Практика творення ідентичності

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826професор Вдовичин І. Я.ФФІ-42, ФФІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ФФІ-42професор Вдовичин І. Я.
ФФІ-41професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна  «Практика творення ідентичності» для підготовки  бакалавра з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність 052 «Політологія»  і охоплює  теоретико-практичні знаннями з питань формування  ідентичності в умовах різноманітних історичних практик. Поняття ідентичності – багатогранне, з одного боку просте для розуміння на побутовому рівні, і водночас багатозначне як науковий термін. Розрізняють соціальну, групову, етнічну, культурну й політичну ідентичність. Серед основних концептів ідентичності – психофізіологічна, соціальна і самоідентифікація. В рамках сучасної кризи ідентичності постало питання про практику формування традиційної ідентичності як особистості, певної групи так і  конкретного суспільства і водночас – чинники формування нової ідентичності, співвідносної з постіндустріальним глобалізованим суспільством. Засвоєння питань пов’язаних з проблемами ідентичності в забезпечує емпіричну основу для теоретико-методологічних концепцій політичної соціалізації в умовах інформаційного  суспільства.  Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення історичного розвитку феномену ідентичності та ґенеза різноманітних підходів до його реалізації. Також у структуру предмету включається цілеспрямована робота над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на семінарських заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. Дисципліна викладається в 8 семестрі в обсязі 3 креди (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). складена для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю – 052 «Політологія».

Навчальна дисципліна  «Практика творення ідентичності» покликана забезпечення оволодіння студентами основними положеннями з  проблема практики творення ідентичності в попередні історичні епохи та їх вплив на  сучасні трансформації ідентичності, що  є актуальним з огляду на швидкість політичних, соціально -економічних та технологічних змін. Трансформація ідентичності з однієї сторони є чинником до демократизації окремих регіонів, а з іншої можливістю для посилення авторитарних режимів.  Ідентичність є невід’ємною складовою загального процесу людського буття, впливаючи на проблеми економічного розвитку,  політичну і соціальну стабільність. Людина завжди прагне себе усвідоми (ідентифікувати) і боротьба за ідентичність є одним із основних інструментів встановлення домінування в сучасному світі

«Практика творення ідентичності» спрямована на аналіз основних політичних практик конкретних держав, висвітлення особливості політологічного підходу до творення ідентичності, визначення критеріїв класифікації застосовуваних інструментів, шляхів вдосконалення функціонування держави і громадянського суспільства у цій сфері, особливостей практик держави в умовах трансформації  суспільства у час посилення конфліктності у міжнародних відносинах та одночасного впровадження  новітніх технологій.

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з уявленнями про політологічні аспекти практики творення ідентичності, виявлення суті, принципів, цінностей та ознаки ідентичності у різні історичні епохи, їх соціальне покликання, визначення проблем та небезпек викликаних проявами надмірного державного втручання у процес формування ідентичності, а також шляхів протидії їм.

Мета навчальної дисципліни – забезпечити формування знань які дозволяють самостійно аналізувати проблеми ідентичності які стають важливим інструментом війни за домінування в глобалізованому світі.  Опанування студентами знаннями основних історичних практик творення ідентичності  та інтерпретаціями  їх потенційного застосування в умовах інформаційного суспільств. Набуття студентами необхідної науково-методологічної підготовки, яка забезпечить їм самостійне бачення проблем ідентичності, шляхів їх творення, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття політичних і особистих  рішень. Опанування критичного аналізу  логіки, мови та  стилю інформації яка переважно перетворюється в інструмент впливати на зміну особистої ідентичності та  політичної ідентифікації реціпієнта. Викладання дисципліни має науково-практичне спрямування для формування у студентів політичної та громадянської свідомості,  культури критичного мислення.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження і поширення націоналізму. – К.: Критика, 2001. – 271 с.
 2. Арендт Ханна. Джерела тоталітаризму. – 2-е вид. / Ханна Арендт; Пер. з англ. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.
 1. Арон Р. Вступ до історії філософії: Есе про межі історичної об’єктивності / Раймон Арон; [нове видання, переглянуте та анотоване С. Мезюр ; пер. з франц., післямова та примітки О. Йосипенко та С. Йосипенко]. – К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 578 с.
 1. Арон Р. Мир і війна між націями : пр. з фр. / Реймрн Арон. – К. : МП «Юніверс», 2000. – 686 с.
 1. Арендт Х. Джерела тоталітаризму : пер. з англ. / Ханна Арендт. – 2-е вид. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.
 1. Бауман Зігмунд, Донкіс Леонідас. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучасності / Пер. з англ. О. Буценка. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 280 с.
 2. Бек Ульрих. Влада і контр влада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек.; пер. з нім О. Юдіна. – Київ: Ніка-Центр, 2011. – 408 с.
 3. Бергер П.Л. Капіталістична революція: п’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи: [Монографія] / Пер. з англ. С.О. Макеєв, І.П. Дзюб, І.О. Кресіна; Передм, В.К. Черняка, – К.: Вища шк., 1995 – 247 с.
 1. Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму/ Йорг Баберскі ; пер. з нім. – К. : К.І.С. , 2007. – 248 с.
 2. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві : монографія / О. О. Бандура. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2000. – 428 с.
 3. Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Ален Безансон; [пер. з фр Т. Марусик]. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАР, 2007. – 136 с.
 4. Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право/ Є. Ф. Безродний, Г. К. Ковальчук, О. С.  Масний. – К. : Наукова думка, 1999. – 156 с.
 5. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. – К., 2011. – 303 с.
 6. Валіцький А. В полоні консервативної утопії: Структура і видозміни російського слов’янофільства / Анджей Валіцький ; [пер. з польськ. В. Моренець]. – К. : Основи, 1998. – 710 с.
 7. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії / Анджей Валіцький ; [пер. з польск. Д. Андрухів]. – К. : Всесвіт, 1999. – 509 с.
 8. Вдовичин І.Я. Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико-історична традиція та новації / І.Я. Вдовичин, М.І. Голинська, А.Б. Медвідь. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету 2017. – 252 с.
 1. Вдовичин І.Я  Свобода особи в правій українській політичній думці (20–30 рр. ХХ ст.): монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.
 1. Вивід прав України: документи і матеріали до історії української політичної думки / [впоряд., вступ. стаття і дод. Б. Кравціва]. – New York : Пролог, 1964. – 250 с.
 1. В’ятрович В. Нотатки з кухні «переписування історії». —Київ: Наш Формат, 2021.
 2. В’євйорка М. Віднайдена сенсу. Суб’єкт перед лицем глобалізації. Київ. 2017. 288 с.
 3. Гаєк Ф. А. Конституція свободи / Пер. з англ. Мирослави Олійник та Андрія Королишина. – Львів: Літопис, 2002. – 556 с.
 4. Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівності між народами / Дж. Даймонд ; пер. з англ. та наук. ред. Т. Цимбал. – Київ: Ніка-Цент, 2012. – 488 с.
 5. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – Київ: Основи, 2000. – 1464 с.
 6. Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.
 7. Енциклопедія постмодернізму / [наук. ред. О. Шевченко]. – К.: Основи, 2003. – 503 с.
 8. Історія політичної думки : підручник / за заг.ред. Хоми Н.М. [І.В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, та ін.]. – Львів: Новий Львів-2000, 2016 р. – 1000 с.
 9. Історія політичної думки України : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.] – Львів: Новий Львів-2000, 2017 р. – 632 с.
 1. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій. –  Х. : Одіссей, 2008.- 187с.
 2. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теорія і некласичних інтерпретаціях : монографія / Анатолій Карась. – Київ ; Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 с.
 3. Кармазіна М. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ столітті). – К., 1998.
 1. Кісь Роман. Фінал Третього Риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть) Третій Рим. Львів, 1998. — 745 с.
 2. Кравченко О.В. Теоретико-методологічні проблеми концептуалізації культурної ідентичності // Культура України. 2010. Вип. 31. – https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura31/04.pdf
 3. Кулик В. Роль українського медійного дискурсу в творенні національної ідентичности http://prima.lnu.edu.ua/Subdivisions/um/um_15/15_pdf/12_UM_15_MediiIdent_Kulyk.pdf
 4. Лінч Д. Т. Середньовічна церква. Коротка історія / Джозеф Т. Лінч : пер. з англ. В. Шовкуна. – К. : Основи. – 1994. – 492 с.
 5. Маршалл М.-Л. Галактика Гутенберга: становище людини друкованої книжки / Мак-Люен Маршалл– К. : Ніка-Центр, 2001. – 461с.
 6. Мід Д. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста / Джордж Г. Мід ; пер. з англ. та передмова Т. Корпало. – К. : Укр. Центр духов. культури, 2000. – 416 с.
 7. Моріс Ян. Чому Захід панує – натепер / Оповіді з історії та що з них випливає щодо майбутнього. Видання друге. К. : ТОВ «Видавництво “КЛЮ”», 2018. 784 с.
 1. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства : навч. посіб. / Павленко Ю. В. ; від. ред. та автор вст. слова
  С. Кримський. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 1999. – 360 с.
 2. Руденко Ю.Ю. Консолідаційна модель національної ідентичності: від теорії суверенітету до теорії політичної модернізації: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 364 с. https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.12/Rydenko_monogragia1904.pdf
 1. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер / Пер. з англ. – К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с.
 1. Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.Й. Культура. Ідеологія. Осо­бистість: методолого-світоглядний аналіз. – К., Знання України, 2002, 580 с.

 

 1. Потульницький В. А. Історія української політології (концепції державності в українській зарубіжній історикополітичній науці) / Володимир Арнольдович Потульницький. – К. : Либідь, 1992. – 232 с.
 2. Радько П. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ – ХХ століть: концепції, ідеї, реалії. – К., 1999.
 1. Ролз Д. Теорія справедливості / Джон Ролз ; пер. з англ. О. Мокровольский. – К. : Основи, 2001. – 822 с.
 1. Тимошенко В. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 11. – К., 2000.
 2. Тимошенко В. Поліцейська держава: з історії політичної і правової думки // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. восьмий. – К., 1997.
 3. Тимошенко В. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.
 4. Тимошенко В. Синтетична теорія держави. (З історії політичної і правової думки) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 14. – К., 2001.
 5. Токвіль А. Про демократію в Америці. Київ, 1999. 590 с.
 1. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер / Пер. з англ. – К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с.
 2. Фромм Еріх. Мати чи бути? / [переклад з англійської Ольги Михайлової, Андрія Буряка]. – Київ : Український письменник, 2014. –  221 с.
 1. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті: документи і матеріали : у 3 т. / [упоряд. Тарас Гунчак і Роман Соляник]. – [Б.м.] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – 510 с. ; Т. 2. – 423 с. ; Т. 3. – 381с.
 2. Філософія права / [за редакцією Джоела Фейнберга, Джуліа Коулмена; Пер. з англійської П. Таражук]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. –  868 с.
 1. Шаап С. Мстива отрута: ріст невдоволення / Сібе Шаап ; пер. з нід. С. Святенко – К. : Вид-во Жупанського, 2015. – 22 с.
 1. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник / Ф. П. Шульженко.– К.: Юрінком Інтер, 2007 – 364 с.
 2. Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія/ Пер. з англ. В. Ружицького та П. Таращука. – К.: Основи, 1995.- 528с.
 1. Фукуяма Френсіс. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції / пер. з англ. Роман Корнута. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2019. – 57 6 с.
 1. Vdovychyn Ihor Illiberal Democracy as a Result of Liberal Democratic Regression in Central and Eastern European Countries / Nataliya Khoma, Vdovychyn Ihor. // European journal of transformation studies 2021 vol. 9, no. 1 – p. 58-71. Web of Science.
 1. Vdovychyn I.Friedrich Nietzsche and Information Society: Dangers of the Radical Social Division / Ihor Vdovychyn ,Viktoriya Bun, Nataliia Khoma // Dialogue and universalism 32 (2), 2022 127-140. Scopus

 

 

Додаткова література:

 1. Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор : пер. з англ. / Р. Конквуест. – К. : Либідь, 1993. – 384 с.
 1. Козловець М. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації: монографія / М. Козловець, Н.Ковтун. – Київ: ПАРАПАН, 2010. – 210 с.
 2. Короткий оксфордський політичний словник : пер. з англ. / за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К. :Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789 с.
 1. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше ; пер. з нім.
  А. Онишка, П. Таращука. – К. : Основи, Дніпро, 1993. –  435 с.
 1. Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / М. Норман ; пер. з англ. В. Старка. – К. : Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с.
 1.  Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті : пер. з фр. / Франсуа Фюре. – К. : Дух І Літера, 2007. – 810 с.
 2. Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму : монографія / Б. В. Новіков. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 2-ге вид., перероб. та допов. – 308 с.
 1. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: полі- тичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. – 255 с.
 1. Сміт Е.Д. Національна ідентичність[електронний ресурс]: http://litopys.org.ua/smith/smi02.htm
 2. Тишкун Ю. Актуальні проблеми функціонування державної бюрократії в Україні : історикополітологічний аспект / Ю. Тишкун // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 20. – С. 133–138.

 

 1. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1992.
 2. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.
 1. Яновська О. М. Політична ідентичність населення України / О. М. Яновська // Актуальные проблемы современных наук – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_ APSN_2011/Politologia/10_87746.doc.htm.
 1. Vdovychyn Ihor. Entwertung der Bürgerrechte und der politischen Rechte und Freiheiten unter den Bedingungen des Autoritarismus in Weißrussland und Russland (Приниження громадянських прав і політичних прав і свобод в умовах авторитаризму в Білорусі та Росії) / N. Khom., І. Vdovychyn   // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. – Т. 43. – 312 с.  – С.203-210.

Інформаційні ресурси

 

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/
 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/
 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/
 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/
 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/
 9. Інформаційні ресурси в Інтернеті Офіційні веб-сайти органів державної виконавчої влади, інших органів публічної влади, в тому числі Інтернет-сайти органів місцевого самоврядування. Інформаційний ресурс http://udl.despro.org.ua/ , де зібрані е-курси у сфері публічного управління

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Практика творення ідентичності”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Практика творення ідентичності."

Завантажити силабус