Політичні еліти і лідерство

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Куречко І. І.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФІ-21Куречко І. І.
ФФІ-22Куречко І. І.

Опис курсу

«Політичні еліти і лідерство» є нормативним курсом для студентів другого курсу філософського факультету спеціальності 052 «Політологія». Навчальний курс розрахований на 135 годин та вивчається у четвертому семестрі. Дисципліна є важливим елементом у вивченні персоналізованого аспекта політики, зокрема передбачає дослідження еліти і лідерів як важливих політичних акторів, а також аналіз їх місця і ролі в політичній системі.
Навчальна дисципліна «Політичні еліти і лідерство» присвячена проблематиці політичних акторів, зокрема еліті і лідерам, які є одними з найважливіших суб’єктів політики, що впливають на перебіг політичного процесу, здійснюють управління державою, приймаючи важливі суспільно-політичні рішення. Дисципліна складається із двох змістовних модулів. У рамках першого модуля заплановане ознайомлення студентів із сутністю політичних еліт і лідерства, аналіз основних підходів до трактування еліт, зокрема ціннісного і структурно-функціонального, а також вивчення основних елітарних концепцій (класичних, посткласичних, елітарних ідей українських дослідників) та теорій лідерства (зокрема, теорії рис, ситуативної та теорії визначальної ролі послідовників і інших похідних концепцій). Студенти повинні бути ознайомлені з трактуванням елітарних ідей в межах різних ідеологій.
Другий модуль охоплює теми, присвячені структурі і функціям політичної еліти і лідерства, існуючим класифікаціям і формам еліти та лідерства, а також специфіці їхнього формування та рекрутування. В рамках цього модуля студенти також вивчатимуть проблематику легітимності політичної еліти, її місце в соціальній структурі суспільства, досліджуватимуть особливості політичної еліти в перехідних політичних системах, а також аналізуватимуть сучасну українську політичну еліту і політичних лідерів.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Політичні еліти і лідерство» є ознайомлення студентів із суттю та особливості політичних еліт і лідерства як політологічних категорій, їхніми функціями, структурою та типами, а також формування у студентів конкретних знань
концепцій політичних еліт та теорій лідерства.
Відповідно до мети головними цілями вивчення дисципліни виступають:
– розуміння понятійно-категоріального апарату дослідження політичної еліти і лідерства;
– знання основних елітарних концепцій зарубіжних і українських дослідників і теорій лідерства;
– аналіз функцій, структури, типів і форм політичної еліти і лідерства;
– вивчення особливостей формування і рекрутування політичних еліт і лідерства;
– дослідження місця політичної еліти і лідерства в соціальній структурі суспільства, способів підвищення їхньої легітимності.

Рекомендована література

Основна література:
1. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. Львів. 1997. 224с.
2. Мандзій Л. Методологія дослідження політичної еліти. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2012. № 2. С. 115–121.
3. Сопівник Р.В. Ретроспективний аналіз основних теорій лідерства. Вісник Національного університету оборони України. 2012. Вип. 4 (29). С. 104–109.
4. Joshua D. Kertzer. Experiments and Surveys on Political Elites. Annual Review of Political Science. 2022. 25(1). pp. 529-550
5. Luis Garrido-Vergara. The Study of Political Elites: Theoretical Framework. Species of Capital in the Political Elite. 2020. pp 15–68

Додаткова література:
1. Дащаківська О. Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури. Вісник Львівського національного університету. Серія філософськополітологічні студії. 2011. Вип.1. С. 311–320
2. Кочубей Т., Семенов А. Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань 2012. № 40.
3. Козловець М. Національна еліта як фактор державотворення: уроки минулого й реалії сьогодення. Персонал. 2007. № 10. С. 21– 29
4. Куташев І. Суспільно-політичні погляди Станіслава Оріховського. Політичний менеджмент. 2005. № 3 (12). С. 169–179
5. Лебідь Л. І. Особливості аналізу механізмів відтворення соціальної нерівності в сучасному українському суспільстві. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. № 2(18). С. 330–339.
6. Лейн Д. Еліти, класи та громадянське суспільство в період трансформації державного соціалізму. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 3. С. 14–31
7. Маркітантов В. Ю. Основні чинники формування та рекрутування політичних еліт : збірник наукових праць «Політологічні студії». 2010. Вип. 1. С. 155–161
8. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори. К.: Основи, 1994. 420 с.
9. Сергатюк Д.А. Політична еліта: аспекти розуміння та категоріальні межі поняття. Наукові праці. Політологія. 2011. №163. С. 83–88.
10. Duke Ohene Ofosu-Anim, Seung-Hee Back. Towards a Conceptual Framework for Political Leadership Theory and Practice: A Thematic Analysis of the Literature. Open Journal of Leadership. 2021. 10(03). pp. 193-213

Інтернет-джерела:
1. Волківська Д.А. Сучасні підходи до визначення лідерства. Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=964
2. Дубінська В. Теоретичні засади дослідження політичного лідерства в системі державного управління. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2014-2/doc/1/02.pdf
3. Копитова Л.С. Політичне лідерство у політико-культурному вимірі. Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_28/Gileya28/P2.pdf
4. Степанов А. Проблема еліти у вимірі філософського знання. Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n45texts/stepanov.htm.
5. Шевченко Л. Ю. Сучасні підходи до наукового вивчення лідерства. Режим доступу:
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/56.pdf

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політичні еліти і лідерство”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус