Міжнародні відносини

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Угрин Л. Я.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФФІ-31
ФФІ-32доцент Угрин Л. Я.

Опис курсу

           «Міжнародні відносини» – нормативна дисципліна, яка вивчається студентами-бакалаврами третього року навчання спеціальності 052 «Політологія». Навчальний курс розрахований на 120 години і вивчається у шостому семестрі. У структурі годин курсу виокремлено такі складові: лекційні заняття – 32 год.; семінарські заняття – 48 год., самостійні завдання – 40 год.

Навчальна дисципліна «Міжнародні відносини» передбачає ознайомлення студентів з політичними аспектами міжнародних відносин, визначення їхньої сутності та природи, історично сформованих закономірностей і сучасних тенденцій розвитку в контексті глобалізаційних процесів. Курс поділяється на три частини і відповідно три модулі. В межах першої частини студенти будуть ознайомлені з категорійно-понятійним апаратом і дискурсом науки про міжнародні відносини, основними акторами та учасниками міжнародних взаємодій,  феноменом сили та могутності на міжнародній арені.  Друга частина присвячена вивченню теоретико-методологічних принципів аналізу та інтерпретації міжнародних відносин в контексті основних парадигм і теорій міжнародних відносин – політичного реалізму, політичного ідеалізму та неомарксизму, сучасних постпозитивістських концептуалізацій світової політики (теорій соціального конструктивізму, постмодернізму, фемінізму, постколоніалізму). Студенти розглянуть   філософсько-теоретичні передумови становлення сучасних парадигм,  їхні основні риси та теоретичні засади, зміст «великих дебатів» між представниками наукових напрямів, які й зумовили розвиток та еволюцію основних парадигм і теорій міжнародних відносин. Ця частина вивчення курсу має сформувати у студентів теоретичну та аналітичну рамку для кращого сприйняття матеріалу третього модуля, в межах якого будуть вивчатися проблеми функціонування міжнародних систем, міжнародного та світового порядку, зовнішньополітичної діяльності держав, її впливу на світові й міжнародні процеси. Третя частина (модуль) орієнтована на вивчення особливостей міжнародних систем, принципів їхнього функціонування і становлення міжнародних порядків, взаємодії держав як основних акторів міжнародних відносин і системотворчих елементів міжнародних систем з транснаціональними акторами, їхнього впливу на міжнародну та світову політику.

           Метою вивчення дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Міжнародні відносини» є сформувати у студентів фахові знання про сутність і природу міжнародних відносин, міжнародної політики, принципи становлення, функціонування і трансформації міжнародних систем і світових порядків, розвинути навички самостійного аналізу та інтерпретації сучасних міжнародних процесів і подій.

Рекомендована література

 1. Капітоненко М. Теорія міжнародних відносин. – Чернівці : Книги – XXI, 2019. Луцишин П.В., Луцишин Н.П. Теорія міжнародних відносин.- Луцьк, 2003.
 2. Теорія міжнародних відносин [Текст] : підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – 4-те вид., перероб. і допов. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка ; К. : Знання, 2011. – 407 с.
 3. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право : навч. посібник / М.З. Мальський, Ю.М. Мороз, О.С. Кучик та ін. ; за ред.. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – К.: Знання, 2010.
 4. Міжнародні системи і глобальний розвиток : підручник / Кер. авт. колективу О.А. Коппель; за ред. Л.В. Губерського, В.А. Манжоли. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 606 с.
 5. Міжнародні відносини та світова політика : підручник / кер. авт. кол. В. Ю. Крушинський ; за ред. В. А. Манжоли. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 863 с.
 6. Міжнародні відносини та світова політика : навчальний посібник / О. М. Кузь, Д. С. Коротков, Д. Ю. Михайличенко, О. В. Бровко ; за заг. ред. д-ра філос. наук, професора О. М. Кузя. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 201 с
 7. Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с.
 8. Соснін О.В., Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 556 с.
 9. Угрин Л.Я. Світова політика // Теорія політики: підручник / [В. М. Денисенко, В. С. Бліхар, М. П. Требін, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – С. 607–667.
 10. Heywood Andrew. Global Politics.  –   New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Джерела:

 1. Арон Р. Мир і війна між націями.- К. Юніверс, 2000.
 2. Бжезінський Зб. Велика шахівниця; пер. Олена Фешовець. – Харків : Фабула, 2018 – 288с
 3. Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство; пер. з нім. – Київ : Юніверс, 2000. – 329 с.
 4. Гоббс Т.Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. –  К.: Дух і літера, 2000. – 606 с.
 5. Джервіс Роберт. Сприйняття в міжнародній політиці: адекватність та неадекватність ; пер. з англ. М. Ю. Григорьєва, С. І. Фатія. – Х. : Каравела, 2003. – 463 с. 
 6. Кіссинджер Генрі. Дипломатія ; пер. з англ. М. Гоцацюка, В. Горбатька. – К. : Вид. група КМ-БУКС, 2020. – 864 с.
 7. Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті / пер. з англ. Н. Коваль. Київ: Наш Формат, 2017. 319 с.
 8. Мак’явеллі, Нікколо.Флорентійські хроніки; Державець; пер. з італ. А. Перепаді. – Харків: Фоліо, 2007. – 511 с.
 9. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy ; by Robert O. Keohane. – Princeton: Princeton University Press, 1984. – 290 p.
 10. Buzan Barry. An Introduction to the English School of International Relations. – Polity Press, 2014. – 242 p.
 11. Buzan B. Security: A New Framework for Analysis/ B. Buzan, O. Wæver. J. de Wilde. – Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1998. – 239 р.
 12. Moravcsik Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics// International Organization. – 1997. – № 51 (4). – Р. 513–553.
 13. Niebuhr Reinhold. Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics. – New York: Charles Scribner’s Sons, 1960.
 14. Nye Joseph S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York: Public Affairs, 2004.– 208 р.
 15. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. By Hans J. Morgenthau. New York: Alfred A. Knopf. 1948. 489 р.
 16. Rosenau James N. The governance of fragmegration : Neither a world republic nor a global interstate system // http://aura.u-pec.fr/regimen/_fich/_pdf/pub_002.pdf
 17. Waltz Kenneth N. Structural Realism after the Cold War // International Security. 2000. – Vol. 25. – No. 1. – Р. 5–41
 18. Wendt А. Constructing International Politics// International Security. – 1995. –Vol. 20. – No. 1 (Summer). – Р. 71-81.
 19. Wæver O. Securitization and desecuritization  // On Security; ed. by Ronnie Lipschutz. – New York : Columbia Univ. Press, 1995.– P. 46–86.

Додаткова література:

 1. Асиметрія міжнародних відносин ; під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К. : Стилос, 2005.
 2. Герасіна Л. М. Наративи міжнародної конфліктності – глобальна турбулентність або деструкції світової системи? // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Серія: Політологія. – 2020. – № 2(45). – С. 8–24.
 3. Денисенко І. Д. Міжнародні відносини у сучасному соціально-політичному дискурсі: до визначення стратегії дослідження // Сучасне суспільство. – 2020. – Вип. 2. – С. 38-48. 
 4. Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право.– К., 2001.
 5. Донеллі Джек. Права людини у міжнародній політиці; пер. з англ.– Львів: Кальварія, 2004.
 6. Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: навч. посібник. – К.: Либідь, 2009.
 7. Капітоненко М.Г. Силовий фактор у міжнародних відносинах// Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка : Сер. Міжнародні відносини. –2006. – Вип. 33-34. –  С.13-18.
 8. Коппель О., Пархомчук  О. Виникнення системності в міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету. – Серія: філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 15. – С. 184-191. 
 9. Коппель О. А. Пархомчук  О. С. Альтернативні моделі міжнародного порядку// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія.  Соціологія. Право. – 2017. – № 1-2. – С. 54-58. 
 10. Корсунський С. Зовнішня політика в епоху трансформацій. – К.: Vivat, 2020.
 11. Мере Жерар. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади. – Львів, 2003.
 12. Міжнародні відносини та зовнішня політика України : підручник / [Ю. В. Пунда, І. П. Козинець, В. С. Клименко та ін.]. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 328 с.
 13. Мироненко, В. Доктрина стримування» у термінологічному апараті ракетно-ядерних програм  провідних країн // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2022. – № 22(31). – С. 53–59. DOI  https://doi.org/10.31392/pnspd.v22i31.1239
 14. Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія. – Київ : НІСД, 2019. –560 с.
 15. Плохій С. Ядерне безумство. Історія Карибської кризи ; пер. з англ. Романа Клочка. – Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2022. – 368 с.
 16. Поліщук О. О. Міжнародні відносини в контексті сучасної гібридної війни // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2018. – Т. 6. – С. 136-146.
 17. Сергєєв В. С. Теорія прийняття рішень у міжнародних відносинах: сутність та процес становлення // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – 2016. – № 5. – С. 4-10. 
 18. Технології сучасних міжнародних відносин: колективна монографія / І.В. Іщенко, О.Ю.Висоцький, В.О.Пермінов та ін.; за заг. ред. професора І.В. Іщенка. – Дніпро: ТОВ «Акцент ПП», 2021. – 292 с.
 19. Толстов С. Система міжнародних відносин: внутрішні зв’язки та регулюючі механізми // Антологія творчих досягнень. — К.: ІСЕМВ НАН України, 2004. – Вип. 1. – С. 263-289.
 20. Толстов С.В. Структурні та політичні ознаки багатополярності // Американська історія та політика: науковий журнал.2016. – № 2. – С. 230-238. 
 21. Угрин Л. Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження / Л. Угрин, У. Демків // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 114: у 2-х частинах. – Ч. ІI. – К : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – С. 28–38.
 22. Угрин Л Я. Людина в системі міжнародних політичних відносин / Л.Я Угрин // Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3.: Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі: колективна монографія / В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, О. Ю. Дащаківська [та ін. ] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 665–680.
 23. Угрин Л. Я. Міжнародні системи: проблеми стабільності // Політична наука в Україні: стан і перспективи: мат. Всеукраїнської наук. конф. (Львів, 10–11 травня 2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів, ЦПД, 2008. – С. 251–257.
 24. Угрин Л.Я. Теоретичний аналіз державної ідентичності // «Гілея : науковий вісник»: збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 113. – С. 365–369
 25. Федорова Г. Роль дипломатії під час воєнного стану //Науково-теоретичний альманах Грані. – 2022. – № 25(5). – С. 10-17. 
 26. Фесенко М. В. Світ-система і її суб’єкти в глобальних політичних трансформаціях // Міжнародні відносини. Серія Політичні науки. – 2017. – № 15. 
 27. Хаас Р. Розхитаний світ. Зовнішня політика Америки і криза старого ладу. –  Київ : Основи, 2019. – 376 с.
 28. Хижняк І. А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648–1918): підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2009. – 224 с.
 29. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. – К., 2001.
 30. Шергін С.О. Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин // Освіта регіону. – 2012. – № 1. – С. 132-146.
 31. Шергін С.О. Парадигмальний вимір глобалізації міжнародних відносин // Дослідження світової політики // Збірник наукових праць. Вип. 2. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2013. – С. 3-13.
 32. Ялі М. Занепад «Вестфалії», або еволюція інституту нації держави під впливом глобалізації // Політика і час. – 2007. – № 6.
 33. Chernoff Fred. Theory and Metatheory in International Relations. Concepts and Contending Accounts. – New York: Palgrave Macmillan, 2007.
 34. Ikenberry John G. The end of liberal international order? // International Affairs. –  2018. – Vol. 94. – Issue 1. – Р. 7–23. 
 35. International Relations Theory; ed. by Stephen McGlinchey, Rosie Walters & Christian Scheinpflug. – Bristol, England, 2017.
 36. Kaczmarska Katarzyna. International Society //Oxford Research Encyclopedia of International Studies. Publisher: Oxford University Press, 2017. 
 37. Lechner Silviya. Anarchy in International Relations // Oxford Research Encyclopedia of International Studies. Publisher: Oxford University Press, 2017. 
 38. Linklater Andrew. Men and Citizens in the Theory of International Relations. – London: Macmillan Press, 1981. –  232 pp.
 39. Non-Western International relation theory. Perspectives on and beyond Asia / B. Buzan,A. Acharya. – Routledge, 2010. – 253 p.
 40. Nye J. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go it Alone. – Oxford: University Press, 2002.
 41. Singer David J. The Level-of-Analysis Problem in International Relations // World Politics. 1961. – Vol. 14. – No. 1. – Р. 77-92. 
 42. Theories of International Relations/ edited by Scott Burchill, Richard Devetak, Andrew Linklater, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit, and Jacqui True. Third edition. –  New York: Palgrave, 2005.
 43. Waltz К. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. – Columbia University Press, 2001. – 263p.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Міжнародні відносини”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Міжнародні відносини".

Завантажити силабус