Менеджмент та аналіз виборчої кампанії

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Сліпецька Ю. М.ФФІ-41, ФФІ-42, ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41доцент Сліпецька Ю. М.
ФФІ-42доцент Сліпецька Ю. М.
ФФІ-31доцент Сліпецька Ю. М.
ФФІ-32доцент Сліпецька Ю. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Менеджмент і аналіз виборчої кампанії» є нормативним курсом зі спеціальності 052 «Політологія» для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в V семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).
Навчальна дисципліна «Менеджмент і аналіз виборчої кампанії» присвячена проблематиці виборчих кампаній і особливостей їх проведення у залежності від інституту обрання та типу виборчої системи. Дисципліна розроблена як крос-дисциплінарна, зокрема на стику політології (політичних інститутів і процесів), психології та економіки. У вступній частині дисципліни заплановане ознайомлення студентів із призначенням і специфікою менеджменту виборчих кампаній, а також із сутністю виборчих технологій. Студенти повинні бути ознайомлені з сутністю, різновидами, особливостями, етапами та ресурсами виборчої кампанії. В основній частині дисципліни увагу буде приділено проблематиці: стратегічного планування кампанії, поняттю виборчої команди та штабу, масовій виборчій комунікації впливу політичної реклами та іміджу кандидата на кінцевий результат виборчої кампанії, а також виборчим технологіям та впливу на масову свідомість виборців новітніми digital-технологіями.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Менеджмент і аналіз виборчої кампанії» є ознайомлення студентів із призначенням та специфікою менеджменту виборчих кампаній, а також із сутністю, різновидами та особливостями виборчих технологій.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник / Ю. Шведа. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2013. -340с.
 2. Шведа Ю. Вибори від А до Я: настільна книга менеджера виборчої кампанії. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2015. – 384 с.
 3. Прикладна політологія: навч.посіб. / за ред. В. П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 472с.
 4. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В. Лісничий, В. О. Грищенко, В.М. Іванов та інші, – 2-ге видання, перероблене та доповнене. К.: ВД «Професіонал», 2004. – 384с.
 5. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент. Підручник. – К.: МАУП, 1996. – 144 с.

 

Додаткова література:

 1. Камуз А. Аналіз особливостей менеджменту виборчої кампанії в сучасних реаліях. -Державне будівництво. – № 1/2016
 2. Королько В. Г. Основи пабликрилейшнз: підручник для студентів вузів / В. Г. Корольков; С. Удовик. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. – 528 с.
 3. Почепцов Г. Г. Іміджеологія: теорія і практика / Г. Г. Почепцов. – К., Адеф, 1998.
 4. Полторак В. А. Політичний маркетинг. – Дніпропетровськ, 2001.
 5. Сліпецька Ю. Електоральні партії: теоретико-методологічні засади та ідеологічне позиціювання на прикладі паоламентських виборів 2019 / Юлія Сліпецька, Микола Спересенко // Грані. – 2020. – № 4 (23). – С. 45-57.
 6. Сліпецька Ю. Зміна електоральних преференцій виборців під впливом політичної реклами під час президентської виборчої кампанії 2019 // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, – Вип. 4.– С. 114-124
 7. Сліпецька Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження електорального менеджменту і маркетингу / Ю. Сліпецька // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – С. 121-123.
 8. Маніпулятивні технології в політичній рекламі (на прикладі президентської виборчої кампанії 2019)/ Ю. Сліпецька / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019.
 9. Сліпецька Ю. Електоральні партії: ідеологічне позиціювання парламентських партій в Україні // Грані. – 2018. – № 21 (12). – С. 5-15.

 

Інтернет-джерела:

 1. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world
 2. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2013. URL: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
 3. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit
 4. Varieties of democracy. URL: https://v-dem.net/

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Менеджмент та аналіз виборчої кампанії” для студентів 2020р. вступу

Методичні рекомендації з курсу “Менеджмент та аналіз виборчої кампанії” для студентів 2019р. вступу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р. (2020 р. вступу)

Завантажити силабус

Силабус: 22-23 н.р. (2019р. вступу)

Завантажити силабус