Методика викладання політології у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Угрин Л. Я.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11доцент Угрин Л. Я.

Опис курсу

Нормативна навчальна дисципліна «Методика викладання політології у вищій школі» спрямована на розкриття особливостей викладання і навчання політології у вищій школі України. Змістом курсу є основні форми організації навчання у вищій школі (лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна роботи, оцінювання), загальні дидактичні принципи викладання політології і сучасні методики проведення лекцій і семінарських занять з курсу «Політологія». Аналізуються чинники  вибору форм і методів викладання та  особливості оцінювання  знань студентів у процесі вивчення політології. Розгляд основних організаційних форм навчання та технологій їхнього проведення відбувається з врахуванням різноманітних інноваційних  та інтерактивних методів  навчання (робота в малих групах, метод проектів, ситуаційний аналіз, ділові та імітаційні ігри і под.), їхньої інтеграції в лекційні та семінарські заняття. Визначені принципи кооперативного та колаборативного навчання, які акцентують на важливості комунікативних аспектів освітнього процесу, необхідності формування нових ролей викладача, зокрема організатора освітнього простору, пізнавальної та дослідницької діяльності студентів, партнера по навчанню. Належну увагу приділено особливостям організації дистанційного навчання, його можливостей та обмежень. Загалом навчальна дисципліна «Методика викладання політології у вищій школі» орієнтована на переосмислення студентами орієнтирів та цілей навчання, серед яких не лише засвоєння сукупності фахових знань і вмінь, але й навичок ефективної соціальної комунікації, роботи з з інформацією, формування критичного мислення, що дозволить продовжувати самоосвіту на протязі всього життя чи принаймні професійної діяльності.

Метою викладання нормативної дисципліни «Методика викладання політології у вищій школі» є сформувати у студентів фахові знання про особливості організації навчального процесу та викладання політології у вишах, основні принципи, форми і методи викладання та навчання, сформувати, навички планування, організації і  проведення занять

Рекомендована література

Основна література:

 1. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. К. 1997.
 2. Волкова Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.
 3. Гніденко М.П., Вишнівський В.В. Сучасна методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2019. 127 с.
 4. Інтерактивні методи навчання у вищій школі : монографія / Д. П. Антюшко, В. С. Володавчик, Л. І. Сєногонова та інші. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2022. 189 с.
 5. Закон “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII
 6. Наказ Міністра освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання.
 7. Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с.
 8. Методика викладання у вищiй школi : навчальний посiбник /О.В. Малихiн, I.Г. Павлецко, О.О. Лаврентьева, Г.I. Матукова. Київ: КНТ, 2014. 262с,
 9. Михайличенко О.В. Суспільно-політичні та гуманітарні науки: теорія, історія та методика навчання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст з іл., передмова М. Б. Євтух]. Суми: СумДПУ ім. А.С .Макаренка, 2011. 347 с.
 10. Роз’яснення МОН щодо деяких питань практичної реалізації положень нового Закону України “Про вищу освіту”. 
 11. П’ятакова Г. П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі : Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 120 с
 12. Яремчук С. С. Методика викладання соціології і соціогуманітарних дисциплін : навч. посібник; 2-е вид., переробл. і доповн. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. 296 с.

Додаткова література:

 1. Андрущенко Н.О. Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку пізнавальних інтересів студентів// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наук. праць. 2009. Вип. 21.
 2. Бабкіна О. В. Розвиток політології як науки та навчальної дисципліни: досвід Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2012. Вип. 7. С. 5–9. 
 3. Воєводін В. М. Демократичні принципи викладання політології у вищій школі  // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки / ред. В. М. Філоретов [та ін.]. 2005. Вип. 9. С.279–282.
 4. Головачук Т. І. Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 2(1). С. 405-410.
 5. Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності : практ. посібник. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005.  312 с.
 6. Д’юї Дж. Досвід і освіта ; пер. з англ. Львів: Кальварія, 2003.
 7. Д’юї Дж. Демократія і освіта.Львів: Літопис, 2003.
 8. Закарія Фарід. 10 уроків для світу після пандемії. Київ: Наш формат, 2021. 264 с.
 9. Ідея університету. Антологія ; відп.ред. М. Зубрицька. Львів: Літопис, 2002. 304 с.
 10. Кожушко С. Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі // Молодь і ринок. № 5. – С. 65-71.
 11. Комар О. Конструктивістська парадигма освіти // Філософія освіти. К.: Майстер-клас, 2006. №2 (4). С.36–42.
 12. Мистецтво бути викладачем : практичний. посібник / А. Брінклі, Б. Десантс, М. Флемм та ін.; за ред. О.І. Сидоренка; пер. З англ. –  К. : НМЦ “Концорціум із удоск. менеджмент-освіти в Україні., 2003. – 144 с.
 13. Михайлів Н. А., Теслюк В. М. Методика підготовки і проведення лекції у вищому навчальному закладі // Вісник Національного університету оборони України. 2011. Вип. 3. С. 41.
 14. Огнівчук Л. М. Оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів на основі компетентністного підходу // Освітологічний дискурс. 2014. № 3. С. 154.
 15. Рудакевич О. М. Нетрадиційні форми лекційних та семінарських занять у викладанні політології: методичні рекомендації . Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 37 с.
 16. Хлєбнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога : навч.-метод. Посібник. Х.: Вид. група «Основа», 2005.
 17. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: навч. посібник. К. : Вища школа, 2004. 207 с.
 18. Яковенко Ю.Л., Корзюк О.В. Нові ролі та функції викладача вищої школи в сучасних умовах // Теорія і методика професійної освіти. 2020. Вип. 23. Т.2. С.139–143.
 19. Eka Amalia. Collaborative Learning: The Concepts and Practices in the Classroom// Prosiding the 3rd English Teaching Conference, 2017.
 20. Gergen J. Kenneth. Social Construction and Pedagogical Practice
 21. Lantis S. Jeffrey. Active Learning in Political Science for a Post-Pandemic World: From Triage to Transformation. Palgrave Macmillan. 2022. 164 р
 22. Sloam James. Teaching Democracy: The Role of Political Science Education. Journal of Politics & International Relations. 2008. Vol. 10(3). P. 509 – 524.

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Методика викладання політології у ВШ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Методика викладання політології у ВШ" 2022-2023 н р.

Завантажити силабус

Силабус: "Методика викладання політології у ВШ" 2021-2022 н р.

Завантажити силабус