Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Угрин Л. Я.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-11доцент Угрин Л. Я.

Опис курсу

Змістом нормативної навчальної дисципліни внутрішньої спеціалізації «Міжнародні політичні процеси» – «Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи» є постмодерністська інтерпретація процесів  зародження і розвитку європейської інтеграції, її перспектив на сучасному етапі. Основний акцент у структурі тем дисципліни зроблено на аналізі зародження та еволюції концепцій європейської інтеграції, їхніх інтелектуальних, філософських джерел, зокрема проектів спільної Європи ХV-XVIII ст., ідеології та діяльності панєвропейських рухів. У межах навчальної дисципліни розглядаються «класичні» концепції європейської інтеграції – федералізм, функціоналізм і неофункціоналізм, аналізуються теоретичні принципи та їхня обмеженість для інтерпретації новітніх євроінтеграційних процесів. Сучасні концепції європейської інтеграції сформувались на основі залучення принципів постмодерністського (постпозитивістського) методологічного інструментарію – неоінституціоналізму, соціального конструктивізму, дискурс-аналізу та постмодернізму і відображають еволюцію і складність євроінтеграційних процесів кінця ХХ – поч. ХХІ ст. Змістом курсу також є висвітлення змісту та принципів теорій диференційованої (різношвидкісної )інтеграції в Європі, «багаторівневого управління» і  «управління через мережі». На основі засвоєних магістрантами принципів сучасних концепцій європейської інтеграції в межах навчальної дисципліни розглядається проблематика меж і кордонів Європи (територіальних та ментально-ціннісних, культурних),  співвідношення і взаємодія рівнів урядування в Європейському Союзі, передовсім європейського і національного, повноважень європейських інститутів та національних держав, проблема «дефіциту демократії» у їхньому функціонуванні. Також аналізуються співвідношення інтеграційних та дезінтеграційних процесів, новітні аспекти європейської історії, які стали викликами для  функціонування Європейського Союзу –  розширення після Холодної війни, криза європейської (наднаціональної) ідентичності, міграційні кризи, сепаратистські рухи, якій й формують дезінтеграційні тенденції на європейському просторі. Зокрема розглядається кейс Брекзиту, ймовірність виходу з ЄС інших держав і одночасно перспективи його розширення. Заключна тема курсу присвячена складним взаємовідносинам між Україною та ЄС, їхнім особливостями в умовах російської агресії. Загалом курс орієнтований на формування у магістрантів знань і навичок аналізу і прогнозування сучасних процесів та подій на європейському просторі.

Метою викладання нормативної дисципліни «Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи» є вивчення та аналіз на основі методологічного інструментарію постмодерних концепцій процесів та явищ політичної інтеграції в Європі, їхніх інституційних і неформалізованих вимірів, формування їх цілісного бачення в контексті суперечливих тенденцій розвитку, розуміння проблем і складнощів інтеграції України в Європейський Союз; розвиток у студентів навичок прогнозування напрямів та перспектив трансформації європейського простору.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Європеїзація Центральної та Східної Європи : пер. с англ. / Упоряд. Ф. Шіммельфенніг, У. Зедельмаєр; пер. О. Сидорчук, М. Смуток, Ю. Романишин; наук. ред. О. Палій, А. Савчук. К. : Юніверс, 2010.
 2. Європейська інтеграція; уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; пер. з нім. М. Яковлєва. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. С. 255–274.
 3. Європейська інтеграція: навчальний посібник; за ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенко. К. : ЦУЛ, 2018. 344 с.
 4. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до європейського Союзу : монографія / І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк, Т. В. Комарова ; за ред. І. В. Яковюка. К.: Ред. журн. «Право України», 2012. 208 с.
 5. Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навчальний посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. 2-ге вид., випр. і допов. Київ : Знання, 2012. 759 с.
 6. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 320 с.
 7. Теорія та історія європейської інтеграції: навчальний посібник / О. М. Кузь, Ю. І. Потоцька, І. В. Застава та ін. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 182 с.
 8. Філософія інтеграції: Монографія / За заг. ред. В.Д. Бондаренка, Ф.Г. Ващука. Ужгород: ЗакДУ, 2011. 544 с.
 9. European Integration Theory; 2nd еd. by Antje Wiener, Thomas Diez. Oxford; New York: Oxford University Press 2009. 295 p.

Додаткова література:

  1. Асоціація між Європейським Союзом і третіми країнами: сучасний стан і динамізм в умовах інтеграції та дезінтеграції: монографія / К. В. Смирнова, О. В. Святун, І. А. Березовська та ін. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2021.  239 с.
  2. Балібар Е. Ми, громадяни Європи? Кордони, держава, народ; пер. з фр. А. Рєпи. – К.: Курс, 2006.
  3. Беліцер Н. Регіональна ідентичність і регіональний сепаратизм у сучасній Європі [Електронний ресурс] // Інститут громадянського суспільства. – 2013
  4. Берггрюен Н.  Гарделс Н. Європа майбутнього. Рух до федеративного союзу // Зовнішні справи. 2013. № 10. С. 42-45.
  5. Вахудова А. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму/Пер. з англ.. К.: Вид. дім  «Києво-Могилянська академія», 2009.
  6. Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. К., 2009.
  7. Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів; вид. друге, доп.; пер. з польськ. В. Ф. Саган. К. : Ніка-Центр, 2015. 320 с.
  8. Грубінко А.В. Європейський Союз після Brexit: продовження історії Моногр. / А.В. Грубінко, А.Ю. Мартинов. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 258 с.
  9. Дейвіс Норман. Європа: Історія / Дейвіч Норман; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. 1463 с. 
  10. Дем’яненко М. Сепаратистські настрої у Європі: причини, тенденції іпрогнози // Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 20. С. 17–25.
  11. Доценко К.О. Історія європейської інтеграції: Європа «Концентричних кіл» Е. Балладюра. Іст. архів. Наук. студії: Зб. наук. пр. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. Вип. 3. С. 93-96.
  12. Жижек Славой. Чого саме Європа має навчитись від України //День. 2 квітня 1914 р. 
  13. Іван Павло ІІ. Пам’ять та ідентичність. Бесіди на зламі століть; пер. з італ. Львів: Літопис, 2005. 168 с.
  14. Крепон М. Європейські іншості / М. Крепон // Філософські науки.    2010. № 1. С.89-99.
  15. Лакруа Жюстін Чи потребує Європа спільних цінностей? (Доцільність ліберальної парадигми для осмислення політичної ідентичності Європейського Союзу) // Агора. 2011. Вип.10. С. 123–130. 
  16. Макаренко Н.А. Нові перспективи вступу України до Європейського Союзу: вплив російсько-української війни 2022 року на євроінтеграцію. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2022. № 1. С. 366-369.
  17. Мартинов А. Процес європейської інтеграції як історичний феномен // Європейські історичні студії. 2019. № 12. С. 48-76.
  18. Мідделаар Луук. Нова політика Європи: десять років політичних криз; пер. з англ. Київ: Дух і Літера, 2021. 408 с.
  19. Мідделаар Луук. Перехід до Європи: як континент став союзом; пер. з англ..  К.: Дух і літера, 2018.  576 с.
  20. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України  / за заг. ред. С. Шергіна і В. Космини. Київ: Дипломат. академія України при МЗС України, 2017.
  21. Рабінович М. Л. Правові основи взаємовідносин ЄС та держав_членів: до дискусії щодо федеративної природи Європейського Союзу// Правова держава. 2015 № 20.  С. 195-201.
  22. Романюк Н. Класичний міжурядовий підхід: основні положення та історичний контекст  // Вісник Львів. ун-ту. Сер. «Міжнародні відносини». 2008. Вип. 25. С. 87-96.
  23. Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС / В.Сіденко (керівник проекту) та ін. Київ: Заповіт, 2018. 214с.
  24. Пробоїв О.А. Напрями подолання міграційної кризи в країнах ЄС і врегулювання потоків нелегальної міграції //Економіка та суспільство. – 2017.
  25. Сокур С. Інституціональні зміни в ЄС після прийняття Лісабонського договору // Віче.  №12. С. 23-25.
  26. Солодько А, Фітісова А. Міграційна криза в ЄС: статистика та аналіз політики // CEDOS.
  27. Сорос Д. Європейський Союз: дезінтеграція чи відродження? : Джордж Сорос у бесідах із Грегором Петером Шміцем. Київ : Дух і літера, 2015. 240 с.
  28. Стадник О.П., Романюк Р.Й. Міжурядовий підхід нового лібералізму у розвитку інтеграційних процесів. Грані. 2014. № 1. С. 75–80.
  29. Хашиєва Л. В. Європейська ідентичність як чинник євроінтеграції: об’єднана Європа чи Європа Націй // Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 3. С. 239
  30. Чуєнко В. «Європейська криза біженців» як найактуальніша проблеми Європейського Союзу. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016.  № 4(20). С. 212-216.
  31. Шевчук Д. «Видимі» й «невидимі» межі Європи : соціокультурний та політичні аспекти// Наукові записки : Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України. Сер. Політичні науки. 2010. Вип.4. С.69-78.
  32. Шевчук Д. Соціокультурний феномен кордону, його види і способи подолання// Наукові записки. Серія “Культурологія”. 2012.– Вип. 10. С. 124131.
  33. Щербакова Ю. Цінності об’єднаної Європи : монографія. К.: ВЦ «Академія», 2014. 208 с.
  34. Юськів Б. М. Глобалізація і трудова міграція в Європі : монографія / Б. М. Юськів. Рівне : видавець О. М. Зень, 2009.
  35. Checkel Jeffrey T. Social Construction and Integration. ARENA Working Papers WP 1998/14.
  36. Diez Thomas, Wiener Antje. Introducing the Mosaic of Integration Theory. KFG Working Paper Series. No. 88. May 2018.
  37. Diez Thomas. Speaking ‘Europe’: The Politics of Integration Discourse. Journal of European Public Policy. 1999. Vol. 6, 1999. Is. 4.
  38. Olsen Johan P. The Many Faces of Europeanization // Journal of Common Market Studies, 2002, vol. 40, issue 5, р. 921-952.
  39. Risse T. Social Constructivism and European Integration. Wiener, Antje and Thomas Diez (eds). European Integration Theory. Oxford; New York, Oxford University Press, 2004, рр. 159–176.
  40. Springmann J. Michael. Goodbye, Europe? Hello, Chaos? Merkel’s Migrant Bomb. – Washington, DC: Daena Publications LLC, 2017. 256 р.

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи" 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: "Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи" 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус