Міжнародні організації

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Угрин Л. Я.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФФІм-11доцент Угрин Л. Я.

Опис курсу

Навчальна нормативна дисципліна «Міжнародні організації» присвячена вивченню міжнародних організацій як важливих акторів світової політики, що сформувались у відповідь на потреби координувати співробітництво держав у різних сферах в умовах взаємозалежного світу. Важливі функції багатьох міжнародних організацій дають змогу їм впливати на національні політики, трансформацію політичних режимів, систем управління. Відтак, пропонована навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер, її вивчення засновується на методологічних засадах політичної науки та міжнародних відносин. Перша частина навчальної дисципліни має сформувати у магістрантів теоретичні та аналітичні інструменти для вивчення конкретних міжнародних організацій, які традиційно поділяються на міжурядові та неурядові. Зокрема, з’ясовуються ознаки, особливості міжнародних організацій як вторинних міжнародних акторів, їхні функціональні та нормативні параметри. Також розглядаються  складові елементи, принципи управління організаціями та прийняття рішень, формування бюджетів. Важливим аспектом вивчення в межах першої частини навчальної дисципліни є проблематика взаємодій та взаємовідносин міжнародних організацій та держав, а також причин дисфункцій (патологій) у функціонуванні сучасних міжнародних організацій як інститутів спільного вирішення проблем. Друга частина орієнтована на ознайомлення студентів з діяльністю універсальних, регіональних, безпекових, економічних, гуманітарних міжнародних організацій, ефективності/неефективності їхнього впливу на міжнародні відносини і внутрішню політику держав.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Міжнародні організації» є сформувати у студентів фахові знання про сутність  і природу міжнародних організацій, їхню роль у міжнародній та національних політиках, виробити та розвинути навички самостійного аналізу діяльності міжнародних організацій, їхнього впливу на суспільно-політичні процеси в Україні.

Рекомендована література

Основна література:
1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид. перероб. та доп.: навч. посіб.; за ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С. К.: Центр учбової літератури, 2011. 344 с.
2. Міжнародні організації: навч. посібн.; за ред. О. С. Кучика. К.: Знання, 2005.
3. Міжнародні організації : навч. посіб.; укладачі: Т.В. Андросова, О.В. Кот, В.О. Козуб; вид. 2-ге, перероб. та доп. Х. : ХДУХТ, 2018. 235 с.
4. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 280 с.
5. Ровенчак І. І., Котик Л. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації: навч.-метод. посіб. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 142 с
6. Скрипник О. М. Історія міжнародних організацій. навч. посіб. Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. 226 c.
7. Стройко Т.В. Міжнародні організації: навч. посіб. К.: Кондор-Видавництво, 2016. 249 с.
8. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2001. 340 с.
9. Gutner Tamar. International Organizations in World Politics; 1st ed. Los Angeles: SAGE/ CQ Press, 2017, 304 р.

Додаткова література:

 1. Балута І.В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації // Актуальні проблеми державного управління.  2017. № 1(51). С. 106-112.
 2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова; вид. 2-ге.  К.: КНЕУ, 2010. 660 с.
 3. Дорош Л., Охремчук С. РБ ООН у сучасних умовах: до проблеми пошуку варіантів реформування. Humanitarian Vision. 2015. Vol. 1. № 2. С. 19–26.
 4. Древаль Ю. Д., Лінецький Л. М. Особливості створення та початку діяльності Міжнародної організації праці (до століття проведення першої сесії Міжнародної конференції праці). Теорія та практика державного управління. 2017. № 4(59).
 5. Ільницька У.В. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. Наук. праць. Львів, 2013. Вип. 25. С. 119–123.
 6. Жукорська Я.М. Напрями реформування ООН: Рада Безпеки. Право і суспільство. 2015. №4. С. 8–12.
 7. Кучик О. Еволюція поняття міжнародної організації: теоретико-методологічний аспект. Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. 2012. Вип. 30. С. 24–32. 
 8. Кучик О.С. Питання адаптації діяльності міжнародних безпекових організацій в умовах новітніх викликів міжнародній системі безпеки. Політичне життя. 2022. № 1. С. 61–68. 
 9. Лебедюк В. Вишеградська четвірка: від ідеї до успішного проекту // Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти; за ред. Д. Шевчука та В. Лебедюка.  Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 16-35.
 10. Месхія О. Н. Генеза розвитку міжнародних організацій як інституціоналізованого механізму міжнародного співробітництва. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 6. С. 62–69. 
 11. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / за заг. ред. проф. С. Шергіна і В. Космини. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017.
 12. Ольхович-Новосадюк М.М., Рудакевич Ю.І. Україна та міжнародні організації. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. 118 с.
 13. Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях: Навчальний посібник. / за заг.ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О.  К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 268 с.
 14. Угрин Л. Бреттон-Вудська конференція (1944); Давоський форум; Міжнародний валютний фонд; Міжнародна організація // Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н. М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
 15. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем : навч. посіб. / [К. І. Грищенко та ін.] ; за концепцією та наук. ред. проф. Л. Д. Чекаленко ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. К. : Дип. акад. України при МЗС України, 2013. 624 с.
 16. Тодоров І.Я. НАТО і війна на Сході України (2014-2017 рр.) // Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наукових праць; за заг. ред., доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. С. 102-109.
 17. Чекаленко Л. Пошук прийнятних моделей взаємовідносин суверенної держави і міжнародних організацій // Персонал. 2005. № 11.
 18. Шамрай В. Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій. Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Юрид. науки. 2013. Вип. 4. С. 46-49. 
 19. Шпакович О. Співвідношення наднаціональності міжнародних організацій та суверенітету їхніх держав-членів // Віче. 2014. № 2. С. 28–33.
 20. Щедрова Г. П. Еволюція наукових підходів у межах політологічного аналізу міжнародних організацій. Гілея: наук. вісник. 2017. Вип. 126. С. 427-432. 
 21. Barnett M. N., Finnemore M. The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations. International Organization. 1999. Vol. 53. No. 4. Р. 699-732.
 22. Gallayrtti G. The Limits of International Organization: Systematic Failure in the Management of International Relations // International Organization,  1991. vol. 45(2), p. 183-220.
 23. Goodison Burgess, J. Unlocking the Riddle of UN Reform for the 21st Century and Beyond: The Keys to Legitimate Governance// UCL Global Governance Institute Working Paper Series. 2018. № 4. 
 24. d’Aspremont J. The multifaceted concept of autonomy of international organizations and international legal discourse //International organizations and the idea of autonomy: institutional independence in the international legal order; еds. R. Collins, & N. D. White. London: Routledge, 2011. Р. 63–86.
 25. Katzenstein Р., Keohane R. O., Krasner S. D. Іnternational Organization and the Study of World Politics. International Organization. 1998. Vol. 52. No. 4. Р. 645–685.
 26. Mitchell Sara. Cooperation in World Politics: The Constraining and Constitutive Effects of International Organization.  International Studies Association meeting. San Diego, California, 2006.
 27. Routledge Handbook of International Organization; еd. by Bob Reinalda. New York: Routledge. 2013. 577 р.
 28. The Oxford Handbook of International Organizations; еd. by: Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, Ian Johnstone. New York: Oxford University Press,  2016. 1244 р.
 29. Stephen Matthew D. Legitimacy Deficits of International Organizations: design, drift, and decoupling at the UN Security Council. Cambridge Review of International Affairs. 2018. Vol. 31. No. 1. Р. 96–121.
 30. Vaubel Roland. Principal-agent problems in international organizations. The Review of International Organizations.  2006. № 1(2). Р. 125-138.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Міжнародні організації” 2022р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Міжнародні організації" 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: "Міжнародні організації" 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус