Угрин Леся Ярославівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lesya.uhryn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.facebook.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теоретичні проблеми політичної і національної ідентичностей, теорія міжнародних відносин, теорія глобалізації, міжнародні організації, європейська інтеграція, соціальний конструктивізм, державне управління.

Курси

Публікації

І.  Монографії (колективні):

 1. Uhryn Ł. Tożsamość “zachodniej” i “wschodniej” Ukrainy w kontekście współczesnych procesów społecznych / Ł. Uhryn // Dylematy tożsamości zbiorowych: przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską ; red. Robert Szwed. –
  Lublin :  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu, 2007.  –  Р. 124–138.
 2. Угрин Л. Я. Становлення та розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка / В. Денисенко, Г. Світа, Л. Угрин, О. Сорба, О. Сорокопуд // Наука західного регіону України (1990–2010) / редкол. : З. Т. Назарчук, Р. А. Воробель, М. А. Голубець [та ін.]. – Львів : ПАІС, 2011. – С. 467–476.
 3. Угрин Л Я. Людина в системі міжнародних політичних відносин / Л.Я Угрин // Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. : Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі: колективна монографія / В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, О. Ю. Дащаківська [та ін. ] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 665–680.
 4. Uhryn L. Ya. Institutional and socio-cultural dimentions of post-communist transformations / O. I. Sviderska,  L. Ya.Uhryn // Research, challenges and development prospects in the area of social sciences : Collective monograph. –  Riga : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. Р. 234-253 DOI https://doi.org/10.36059/978-9934-588-42-6/234-252
 5.  Угрин Л.Я. Трансформація практик політичної активності в інформаційному суспільстві: теоретико-методологічний аналіз / О.І. Свідерська, Л.Я. Угрин // Інформаційне суспільство: сучасні трансформації: монографія; за ред. У. Лешко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю; Могильов, 2020. – С. 22–30.
 6.  Uhryn L. Ya., Sviderska O. I., Bula S. P. NARRATIVIZATION OF FEAR IN DIGITAL PRACTICES OF POLITICAL MANIPULATION // Social Sciences: Regularities and Development Trends : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020.– Р. 247–265. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-026-1-13

ІІ. Підручники та навчальні посібники:

 1. Угрин Л. Я. Суспільно-політичні об’єднання та рухи / Л. Угрин // Основи політичної науки : курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 2. : Політичні процеси, системи та інститути / Б. Кухта, Г. Ткаченко, Л. Старецька [та ін.]. – Львів : Кальварія, 1997. – С. 209–230.
 2. Угрин Л. Я. Вплив ЗМІ на політичну культуру суспільства // Основи політичної науки : курс лекцій / за ред. Б. Кухти. Ч. 3 : Політична свідомість і культура / Б. Кухта, О. Красівський, Л. Старецька [та ін.]. – Львів : Кальварія, 1998. – С. 510–522.
 3. Угрин Л. Я. Глобалізація та її вплив на міжнародну політику / Л. Я. Угрин // Основи політичної науки : курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 4 : Міжнародна політика / Б. Кухта, Г. Ткаченко, Л. Старецька [та ін.]. – Львів : Кальварія, 1999. – С. 51–61.
 4. Угрин Л.Я. Світова політика / Л. Я. Угрин // Теорія політики: підручник / [В. М. Денисенко, В. С. Бліхар, М. П. Требін, Л. Я. Угрин та ін. ]. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – С. 607–667.
 5. Угрин Л. Я. Соціальний конструктивізм як методологія політичної науки / Л. Я. Угрин // Історія політичної думки: підручник ; за заг. ред. Н. М. Хоми / І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна  [та ін.] – Львів: Новий світ-2000, 2016. – С. 446–474.
 6. Угрин Л.Я. Еволюція парадигми соціального конструктивізму як постнекласичної теорії пізнання/ Л. Я. Угрин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. ‒ Т. 1. – С. 326–371.
 7. Угрин Л.Я. Соціальний конструктивізм як методологія політичної науки / Л.Я. Угрин // Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: Новий Світ-2000, 2017. – Т.2: XX ‒ початок XXI ст. – С. 62–90.

 

 ІІІ.  Словники

  1. Угрин Л. Я. Агрегація; Активність політична; Альтернативні рухи; Альянс політичний; Аномія політична; Антисистемні партії; Артикуляція; Асоціація політична; Балотування; Блок політичний; Буржуазна революція; Бюлетень; Відповідальність політична; Воєнний стан; Гаазькі конференції; Герменевтика політична; Глобалізація; Громада; Громадська думка; Громадянська війна; Громадянська непокора; Група тиску; Демонстрація; Денонсація; Департизація; Деполітизація; Депутат; Дисиденство; Ебертисти; Електорат; Ембарго; Засоби масової інформації; Імідж політика; Імунітет держави; Кабінет міністрів; Кнессет; Колоніалізм; Комунікаційна політика; Конфронтація політична; Легітимність; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Міжнародний банк реконструкції та розвитку (світовий банк); Міжнародний валютний фонд (МВФ); Муніципалітет; Найбільшого сприяння принцип; Народні збори; Об’єднання політичне; Об’єкт політичний; Окупація; Пакт політичний; Партикуляризм; Політична екологія; Політична соціологія; Прокурор; Ресурси політичні; “Римське питання”; Рухи політичні; Самоврядування; Священний союз; Сегрегація; Статус політичний; Судова влада; Суд присяжних; Суспільні рухи; УВО (Українська військова організація); Участь політична; Форми політичні; Форми правління; Функціонер політичний; Хальштейна доктрина; Цензура; Централізація; Цинізм політичний; “Четверта влада”; Шум інформаційний / Л.Я. Угрин // Політична наука. Словник : категорії, поняття і терміни / Л. Угрин, Б. Кухта, А. Романюк [та ін.]. – Львів : Кальварія, 2003. – С. 12–13; 15; 17; 18; 21; 23–24; 29; 30–31; 32; 40;  47–48; 48;  66; 76–77; 80–81; 91–92; 96–97; 102–103; 103–104; 105–106; 106–107; 108–109; 118–119; 119: 110–120; 120–121; 128–129; 134–135; 140–141; 143–144; 157–158; 165–166; 170; 177; 189–190; 194–195; 198; 220; 233–234; 234–235; 236–237; 245–246; 246–247; 254; 255; 258; 2904 291; 292; 307; 319; 339; 341–342; 358–359; 380; 385; 391; 392; 396–397; 397–398; 420–421; 427–428; 429; 430; 446–447; 455–456; 466; 466–467; 468–469;  471; 475; 475–476; 482–482; 484–485; 491–492.
  2. Угрин Л. Я Амбівалентність (у співав.); Бреттон-Вудська конференція 1944; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Давоський форум; Кіотський протокол; Колоніалізм; Мас-медіа; Міграція; Міжнародний  валютний фонд (МВФ); Міжнародні організації; Окінавська хартія інформаційного суспільства; Транснаціональна корпорація / Л. Я. Угрин // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник ; за ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів : Літопис, 2008. – С. 34–35; 121;191–192; 192; 236; 416–417;  424;512–513; 534; 535–536; 536–537; 583; 804–805.
  3. Угрин Л. Я. Баасизм; Блек Дункан; Мальтузіанство; Челлен Юхан Рудольф, Шлезінгер Артур / Л. Я. Угрин // Політична енциклопедія ; редкол. Ю. А. Левенець (голова), Ю. І. Шаповал (заст. голови) та ін. – К. : Парламентське видавництво, 2011. – С.45; 66–67; 420; 681; 775–776; 784–785.
  4. Угрин Л. Я. Аррігі Джованні (у співав.); Бауман Зигмунт; Кимлічка Віл; Норт Даглас/ Л. Я. Угрин // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 39–40; 54–55; 298–299;  486-487.
  5. Угрин Л. Агрегація; Активність політична; Альтернативні рухи; Альянс політичний; Аномія політична; Антисистемні партії;  Аррігі Джованні; Артикуляція; Асоціація політична;  Баасизм; Балотування; Бауман Зигмунт; Блек Дукан; Бреттон-Вудська конференція (1944); Буржуазна революція; Бюлетень; Взаємодія політичних сил; Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Гра політична; Громада; Громадська думка; Громадянська війна; Громадянська непокора; Група тиску;  Давоський форум; Демократ; Демонстрація; Денонсація; Департизація; Деполітизація; Державна регіональна політика; Державний службовець; Дисиденство; Екстреміст; Електорат; Ембарго; Емігрант; Імідж політика; Імперіаліст; Інтернаціоналіст; Інформаційна політика; Кабінет Міністрів; Кимлічка Вілл; Кіотський протокол; Кнессет; Колективна безпека; Колоніалізм; Комунікаційна політика; Конфедераліст; Конфронтація; Лазарсфельд Пол Фелікс; Легітимність; Ліга Націй; Мальтузіанство; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Мігрант; Міграція; Міжнародний валютний фонд; Міжнародна організація; Модерна держава; Найбільшого сприяння принцип; Нацист; Націоналіст; Неонацист; Норт Даглас; Об’єднання політичне; Об’єкт політичний; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Окупація; Паблік рилейшнз; Пакт політичний; Пакт чотирьох; Партикуляризм; Політиканство; Радикал; Репатріант; Репатріація; Реформіст; Ритуал політичний; Русифікація; Самовизначення політичне; Самоврядування; Свобода союзів (або право на об’єднання); Священний Союз; Сегрегація; Сепаратист; Соціаліст; Сталініст; Статус політичний; Суспільні рухи; Тренд політичний; Участь політична; Форми політичні; Форми правління; Функціонер політичний; Цензура; Централізація; Цинізм політичний; Челлен Юхан Рудольф; «Четверта влада»; Шлезінгер Артур / Л. Угрин // Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н. М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.11; 15–16; 16–17; 18–19; 22; 23; 25–27; 27; 30; 31; 33–34; 34-36; 37–38; 43–44; 44–45; 45; 47–48; 60-61; 61–62; 63–64; 64-65; 65; 66; 66–67; 68–69;71–72; 73–74; 91–92; 95; 96–97; 101–102; 110; 113–114; 127; 129; 132; 134; 139; 145–147;147–148; 149; 150: 150–151; 151–152; 155; 162–163; 164; 170–172; 184; 184–185; 186–187; 189;  195; 195–196; 196–197;  197–198; 206–207; 217; 221; 222; 228; 232–234; 236;238 239–240;246–247; 248; 253; 263; 296; 303; 304-30 5; 305; 310–312; 313; 313–314; 314; 314–315; 315;318; 328; 334; 334–335; 337–338; 358; 365; 374; 378–379; 382; 382–383;383–384; 388–389; 389–390; 393–394.
  6. Угрин Л. Я. Активність політична; Альтернативні рухи; Альянс політичний; Аномія політична; Антисистемні партії; Артикуляція; Асоціація політична; Баасизм; Балотування; Буржуазна революція; Бюлетень; Взаємодія політичних сил; Імідж політика; Імперіаліст; Інформаційна політика; Кабінет Міністрів; Кіотський протокол; Колективна безпека; Комунікаційна політика; Конфронтація політична; Ліга Націй; Мальтузіанство; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Мігрант; Міграція; Міжнародна організація;  Міжнародний валютний фонд; Модерна держава; Найбільшого сприяння принцип; Нацист; Націоналіст; Нейтралітет; Об’єднання політичне; Об’єкт політичний; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Окупація; Паблік рилейшнз; Пакт політичний; Партикуляризм; Репатріація; Ритуал політичний; Русифікація; Самовизначення політичне; Сепаратист; Соціаліст; Сталініст; Статус політичний; Суспільні рухи; Тренд політичний; Функціонер політичний; Централізація; Цинізм політичний; “Четверта влада” / Л.Я. Угрин // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С 21–22;  26;  26–27: 34;  35; 42;  43–44; 46; 47; 57–58; 58; 62; 245–246; 249; 270; 283; 303; 307–308; 311–312; 328; 356–357; 369–370; 370; 374–375; 376; 388–389; 389; 390–391; 391–392; 399–400; 410; 413; 413–414; 422; 439; 439; 441–442:442; 450–451; 451; 460; 572; 582–583; 585–587; 588–589; 598–599; 619; 633; 633; 643–644; 701–702; 725; 736–737; 740–741; 745–746.
  7. Угрин Л. Без’ядерна зона; Державна цільова програма; Догматик; Екстреміст; Імперіаліст; Інтернаціоналіст; Колоніальні країни; Конфедераліст; Ліберал; Ліга Націй; Монро доктрина; Нацист; Націоналіст; Нейтралітет; Неонацист; Новий світовий порядок; Нові індустріальні країни; Опортунізм; Пакт; Партикуляризм; Політикан; Радикал; Реформіст; Ритуал політичний; Соціалізм; Соціаліст; Сталінізм; Сталініст; Тренд; Фальсифікатор; Фаталізм; Фаталіст; Федераліст; Федеральний; Федерація; Центризм; Центризм політичний; Центрист; Шовінізм; Шовініст / Л. Угрин // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В. М. Піча; наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 31–32; 96; 105; 112; 143–144; 151; 159; 167; 177–178; 192; 193–194; 231; 241–242; 244; 251–252;  254; 257; 257; 264; 272; 281; 298; 337; 348; 349; 365; 365; 371; 371;392–393; 412; 413; 413; 414; 414; 414; 424; 424; 424; 434; 434.
  8. Угрин Л. Активність політична; Альтернативні рухи; Альянс політичний; Аномія політична; Антисистемні партії; Артикуляція; Асоціація політична; Баасизм; Балотування; Буржуазна революція; Бюлетень; Взаємодія політичних сил; Імідж політика; Імперіаліст; Інформаційна політика; Кабінет Міністрів; Кіотський протокол; Колективна безпека; Комунікаційна політика; Конфронтація політична; Ліга Націй; Мальтузіанство; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Мігрант; Міграція; Міжнародна організація;  міжнародний валютний фонд; Модерна держава; Найбільшого сприяння принцип; Нацист; Націоналіст; Нейтралітет; Об’єднання політичне; Об’єкт політичний; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Окупація; Паблік рилейшнз; Пакт політичний; Партикуляризм; Репатріація; Ритуал політичний; Русифікація; Самовизначення політичне; Сепаратист; Соціаліст; Сталініст; Статус політичний; Суспільні рухи; Тренд політичний; Функціонер політичний; Централізація; Цинізм політичний; “Четверта влада” / Л. Угрин // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ – 2000, 2015. – С 21–22; 26;  26–27: 34; 35; 42; 43–44; 46; 47; 57–58; 58; 62; 245–246; 249; 270; 283; 303; 307–308; 311–312; 328; 356–357; 369–370; 370; 374–375; 376; 388–389; 389; 390–391; 391–392; 399–400; 410; 413; 413–414; 422; 439; 439; 441–442:442; 450–451; 451; 460; 572; 582–583; 585–587; 588–589; 598–599; 619; 633; 633; 643–644; 701–702; 725; 736–737; 740–741; 745–746.
  9. Угрин Л. Європеїзація; Конструктивізм соціальний; Патріотизм; Політика ідентичності; Політика подвійних стандартів; Розумна сила; «Русскій мір»; Світова периферія; Сепаратист; Сепаратистські рухи / Л. Угрин // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / за заг. ред. Н. М. Хоми; [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С. 130; 186–187; 280–281; 291–292; 292–293; 343–344; 345; 348–349; 353; 353–354.
  10. Угрин Л. / Активність політична; Аномія політична; Асоціація політична; Балотування; Бюлетень; Європеїзація; Імідж політика; Інформаційна політика; Колективна безпека; Колоніалізм; Конфронтація політична; Мальтузіанство; Мандат; Маркетинг політичний; Масове суспільство; Мігрант; Міграція; Міжнародна організація; Модерна держава; Націоналіст; Паблік рилейшнз; Пакт політичний; Партикуляризм; Патріотизм; Політика ідентичності; Політика подвійних стандартів; Репатріація; Розумна сила; Русифікація; “Русскій мір” (“Русский мир”); Самовизначення політичне; Світова периферія; Селекторат; Сепаратист; Сепаратистські рухи; Соціаліст; Статус політичний; Суспільні рухи; Тренд політичний; Централізація; Цинізм політичний; “Четверта влада” / Л. Угрин // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / за наук. ред. Хоми Н. М.; [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – С.11–12; 16; 20; 23; 31; 99; 112; 121; 137: 137; 146; 159; 159–1 60; 161; 162; 170; 170; 171; 176; 183; 203; 203; 205; 206; 214–215; 215–216; 246; 251; 251–252; 252; 253; 255; 257; 258; 258; 266–267; 270; 275–276; 291–292; 310; 311; 313.
  11. Угрин Л.Я. Агрегування інтересів; Артикуляція інтересів; Бреттон-Вудська конференція; Громада; Громадянська війна4 Громадянська непокора; Європеїзація; Колоніалізм; Пакт політичний; Ритуал політичний; Розумна сила; «Русскій мір»; Тренд; Цензура; Цинізм політичний // Л. Я. Угрин // Пол тична лексика сучасного українського політика і громадянина : енциклопедичний словник-довідник/ Укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алексєєнко, О.І. Романюк, М.В. Шкляр та ін.].– Львів: «Магнолія-2006», 2017. – С. 8,18, 30; 84; 86; 87; 149; 194; 255; 326; 327; 331; 368; 408.
  12. Угрин Л.Я. Амбівалентність (у співав.); Бреттон-Вудська конференція 1944;  Глобалізація; Глобальні проблеми сучасності; Давоський форум; Думбартон-Окс конференція 1944; Ембарго; Ісламська революція (у співав.); Ісламський фундаменталізм; Кіотський протокол; Колоніалізм;  Мас-медіа; Міграція; Міжнародна організація;  Міжнародний валютний фонд; Міжнародний тероризм; Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства; Терористична діяльність; Транснаціональна корпорація; «Шокова терапія» /Л. Я. Угрин // Світова історія XX–XXI століття. Енциклопедичний словник / за ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. – Видання друге, доповнене. – Львів : Простір-М, 2019. – С. 50–51; 164; 244; 244–245; 299; 344; 353–354; 457–458; 458–459; 544–545; 557–558; 672; 699; 700; 701; 703; 771–772; 1055–1056; 1065; 1243–1244.

Наукові статті

 1. Угрин Л.Я. Інститут політичної опозиції і Україні: проблеми виникнення та становлення/ Л.Я. Угрин// Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Львів: ПАІС, 1998. – С. 66–70.
 2. Угрин Л. Інтеграційні процеси: міжнародний аспект / Леся Угрин // Вісник Львівського університету. Сер.: філософські науки. – 2002. – Вип. 4. – С.256–264.
 3. Угрин Л. Роль політичної опозиції у консолідації режиму / Л. Угрин // Збірник наукових статей з філософії, політології, історії. Спецвипуск. – Тернопіль, 2003. – С.113–118
 4. Угрин Л.Я. Проблеми нівелювання демократичного ідеалу у процесі глобалізації / Л.Я. Угрин, Х. Поліщук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини. – Вип. 12. – 2004. – С. 130–139.
 5. Угрин Л.Я. Політична опозиція у процесах демократизації суспільства / Л.Я. Угрин // Наук. вісник Ужг. ун-ту. Сер.: Політологія. Соціологія. Філософія. – Вип. 2.– Ужгород: СМП «Вісник Карпат», 2005.– С.191–197.
 6. Угрин Л. Корелювання корпоративізму з моделями демократії: ціннісний вимір/ Ю. Вовк, Л. Угрин // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК, 2010. – № 17(2). – С.382–391.
 7. Угрин Л. Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2012. – Вип. 2. – С. 154–165. –– Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/politology/article/viewFile/2145/2202
 8. Угрин Л. Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження / Л. Угрин, У. Демків // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 114: у 2-х частинах. – Ч. ІI. – К : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – С. 28–38 (DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2013.114.2.) – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/55
 9. Угрин Л. Ідентичність та інтеграція в суспільствах, що трансформуються: приклад України / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С. 231–241. –– Режим доступу:  http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/3_2016/26.pdf
 10. Угрин Л. Громадянська ідентичність в Україні: проблеми формування та становлення / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 95–105. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/politology/article/viewFile/2755/2831
 11. Угрин Л. Колективна ідентичність: конструювання в контексті відносин з іншими / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 7. – С. 344–352. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_41.
 12. Угрин Л. Ідентичність і консолідація транзитних суспільств / Л. Угрин // Вісник Дніпропетровського  університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2015 – № 4. –  С.135–143. – Режим доступу:    https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/download/725/764
 13. Угрин Л. Політична ідентичність: плюралізм інтерпретацій / Л. Угрин // Вісник Львівського університету. – Серія : Філософсько-політологічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 48–55.– Режим доступу:  http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/8_2016/8.pdf
 14. Угрин Л.Я. Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст / Л. Угрин// Політикус : наук. журн. / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – №1. – С. 55–59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_13.
 15. Угрин Л. Я. Політика ідентичності: теоретичні засади осмислення / Л. Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 110. – С. 317–320.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_110_81.
 16. Uhryn Lesya. Integracja jako czynnik transformacij toźsamości na Ukrainie  / Lesya Uhryn // Studium Europy Środkowej i Wschodniej, 2016. – № 5 (czerwiec). – S. 280–291. – Режим доступу: http://studium.kutno.pl/wp-content/uploads/2017/04/Uhryn_L_Studium_nr_5_2016.pdf
 17. Угрин Л. Ідентичність і безпека: проблеми співвідношення в контексті соціального конструктивізму // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 111. – С.329–333.  – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_111_85
 18. Угрин Л.Я. Теоретичний аналіз державної ідентичності/ Л.Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 113. – С. 365–369. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_92
 19. Угрин Л. Я. Історико–філософські передумови формування дискурсу політичної ідентичності / Л.Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 115. – С. 367–372. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_115_92
 20. Uhryn Lesya. Konceptualizacja toźsamości politycznej jako kategorii praktyki / Lesya  Uhryn // Studium Europy Środkowej i Wschodniej, 2016. – № 6 (grudzień) – S. 147–156. – Режим доступу: http://studium.kutno.pl/wp-content/uploads/2017/04/Uhryn_L_Studium_nr_5_2016.pdf
 21. Угрин Л.Я. Концептуалізація поняття «ідентичність» у дослідницьких стратегіях соціальних наук некласичного періоду /Л. Я. Угрин // S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe : Електронний науково-практичний журнал. – 2017. – Вип. 2. –  С. 4–10. – Режим доступу: http://www.space.nuoua.od.ua/v2_2017/3.pdf
 22. Угрин Л.Я. Між Модерном і Постмодерном: проблематизація поняття «політична ідентичність» у науковому дискурсі ХХ ст. / Л.Я. Угрин // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2017. – № 3. – С. 122–128 (doi: 10.15421/171752). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_3_21
 23. Угрин Л.Я. Сутність та основні виміри політичної ідентичності: теоретичний аналіз/ Л.Я. Угрин // S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe : Електронний науково-практичний журнал. – 2017. – Вип. 3. – С. 9–13. – Режим доступу:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7925/Ugrin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 24. Угрин Л.Я. Діалектика взаємодії політичних ідентичностей на макрорівні суспільства/ Л.Я. Угрин // Політикус: наук. журн. / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – №2. – С. 112–117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2017_2_11
 25. Угрин Л.Я. Постмодерністські інтерпретації політичної ідентичності/ Л.Я. Угрин // Філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 12. – С. 253–260. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_12_37
 26. Угрин Л.Я. Особливості становлення та еволюції дискурсу політичної ідентичності в європейській політичній думці // Evropský politický a právní diskurz. – 2017. – Svazek 4. – 4. vydání. – S. 88–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_4_14
 27. Угрин Л. Я. Формування інтегративних моделей макрополітичних ідентичностей:теоретичний аспект // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2016. – Вип. 115. – С. 299–304. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_124_75
 28. Угрин Л.Я. Структурний вимір політичних ідентичностей: теоретичний аналіз // Evropský politický a právní diskurz. – 2017. – Svazek 5. – 4. vydání. – S.71–79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_6_13
 29. Угрин Л.Я. Колективна ідентичність як об’єкт політологічної рефлексії / Л. Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 128 (1). – С. 350–355. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_89
 30. Угрин Л. Я. Національна ідентичність: проблеми співвідношення культурних і політичних вимірів / Л. Я. Угрин // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 131 (4). – С. 435–440. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_131_115
 31. Угрин Л.Я. Політичні виміри колективних ідентичностей / Л.Я. Угрин // Evropský politický a právní diskurz. – 2018. – Svazek 5. – 2 vydání. – S. 213–219. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_2_31
 32. Угрин Л. Я.Ідентичнісні виміри політичної консолідації суспільств / Л .Я. Угрин, О. М.  Щурко // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 139 (№ 12). – С. 149–153. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139(3)__11
 33. Uhryn Lesya. National Identity under Conditions of Multiculturalism of Modern Societies/ Lesya Uhryn // Global Academics. International Journal of Advance. – 2019. – Issue 3(4) // http://www.i-journal.org/index.php?item=editors
 34. Угрин Л. Дезінформація та пропаганда як чинники політичної-онлайн-мобілізації/ Свідерська О., Угрин Л. // Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung: Verfahren der wissenschaftlich Arbeiten; ed. Holonič Ján, Nowak Barbara, Palinchak Mykola. –   KRAKÓW: Erscheinungsjahr:, 2020. – Р. 255-273.

V. 2. Тези конференцій

 1. Угрин Л. Проблема ідентичності України в контексті європейської інтеграції / Л. Угрин // Україна і Центральна Європа: проблеми та перспективи інтеграції : матер. міжнар. конф. (22 – 24 квітня 1999 р., м. Львів) / упоряд. А. С. Романюк, Л. С. Скочиляс. — Львів : ЦПД, 1999. – С. 112.
 2. Угрин Л.Я. Динаміка міжнародного образу України після президентських виборів 2004 р. / Л. Угрин, О. Щурко // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ; укл. А.С. Романюк, Л.С. Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 94–101.
 3. Угрин Л.Я. Якого кольору PR (Роздуми після парламентських виборів 2006р.) / Л. Угрин // Дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 р.: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції ; укл. А.С. Романюк, Л.С. Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С. 77–81.
 4. Угрин Л.Я. Еволюція функцій міжнародних організацій в умовах глобалізації / Л.Я. Угрин // Матеріали звітної наукової конференції викладачів філософського факультету. – Львів, 2006. – С.188–191.
 5. Угрин Л. Вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні / Л. Угрин // Регіональний вибір політичного процесу в Україні : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 26 травня 2007 року) / укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. – Львів : ЦПД, 2007. – С. 4–16.
 6. Угрин Л. Я. Міжнародні системи: проблеми стабільності / Л. Я Угрин // Політична наука в Україні: стан і перспективи: мат. Всеукраїнської наук. конф. (Львів, 10–11 травня 2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. – С. 251–257.
 7. Угрин Л. Особливості комунікаційної системи України в контексті євроатлантичної інтеграції / Л. Угрин, О. Анісімович-Шевчук // Україна-НАТО: регіональний вимір (Львів, 6 грудня 2008 р.); укл. Романюк А., Скочиляс Л. – Львів: ЦПД, 2008. – C. 112–117.
 8. Угрин Л. Відносини держав і міжнародних організацій: методологічний аспект / Леся Угрин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 195–196.
 9. Угрин Л. Неоінституціоналізм як методологія вивчення міжнародних організацій / Л. Угрин // Методологія політичної науки : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / укл. В.М. Денисенко, Л.Я Угрин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 50–54.
 10. Угрин Л. Я. Етнічні ідентичності в суспільствах, що трансформуються / Л.Я. Угрин // Гуманітарне знання у соціально-правовому дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2014 р. / ред. кол. Гуторова Н.О., Куцепал С.В., Лебеденко С.О., Перебійніс Ю.В. ; НЮУ імені Ярослава Мудрого ; ПЮІ. – Полтава : ТОВ  “Фірма “Техсервіс”, 2014. – С.164–165.
 11. Угрин Леся. Політика ідентичності та політизація регіональних відмінностей в Україні/ Леся Угрин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 231–235.
 12. Угрин Л. Я. Ідентичність як категорія політичного аналізу // Сучасні наукові дослідження та розробки : теоретична цінність та практичні результати–2016 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15–18 березня 2016 року). – К. : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2016. – С.121–122.
 13. Угрин Л. Я. Пізнавальний потенціал соціального конструктивізму в політичній науці/ Л.Я. Угрин //Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18–21 січня 2016 року): у 3-х т. –  Т.2. – К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 69.
 14. Угрин Л. Я. Політика ідентичності у посткомуністичних державах / Л. Я. Угрин // Ідентичності та політичні інститути: матеріали: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Ніжин, 27 квітня, 2016 року / за заг. ред. В. М. Циби. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2016. – С. 92–96.
 15. Угрин Леся. Європеїзація та формування національної ідентичності / Леся Угрин // Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів – 2016: матеріали міжнародного науково-практичного семінару [Кошице, 4–8 квітня 2016 року]. – К. : Вид-во «Оперативна друкарня «Азбука», 2016. – С. 54–55.
 16. Угрин Л. Я. Ідентичність як чинник політичного розвитку українського суспільства / Л. Я Угрин // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 25-річчю Незалежності України), 29–30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. Частина І. – С. 52–54.
 17. Угрин Л. Я. Чинники формування концепту «ідентичність» у політичній науці / Л.Я. Угрин // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 20-річчю прийняття Конституції України), 29-30 червня 2016 р., м. Дніпро / наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С.172–174.
 18. Угрин Л. Сек’юритизація регіональної ідентичності: причини та наслідки для українського суспільства // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 167–170.
 19. Угрин Л. Я. Політика ідентичності та діяльність політичної еліти: український контекст// Л. Я. Угрин // Actual questions and problems of development of social sciences: International Scientific-Practical Conference/ June 28-30, Kielce: Hole Cross University, 2016 – P. 52–55.
 20. Угрин Л. Я. Діалектика суверенітету та ідентичності у глобалізованому світі / Л.Я. Угрин // Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 9 грудня 2016 року. – Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2016. – С.26–30.
 21. Угрин Л. Ідентичність як проблема античної науки / Л. Угрин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2016 рік / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД»,  2017. – С.197–200.
 22. Угрин Леся. Темпоральний вимір політичної ідентичності / Леся Угрин // Матеріали четвертих міжвузівських методологічних читань «Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи». – Вісник Львівського університету. – Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип.14. –  С. 241–243.
 23. Угрин Леся. Дискурсивно-символічний вимір політичної ідентичності: теоретичний аналіз/ Леся Угрин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Випуск 15. – С. 134–137 (0.25 д. а.).
 24. Угрин Л. Я. Евристичний потенціал теорії культури О. Шпенглера у дослідженні  спільних ідентичностей сучасності / Л. Я. Угрин // Матеріали п’ятих міжвузівських методологічних читань, посвячені 100-річчю виходу першого тому Освальда Шпенглера «Сутінки Європи». – Вісник Львівського університету. – Серія : Філософсько-політологічні студії. – 2018. – Вип.19. – С. 240–242.
 25. Угрин Л. Я. Ідентичність і безпека: конструктивістський підхід/ Л.Я. Угрин //Виклики політики безпеки: історія і сучасність : Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції 18–19 жовтня 2018 р. – Львів : НАСВ,  2018. – С. 161–163.
 26. Угрин Л. Я. Від інституціоналізму і неоінституціоналізму до дискурсивного неоінституціоналізму: термінологічні пошуки та політична безпека / Г. В. Шипунов, Л.Я.  Угрин, С. В. Савойська // Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р., м. Дніпро / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С.13–­15.
 27. Угрин Леся. Соцієнтальні основи спільної політичної ідентичності / Леся Угрин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – С. 101–104.
 28. Угрин Л. Я. Соцієтальна ідентичність як чинник ефективності державного управління/ Л.Я. Угрин // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 114-117.
 29. Угрин Л. Я. Громадські організації в процесах постмодерних трансформацій / Л.Я. Угрин // Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій», 22 квітня 2020 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 178-180.
 30. Угрин Л. Я. Трансформація інтегративних ідентичностей в умовах глобалізації / Л.Я Угрин// Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро; наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – Частина ІI.–  С. 61–63.
 31. Угрин Л. Я. Комунікація в державному управлінні: теоретичний аспект / Л.Я. Угрин // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 12 листопада 2020 р. – Львів, 2020. – С.124–128.
 32. Угрин Л.Я. Теоретичні аспекти інтеграції національних управлінських систем у багаторівневе глобальне управління / Л.Я. Угрин // Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці, міжнародна наук.-практ. конф. (2021; Львів). Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці”, 23 квітня 2021 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021.183–185.
 33. Угрин Л.Я. Громадянська компетентність як чинник розвитку демократії у цифрову епоху / Л.Я Угрин // VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г. В. Іленьків. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020.– С. 218-222.
 34. Угрин Л.Я. Страх як фактор світової політики/ Л.Я. Угрин// Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – С. 84–86.
 35. Угрин Леся. Еволюція дискурсу державного управління / Леся Угрин // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – С. 146–150.
 36. Угрин Леся. Вплив епідемій на міжнародні відносини: історичний аспект / Леся Угрин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2022. – Вип. 19. – С. 253–257.

Біографія

Кандидат політичних наук («Екологічні організації, рухи та партії в системі суспільних об’єднань України», 1994 р.), доцент  (2001 р.).

Закінчила історичний факультет Львівського університету (1985), аспірантуру при кафедрі політології (1991 р.). У 1991–2001 рр. – асистент, з 2001 р. –  доцент кафедри політології, з 2007 р. – доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського університету. Автор і співавтор численних наукових статей, монографій та підручників.

Проекти

Розробниця авторських курсів:

Теорія міжнародних відносин

Міжнародні організації

Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи

Теорії глобалізації

Соціальний конструктивізм у політиці

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!