Політична думка України

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Вдовичин І. Я.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФІ-31Возняк С. І., професор Вдовичин І. Я.
ФФІ-32Токарєва Л. В., професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Політична думки України ” для підготовки  бакалавра з галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 052 – політологія, і охоплює  теоретичні знаннями з питань еволюції політичних ідей в Україні та набуття практичних вмінь і навичок щодо аналізу політичної думки із врахуванням соціально-економічних та історико-політичних реалій епохи, доречності їх використання в умовах сучасних політичних процесів. Дисципліна викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна „Політична думка України ” покликана забезпечення оволодіння студентами основними інтелектуальними напрацюваннями у сфері політичних ідей  в Україні та продемонструвати взаємозв’язок між теоретичними напрацюваннями та політичною практикою, значимість теоретичних ідей у  будівництві політичних і правових інститутів, у формуванні  усвідомленного сприйняття важливості ідей які покликані забезпечити захист прав і свобод людини.

Мета навчальної дисципліни – вивчити та проаналізувати процес історичної трансформації політичної думки України; сформувати у студентів системне уявлення про розвиток української політичної думки як цілісного процесу концептуального осмислення теоретичних проблем політики та сфери державотворення; узагальнити досвід багатьох поколінь відомих мислителів, філософів, політичних діячів у вирішенні проблемних питань, пов’язаних з дослідженням засад формування політики, походженням природи і сутності держави і права, принципів взаємовідносин особи і держави; сформувати у студентів уявлення про співвідношення теоретичних положень політичної науки і реально існуючих політичних інститутів;

 

Рекомендована література

Основна література

1 Андерсон Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон. – 2-ге вид., перероб.  – К. : Критика, 2001. – 272 с.

2. Арістотель. Політика / Арістотель / пер. з давньогрец. та передм. О. Кислюча. – К. : Основи, 2000. – 239 с.

3. Берко П. Національна ідея у філософській думці України. Методичний посібник / Павло Берко, Гнат Пітула, Михайло Небелюк. – Дрогобич : Коло, 2003. – 76 с.

4. Вдовичин І.Я  Свобода особи в правій українській політичній думці (20–30 рр. ХХ ст.): монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.

5.     Вдовичин І.Я. Феномен громадської думки – філософсько–соціологічний аспект / І.Я. Вдовичин, О. З. Кендус // Гілея. Науковий вісник. – Київ. – 2019. – Випуск 141 (№2). Ч. 2. Філософські науки. – С. 18-22.

6.     Вдовичин І.Я. Творення сучасної української державності і В. Липинський / І.Я. Вдовичин // Збірник матеріалів наукової конференція присвячена 135-й річниці від дня народження В’ячеслава Липинсьеого. Луцьк, 24-25 квітня 2017 р. / за ред В.І. Бортнікова, В.В. Бусленка. А.Г. Шваба. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 192 с. – С. 102-112.

7.     Вдовичин І.Я. Ю. Липа про геополітичні виклики / І.Я. Вдовичин // Десяті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 р.) / ред. С. Кучеренко. Івано-Франківськ: ІФНМУ. – 208 с. ( С. 181-185).

 

8.       Вивід прав України : [зб. документів та матеріалів провід. держ. і політ. діячів України] . – Львів : МП «Слово», 1991. – 126 с.

9.     В’ятрович В. Нотатки з кухні «переписування історії». —Київ: Наш Формат, 2021.

10.   Гаєк Ф. А. Конституція свободи / Фрідріх А. Гаєк ; пер. з англ. Мирослави Олійник та Андрія Королишина. – Львів : Літопис, 2002. – 556 с.

11.  . Геллнер Е. Нації та націоналізм. Націоналізм / Ернест Геллнер. – К. : Таксон, 2003. – 299 с.

12. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – К. : Основи, 2000. – 1464 с.

13. Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавного досвіду : [монографія] / Ю.І. Римаренко, М.М. Вівчарик, О.В. Картушов, І.О. Кресіна, С.Ю. Римаренко, С.О. Телешун, Л.Є. Шкляр ; за заг. ред. Ю.І. Римаренка. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2000. – 516 с.

14. Заїкін В. Лекції по історії суспільно-державного ладу України. Вищі курси Українознавства в Варшаві / Вячеслав Заїкін. – Варшава, 1924. – 56 с.

15.Зайцев О.  Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії. — Київ: Критика, 2019. — 344 с.

15.  Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура / Ярослав Ісаєвич / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича, Міжнародна асоціація україністів . – Львів, 1996. – 355 с.

16. Історія політичної думки України : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми; [І. Вдовичин, І. Вільчинська, Є. Перегуда та ін.] – Львів: Новий Львів-2000, 2017 р. – 632 с.

17. Історія суспільних рухів і політичних партій України (ХІХ–ХХ ст.) / [Малик Я. Й., Вол Б. Д., Красівський О. Я., та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛДУ, 1998. – 328 с.

18. Історія України та її державності / за наук. ред. Л.Є. Дещинського / Леонтій Євгенович Дещинський. – Львів : Вид-во “Бескид Біг”, 2008. – 443 с.

19. Книш З. Історія Української політичної думки до кінця ХVІІІ століття / Зеновій Книш. – Париж ; Вінніпег, 1952. – 204 с.

20. Крип’якевич І. Історія України / Іван Петрович Крипякевич ; [упоряд. тексту, прим., комент. Б.З. Якимович ; передм. Я.Р. Дашкевича]. – Львів, 1990. – 519 с.

21. Кухта Б. Л. З історії української політичної думки : [текст лекцій: навчальний посібник ] / Борис Леонідович Кухта. – К. : Генеза, 1994. – 368 с.

22. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : у 2 т. Т.1 / Іван Лисяк-Рудницький ; пер. з англ. М.Бодік, У. Гавришків, Я. Грицака та ін. – К.: Основи, 1994. – 530 с. ; Т.2 / пер. з англ. У.Гавришків, Я.Грицака, А.Дещиці. – К.: Основи, 1994. – 573 с.

23. Плохій С. Брама Єврлпи. Історія України від скіфських воєн до Незалежності. Харків: КСД, 2022. 510 с.

24. Римаренко Ю.І. Мала енциклопедія державознавства / Ю.І. Римаренко. – К. : Генеза. – 942 с.

25. Роттердамский Е. Похвала глупоті. Домашні бесіди / Еразм Роттердамский ; пер. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К. : 1993, Основи. – 319 с.

26. Скиба В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. – К. : Основи, 1998. – 718 с.

27. Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. ; з англ. пер. П. Таращук. – К. : Основи, 1994. – 222 с.

28. Українська політологія : витоки та еволюція : навч. посіб. / за ред.. Ф. М. Кирилюка. – К. : Ватра, 1995. – 328 с.

29.Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії. Упор С. Куртуа. К. 2008.

30. Юристовський О.І. Нарис історії політичної думки України : навч. посіб. / Олексій Іванович Юристовський. – Львів : ОлІС-плюс, 2001. – 272 с.

 

Додаткова література

1. Августин Святий. Сповідь / Святий Августин ; [пер. з лат. Ю. Мушака]. – Львів : Свічадо, 2008. – 356 с.

2. Аквінський Тома. Коментарі до Аристотелевої “Політики” / Тома Аквінський ; [пер. з лат. О. Кислюк]. – К. : Основи, 2003. – 794 с.

3. Арендт Г. Становище людини / Ганна Арендт ; [пер. з англ. М. Зубрицької]; Центр гуманіст. дослідж. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : Літопис, 1999. – 254 с.

4. Арон Р. Мир і війна між націями / Р. Арон; [пер. з франц. В. Шовкун та ін.]. – К. : Юніверс, 2000. – 686 с.

5. Боецій С. Розрада від філософії / Северин Боецій ; [пер. з лат. Андрія Содомори. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”. – 2002. – 146 с.

6. Бочковський О. Вступ до націології / Ольгерд Бочковський. – К. : Генеза, 1998. – 144 с.

7. Вассиян Ю. Одиниця і суспільність: Суспільно-філософічні нариси / Юліан Вассиян. – Торонто : Золоті Ворота, 1957. – 91 с.

8. Вассиян Ю. Твори. Т. 1: Суспільно-філософічні нариси / Юліан Вассиян. – Торонто : Євшан-Зілля, 1972. – 287 с.

9. Винниченко В. Відродження нації. Історія укр. революції (марець 1917–грудень 1919): [репринт. вид 1920] / Володимир Кирилович Винниченко. – К. : Політвидав України, 1990. – Ч. 1. – 348 с ; Ч. 2. – 328 с. ; Ч. 3. – 542 с.

10. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення: [про уроки укр. історії, роздуми про майбутє] / Володимир Кирилович Винниченко. – К. : Вид-во т-ва «Криниця» книголюбів України, 1991. – 126 с.

11. Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мрії / Михайло Сергійович Грушевський / [передм. І. Р. Юхновського]. – [репринт. вид.] – К. : Наук. думка, 1991. – 120 с.

12. Грушевський М. Початки громадянства: (Генетична соціологія) / Михайло Грушевський – Відень ; Прага, 1921. – 328 с.

13 Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / Михайло Сергійович Грушевський ; [уклад., авт. передм. і комент. О. Л. Копиленко]. – К., 1991. – 240 с.

14. Донцов Дм. Націоналізм / Дмитро Донцов // Донцов Дмитро. Твори : у 5 т. Т. 1. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів : Кальварія, 2001. – С. 245–425.

15. Донцов Дм. Підстави нашої політики / Дмитро Донцов // Донцов Дмитро. Твори : у 5 т. Т. 1. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів : Кальварія, 2001. – С. 91–242.

16. Драгоманов М. П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні) / [упоряд. та авт. іст.-бібліогр. нарису Р. С. Міщук; Прим. Р. С. Міщука, В. С. Шандри] / Михайло Драгоманов. – К. : Либідь, 1991. – 682 с.

17. Кельзен Ганс. Чисте правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Ганс Кельзен / [пер. з нім. О. Мокровольсского]. – К. : Юніверс, 2004. – 496 с.

18. Кістяківський Б. О. Вибране / Богдан Олександрович Кістяківський. – К. : Абрис, 1996. – 471 с.

19. Кучабський В. Большевизм і сучасне завдання українського Заходу. Національно-політичні замітки / Василь Кучабський. – Львів, 1925. – 125 с.

20. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею й організацію українського монархізму. Писані 1919–1926 рр. / В’ячеслав Липинський. – Відень, 1926. – 580 с.

21. Липинський В. Релігія і церква в історії України / В’ячеслав Липинський. – Львів, 1933. – 131 с.

22. Макявеллі Н. Флорентійська хроніка. Державець / Ніколло Макявеллі ; [пер. з італ. Анатоль Перепадя]. – К. : Основи, 1998. – 495 с.

23. Міл Д. С. Про свободу: Есе/ Джордж Стюарт Міл; пер. з англ. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 463 с.

33. Монтень М. Проби / Мішель Монтень ; [пер. з фр. А. Перепаді]. – К. : Дух і Літера, 2005. – Кн. 1. – 365 с. ; 2006. – Кн. 2. – 515 с. ; 2007. – Кн. 3. – 383 с.

34. Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади / Фрідріх Ніцше ; [пер. з нім. А. Онищака, П. Таращука]. – К. : Дніпро, 1993. – 415 с.

35. Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас // Хосе Ортега-і-Гассет. Вибрані твори / Хосе Ортега-і-Гассет; [перекл. з іспанської В. Бургардта, В. В. Сахна, О. Товстенка] – К. : Основи, 1994. – С. 15–139.

36. Платон. Держава / Платон ; [пер. з давньогрецької та коментарі Д. Коваль]. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

37. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги : у 2 т. Т. 1 / [пер. з англ. О. Коваленка] ; Т. 2 / [пер. з англ. О. Буценка] / Карл Поппер. – К. : Основи, 1994 . – Т.1. – 444 с. ; Т.2. – 494 с.

38. Ролз Д. Теорія справедливості / Джон Ролз ; [пер. з англ. О. Мокровольский]. – К. : Основи, 2001. – 822 с.

39. Роттердамский Е. Похвала глупоті. Домашні бесіди / Еразм Роттердамский ; [пер. з латини В. Литвинова, Й. Кобова]. – К. : 1993, Основи. – 319 с.

40. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. Нарис феноменологічної онтології / Жан-Поль Сартр ; [пер. з фр. В. Лях, П. Таращук]. – К. : Основи, 2001. – 854 с.

41. Спіноза Б. Богословсько-політичний трактат / Бенедикт Спіноза ; [пер. з лат. В. Литвинова ; вст. слово В. Литвинова]. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 237 с.

42. Токвіль А. де. Про демократію в Америці : у 2 т. / Алексіс де Токвіль ; [пер. з фр. Г. Філіпчука та М. Москаленка ; передм. Андре Жардена]. – К. : Видавничий дім “Всесвіт”, 1999. – 590 с.

43. Томашівський С. Під колесами історії: нариси і статті / Степан Томашівський. – Берлін : Вид-во «Українське слово», 1922. – 102 с.

44. Томашівський C. Про ідеї, героїв і політику: відкритий лист до В. Липиського з додатками / Степан Томашівський. – Львів : Вид. спілка «Діло», 1929. – 132 с.

45. Тоффлер Е. Третя хвиля: міжнародний футурологічний бестселер / Елвін Тоффлер ; [пер. з англ. А. Євса]. – К. : Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с.

46. Фуко М. Наглядати й карати: народження в’язниці / Мішель Фуко ; [пер. з фр. П.Таращук]. – К. : Основи,1998. – 392 с.

47. Фукуяма Ф. Людська природа і відновлення соціального порядку / Френсіс Фукуяма ; [пер. з англ. В. Дмитрука]. – Львів : Кальварія, 2005. – 380 с.

48. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма / Фридрих Август Хайек ; [пер. с англ. ; под ред. У. У. Баттли]. – М. : Новости, 1992. – 304 с.

49. Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Йозеф А. Шумпетер ; [пер. з англ. В. Ружицького, П. Таращука]. – К. : Основи, 1995. – 528 с.

50. Vdovychyn I. Deconstruction of the Welfare State: The Impact of Globalization and Technological Factors  I. Vdovychyn,  N. Khoma // Revija Za Socijalnu Politiku Zagreb 2020.god. 27, br. 3, str. 269-285, Khoma N., Vdovychyn I. Deconstruction of the Welfare State: The Impact of Globalization and Technological Factors. Revija za socijalnu politiku. 2020. 27 (3), 269-285 (Scopus).

51.Vdovychyn I.Friedrich Nietzsche and Information Society: Dangers of the Radical Social Division / Ihor Vdovychyn ,Viktoriya Bun, Nataliia Khoma // Dialogue and universalism 32 (2), 2022  p.127-140. Scopus

 

 

 

 

 Інформаційні ресурси

 

 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/
 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/
 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/
 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/
 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/
 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/
 9. Інформаційні ресурси в Інтернеті Офіційні веб-сайти органів державної виконавчої влади, інших органів публічної влади, в тому числі Інтернет-сайти органів місцевого самоврядування. Інформаційний ресурс http://udl.despro.org.ua/ , де зібрані е-курси у сфері публічного управління
 10. www.president.gov.ua – офіційний веб-портал Президента України
 11.  www.rada.gov.ua– офіційний веб-портал Верховної Ради України
 12.  www.zakon.rada.gov.ua – база «Законодавство України» Верховної Ради України
 13.  www.kmu.gov.ua – офіційний веб-портал органів виконавчої влади України
 14.  http://decentralization.gov.ua/ – інформаційні матеріали щодо децентралізації влади в Україні

 

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політична думка України”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Політична думка України".

Завантажити силабус