Основи публічної політики

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Угрин Л. Я.ФФІ-31, ФФІ-32,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФІ-31
ФФІ-32

Опис курсу

Вибірковий курс «Основи публічної політики» окреслює базові публічні процеси, що відбуваються в сучасних демократичних суспільствах. Він знайомить студентів зі змістом, принципами формування і функціонування публічної політики (Public Policy) як діяльності та системної взаємодії між державою, бізнесом, некомерційними і неурядовими організаціями по реалізації суспільних інтересів. Це дозволяє, з одного боку, відмежувати поняття «публічна політика» від близьких за змістом суспільної політики та державної політики, з іншого, визначити їх точки дотику та накладання в політичних практиках в різних суспільних середовищах. В першій частині курсу розглядаються зміст основних понять та категорій публічної політики, теоретико-методологічні засади аналізу публічної політики та публічної діяльності, проблематика суб’єктності публічної політики. Зокрема предметом розгляду є держава і громадянське суспільно як головні суб’єкти публічної політики. Змістом другої частини курсу комунікаційний аспект публічної політики. Аналізуються ресурси та цикл впровадження публічної політики. Також розглядається взаємозв’язок і взаємообумовленість принципів публічної політики і демократії, передовсім деліберативної, визначаються можливі загрози з боку проявів популізму та неефективності реалізації публічної політики. Загалом вибірковий курс «Основи публічної політики» формує у студентів знання і розуміння основних понять та процесів публічної політики, теоретико-методологічних засад їх вивчення, які можуть бути розвинуті чи доповнені в процесі вивчення інших курсів циклу «Публічна політика».
   Метою вивчення вибіркової дисципліни «Основи публічної політики» блоку 3 «Публічна політика» є сформувати у студентів розуміння основних понять і категорій публічної політики, фахові і системні знання про її особливості, формування та реалізацію; виробити навички аналізу та прогнозування процесів і взаємодій в публічній сфері.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення: Навчальний посібник; В. Д. Бакуменко. К. : ВПЦ АМУ, 2012.
 2. Вступ до публічної політики : навч. посіб. / П. Г. Радько, С. М. Приходько, Т. А. Непокупна та ін. ; 3-тє вид., перероб. і доп. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – 188 с.
 3. Неділько А., Задорожний В., Бойко В. Публічна політика: навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2018.
 4. Новакова О.В., Пашина Н.П. Аналіз державної політики: навчальний посібник. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013.
 5. Публічна політика : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. ред. С.О. Телешуна. Київ : НАДУ, 2016. 340 с.
 6. Публічна політика в процесах реформування системи державного управління України; С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович, О. Г. Пухкал. К. : НАДУ, 2016. 192 с.
 7. Розроблення публічної політики. Практичний посібник/Уклад. А.О. Чемерис. К. : ТОВ «Софія». 128 с.
 8. Система розробки і здійснення публічних політик в Україні; під загальною редакцією О. П. Демянчука. К.: Факт, 2004. 224 с.
 9. Чальцева О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика : монографія. Вінниця : ФОП Барановська Т. П., 2017. 336 с.

Додаткова література:

 1. Андрійчук Т. Комунікативний супровід публічної політики як складник стратегічних урядових комунікацій у демократичному суспільстві. Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2019. – Вип. 27. – С. 55-62. 
 2. Арендт Ганна. Становище людини; пер. з англ. Марія Зубрицька. Львів: Літопис, 1999. 256 с.
 3. Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії: Монографія. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2997. – 211 с.
 4. Вайнінг Е., Веймер Д. Аналіз політики: Концепції і практика; пер. з англ. Іван Дзюба, Анатолій Олійник; Наук. ред. О. Кілієвич. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. 654 с.
 5. Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. Київ : Основи, 2000. 671 с.
 6. Взаємодія держави і суспільства в процесах публічної політики : наук. розробка; авт. кол. : С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник та ін. К. : НАДУ, 2013. 44 с.
 7. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії «громадянське суспільство» / пер. з нім. А. Онишко; під ред. М. Прихода. Львів: Літопис, 2000.
 8. Гегель Ґеорґ Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або Природне право і державознавство; пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. К.: Юніверс, 2000.
 9. Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної.  К.: Дух і літера, 2000. 606 с.
 10. Гомоляко О. В. Концептуальне розуміння взаємодії громадянського суспільства і влади при формуванні публічної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.1.149
 11. Гьофе О. Субсидіарність як принцип філософії урядування. Справедливість та субсидіарність. Виступи в Україні; пер. з нім. та упорядкування Л.А. Ситніченко. К.: Альтерпрес, 2004. С. 92-121.
 12. Іванченко К.О. Політична мережа як організаційний інструмент публічної політики. Регіональні студії. 2019. № 17. 
 13. Єршова Н. Г. Публічні комунікації у публічній політиці: визначення основних понять. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 4. 2019.
 14. Kиянка I. Публічна політика і популізм у XXI столітті: приклад США та Франції. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2017.  № 35(1). С. 63-72.
 15. Леслі Пал А. Аналіз державної політики; пер. з англ. К. :Основи, 1999. 422 с
 16. Панченко Т. В. Принцип субсидіарності у сучасному демократичному розвитку : монографія. Х. : Майдан, 2011. 368 с.
 17. Парсонс В. Публічна політика: вступ до теорії й практики аналізу політики / пер. з англ. К. : Вид. Дім Києво-Могилянської академії, 2006.
 18. Пірен М. І. Публічна політична діяльність : навч. посібник. К. : НАДУ, 2009. 288 с.
 19. Публічне лобіювання: Навч. посібник; під заг. ред. канд. філос. наук Р. Кобця, канд. істор. наук С. Панциря. Київ, Фонд “Європа ХХІ”, 2008.
 20. Пухкал О. Г., Гомілко О.В. Публічна та державна політика: єдність та відмінності. Інвестиції: практика та досвід. № 24.  С. 106-112.
 21. Рудакевич О. М. Публiчна полiтика в контекcтi українcьких реалiй. Наукові записки Iн-ту полiтичних i етнонацiональних доcлiджень iм. I. Ф. Кураcа НАН України. 2016. Вип. 3–4. C. 255-266.
 22. Телешун С. , Ситник С.,  Рейтерович І. Публічна чи державна політика – вітчизняна дилема вибору. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.  Вип. 4. С. 185–196.
 23. Третяк О. А Публічна сфера політики та громадянське суспільство: особливості взаємної інтерналізації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. 2015. № 5. С. 4-9.
 24. Угрин Леся. Еволюція дискурсу державного управління. VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.); за наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.  С. 146–150.
 25. Чальцева О. Інституціоналізація каналів і форм взаємодії публічних акторів у сучасних умовах. Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 20. С. 207-213. 
 26. Чальцева О. Публічні актори: У пошуках суб’єктності.Evropský politický aprávní diskurz. 2017. Vol. 4. Issue 2.
 27. Чувардинський О. Групи інтересів у громадянському суспільстві. Політичний менеджмент. № 3. С. 78-87.
 28. Шайгородський Ю. Держава і громадянське суспільство: мотиви, практики, й суперечності взаємодії. Політологічний вісник. 2021. № 87. С. 149–161.
 29. Koca Gokhan. AGENDA SETTINGS IN PUBLIC POLICY. International Journal of Management, IT and Engineering.  2013.  Vol. 3. Issue 6. 
 30. Habermas and the Public Sphere, edited by Craig Calhoun. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
 31. Kraft M. E., Furlong S. R.Public policy : politics, analysis, and alternatives; ed. sixth. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2018. 824 р. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_5_3.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Основи публічної політики”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Основи публічної політики"

Завантажити силабус