Угрин Леся Ярославівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lesya.uhryn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.facebook.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Теоретичні проблеми політичної і національної ідентичностей, теорія міжнародних відносин, національна безпека, теорія глобалізації, міжнародні організації, європейська інтеграція, соціальний конструктивізм, державне управління.

Курси

Публікації

І.  Монографії (колективні):

  1. Угрин Л. Політична ідентичність індивіда у глобалізованому суспільстві: між громадянством і космополітизмом // Людина і суспільство: філософські, психологічні та політологічні виміри. В 3 кн. ; Кн. 3. Антропологічні, суспільно-політичні та інституційні виміри розвитку демократії в Україні : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; [А. С. Романюк, Г. В. Шипунов, А. Ф. Колодій та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 69–95.
  2. Uhryn L. Ya., Sviderska O. I., Bula S. P. Narrativization of fear in digital practices of political manipulation// Social Sciences: Regularities and Development Trends: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2020. Р. 247–265. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-026-1-13.
  3. Угрин Л.Я., Свідерська О.І. Трансформація практик політичної активності в інформаційному суспільстві: теоретико-методологічний аналіз // Інформаційне суспільство: сучасні трансформації: монографія; за ред. У. Лешко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю, 2020. С. 22–30.
  4. Uhryn L. Ya., Sviderska O. I., Institutional and socio-cultural dimentions of post-communist transformations // Research, challenges and development prospects in the area of social sciences : Collective monograph.  Riga : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. Р. 234-253  DOI https://doi.org/10.36059/978-9934-588-42-6/234-252
  5. Угрин Л Я. Людина в системі міжнародних політичних відносин //  Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3: Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі: колективна монографія / В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, О. Ю. Дащаківська [та ін. ] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника.  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 665–680.
  6. Угрин Л., Денисенко В., Світа Г., Сорба О., Сорокопуд О. Становлення та розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка// Наука західного регіону України (1990–2010) / редкол. : З. Т. Назарчук, Р. А. Воробель, М. А. Голубець [та ін.]. Львів : ПАІС, 2011. С. 467–476.
  7. Uhryn Ł. Tożsamość “zachodniej” i “wschodniej” Ukrainy w kontekście współczesnych procesów społecznych // Dylematy tożsamości zbiorowych: przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską; red. Robert Szwed.
    Lublin:  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Lubelska Szkoła Biznesu, 2007. Р. 124–138.

ІІ. Підручники та навчальні посібники:

  1. Угрин Л.Я. Соціальний конструктивізм як методологія політичної науки // Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп.  Львів: Новий Світ-2000, 2017.  Т.2: XX ‒ початок XXI ст.  С. 62–90.
  2. Угрин Л.Я. Еволюція парадигми соціального конструктивізму як постнекласичної теорії пізнання // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. Львів : «Новий Світ-2000», 2016. Т. 1. С. 326–371.
  3. Угрин Л. Я. Соціальний конструктивізм як методологія політичної науки // Історія політичної думки: підручник ; за заг. ред. Н. М. Хоми / І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна  [та ін.] Львів: Новий світ-2000, 2016. С. 446–474.
  4. Угрин Л.Я. Світова політика // Теорія політики: підручник / [В. М. Денисенко, В. С. Бліхар, М. П. Требін, Л. Я. Угрин та ін. ]. Львів: Ліга-Прес, 2015. С. 607–667.
  5. Угрин Л. Я. Глобалізація та її вплив на міжнародну політику // Основи політичної науки : курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 4: Міжнародна політика / Б. Кухта, Г. Ткаченко, Л. Старецька [та ін.].  Львів : Кальварія, 1999. С. 51–61.
  6. Угрин Л. Я. Вплив ЗМІ на політичну культуру суспільства // Основи політичної науки : курс лекцій / за ред. Б. Кухти. Ч. 3: Політична свідомість і культура / Б. Кухта, О. Красівський, Л. Старецька [та ін.]. Львів: Кальварія, 1998. С. 510–522.
  7. Угрин Л. Я. Суспільно-політичні об’єднання та рухи // Основи політичної науки : курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 2: Політичні процеси, системи та інститути / Б. Кухта, Г. Ткаченко, Л. Старецька [та ін.]. Львів: Кальварія, 1997. С. 209–230.

 ІІІ.  Словники:

    1. Угрин Л.Я. Амбівалентність (у співав.); Бреттон-Вудська конференція 1944; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Давоський форум; Думбартон-Окс конференція 1944; Ембарго; Ісламська революція (у співав.); Ісламський фундаменталізм; Кіотський протокол; Колоніалізм;  Мас-медіа; Міграція; Міжнародна організація;  Міжнародний валютний фонд; Міжнародний тероризм; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Терористична діяльність; Транснаціональна корпорація; «Шокова терапія»// Світова історія XX–XXI століття. Енциклопедичний словник / за ред. Ігора Підкови і Романа Шуста.  Видання друге, доповнене.  Львів: Простір-М, 2019.С. 50–51; 164; 244; 244–245; 299; 344; 353–354; 457–458; 458–459; 544–545; 557–558; 672; 699; 700; 701; 703; 771–772; 1055–1056; 1065; 1243–1244.
    2. Угрин Л.Я. Агрегування інтересів; Артикуляція інтересів; Бреттон-Вудська конференція; Громада; Громадянська війна; Громадянська непокора; Європеїзація; Колоніалізм; Пакт політичний; Ритуал політичний; Розумна сила; «Русскій мір»; Тренд; Цензура; Цинізм політичний // Політична лексика сучасного українського політика і громадянина : енциклопедичний словник-довідник/ Укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І. Романюк,  М.В. Шкляр та ін.]. Львів: «Магнолія-2006», 2017. С. 8,18, 30; 84; 86; 87; 149; 194; 255; 326; 327; 331; 368; 408.
    3. Угрин Л. Активність політична; Аномія політична; Асоціація політична; Балотування; Бюлетень; Європеїзація; Імідж політика; Інформаційна політика; Колективна безпека; Колоніалізм; Конфронтація політична; Мальтузіанство; Мандат; Марке тинг політичний; Масове суспільство; Мігрант; Міграція; Міжнародна організація; Модерна держава; Націоналіст; Паблік рилейшнз; Пакт політичний; Партикуляризм; Патріотизм; Політика ідентичності; Політика подвійних стандартів; Репатріація; Розумна сила; Русифікація; “Русскій мір” (“Русский мир”); Самовизначення політичне; Світова периферія; Селекторат; Сепаратист; Сепаратистські рухи; Соціаліст; Статус політичний; Суспільні рухи; Тренд політичний; Централізація; Цинізм політичний; “Четверта влада” //Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М.; [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. Львів : Новий Світ-2000, 2015. С.11–12; 16; 20; 23; 31; 99; 112; 121; 137: 137; 146; 159; 159–160; 161; 162; 170; 170; 171; 176; 183; 203; 203; 205; 206; 214–215; 215–216; 246; 251; 251–252; 252; 253; 255; 257; 258; 258; 266–267; 270; 275–276; 291–292; 310; 311; 313.
    4. Угрин Л. Європеїзація; Конструктивізм соціальний; Патріотизм; Політика ідентичності; Політика подвійних стандартів; Розумна сила; «Русскій мір»; Світова периферія; Сепаратист; Сепаратистські рухи / Л. Угрин //Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / за заг. ред. Н. М. Хоми; [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. Львів : Новий Світ-2000, 2015. С. 130; 186–187; 280–281; 291–292; 292–293; 343–344; 345; 348–349; 353; 353–354.
    5. Угрин Л. Активність політична; Альтернативні рухи; Альянс політичний; Аномія політична; Антисистемні партії; Артикуляція; Асоціація політична; Баасизм; Балотування; Буржуазна революція; Бюлетень; Взаємодія політичних сил; Імідж політика; Імперіаліст; Інформаційна політика; Кабінет Міністрів; Кіотський протокол; Колективна безпека; Комунікаційна політика; Конфронтація політична; Ліга Націй; Мальтузіанство; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Мігрант; Міграція; Міжнародна організація; Міжнародний валютний фонд; Модерна держава; Найбільшого сприяння принцип; Нацист; Націоналіст; Нейтралітет; Об’єднання політичне; Об’єкт політичний; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Окупація; Паблік рилейшнз; Пакт політичний; Партикуляризм; Репатріація; Ритуал політичний; Русифікація; Самовизначення політичне; Сепаратист; Соціаліст; Сталініст; Статус політичний; Суспільні рухи; Тренд політичний; Функціонер політичний; Централізація; Цинізм політичний; “Четверта влада” //Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ IIV рівнів акредитації/ за наук. ред. Н. М. Хоми[В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. 2-ге вид., стереотипне. Львів: Новий Світ – 2000, 2015.С 21–22; 26;  26–27: 34; 35; 42; 43–44; 46; 47; 57–58; 58; 62; 245–246; 249; 270; 283; 303; 307–308; 311–312; 328; 356–357; 369–370; 370; 374–375; 376; 388–389; 389; 390–391; 391–392; 399–400; 410; 413; 413–414; 422; 439; 439; 441–442:442; 450–451; 451; 460; 572; 582–583; 585–587; 588–589; 598–599; 619; 633; 633; 643–644; 701–702; 725; 736–737; 740–741; 745–746.
    6. Угрин Л. Без’ядерна зона; Державна цільова програма; Догматик; Екстреміст; Імперіаліст; Інтернаціоналіст; Колоніальні країни; Конфедераліст; Ліберал; Ліга Націй; Монро доктрина; Нацист; Націоналіст; Нейтралітет; Неонацист; Новий світовий порядок; Нові індустріальні країни; Опортунізм; Пакт; Партикуляризм; Політикан; Радикал; Реформіст; Ритуал політичний; Соціалізм; Соціаліст; Сталінізм; Сталініст; Тренд; Фальсифікатор; Фаталізм; Фаталіст; Федераліст; Федеральний; Федерація; Центризм; Центризм політичний; Центрист; Шовінізм; Шовініст //Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В. М. Піча; наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2014. С. 31–32; 96; 105; 112; 143–144; 151; 159; 167; 177–178; 192; 193–194; 231; 241–242; 244; 251–252; 254; 257; 257; 264; 272; 281; 298; 337; 348; 349; 365; 365; 371; 371;392–393; 412; 413; 413; 414; 414; 414; 424; 424; 424; 434; 434.
    7. Угрин Л. Я. Активність політична; Альтернативні рухи; Альянс політичний; Аномія політична; Антисистемні партії; Артикуляція; Асоціація політична; Баасизм; Балотування; Буржуазна революція; Бюлетень; Взаємодія політичних сил; Імідж політика; Імперіаліст; Інформаційна політика; Кабінет Міністрів; Кіотський протокол; Колективна безпека; Комунікаційна політика; Конфронтація політична; Ліга Націй; Мальтузіанство; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Мігрант; Міграція; Міжнародна організація; Міжнародний валютний фонд; Модерна держава; Найбільшого сприяння принцип; Нацист; Націоналіст; Нейтралітет; Об’єднання політичне; Об’єкт політичний; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Окупація; Паблік рилейшнз; Пакт політичний; Партикуляризм; Репатріація; Ритуал політичний; Русифікація; Самовизначення політичне; Сепаратист; Соціаліст; Сталініст; Статус політичний; Суспільні рухи; Тренд політичний; Функціонер політичний; Централізація; Цинізм політичний; “Четверта влада” //Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів : Новий Світ-2000, 2014.С 21–22;  26;  26–27: 34;  35; 42;  43–44; 46; 47; 57–58; 58; 62; 245–246; 249; 270; 283; 303; 307–308; 311–312; 328; 356–357; 369–370; 370; 374–375; 376; 388–389; 389; 390–391; 391–392; 399–400; 410; 413; 413–414; 422; 439; 439; 441–442:442; 450–451; 451; 460; 572; 582–583; 585–587; 588–589; 598–599; 619; 633; 633; 643–644; 701–702; 725; 736–737; 740–741; 745–746.
    8. Угрин Л. Агрегація; Активність політична; Альтернативні рухи; Альянс політичний; Аномія політична; Антисистемні партії; Аррігі Джованні; Артикуляція; Асоціація політична;  Баасизм; Балотування; Бауман Зигмунт; Блек Дукан; Бреттон-Вудська конференція (1944); Буржуазна революція; Бюлетень; Взаємодія політичних сил; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Гра політична; Громада; Громадська думка; Громадянська війна; Громадянська непокора; Група тиску;  Давоський форум; Демократ; Демонстрація; Денонсація; Департизація; Деполітизація; Державна регіональна політика; Державний службовець; Дисиденство; Екстреміст; Електорат; Ембарго; Емігрант; Імідж політика; Імперіаліст; Інтернаціоналіст; Інформаційна політика; Кабінет Міністрів; Кимлічка Вілл; Кіотський протокол; Кнессет; Колективна безпека; Колоніалізм; Комунікаційна політика; Конфедераліст; Конфронтація; Лазарсфельд Пол Фелікс; Легітимність; Ліга Націй; Мальтузіанство; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Мігрант; Міграція; Міжнародний валютний фонд; Міжнародна організація; Модерна держава; Найбільшого сприяння принцип; Нацист; Націоналіст; Неонацист; Норт Даглас; Об’єднання політичне; Об’єкт політичний; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Окупація; Паблік рилейшнз; Пакт політичний; Пакт чотирьох; Партикуляризм; Політиканство; Радикал; Репатріант; Репатріація; Реформіст; Ритуал політичний; Русифікація; Самовизначення політичне; Самоврядування; Свобода союзів (або право на об’єднання); Священний Союз; Сегрегація; Сепаратист; Соціаліст; Сталініст; Статус політичний; Суспільні рухи; Тренд політичний; Участь політична; Форми політичні; Форми правління; Функціонер політичний; Цензура; Централізація; Цинізм політичний; Челлен Юхан Рудольф; «Четверта влада»; Шлезінгер Артур // Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н. М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.С.11; 15–16; 16–17; 18–19; 22; 23; 25–27; 27; 30; 31; 33–34; 34-36; 37–38; 43–44; 44–45; 45; 47–48; 60-61; 61–62; 63–64; 64-65; 65; 66; 66–67; 68–69;71–72; 73–74; 91–92; 95; 96–97; 101–102; 110; 113–114; 127; 129; 132; 134; 139; 145–147;147–148; 149; 150: 150–151; 151–152; 155; 162–163; 164; 170–172; 184; 184–185; 186–187; 189;  195; 195–196; 196–197;  197–198; 206–207; 217; 221; 222; 228; 232–234; 236;238 239–240;246–247; 248; 253; 263; 296; 303; 304-305; 305; 310–312; 313; 313–314; 314; 314–315; 315;318; 328; 334; 334–335; 337–338; 358; 365; 374; 378–379; 382; 382–383;383–384; 388–389; 389–390; 393–394.
    9. Угрин Л. Я. Аррігі Джованні (у співав.); Бауман Зигмунт; Кимлічка Віл; Норт Даглас // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. Львів : Новий Світ-2000, 2014. С. 39–40; 54–55; 298–299; 486-487.
    10. Угрин Л. Я. Баасизм; Блек Дункан; Мальтузіанство; Челлен Юхан Рудольф, Шлезінгер Артур // Політична енциклопедія; редкол. Ю. А. Левенець (голова), Ю. І. Шаповал (заст. голови) та ін. К. : Парламентське видавництво, 2011. С.45; 66–67; 420; 681; 775–776; 784–785.
    11. Угрин Л. Я Амбівалентність (у співав.); Бреттон-Вудська конференція 1944; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Давоський форум; Кіотський протокол; Колоніалізм; Мас-медіа; Міграція; Міжнародний валютний фонд (МВФ); Міжнародні організації; Окінавська хартія інформаційного суспільства; Транснаціональна корпорація // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник ; за ред. І. Підкови та Р. Шуста. Львів : Літопис, 2008. С. 34–35; 121;191–192; 192; 236; 416–417;  424;512–513; 534; 535–536; 536–537; 583; 804–805.
    12. Угрин Л. Я. Агрегація; Активність політична; Альтернативні рухи; Альянс політичний; Аномія політична; Антисистемні партії; Артикуляція; Асоціація політична; Балотування; Блок політичний; Буржуазна революція; Бюлетень; Відповідальність політична; Воєнний стан; Гаазькі конференції; Герменевтика політична; Глобалізація; Громада; Громадська думка; Громадянська війна; Громадянська непокора; Група тиску; Демонстрація; Денонсація; Департизація; Деполітизація; Депутат; Дисиденство; Ебертисти; Електорат; Ембарго; Засоби масової інформації; Імідж політика; Імунітет держави; Кабінет міністрів; Кнессет; Колоніалізм; Комунікаційна політика; Конфронтація політична; Легітимність; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Міжнародний банк реконструкції та розвитку (світовий банк); Міжнародний валютний фонд (МВФ); Муніципалітет; Найбільшого сприяння принцип; Народні збори; Об’єднання політичне; Об’єкт політичний; Окупація; Пакт політичний; Партикуляризм; Політична екологія; Політична соціологія; Прокурор; Ресурси політичні; “Римське питання”; Рухи політичні; Самоврядування; Священний союз; Сегрегація; Статус політичний; Судова влада; Суд присяжних; Суспільні рухи; УВО (Українська військова організація); Участь політична; Форми політичні; Форми правління; Функціонер політичний; Хальштейна доктрина; Цензура; Централізація; Цинізм політичний; “Четверта влада”; Шум інформаційний // Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / Б. Кухта, А. Романюк, Л. Угрин, [та ін.]. Львів: Кальварія, 2003. С. 12–13; 15; 17; 18; 21; 23–24; 29; 30–31; 32; 40; 47–48; 48;  66; 76–77; 80–81; 91–92; 96–97; 102–103; 103–104; 105–106; 106–107; 108–109; 118–119; 119: 110–120; 120–121; 128–129; 134–135; 140–141; 143–144; 157–158; 165–166; 170; 177; 189–190; 194–195; 198; 220; 233–234; 234–235; 236–237; 245–246; 246–247; 254; 255; 258; 2904 291; 292; 307; 319; 339; 341–342; 358–359; 380; 385; 391; 392; 396–397; 397–398; 420–421; 427–428; 429; 430; 446–447; 455–456; 466; 466–467; 468–469;  471; 475; 475–476; 482–482; 484–485; 491–492.

Наукові статті:

  1. Угрин Леся, Іващенко Роман. Політичне відчуження: плюралізм інтерпретацій поняття // Вісник Львівського університету. Сер. : Філософсько-політологічні студії. 2022. Вип. 42. С. 353–358.  DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2022.42.45
  2. Угрин Л.Я., Бевза Б.П. Самоідентифікація громадян як ключовий чинник нестабільності партійної системи України // Регіональні студії. 2022. № 29. С.88-94. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6170/2022.29.14
  3. Угрин Л., Щурко О. Громадянська компетентність в умовах сучасної демократії // Політикус : наук. журн. 2021. № 6. С. 73–78. DOI https://doi.org/10.24195/2414-9616.2021-6.12
  4. Угрин Л., Свідерська О. Дезінформація та пропаганда як чинники політичної-онлайн-мобілізації // Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung: Verfahren der wissenschaftlich Arbeiten; ed. Holonič Ján, Nowak Barbara, Palinchak Mykola. Krakow: Erscheinungsjahr, 2020. Р. 255-273.
  5. Uhryn Lesya. National Identity under Conditions of Multiculturalism of Modern Societies // Global Academics. International Journal of Advance. 2020. Issue 1 (7) March
  6. Угрин Л.Я. Політичні виміри колективних ідентичностей // Evropský politický a právní diskurz. 2018. Svazek 5. 2 vydání. S. 213–219.
  7. Угрин Л. Я., Щурко О.М. Ідентичнісні виміри політичної консолідації суспільств // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. 2018. Вип. 139 (12). Ч. 3. Політичні науки. С. 49–53.
  8. Угрин Л. Я. Національна ідентичність: проблеми співвідношення культурних і політичних вимірів // «Гілея: науковий вісник»: збірник наукових праць. 2018. Вип. 131 (4). С. 435–440.
  9. Угрин Л.Я. Колективна ідентичність як об’єкт політологічної рефлексії // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць.2018. Вип. 128 (1). С. 350–355.
  10. Угрин Л.Я. Постмодерністські інтерпретації політичної ідентичності // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2017. № 12. С. 253–260.
  11. Угрин Л.Я. Структурний вимір політичних ідентичностей: теоретичний аналіз // Evropský politický a právní diskurz. 2017. Svazek 4. 6.vydání. S.71–79.
  12. Угрин Л.Я. Особливості становлення та еволюції дискурсу політичної ідентичності в європейській політичній думці // Evropský politický a právní diskurz. 2017.Svazek 4. 4. vydání. S.88–93.
  13. Угрин Л. Я. Формування інтегративних моделей макрополітичних ідентичностей: теоретичний аспект // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. 2017. Вип. 124. С. 299-304.
  14. Угрин Л.Я. Між Модерном і Постмодерном: проблематизація поняття «політична ідентичність» у науковому дискурсі ХХ ст. // Науково-теоретичний альманах «Грані». 2017. Т.20.– № 3. С. 122–128. DOI: https://doi.org/10.15421/171752
  15. Угрин Л.Я. Сутність та основні виміри політичної ідентичності: теоретичний аналіз // S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe: Електронний науково-практичний журнал. 2017. Вип. 3.С. 9–13.
  16. Угрин Л.Я. Концептуалізація поняття «ідентичність» у дослідницьких стратегіях соціальних наук некласичного періоду // S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe: Електронний науково-практичний журнал. 2017. Вип. 2. С. 4–10.
  17. Угрин Л.Я. Діалектика взаємодії політичних ідентичностей на макрорівні суспільства // Політикус : науковий журнал. 2017. №2. С. 112-117.
  18. Угрин Л. Політична ідентичність: плюралізм інтерпретацій // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2016. Вип. 8. С. 48–55.
  19. Uhryn Lesya. Konceptualizacja toźsamości politycznej jako kategorii praktyki // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. 2016. № 6 (grudzień) S. 147–156.
  20. Uhryn Lesya. Integracja jako czynnik transformacij toźsamości na Ukrainie // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. 2016. № 5 (czerwiec). S. 280–291.
  21. Угрин Л.Я. Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст // Політикус : науковий журнал. 2016. №1. С. 55–59.
  22. Угрин Л. Я. Історико–філософські передумови формування дискурсу політичної ідентичності // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. 2016. Вип. 115. С. 367–372.
  23. Угрин Л.Я. Теоретичний аналіз державної ідентичності // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. 2016. Вип. 113. С. 365–369.
  24. Угрин Л. Ідентичність і безпека: проблеми співвідношення в контексті соціального конструктивізму // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. 2016. Вип. 111. С.329–333.
  25. Угрин Л. Я. Політика ідентичності: теоретичні засади осмислення // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. 2016. Вип. 110. С. 317–320.
  26. Угрин Л. Колективна ідентичність: конструювання в контексті відносин з іншими // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2015. Вип. 7. С. 344–352.
  27. Угрин Л. Ідентичність і консолідація транзитних суспільств // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. 2015. № 4. С.135–143.
  28. Угрин Л. Громадянська ідентичність в Україні: проблеми формування та становлення // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2013. Вип. 5. С.95–105.
  29. Угрин Л. Ідентичність та інтеграція в суспільствах, що трансформуються: приклад України// Вісник Львівського університету. Сер: Філософсько-політологічні студії. 2013. Вип. 3. С. 231–241.
  30. Угрин Л., Демків У. Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Вип. 114: у 2-х частинах. Ч. ІI. К: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. С. 28-38.
  31. Угрин Л. Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2012. Вип. 2. С.154–165.
  32. Угрин Л., Вовк Ю. Корелювання корпоративізму з моделями демократії: ціннісний вимір // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК, 2010. № 17(2). С.382–391
  33. Угрин Л.Я. Політична опозиція у процесах демократизації суспільства // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Політологія. Соціологія. Філософія. 2005. Вип. 2. С.191–197.
  34. Угрин Л., Поліщук Х. Проблеми нівелювання демократичного ідеалу у процесі глобалізації // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. 2004. Вип. 12.  С. 130–139.
  35. Угрин Л. Роль політичної опозиції у консолідації режиму // Збірник наукових статей з філософії, політології, історії. Спецвипуск. Тернопіль, 2003. С.113–118.
  36. Угрин Л. Інтеграційні процеси: міжнародний аспект // Вісник Львівського університету. Сер.: філософські науки.2002. Вип. 4. С.256–264.
  37. Угрин Л.Я. Інститут політичної опозиції і Україні: проблеми виникнення та становлення // Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць. Львів: ПАІС, 1998. С. 66–70.
  38. Угрин Л. До питання класифікації масових суспільних рухів // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 1999. Вип.1.  С. 207–211.
  39. Угрин Л.Я. Тенденції в розвитку суспільно-політичних об’єднань в умовах становлення української державності // Вісник Львівського університету. Серія суспільних наук.1996.  Вип. 34. С. 92–95.
  40. Угрин Л.Я. Екологічні суспільні об’єднання в умовах становлення громадянського суспільства в Україні // Вісник Львівського університету. Серія суспільних наук. 1995. Вип. 32. С. 105–110.
  41. Угрин Л.Я. Екологічний рух України: особливості і тенденції розвитку // Вісник Львівського університету. Серія суспільних наук. 1992. Вип. 30.  С. 54–59.

Тези та матеріали конференцій:

  1. Угрин Л.Я. Внутрішній Інший як чинник політичного процесу // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2023. – Вип. 20. – С. 99-102.
  2. Угрин Л. Я Міжнародні організації і проблеми їхньої ефективності // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 27-28 жовтня 2022 р.). – Івано-Франківськ, 2022. – С. 369–377.
  3. Угрин Леся. Вплив епідемій на міжнародні відносини: історичний аспект // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2022. Вип. 19. С. 253–257.
  4. Угрин Леся. Еволюція дискурсу державного управління // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 146–150.
  5. Угрин Л.Я. Страх як фактор світової політики // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2021. С. 84–86.
  6. Угрин Л.Я. Теоретичні аспекти інтеграції національних управлінських систем у багаторівневе глобальне управління // Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці, міжнародна наук.-практ. конф. (2021; Львів). Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці», 23 квітня 2021 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. С.183–185.
  7. Угрин Л.Я. Громадянська компетентність як чинник розвитку демократії у цифрову епоху // VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г. В. Іленьків. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. 218–222.
  8. Угрин Л. Я. Комунікація в державному управлінні: теоретичний аспект // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 12 листопада 2020 р. Львів, 2020. С.124–128.
  9. Угрин Л.Я. Трансформація внутрішніх загроз національній безпеці в умовах становлення та зміцнення державності // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2020. С. 66-69.
  10. Угрин Л.Я. Громадські організації в процесах постмодерних трансформацій // Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій», 22 квітня 2020 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С. 178–180.
  11. Угрин Л.Я. Трансформація інтегративних ідентичностей в умовах глобалізації // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м. Дніпро; наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. Частина ІI. С. 61–63.
  12. Угрин Леся. Соцієнтальні основи спільної політичної ідентичності // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. Львів, 2019. С. 101–104.
  13. Угрин Л. Я. Соцієтальна ідентичність як чинник ефективності державного управління // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. Львів, 2019. ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. Львів, 2019. С. 114–117.
  14. Угрин Л. Я., Шипунов Г. В., Савойська С. В. Від інституціоналізму і неоінституціоналізму до дискурсивного неоінституціоналізму: термінологічні пошуки та політична безпека // Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р., м. Дніпро / наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С.13–15.
  15. Угрин Леся. Дискурсивно-символічний вимір політичної ідентичності: теоретичний аналіз // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас.  Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. Вип. 15.  С. 134–137.
  16. Угрин Л.Я. Ідентичність і безпека: конструктивістський підхід//Виклики політики безпеки: історія і сучасність: Зб. тез доповідей Міжнар. наук. конференції 18–19 жовтня 2018 р. Львів : НАСВ,  2018. С. 161–163.
  17. Угрин Леся. Дискурсивно-символічний вимір політичної ідентичності: теоретичний аналіз // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас.  Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. Випуск 15.  С. 134–137.
  18. Угрин Л. Ідентичність як проблема античної науки  // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. С.197–200.
  19. Угрин Леся. Темпоральний вимір політичної ідентичності // Матеріали четвертих міжвузівських методологічних читань «Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи». Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2017. Вип.14. С. 241–243.
  20. Угрин Л.Я. Діалектика суверенітету та ідентичності у глобалізованому світі // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практ. конференції, м. Одеса, 9 грудня 2016 р. Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2016. С.26–30.
  21. Угрин Л. Я. Політика ідентичності та діяльність політичної еліти: український контекст // Actual questions and problems of development of social sciences: International Scientific-Practical Conference/ June 28-30, Kielce: Hole Cross University, 2016. P. 52–55.
  22. Угрин Л. Сек’юритизація регіональної ідентичності: причини та наслідки для українського суспільства // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин.  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 167–170.
  23. Угрин Л. Співвідношення безпеки та ідентичності у глобалізованому світі // Виклики політики безпеки: історія та сучасність: збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції 16–18 червня 2016 року. Львів: НАСВ, 2016. С.107–108.
  24. Угрин Л.Я. Політика ідентичності у посткомуністичних державах // Ідентичності та політичні інститути: матеріали: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Ніжин, 27 квітня, 2016 року / за заг. ред. В. М. Циби. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2016. С. 92–96.
  25. Угрин Леся. Інтеграційні процеси: світовий досвід та український контекст // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 341–345.
  26. Угрин Л. Неоінституціоналізм як методологія вивчення міжнародних організацій  // Методологія політичної науки : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / укл. В.М. Денисенко, Л.Я Угрин. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 50–54.
  27. Угрин Л. Відносини держав і міжнародних організацій: методологічний аспект // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. Вип. 7. С. 195–196.
  28. Угрин Л. Я. Міжнародні системи: проблеми стабільності // Політична наука в Україні: стан і перспективи: матеріали Всеукраїнської наук. конф. (Львів, 10–11 травня 2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. Львів, ЦПД, 2008. С. 251–257.
  29. Угрин Л. Вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні // Регіональний вибір політичного процесу в Україні : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 26 травня 2007 року) / укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. Львів : ЦПД, 2007. С. 4–16.
  30. Угрин Л.Я. Еволюція функцій міжнародних організацій в умовах глобалізації // Матеріали звітної наукової конференції викладачів філософського факультету. Львів, 2006. С.188–191.
  31. Угрин Л.Я. Якого кольору PR (Роздуми після парламентських виборів 2006 р.) // Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 р.: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції ; укл. А.С. Романюк, Л.С. Скочиляс. Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2006. С. 77–81.
  32. Угрин Л.Я., Щурко О.М. Динаміка міжнародного образу України після президентських виборів 2004 р. // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ; укл. А.С. Романюк, Л.С. Скочиляс. Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. С. 94–101.
  33. Угрин Л. Громадянськість як навчання демократії // Громадянська освіта в Україні: Матеріали конференції «Громадянська освіта в Україні», Київ, 26–27 травня 2000 року. Київ, 2000. С. 30–31.

Біографія

Закінчила історичний факультет Львівського університету (1985), аспірантуру при кафедрі політології (1991). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологічні організації, рухи та партії в системі суспільних об’єднань України» і отримала науковий ступінь  кандидата політичних наук (1994). У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри політології.

У 1991–2001 рр. –  працювала асистентом кафедри політології, з 2001 р. – доцентом кафедри політології.

З 2007 р. – доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського університету.

Проекти

Розробниця авторських курсів:

Теорія міжнародних відносин

Міжнародні організації

Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи

Теорії глобалізації

Соціальний конструктивізм у політиці

Конфлікти і національна безпека

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!