курсу полягають у:

 • Ретельному та систематизованому опрацюванні проблематики світової політики, що межує з
  засадами та принципами побудови і розвитку глобальної демократії;
 • Генеруванні комплексу знань про природу міжнародних відносин, оперативному розуміння
  чинників, що сприяють та перешкоджають поступові глобальної демократії;
 • Становленні аналітичного потенціалу для критичної оціни суперечливої дійсності світу
  сучасних політичних відносин.

Рекомендована література

 1. 1. Алмонд Г., Павел Дж., Стром К., Далтон Р.. Порівняльна політологія сьогодні. Світовий огляд / Політична система США
 2. Хейвуд Е. Політологія / Демократія
 3. Тургаєв А., Хренов А. Політологія / Політичний режим // Політична культура /// Політична модернізація
 4. Гаджиєв К. Політологія / Демократія: принципи, установки, цінності
 5. Гаджиєв К. Політична наука / Теорія демократії і принципи правової держави
 6. Колодій А. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.
 7. Ясперс К. Комунікація як джерело діалогу (фрагмент)
 8. Демидов А.Б. Теоретичні дослідження / Основні положення філософії комунікації і діалогу
 9. Дьяконов Г.В. Психологічна онтологія відношення і звертання у діалогіці М. Бубера
 10. Дьяконов Г.В. Концепція діалогічного світогляду М. Бахтіна

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Концепція глобальної демократії”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Концепція глобальної демократії"

Завантажити силабус