Практика творення ідентичності

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826професор Вдовичин І. Я.ФФІ-42, ФФІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ФФІ-42професор Вдовичин І. Я.
ФФІ-41професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна  «Практика творення ідентичності» для підготовки  бакалавра з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність 052 «Політологія»  і охоплює  теоретико-практичні знаннями з питань формування  ідентичності в умовах різноманітних історичних практик. Поняття ідентичності – багатогранне, з одного боку просте для розуміння на побутовому рівні, і водночас багатозначне як науковий термін. Розрізняють соціальну, групову, етнічну, культурну й політичну ідентичність. Серед основних концептів ідентичності – психофізіологічна, соціальна і самоідентифікація. В рамках сучасної кризи ідентичності постало питання про практику формування традиційної ідентичності як особистості, певної групи так і  конкретного суспільства і водночас – чинники формування нової ідентичності, співвідносної з постіндустріальним глобалізованим суспільством. Засвоєння питань пов’язаних з проблемами ідентичності в забезпечує емпіричну основу для теоретико-методологічних концепцій політичної соціалізації в умовах інформаційного  суспільства.  Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення історичного розвитку феномену ідентичності та ґенеза різноманітних підходів до його реалізації. Також у структуру предмету включається цілеспрямована робота над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на семінарських заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. Дисципліна викладається в 8 семестрі в обсязі 3 креди (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). складена для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю – 052 «Політологія».

Навчальна дисципліна  «Практика творення ідентичності» покликана забезпечення оволодіння студентами основними положеннями з  проблема практики творення ідентичності в попередні історичні епохи та їх вплив на  сучасні трансформації ідентичності, що  є актуальним з огляду на швидкість політичних, соціально -економічних та технологічних змін. Трансформація ідентичності з однієї сторони є чинником до демократизації окремих регіонів, а з іншої можливістю для посилення авторитарних режимів.  Ідентичність є невід’ємною складовою загального процесу людського буття, впливаючи на проблеми економічного розвитку,  політичну і соціальну стабільність. Людина завжди прагне себе усвідоми (ідентифікувати) і боротьба за ідентичність є одним із основних інструментів встановлення домінування в сучасному світі

«Практика творення ідентичності» спрямована на аналіз основних політичних практик конкретних держав, висвітлення особливості політологічного підходу до творення ідентичності, визначення критеріїв класифікації застосовуваних інструментів, шляхів вдосконалення функціонування держави і громадянського суспільства у цій сфері, особливостей практик держави в умовах трансформації  суспільства у час посилення конфліктності у міжнародних відносинах та одночасного впровадження  новітніх технологій.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з уявленнями про політологічні аспекти практики творення ідентичності, виявлення суті, принципів, цінностей та ознаки ідентичності у різні історичні епохи, їх соціальне покликання, визначення проблем та небезпек викликаних проявами надмірного державного втручання у процес формування ідентичності, а також шляхів протидії їм.

Мета навчальної дисципліни – забезпечити формування знань які дозволяють самостійно аналізувати проблеми ідентичності які стають важливим інструментом війни за домінування в глобалізованому світі.  Опанування студентами знаннями основних історичних практик творення ідентичності  та інтерпретаціями  їх потенційного застосування в умовах інформаційного суспільств. Набуття студентами необхідної науково-методологічної підготовки, яка забезпечить їм самостійне бачення проблем ідентичності, шляхів їх творення, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття політичних і особистих  рішень. Опанування критичного аналізу  логіки, мови та  стилю інформації яка переважно перетворюється в інструмент впливати на зміну особистої ідентичності та  політичної ідентифікації реціпієнта. Викладання дисципліни має науково-практичне спрямування для формування у студентів політичної та громадянської свідомості,  культури критичного мислення.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження і поширення націоналізму. – К.: Критика, 2001. – 271 с.
 2. Арон Р. Вступ до історії філософії: Есе про межі історичної об’єктивності / Раймон Арон; [нове видання, переглянуте та анотоване С. Мезюр ; пер. з франц., післямова та примітки О. Йосипенко та С. Йосипенко]. – К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 578 с.
 1. Арон Р. Мир і війна між націями : пр. з фр. / Реймрн Арон. – К. : МП «Юніверс», 2000. – 686 с.
 2. Арендт Х. Джерела тоталітаризму : пер. з англ. / Ханна Арендт. – 2-е вид. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.
 1. Бауман Зігмунд, Донкіс Леонідас. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучасності / Пер. з англ. О. Буценка. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 280 с.
 2. Бергер П.Л. Капіталістична революція: п’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи: [Монографія] / Пер. з англ. С.О. Макеєв, І.П. Дзюб, І.О. Кресіна; Передм, В.К. Черняка, – К.: Вища шк., 1995 – 247 с.
 3. Гаєк Ф. А. Конституція свободи / Пер. з англ. Мирослави Олійник та Андрія Королишина. – Львів: Літопис, 2002. – 556 с.
 4. Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.
 5. Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму/ Йорг Баберскі ; пер. з нім. – К. : К.І.С. , 2007. – 248 с.
 6. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві : монографія / О. О. Бандура. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 428 с.
 7. Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Ален Безансон; [пер. з фр Т. Марусик]. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАР, 2007. – 136 с.
 8. Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право/ Є. Ф. Безродний, Г. К. Ковальчук, О. С.  Масний. – К. : Наукова думка, 1999. – 156 с
 9. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. – К., 2011. – 303 с.
 10. Бутенко А. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки // Государство и право. – 1993. – № 7.
 11. Валіцький А. В полоні консервативної утопії: Структура і видозміни російського слов’янофільства / Анджей Валіцький ; [пер. з польськ. В. Моренець]. – К. : Основи, 1998. – 710 с.
 12. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії / Анджей Валіцький ; [пер. з польск. Д. Андрухів]. – К. : Всесвіт, 1999. – 509 с.
 13. Вивід прав України: документи і матеріали до історії української політичної думки / [впоряд., вступ. стаття і дод. Б. Кравціва]. – New York : Пролог, 1964. – 250 с
 14. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій. –  Х. : Одіссей, 2008.- 187с.
 15. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теорія і некласичних інтерпретаціях : монографія / Анатолій Карась. – Київ ; Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 с.
 16. Кармазіна М. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ столітті). – К., 1998.
 17. Кісь Роман. Фінал Третього Риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть) Третій Рим. Львів, 1998. — 745 с.
 18. Кравченко О.В. Теоретико-методологічні проблеми концептуалізації культурної ідентичності // Культура України. 2010. Вип. 31. – https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura31/04.pdf
 19. Крюгер Р. Китай. Полная история Поднебесной / Рейн Крюгер ; [пер. с англ. Д. Воронина, Ю.Гольдберга]. – М. : Эксмо, 2006. – 448 с.
 20. Кулик В. Роль українського медійного дискурсу в творенні національної ідентичности http://prima.lnu.edu.ua/Subdivisions/um/um_15/15_pdf/12_UM_15_MediiIdent_Kulyk.pdf
 21. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства : навч. посіб. / Павленко Ю. В. ; від. ред. та автор вст. слова
  С. Кримський. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 1999. – 360 с.
 22. Руденко Ю.Ю. Консолідаційна модель національної ідентичності: від теорії суверенітету до теорії політичної модернізації: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 364 с. https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.12/Rydenko_monogragia1904.pdf
 23. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер / Пер. з англ. – К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с.

Додаткова література:

 1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – М. : Наука, 1993. – 254 с.
 2. Бегей І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині Юліана Бачинського. – Львів, 1999.
 3.  Булыгина Т. А. Советская идеология и общественные науки / Т. А. Булыгина. – М. : МАДИ (ТУ), Ин-т гуманитар. исследований, 1999. – 124 с.
 4. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. – М. : Наука, 1990. – 808 c.
 5. Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор : пер. з англ. / Р. Конквуест. – К. : Либідь, 1993. – 384 с.
 1. Козловець М. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації: монографія / М. Козловець, Н.Ковтун. – Київ: ПАРАПАН, 2010. – 210 с.
 2. Короткий оксфордський політичний словник : пер. з англ. / за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К. :Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789 с.
 3. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше ; пер. з нім.
  А. Онишка, П. Таращука. – К. : Основи, Дніпро, 1993. –  435 с.
 1. Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / М. Норман ; пер. з англ. В. Старка. – К. : Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с.
 2. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті : пер. з фр. / Франсуа Фюре. – К. : Дух І Літера, 2007. – 810 с.

Силабус:

Завантажити силабус