Політична комунікація і PR

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Скочиляс Л. С.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФФІ-21доцент Скочиляс Л. С.
ФФІ-22доцент Скочиляс Л. С.

Опис курсу

Курс “Політична комунікація і ПР” передбачає вивчення політичної комунікації як процесу передавання політичної інформації, яка циркулює між частинами політичної системи, між політичною та суспільною системами, а також обміну інформацією між політичними структурами, суспільними групами та індивідами.
Курс складається з таких блоків: власне комунікативні аспекти; функціонування та роль засобів масової інформації; виборчий процес; комунікація влади із громадськістю.
Основна мета курсу – вивчити базові засади та вияви політичної комунікації за такою структурою: державно-управлінська комунікація, партійна та електоральна комунікація, комунікативний супровід діяльності політичного лідера, ЗМІ у системі політичної комунікації, інтернет і політика, зв’язки з громадськістю.

Рекомендована література

Основна
1. Зражевська Н. Комунікаційні технології. Черкаси, 2010.
2. Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с.
3. Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної «кухні» / Л. Д. Климанська; Нац. унт «Львів. політехніка». — Л., 2007. — 332 c.

Додаткова
1. Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб./Ю. В. Косенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 187 с.
2. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / переклади з англ. О. Возьна, Г. Сташків / Д. Мак-Квейл. – Львів : Літопис, 2010. – 538 с.
3. Остапенко М. Політична комунікація: теоретичні аспекти дослідження // Політичний менеджмент, №3. -https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/08/ostapenko_politychna.pdf
4. Ліллекер Д.Дж. Політична комунікація / Д.Ліллекер – К:, 2010.- 300 с.
5. Макаренко Л.Політична комунікація як визначальна складова демократичної політичної системи. – https://www.researchgate.net/publication/350008507_POLITICNA_KOMUNIKACIA_AK_VIZNACALNA_SKLADOVA_DEMOKRATICNOI_POLITICNOI_SISTEMI
6. Сищук О. Професіоналізація політичної комунікації в Україні / О.Сищук / Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. – C.42-44. -https://core.ac.uk/download/pdf/153583938.pdf
7. Янченко А. Соціальні медіа як інструмент політичної комунікації /А.Янченко / Політичний менеджмент, №1-2, 2013.
– https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/08/yanchenko_sotsialni.pdf
8. Руденко О. Роль сучасних політичних PR-технологій у формуванні нових принципів взаємодії влади і суспільства / Освіта регіону. – https://social-science.uu.edu.ua/article/1051
9. Рихлік В. Політичний ПР під час виборчого процесу. -https://core.ac.uk/download/pdf/197253692.pdf
10. Агарков О. ПР технології у структурі тсоціальнополітичного маркетингу. – http://visnykpsp.kpi.ua/article/view/121654

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус