Проблеми ідентичності в умовах глобалізації

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10120професор Вдовичин І. Я.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „ Проблеми ідентичності в умовах глобалізації ” покликана забезпечення оволодіння студентами основними положеннями з  проблема ідентичності в сучасному мінливому світі, що  є актуальним з огляду на трансформаційні процеси. Трансформація ідентичності з однієї сторони є чинником до демократизації окремих регіонів, а з іншої можливістю для посилення авторитарних режимів.  Виклики для ідентичністі є невід’ємною складовою загального процесу глобалізації, впливаючи на проблеми економічного розвитку,  політичну і соціальну стабільність. Людина завжди прагне себе усвідоми (ідентифікувати) і боротьба за ідентичність є одним із основних інструментів встановлення домінування в сучасному світі

Рекомендована література

Мета навчальної дисципліни – забезпечити формування знань які дозволяють самостійно аналізувати проблеми ідентичності які стають важливим інструментом війни за домінування в глобалізованому світі.  Опанування студентами основними теоретичними інтерпретаціями проблеми ідентичності та ідентифікації практиками їх застосування в умовах інформаційного суспільств. Набуття студентами необхідної науково-методологічної підготовки, яка забезпечить їм самостійне бачення проблем ідентичності в умовах глобалізації, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття політичних і особистих  рішень. Опанування критичного аналізу  логіки, мови та  стилю інформації яка переважно перетворюється в інструмент впливати на зміну особистої ідентичності та  політичної ідентифікації реціпієнта. Викладання дисципліни має науково-практичне спрямування для формування у студентів політичної та громадянської свідомості,  культури критичного мислення

 

Основна література

1.      Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження і поширення націоналізму. – К.: Критика, 2001. – 271 с.

2.      Арендт Х. Джерела тоталітаризму : пер. з англ. / Ханна Арендт. – 2-е вид. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.

3.      Арон Р. Мир і війна між націями : пр. з фр. / Реймрн Арон. – К. : МП «Юніверс», 2000. – 686 с.

4.      Бауман  З.  Глобалізація.  Наслідки  для  людини  і  суспільства  / Зігмунт Бауман ;  пер. з  англ.  І. Андрущенка ; за  наук. ред.  М. Винницького. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с.

5.      В’євйорка М. Віднайдена сенсу. Суб’єкт перед лицем глобалізації. Київ. 2017. 288 с.

6.      Волошенюк О. Переваги і недоліки політики мультикультуралізму // Форум права. 2019. № 56 (3). С. 6–12.

7.      Глобальні  модерності  /  за  ред.  М. Фезерстоуна,  С. Леша, Р. Робертсона ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ: Ніка-Центр, 2008. – 400 с.

8.Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.Й. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз. – К., Знання України, 2002, 580 с.

9.      Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.

10.   Климончук В. Національна ідентичність за умов глобалізації: дилеми та перспективи сучасної України // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 33, c.108–114.

11.Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства : навч. посіб. / Павленко Ю. В. ; від. ред. та автор вст. слова
С. Кримський. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 1999. – 360 с.

12.Скнар О. Особливості політичної ідентичності старшокласників [текст] / О.Скнар // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – C. 90–94.

13.   Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер / Пер. з англ. – К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с.

14.   Шаап С. Мстива отрута: ріст невдоволення / Сібе Шаап ; пер. з нід. С. Святенко – К. : Вид-во Жупанського, 2015. – 22 с.

15.   Филик О. Проблемні аспекти та критика політики мультикультуралізму в країнах Європи // Регіональні студії. 2021. № 27. С. 69–76.

16.   Шай Р. Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації / Роман Шай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 55–59.

17.Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2002. – С. 481-486.

18.   Яновська О. М. Політична ідентичність населення України / О. М. Яновська // Актуальные проблемы современных наук – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_ APSN_2011/Politologia/10_87746.doc.htm.

.

 

Додаткова література

19.   Бурд’є П. Влада журналістики П. Бурд’є // Ї.: Незалежний культурологічний часопис, 2004. – Ч. 32. – С.10-17.

20.   Волкова Л. Огляд змін курікулуму середньої школи Великої Британії з позицій мультикультуралізму // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія Філологія. 2020. № 9 (77). С. 262–265.

21.   Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор : пер. з англ. / Р. Конквуест. – К. : Либідь, 1993. – 384 с.

22.   Козловець М. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації: монографія / М.  Козловець, Н.Ковтун. – Київ: ПАРАПАН, 2010. – 210 с.

23.   Короткий оксфордський політичний словник : пер. з англ. / за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К. :Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789 с.

 1. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше ; пер. з нім.
  А. Онишка, П. Таращука. – К. : Основи, Дніпро, 1993. –  435 с.

25.   Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / М. Норман ; пер. з англ. В. Старка. – К. : Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с.

 1. Сладкий Д. Національна ідентичність як фактор національної та міжнародної безпеки //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www URL: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=83&c=2035.
 2. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті : пер. з фр. / Франсуа Фюре. – К. : Дух І Літера, 2007. – 810 с.

28.   Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії /  Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марголен / пер. з фр. Яреми Кравця. – Львів : Афіша, 2008. – 711 с.

29.   Енциклопедія постмодернізму / [наук. ред. О. Шевченко]. – К.: Основи, 2003. – 503 с.

30.   Іванов І.Ю. Феномен політичної ідентичності: політологічний аспект [Е-ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Grani/2012_4/34.pdf

31.   Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: полі- тичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – 255 с.

32.    Сміт Е.Д. Національна ідентичність[електронний ресурс]: http://litopys.org.ua/smith/smi02.htm

33.   Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Ідентичність та її мовний компонент у не одномовному суспільстві: українські реалії. [Е-ресурс]: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/ www/mova_i_suspilstvo/02_2011/14_Radevych.pdf

34.   Kymlicka W. The Essentialist Critique of Multiculturalism: Theories, Policies, Ethos // Uberoi V., Modood T. Multiculturalism Rethought: Interpretations, Dilemmas, New Direc­tions. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. P. 209–249.

 

 

 

 

 Інформаційні ресурси

 

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/
 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/
 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/
 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/
 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/
 9. Інформаційні ресурси в Інтернеті Офіційні веб-сайти органів державної виконавчої влади, інших органів публічної влади, в тому числі Інтернет-сайти органів місцевого самоврядування.

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Проблеми ідентичності в умовах глобалізації

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Проблеми ідентичності в умовах глобалізації" 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: "Проблеми ідентичності в умовах глобалізації" 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус