Соціальна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФІ-21
ФФІ-22

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Соціальна політика» є вибірковим курсом зі спеціальності 052 «Політологія» для освітньої для освітньої програми бакалавр «Політології», яка викладається в ІІІ семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб студенти мали змогу оволодіти понятійно-категоріальним апаратом щодо дослідження соціальної політики, її складових, інструментарію, який вона використовує, прищеплення навичок аналізу світових моделей соціальної політики для успішного застосування отриманих знань у подальшій фаховій діяльності. У вступній частині курсу заплановане ознайомлення студентів із соціальною політикою як наукою та навчальною дисципліною, теоретичними аспектами формування і реалізації соціальної політики, соціальною політикою як функцією державного управління, фінансовим забезпеченням реалізації соціальної політики, людським розвитком і методиками та показниками його вимірювання, проблемою бідності та шляхами її пом’якшення, а також демографічні проблемами та демографічною політикою. В основній частині дисципліни увагу буде приділено проблематиці: сутності та структурі соціального захисту; сучасним тенденціям соціальної політики у світі; моделям соціальної політики в різних економічних системах; соціальному страхуванню; організації соціального страхування в Україні; соціальній державі; врегулюванню та вирішенню соціально-трудових конфліктів; соціальному захисту економічно активного населення; формам захисту соціально вразливих категорій населення; сучасному стану і проблеми пенсійної системи України.
Мета і завдання курсу – ознайомити студентів з основними концептуальними і практичними основами соціальної політики, звертаючись до розгляду таких питань, як теоретичні основи формування і реалізації соціальної політики; соціальна політика в перехідній економіці; соціальні наслідки економічних рішень; соціальний захист населення; державна політика на ринку праці; фінансування соціальної політики тощо. Основними завданнями курсу є: – визначення ролі курсу в формуванні особистості; -вироблення теоретичних орієнтирів, підстав підходів до аналізу змісту і методів соціальної політики держави, явищ соціокультурного життя і достовірності їх відображення; – формування методологічних основ вивчення дисциплін загальногуманітарного і соціально-економічного циклів.

Рекомендована література

Основна література:
1. McDonnell J., Bird J., Ending Child Poverty: Twenty Years On, UNISON, 2020. 108 p.
2. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с.
3. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 244 с.
4. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика:Конспект лекцій для студентів –К.:НУХТ,2012.–116 с.
5. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. Додаткова література:
1. Андріїв В. Соціальне страхування: історія проблеми / В. Андріїв // Соціальний захист. – 1999. – № 2. – C. 43–52.
2. Антонович М. Конвенція про захист прав людини і основних свобод у судах Європейських держав та перспективи застосування в Україні / М. Антонович // Право України. – 2000. – № 8. – С. 42.
3. Бабкін В. Д. Соціальна держава та захист прав людини / В. Д. Бабкін // Правова держава : щорічник наук. пр. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : ІнЮре, 1999. – Вип. 9. – С. 3–11.
4. Базилюк П. В. Соціальний захист населення / П. В. Базилюк. – К., 1992. – 132 с.
5. Безтелесна Л. Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов його забезпечення / Л. Безтелесна // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 4–12.
6. Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / М. Ганслі Теренс. – К. : Основи, 1996. – 238 с.
7. Горенко О. Європейська соціальна модель і європейські перспективи України / О. Горенко // Віче. – 2009. – № 20. – С. 8–10.
8. Демографічна криза в Україні: проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / за ред. В. С. Стешенко. – К. : НАН України, Ін-т економіки, 2001. – 560 с.
9. Державні соціальні допомоги [Електронний ресурс] / Ровеньківська міська рада. – Доступно з: <http://rov.loga.gov.ua/soc/defence/workzakon/?template=33>
10. Дікон Б., Халс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика / Б. Дікон, М. Халс, П. Стабс. – К. : Основи, 1999. – 346 с.
11. Євдокимова І.А. Соціальна політика : навчальний посібник. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015 – 184 с.
12. Європейська соціальна хартія (ETSN 163). Страсбург, 3 травня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Доступно з: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062>
13. Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) (ETSN 139). Рим, 6 листопада 1990 р. [Електронний ресурс]. – Доступно з: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_651>
14. Іванова О. Передумови формування соціальної політики в Україні / О. Іванова // Соціальна робота в Україні: перші кроки / за ред. В. Полтавця. – К. : КМ Асаdemia, 2000. – С. 87–111.
15. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти : курс лекцій / О. Л. Іванова. – К. : КМ Академія, 2003. – 108 с.
16. Іванова О., Семигіна Т. Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні / О. Іванова, Т. Семигіна // Соціальна робота в Україні: перші кроки / за ред. В. Полтавця. – К. : КМ Academia, 2000. – С. 112–129.
17. Історія і теорія соціальної політики : навчальний посібник / Сухицька Н.В. та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 300 с.
18. Кабаченко Н.В. Політика щодо бездомних: теорія та практика : монографія. К.: Нац. ун-т «Києво-Могил. акад.»”, 2014. – 252 с.
19. Калита Н. В. Формування систем приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна / Н. В. Калита // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 6. – С. 49–55.
20. Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство : навч. посіб. для вишів / С. Л. Катаєв. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 200 с.
21. Кіндратець О. Пенсійна політика в країнах Заходу / О. Кіндратець // Право України. – 2004. – № 3. – С. 132–135.
22. Кубіцький С.О. Соціальні послуги вразливим категоріям населення: теорія, практика, інновації : монографія. – К.: Видавництво «Міленіум», 2016. – 484 с.
23. Кубіцький С.О. Сучасні технології соціальної роботи: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні : монографія. – К.: Видавництво «Міленіум», 2015. – 332 с.
24. Кузнєцова Р. П., Шинтік Н. В. Законодавчо-нормативна база як основа розрахунків у моделі соціального бюджету / Р. П. Кузнєцова, Н. В. Шинтік // Соціальний захист. – 2001. – № 4. – С. 57–62.
25. Ле Уору Ф. Демографічна ситуація в Україні викликає стурбованість / Уору Ф. Ле // Дзеркало тижня. – 2009. – 3 жовт. – № 37.
26. Лібанова Е. Бідність: діагноз поставлено – будемо лікувати / Е. Лібанова // Дзеркало тижня. – 2001. – 31 берез. – № 13 (337).
27. Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу / Е. Лібанова // Нова політика. – 2001. – № 1. – С. 5–11.
28. Лібанова Е., Палій О., Скуратівський В. Людський розвиток: від ідеї до державної стратегії / Е. Лібанова, О. Палій, В. Скуратівський // Вісник УАДУ. – 1996. – № 1. – С. 159–171.
29. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2008. – С. 78.
30. Мак Таггарт Г. Пенсійні системи світу: порівняльний аспект / Г. Мак Таггарт // Людина і праця. – 2004. – № 7. – С. 10–12.
31. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні : монографія. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2015. – 244 с.
32. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання / В. О. Мандибура. – К., 1998. – 256 с.
33. Морозова О. Міжнародні стандарти побудови пенсійної системи / О. Морозова // Вісник Пенсійного фонду України. – 2005. – № 1 (31). –С. 16–17.
34. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н. Мусис. – К. : К.І.С., 2005. – 224 с.
35. Надточій Б. Пенсійна реформа. Яким буде пенсійний вік в Україні? / Б. Надточій // Соціальний захист. – 2001. – № 2. – С. 31–34.
36. Надточій Б. Пенсійна реформа. Які пенсії готує реформа? / Б. Надточій // Соціальний захист. – 2001. – № 3. – С. 42–48.
37. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23.
38. Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року [Електронний ресурс]. – Доступно з: <http://rada.gov.ua>
39. Паніна Н. Українське суспільство 1992–2006: соціологічний моніторинг / Н. Паніна. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2006. – 94 с.
40. Прилипко С. М. Недержавне пенсійне забезпечення у системі соціального захисту в Україні / С. М. Прилипко // Проблеми законності. – Х., 2000. – Вип. 43. – С. 63–66.
41. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/879-2006-%D0%BF
42. Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України : Послання Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Доступно з: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n1_14100-01>
43. Романенко С. Україні необхідно сформувати систему соціального захисту ринкового типу / С. Романенко // Соціальний захист. – 1997. – № 2. – С. 49–55.
44. Семигіна Т. Національні моделі соціальної політики: глобальний рух до неолібералізму? / Т. Семигіна // Соціальна політика і соціальна робота. – 2003. – № 1. – С. 45–60.
45. Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі / Т. Семигіна. – К. : Пульсари, 2003. – 252 с.
46. Семигіна Т. Традиційні моделі соціальної політики в умовах глобалізації / Т. Семигіна // Людина і політика. – 2004. – № 1. – С. 134–143.
47. Сивак С. Пенсійна реформа: принципи пенсійного забезпечення / С. Сивак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – Львів, 2000. – Вип. 35. – С. 341–345.
48. Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи / С. Сивак // Право України. – 1999. – № 10. – С. 61–64.
49. Сидорина Т. Ю. Социальная политика и ее акторы / Т. Ю. Сидорина // Мир России. – 1998. – № 1/2. – С. 147–192.
50. Сіленко А. Генезис і сутність американської держави загального добробуту / А. Сіленко // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С. 65–72.
51. Сіленко А. Деякі тенденції розвитку соціальної держави / А. Сіленко // Право України. – 2005. – № 8. – С. 56–57.
52. Сіленко А. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві / А. Сіленко // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С. 118–128.
53. Сіленко А. Чи є альтернатива державі загального добробуту? / А. Сіленко // Нова політика. – 2000. – № 1. – С. 32–35.
54. Скулиш Ю. І. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні: оцінка ефективності та підходи до обґрунтування / Ю. І. Скулиш // Економіка і держава. – 2009. – № 1 (73). – С. 21–23.
55. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики : навч. посіб. / В. А. Скуратівський, О. М. Палій. – К. : МАУП, 2002. – 200 с.
56. Соболєв Ю. Український феномен / Ю. Соболєв // Дзеркало тижня. – 2009. – 16 трав. – № 17.
57. Сокур Н. В. Державна політика по зниженню соціальної напруженості у перехідному суспільстві (сфера трудових відносин) : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Н. В. Сокур ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2001. – 20 с.
58. Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення : зб. наук. ст. – К. : НВФ «Студцентр»/НІКА-Центр, 1998. – 204 с.
59. Соціальний захист населення в сучасній Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / Андрющенко А.І. та ін. – Маріуполь: ПДТУ, 2017. – 246 с.
60. Соціальна політика : навч. посібник / за заг. ред. Пічи В.М., Турчин Я.Б. – Львів: Новий світ, 2018. – 318 с.
61. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи / П. Спікер. – К. : Фенікс, 2000. – 400 с.
62. Стешенко В. С. Експеримент з багатьма невідомими. Чи можна переламати демографічну ситуацію з допомогою підвищення виплат на новонароджених? / В. С. Стешенко // Дзеркало тижня. – 2005. – 12–18 берез. – № 9.
63. Стратегія подолання бідності : Указ Президента України від 15 серпня 2001 року // Соціальний захист. – 2001. – № 9 (39). – С. 4–11.
64. Твій вибір – 2007 : бюллетень. Соціальна політика: бачення і практика українських політичних сил, представлених у Верховній Раді V скликання. – К. : [Укр. незалежний центр політ. дослідж.], 2007. – № 6. – 20 с.
65. Трубавін І. М. Концепція «допомоги для самодопомоги» в соціальній роботі в Україні / І. М. Трубавін // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – № 2. – С. 44–51.
66. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000–2004 роки : Послання Президента України до Верховної Ради України, 2000 рік [Електронний ресурс]. – Доступно з: <http://rada.gov.ua>
67. Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2007. – 544 с.
68. Четверікова Л. О. Соціальна держава: теоретичний аспект / Л. О. Четверікова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Львів, 2004. – Вип. 15. – С. 103–107.
69. Четверікова Л. О. Формування соціальної держави в контексті процесів глобалізації / Л. О. Четверікова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Львів, 2005. – Вип. 16. – С. 83–87.
70. Четверікова Л. О., Привалов Ю. О. Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави / Л. О. Четверікова, Ю. О. Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 152 с.
71. Шевченко В. І. Соціальна безпека і гуманітарний захист / В. І. Шевченко // Соціальний захист. – 1998. – № 8. – С. 23–31.
72. Шевчук П. Соціальна політика / П. Шевчук. – Львів : Світ, 2003. – 400 c.
73. Ярова Л. В. Нові тенденції соціальної політики у сучасному світі / Л. В. Ярова // Освіта регіону. – 2009. – № 4. – С. 71–76.
74. Ярова Л. В. Особливості європейської соціальної політики / Л. В. Ярова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журн. – К. : Міленіум, 2010. – № 2. – С. 176–180.
75. Ярова Л. В. Понятійний апарат дослідження соціальної політики / Л. В. Ярова // Політологічний вісник : зб. наук. пр. – К. : ІНТАС, 2010. – Вип. 49. – С. 155–163.
76. Ярова Л. В. Суб’єкти реалізації соціальної політики: взаємодія держави, суспільних та ринкових інститутів / Л. В. Ярова // Трибуна : всеукр. громад.-політ. і теорет. журн. – К. : Преса України, 2010. – № 5/6. – Травень-червень. – С. 34–36.
77. Ярова Л. В. Формування системи соціального діалогу як напрямок діяльності сучасної держави / Л. В. Ярова // Нова парадигма : [журн. наук. пр.] / голов. ред. В. П. Бех. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 94. – С. 197–205.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Соціальна політика”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус