Кафедра політології

  • Про кафедру
  • Історія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Бібліотека
  • Новини
  • Оголошення

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 206

Буклет

Більш детально історія кафедри політології відображена у праці:

Романюк А. Розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка / Анатолій  Романюк // Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т.1. Політична наука: західні тренди розвитку і українська специфіка/ НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода; автор передм. О. Рафальський; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. – К. : Парлам. вид-во, 2016. – С. 451–466.

Кафедра політології заснована в 1990 р. як загальноуніверситетська, з 1996 р. перебуває у складі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 р. на філософському факультеті відкрито спеціальність “Політологія” і кафедра стала випускаючою.

Сьогодні навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “магістр». Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за спеціалізаціями “політичні інститути та процеси”, “політичний менеджмент і маркетинг”, “політичний аналіз та консалтинг”, політичні комунікації та піар”.

Кафедра забезпечує викладання навчальних курсів: політологія, історія зарубіжних політичних вчень, політична географія і геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн та України, аналіз соціальних систем, загальна теорія політики, політична регіоналістика, історія та теорія політичних партій, політичні еліти і політичне лідерство, політична соціологія, методика викладання соціально-політичних дисциплін, політична влада, псефологія, політична культура і психологія, політичний аналіз і прогнозування, місцеве самоврядування, політична ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, порівняльна політологія, політичні інститути: кількісні виміри аналізу, політичні режими сучасності, форми та системи державного правління, політичні проблеми соціального управління, політичні конфлікти, політична іміджелогія, політична комунікація, технологія виборчої кампанії, ЗМІ і політика тощо.

При кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка в 1994 р. на громадських засадах було створено Центр політичних досліджень. Одним із головних завдань діяльності Центру є залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до вивчення політичних процесів в Україні та, зокрема, Галичині. Також при кафедрі політології створено Асоціацію молодих політологів.

Кафедра політології співпрацює з науковими установами України, зокрема з: Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України; кафедрою політології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Інститутом історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; факультетом суспільних наук Ужгородського державного університету; кафедрою політології та державного управління Волинського національного університету; кафедрою політології Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Також кафедра політології співпрацює з зарубіжними науковими установами, зокрема з: Міжнародним Вишеградським Фондом (Словаччина); Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща); факультетом політології і міжнародних відносин Ягеллонського університету (Краків, Польща) тощо. Як наслідок цього, здійснюється спільне з Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща) видання піврічника «Studium Europy Środkowej i Wschodniej» та інших наукових праць.

Крім того, кафедрою політології (координатори професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.) реалізовувався Проект у рамках Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми “Східне партнерство” (Visegrad 4 Eastern Partnership Program).

Поточно ж кафедра (координатор доцент Литвин В.С.) виконує грант “Вишеград+” по проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” (“Visegrad+” Grant within the project Improvement of Methods and Tools of Political Science in Ukraine: Influence of the V4 Universities).

image006

http://visegradfund.org/

Кафедра політології у своєму розвитку завдячує постатті Юрія Романовича Шведи – знаного науковця та педагога і просто цікавої особистості, – який працював разом із нами упродовж 1991-2016 рр. У пам’ять про нього кафедра організовує щорічні наукові конференції з проблематики партій і виборів.

Історія

Кафедра політології заснована в 1990 р. як загальноуніверситетська, з 1996 р. перебуває у складі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 р. на філософському факультеті відкрито спеціальність “Політологія” і кафедра стала випускаючою. Розширення кафедри зумовило її поділ у 2007 р. на кафедру політології та кафедру теорії та історії політичної науки. Сьогодні навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “магістр». Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за спеціалізацією “політичні інститути та процеси”, “політичний маркетинг і менеджмент”, політичний аналіз та консалтинг”, “політичні комунікації та піар”. Випускники одержують спеціальність “Політолог-викладач. Магістр політології”.

politilogy_history_1politilogy_history_2

Першим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, професор Української академії політичних наук Семків О.І. (1990–1996 рр.). З 1997 р. до 2016 р. кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент Поліщук М.В. Сьогодні кафедру очолює доктор політичних наук, професор Романюк А.С. На кафедрі працювали: доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., кандидат філософських наук, професор Світа Г.М., кандидат філософських наук, професор Кухта Б.Л., кандидат історичних наук, доцент Остудін В.І., кандидат політичних наук, доцент Ржевська Н.Ф., доктор філософських наук, професор Колодій А.Ф., кандидат політичних наук, доцент Старецька Л.І., кандидат політичних наук, доцент Угрин Л.Я, кандидат політичних наук, доцент Шведа Ю.Р. Сьогодні на кафедрі працюють професор Романюк А.С., доценти Поліщук М.В., Шурко О.Б., Скочиляс Л.С., Мандзій Л.С., Четверікова Л.О., Литвин В.С., Сліпецька Ю.М., Була С.П., Осадчук І.Ю., асистенти Панарін А.С., Куречко І.І., Чоловська О.П., Чорняк З.С., Гнатюк В.

Кафедра забезпечує викладання навчальних курсів: політологія, історія зарубіжних політичних вчень, політична географія і геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн та України, аналіз соціальних систем, загальна теорія політики, політична регіоналістика, історія та теорія політичних партій, політичні еліти і політичне лідерство, політична соціологія, методика викладання соціально-політичних дисциплін, політична влада, псефологія, політична культура і психологія, політичний аналіз і прогнозування, місцеве самоврядування, політична ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, порівняльна політологія, політичні інститути: кількісні виміри аналізу, політичні режими сучасності, форми та системи державного правління, політичні проблеми соціального управління, політичні конфлікти, політична іміджелогія, політична комунікація, технологія виборчої кампанії, ЗМІ і політика тощо.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри різного часу написано такі праці: “Соціально-політичні проблеми сучасного суспільства” (О. Семків, В. Денисенко, Б. Кухта та ін. К., 1991); “Основи політології” (за ред. Б. Кухти. – Львів; К., 1991, 1992); “Політологія” (за ред. О. Семківа. –Львів, 1993; 1994); “Короткий політологічний словник” (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук та ін. – Львів, 1994); “Хто є хто в європейській та американській політології” (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук. – Львів, 1995); “Політологія. Кінець ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія” (за ред. О. Семківа. – Львів, 1996); “Філософія політики” (В. Денисенко. – Львів, 1999); “Історія західної політичної науки (Новий час)” (В. Денисенко. – Львів, 1999); “Теорія демократії” (Г. Світа. – Львів, 2001); “Партії та партійна система України” (Ю. Шведа. – Львів, 2001); “Політична наука. Словник: категорії, поняття, терміни” (Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька та ін. – Львів, 2003); “Теорія політичних партій та партійних систем” (Ю. Шведа. – Львів, 2004); “Політичні партії: Енциклопедичний словник” (Ю. Шведа. – Львів, 2005); “Політична еліта: історія та теорія” (Л. Мандзій, О. Дащаківська. – Львів, 2009); “Політологія: начальний практикум” (І. Киянка, М. Поліщук. – Львів, 2010); “Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні” (Ю. Шведа. – Львів, 2010); “Партії та вибори: енциклопедичний словник” (Ю. Шведа. – Львів, 2010); “Історія політичних вчень: політичні доктрини ХХ – ХХI ст.” (А. Романюк. –Київ, 2011); “Читанка-посібник “Громадянська освіта” (М. Поліщук, Б. Киянка, М. Буник. – Львів, 2011); “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії” (Ю. Шведа. – Львів, 2012); “Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту” (Ю. Шведа. –Львів, 2013); “Політична регіоналістика” (Ю. Сліпецька. – Львів, 2014); “Соціальна політика” (Л. Четверікова. – Львів, 2014); “Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу” (В. Литвин. – Львів, 2014); “Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз” (А. Романюк, В. Литвин, Н. Панчак-Бялоблоцка. – Львів, 2014); “Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії” (Ю. Шведа. – Львів, 2014); “Псефологія” (Ю. Шведа. – Львів, 2016), “Політичні інститути пострадянських країн” (І. Осадчук. – Львів, 2016), “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи” (А. Романюк, В. Литвин. – Львів, 2016), “Держава Ізраїль: політика і суспільство” (А. Романюк. – Львів, 2017)  тощо.

 

 

politilogy_history_5

politilogy_history_6

politilogy_history_4

politilogy_history_3

Головними напрямами наукових досліджень кафедри політології є такі: етнокультурні чинники політичного процесу в Україні (М. Поліщук); місцеве самоврядування, локальна демократія (С. Була); порівняльний аналіз політичних систем країн Європи (А. Романюк); політична культура, політична іміджелогія (О. Шурко); партії та партійна система, вибори та виборча система України (Ю. Шведа); дослідження діяльності парламентських фракцій, регіональна політика (Л. Скочиляс); дослідження процесу елітотворення в Україні (Л. Мандзій); політична ідеологія, соціальна політика (Л. Четверікова); порівняльна політологія, політичні партії, вибори та виборчі системи, форми та системи правління, політичні режими та політичні інститути (В. Литвин); політична регіоналістика, дослідження політичних систем країн Центрально-Східної Європи (Ю. Сліпецька); політичні інститути й політичні режими пострадянських країн, системи правління (І. Осадчук); політична стабільність (А. Панарін); суспільно-політичні рухи, політичні партії країн Центрально-Східної (І. Чміль); уряди країн Вишеградської групи (М. Лопата) тощо. Кафедра виконує наукову тему “Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду”. У цьому ракурсі опубліковано близько 500 наукових праць, зокрема: “Іван Франко: немарксистські погляди” (О. Семків. – Львів, 1996); “Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу Європейської історії” (В. Денисенко. – Львів, 1997); “Аксіологія динаміки політичних процесів” (В. Денисенко, В. Климончук. – Львів, 2005); “Опозиційна особистість. Друга половина ХХ ст.” (Т. Батенко. – Львів, 1997); “Прелюдія Путіна. Перебудова в Кремлі” (Т. Батенко. – Львів, 2001); “Політико-правові засади фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна” (А. Романюк, Ю. Шведа, О. Шумельда. – Львів, 2003); “Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи” (А. Романюк. – Львів, 2004), “Партії та електоральна політика” (А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів, 2005), “Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави” (Л. Четверікова, Ю. Привалов. – Львів, 2007), “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії” (Ю. Шведа. – Львів, 2012); “Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту” (Ю. Шведа. –Львів, 2013); “Політична регіоналістика” (Ю. Сліпецька. – Львів, 2014); “Соціальна політика” (Л. Четверікова. – Львів, 2014); “Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу” (В. Литвин. – Львів, 2014); “Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз” (А. Романюк, В. Литвин, Н. Панчак-Бялоблоцка. – Львів, 2014); “Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії” (Ю. Шведа. – Львів, 2014); “Псефологія” (Ю. Шведа. – Львів, 2016), “Політичні інститути пострадянських країн” (І. Осадчук. – Львів, 2016), “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи” (А. Романюк, В. Литвин. – Львів, 2016), “Держава Ізраїль: політика і суспільство” (А. Романюк. – Львів, 2017) та низку інших. При кафедрі діє денна та заочна аспірантура та докторантура за спеціальністю “політичні інститути та процеси”. За роки існування здобувачами кафедри захищено низку докторських та кандидатських дисертацій. Щорічно на кафедрі проводять звітні наукові конференції, методологічні семінари. Крім того, періодично проводять міжнародні та всеукраїнські конференції, видають їхні матеріали. Кафедра політології співпрацює з ученими зарубіжних політологічних центрів та університетів Альберти (Канада), Канзасу (США), Люблін, Кракова, Вроцлава та Кутно (Польща), Вищої школи міжнародних відносин у Лодзі (Польща), а також провідних вищих навчальних і наукових закладів України (Києво-Могилянська Академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний університет, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАНУ, Ужгородський національний університет тощо). Співпраця здійснюється у таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою, участь у спільних наукових дослідженнях.

При кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка в 1994 р. на громадських засадах було створено Центр політичних досліджень. Одним із головних завдань діяльності Центру є залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до вивчення політичних процесів в Україні та, зокрема, Галичині; формування громадянської політичної культури різних верств суспільства регіону; налагодження постійної співпраці між державними, політичними та науковими (академічними і недержавними) інституціями регіону, а також міжрегіональної співпраці в царині політичних наук. Центр працює над систематичним вивченням громадської думки з широкого спектру політичних питань; проведенням наукових досліджень із проблем влади, партійно-політичної структуризації українського суспільства, міжнаціональних та міжетнічних відносин, національної безпеки, а також перспектив інтеграції України у світове співтовариство; проведенням науково-теоретичних та науково-практичних конференцій із проблем, що входять до переліку спеціалізації Центру; проведенням прикладних досліджень із проблем регіональної та загальноукраїнської політики; організацією та проведенням семінарів, шкіл з метою поширення і популяризації політичної та громадянської освіти з особливим акцентом на студентське та молодіжне середовище; здійсненням поточного обміну інформацією між дослідницькими структурами України та світу; експертною та аналітичною підтримкою діяльності мас-медіа, громадських, політичних та державних структур; видавничою діяльністю у сфері політичних наук, загалом суспільно-гуманітарних дисциплін і зокрема тих, які безпосередньо лежать у площині розвитку громадянського суспільства.

politilogy_history_7

Також при кафедрі політології створено Асоціацію молодих політологів. Студенти-політологи регулярно беруть участь і виборюють призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з політології. Студенти кафедри політології є активними учасниками наукових конференцій, семінарів різних рівнів.

politilogy_history_8 politilogy_history_9 politilogy_history_10

Співробітники

завідувач, професор (сумісник)РОМАНЮК Анатолій Семеновичзавідувач, професор (сумісник)
професорКОЛОДІЙ Антоніна Федорівнапрофесор
професорЛИТВИН Віталій Сергійовичпрофесор
доцентБУЛА Світлана Петрівнадоцент
доцентМАНДЗІЙ Любомира Степанівнадоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
доцентОСАДЧУК Ігор Юрійовичдоцент
доцентПОЛІЩУК Микола Васильовичдоцент
доцентСКОЧИЛЯС Любомир Степановичдоцент
доцентСЛІПЕЦЬКА Юлія Миронівнадоцент
доцентЧЕТВЕРІКОВА Лариса Олегівнадоцент
доцентШУРКО Оксана Богданівнадоцент
асистентКУРЕЧКО Ірина Ігорівнаасистент
асистентПАНАРІН Андрій Сергійовичасистент
асистент, аспірант (сумісник)ЧОЛОВСЬКА Олександра Павлівнаасистент, аспірант (сумісник)
асистентЧОРНЯК Захар Сергійовичасистент
старший лаборантСВИРИД Зоряна Василівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності 052 «Політологія»

Вибіркові курси спеціалізації “Політичні інститути та процеси”. Аспірантура:

Партії та партійні системи в процесі трансформації (М. Поліщук) 1

Партії та партійні системи в процесі трансформації (М. Поліщук) 2


Курси спеціалізації “Політичні інститути та процеси”. Бакалаврат:

2 курс. Політичі режими (В. Литвин)

2 курс. Політичні інститути та системи (В. Литвин)


Навчальні плани:

Навчальний план. Бакалавр (2013 р.)

Навчальний план. Магістр (2015 р.)

Навчальний план. Спеціаліст (2016 р.)


Освітня програма магістратури. Ліцензування – 2016 р.:

Освітня програма 2016

Освітня програма 2016. Додаток 5

Освітня програма 2016. Додаток 6


До уваги студентів:

ВИМОГИ ДО ЗАСВОЄННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ, ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНИХ СТОРІНОК КУРСОВИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ, ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Дослідження

http://filos.lnu.edu.ua/politychni-partiji-i-vybory-ukrajinski-ta-svitovi-praktyky-pam-yati-yuriya-romanovycha-shvedy [embed]http://filos.lnu.edu.ua/seminary-kafedry-politolohiji[/embed] Головними напрямами наукових досліджень кафедри політології є або були такі: етнокультурні чинники політичного процесу в Україні (М. Поліщук); місцеве самоврядування, локальна демократія (С. Була); порівняльний аналіз політичних систем країн Європи (А. Романюк); політична культура, політична іміджелогія (О. Шурко); партії та партійна система, вибори та виборча система України (Ю. Шведа); дослідження діяльності парламентських фракцій, регіональна політика (Л. Скочиляс); дослідження процесу елітотворення в Україні (Л. Мандзій); політична ідеологія, соціальна політика (Л. Четверікова); порівняльна політологія, політичні партії, вибори та виборчі системи, форми та системи правління, політичні режими та політичні інститути (В. Литвин); політична регіоналістика, дослідження політичних систем країн Центрально-Східної Європи (Ю. Сліпецька); політичні інститути й політичні режими пострадянських країн, системи правління (І. Осадчук); політична стабільність (А. Панарін); суспільно-політичні рухи, політичні партії країн Центрально-Східної (І. Чміль) тощо. Кафедра виконує наукову тему "Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду". У цьому ракурсі опубліковано близько 500 наукових праць, зокрема: "Іван Франко: немарксистські погляди" (О. Семків. – Львів, 1996); "Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу Європейської історії" (В. Денисенко. – Львів, 1997); "Аксіологія динаміки політичних процесів" (В. Денисенко, В. Климончук. – Львів, 2005); "Опозиційна особистість. Друга половина ХХ ст." (Т. Батенко. – Львів, 1997); "Прелюдія Путіна. Перебудова в Кремлі" (Т. Батенко. – Львів, 2001); "Політико-правові засади фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна" (А. Романюк, Ю. Шведа, О. Шумельда. – Львів, 2003); "Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи" (А. Романюк. – Львів, 2004), "Партії та електоральна політика" (А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів, 2005), "Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави" (Л. Четверікова, Ю. Привалов. – Львів, 2007), "Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії" (Ю. Шведа. – Львів, 2012); "Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту" (Ю. Шведа. –Львів, 2013); "Політична регіоналістика" (Ю. Сліпецька. – Львів, 2014); "Соціальна політика" (Л. Четверікова. – Львів, 2014); "Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу" (В. Литвин. – Львів, 2014); "Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз" (А. Романюк, В. Литвин, Н. Панчак-Бялоблоцка. – Львів, 2014); "Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії" (Ю. Шведа. – Львів, 2014); "Псефологія" (Ю. Шведа. – Львів, 2016), "Політичні інститути пострадянських країн" (І. Осадчук. – Львів, 2016), "Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи" (А. Романюк, В. Литвин. – Львів, 2016), "Держава Ізраїль: політика і суспільство" (А. Романюк. – Львів, 2017) та низку інших. При кафедрі діє денна та заочна аспірантура та докторантура за спеціальністю "політичні інститути та процеси". За роки існування здобувачами кафедри захищено низку докторських та кандидатських дисертацій. Щорічно на кафедрі проводять звітні наукові конференції, методологічні семінари. Крім того, періодично проводять міжнародні та всеукраїнські конференції, видають їхні матеріали. Кафедра політології співпрацює з ученими зарубіжних політологічних центрів та університетів Альберти (Канада), Канзасу (США), Люблін, Кракова, Вроцлава та Кутно (Польща), Вищої школи міжнародних відносин у Лодзі (Польща), а також провідних вищих навчальних і наукових закладів України (Києво-Могилянська Академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний університет, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАНУ, Ужгородський національний університет тощо). Співпраця здійснюється у таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою, участь у спільних наукових дослідженнях. Наукові видання 2019 р. Наукові видання 2018 р. Наукові видання 2017 р. Наукові видання 2016 р. Наукові видання 2014 р. 11295670_918877591484933_7613766230105130967_n    11269091_918711084834917_6707135859555324864_n IMG_20150128_151417IMG_20150128_152039IMG_20150128_152022Нове зображення (8)IMG_20150128_151315IMG_20150128_151330 Кафедрою політології спільно з Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща) здійснюється спільне видання піврічника «Studium Europy Środkowej i Wschodniej» та інших наукових праць. kutno_OKLADKA_transformacje_OK Studium_2014_№_1 Завантажити вказані наукові праці можна за посиланнями: Rozwój polityczny i społeczny państw Europy Środkowej i Wschodniej Rozwój polityczny państw Europy Środkowej i Wschodniej Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodnie Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1 Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2 Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 3 Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 4 Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 5 Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 6 Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 7 Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 8 Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 9    

Бібліотека

Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи)

Підготовлено четверте видання збірника статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року. Конференція була організована в рамках проекту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.

Збірник_2020_Вип. 4

Опубліковано третє видання збірника статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року.

Збірник_2019_Вип. 3

Опубліковано друге видання збірника статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року.

Збірник_2018_Вип. 2

Опубліковано збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року.

Збірник_2017_Вип. 1

Вибрані наукові та навчальні праці персоналу кафедри політології:

Романюк А. Історія західних політичних вчень: політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. : навчальний посібник /  Анатолій Романюк; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – К. : Знання, 2011. – 256 с.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір /  Анатолій Романюк. Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.

Романюк А. Інститут когабітації та політичні наслідки його реалізації в Україні / Анатолій Романюк, Володимир Мельник // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 69–73.

Романюк А. Політичний вимір поняття «урядова партія» у країнах Західної Європи / Анатолій Романюк // Наукові праці : Науково-методичний журнал. Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т. 79. – Вип. 66. – С. 22–26.

Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект / Анатолій Романюк // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 2 (8). – С.58–63.

Романюк А. Інститут президента у системі представницької демократії // Романюк А. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів : ЦПД “Астролябія”, 2005. – С.286–309.

Литвин В. Застосування техніки “санітарного кордону” до радикальних партій у країнах Західної Європи : наслідки та висновки для України / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – № 3 (77). – С. 274–302.

Литвин В. Напівпрезидентська система правління у контексті республіканської форми правління : типологізація, конституційно-правові і політичні виклики та перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 2. – S. 156–181.

Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм : теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви й перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Нова парадигма. – К. : Вид-во імені М. П. Драгоманова 2014. – № 125. – С. 145–163.

Литвин В. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості : концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2013. – № 2 (64). – С. 473–504.

Осадчук І. «Партії влади» та правлячі партії в пострадянських країнах / Ігор Осадчук // Evropský politický a právní diskurz. 2016.Svazek 3. 6. vydání. S. 154–161.

Осадчук І. «Партії влади» в Росії та країнах Центральної Азії / Ігор Осадчук // Politicus. – 2016. – № 3. – С. 80–83.

Осадчук І. Ефективність урядів у пострадянських країнах / Ігор Осадчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : «Питання політології». – 2015. – Вип. 28. – С. 26–31.

Осадчук І. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті «патронажного президенталізму» в Туркменістані / Ігор Осадчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : «Питання політології». – 2014. – Вип. 27. – № 1132. – С. 59–62.

Студенти філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка – переможці Всеукраїнського конкурсу наукових робіт на тему Революції Гідності

09.09.2020 | 21:54

13 серпня 2020 року у місті Києві відбулося нагородження переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему Революції Гідності у межах здобуття Відзнаки імені Сергія Кемського. Із 60-ти учасників почесне І місце здобули наші студенти-політологи Микола Спересенко та Степан Рішко зі своєю науковою працею на тему «Вплив Революції Гідності на формування передвиборчих програм політичних партій у 2014 та 2019 роках». Цю перемогу можна сміливо вважати символічною, адже саме на кафедрі політології філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка, яку представляли...

Читати »

Запрошуємо до участі у п’ятій міжнародній науковій конференції кафедри політології «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Шведи)

25.07.2020 | 21:07

Тематика цьогорічної конференції «Регіональний вимір електорального процесу та партійної політики: Україна і світ».
Конференція орієнтовано відбудеться 13-14 листопада 2020 року.
Попередньо формат проведення конференції – дистанційний/онлайн. У випадку змін про це буде поінформовано. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, словацька та інші.
Міжнародна конференція відбуватиметься за такими науковими секціями:

Політичні наслідки й особливості регіонального виборчого процесу в Україні.
Особливості регіональних виборчих кампаній та партійної політики у світі.

Плановані секції конференції працюватимуть почергово і будуть організовані за традиційним принципом. Технічні особливості проведення конференції буде визначено згодом і...

Читати »

Програма проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Політологія»

22.06.2020 | 10:50

Програма проведення акредитаційної експертизи ОНП “Політологія” за спеціальністю 052 “Політологія” за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти доктор філософії

Читати »

22 червня в рамках акредитації аспірантури з політологїї відбудеться Відкрита зустріч з експертною групою

19.06.2020 | 21:24

Відкрита зустріч з експертами: ID 36754 Львівський національний університет імені Івана Франка, ОП Політологія
Час: 22 червня 2020  16:30
Підключитись до конференції:     https://us04web.zoom.us/j/78310076052?pwd=SVVvdUdKUUd0OWRKZGo1RXJpTzdXUT09
Ідентифікатор конференції:  783 1007 6052
Пароль: 1E3N3M
 
Запрошуються всі бажаючі!
 

Читати »

Оголошення

До уваги студентів!

Завдяки спільній ініціативі економічного факультету та кафедри політології для студентів першого курсу навчання з напрямку підготовки ЕКР у 2018 р. передбачено можливість відвідування семінарських/практичних занять з курсу “Політологія” англійською мовою. Семінарські/практичні заняття проводить асистент кафедри політології Чорняк З. С.

 

Питання на державні іспити (бакалавр, магістр, спеціаліст)

Питання на держіспит Бакалавр

Питання держіспит Спеціаліст

Питання на держіспит Магістр