Етнонаціональна політика й управління етнокультурним розмаїттям

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118доцент Була С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб науково осмислювати вітчизняні етнонаціональні самоорганізації, аналізувати національні питання та національні права людини, забезпечення прав етнічних меншин, національно-культурного розвитку, толерантності в етнонаціональній сфері, аналізувати та вирішувати проблеми імміграції, сучасних міграційних процесів та міжнаціональних відносин в Україні. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів до вивчення етнонаціональної політики та етнокультурним розмаїттям, так і особливості та досягнення етнонаціональної політики.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Етнонаціональна політика й управління етнокультурним розмаїттям» є ознайомити студентів з сутністю та особливостями етнонаціональної політики, проаналізувати нормативно-правову базу та особливості етнонаціональної політики в Україні та постсоціалістичних країнах, їх спільні та відмінні риси, здійснити аналіз впливу етнонаціонального фактору на суспільно-політичні процеси у контексті формування ефективної державної етнонаціональної політики.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Хрящевська Л. М. Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності: Навчальний посібник для студетів вищих навчальних закладів / Л. М. Хрящевська. – Миколаїв : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 208 с.
 2. Ткаченко Є.В. Правовий захист прав етнічних та мовних меншин : навчальний посібник / Є. В. Ткаченко. – Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. – 315 с
 3. Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації : монографія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 328 с
 4. Вітман, К.М. Моделі етнонаціональної політики постсоціалістичних країн: навч. посібник : рекомендовано МОН України / К.М. Вітман ; ОНЮА, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Логос, 2008. – 392 с.
 5. Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / ред. кол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, Л. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 512 с. URL: http://ipiend.gov.ua/publication/etnopolitychnyj-kontekstsotsiokulturnykh-transformatsij-u-suchasnij-ukraini/
 6. Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колект. монографія / [Надія Гапон та ін.] ; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 283 с.
 7. Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі / О.М. Майборода. Вид. 2-е, випр. і допов. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017 – 448с. URL: http://ipiend.gov.ua/publication/majboroda-om-etnichnist-u-mizhnarodnij-systemi-3/
 8. Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні Монографія / Кресіна І.О., Коваленко А.А., Лойко Л.І., Стойко О.М., Явір В.А., Вітман К.М., Кіссе А.І., Асланов С.А., Грицяк Д.І., Голденштейн К.О., / За ред. І.О. Кресіної. – К., 2011. – 400с.

Додаткова література та інтернет джерела:

 1. Андріяш В. Субсидіарна модель етнополітики в Україні. //Державне управління: удосконалення та розвиток № 6, 2013 URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=586
 2. Була С.П. Процес уніфікації спільної міграційної політики Європейського Союзу /С.П.Була, М.О. Зіненко // Наукове видання «Регіональні студії» Ужгородський національний університет. Видавничий дім «Гельветика», 2020 Вип. № 23, с. 13-18 URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/23/23_2020.pdf
 3. Бабинець І., Остапець Ю. Суспільно-політичний та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпаття (1991–2004 рр.). Наукові 234 записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2006. Вип. 30. С. 56–68.
 4. Відбулось експертне обговорення проекту Концепції державної етнонаціональної політики України // Міністерство культури України. Дата оновлення: 15.06.2018. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/ article?art_id=245377173
 5. Вітман, К. Зміна статусу Автономної Республіки Крим як спосіб вирішення етнополітичних суперечностей / Костянтин Вітман // Актуальні проблеми європейської інтеграції : зб. ст. з питань європейської інтеграції та права . 2007 -. – 2011. – Вип. 7 . – 274 с. – С. 16-22.
 6. Вітман, К. М. Політико-правові виклики міжетнічній толерантності в Україні / К. М. Вітман // Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки* : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 59 . – 600 с. – С. 462- 468.
 7. Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 408 с. URL: http://ipiend.gov.ua/publication/vojnalovych-v-a-kochan-n-i-relihijnyjchynnyk-etnopolitychnykh-protsesiv-u-halychyni-povoienna-radianskadoba-i-suchasnist/
 8. Закон України «Про національні меншини в Україні» // Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів / Упоряд. М. І. Панчук та інші. – К.: Наукова думка, 1996.
 9. Проект Закону України «Про концепцію державної етнонаціональної політики України» – URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF2RH00A?an=3
 10. Лях О. Щодо питаннястратегії державної етнополітики в Україні: аналіз, оцінка, перспективи //Цент культур національних меншин Закарпаття. – URL: http://centerkyltyr.pp.ua/2021/05/09/3808/
 11. Гай-Нижник П., Чупрій Л. Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки. Гілея : науковий вісник. 2014. Вип. 84 (№5). С.465–471.
 12. Добржанська О. Етнічна ідентичність населення Буковини. Історикополітичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. Чернівці, 2015. Т. 29–30. С. 118–121.
 13. Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні : політологічний концепт. Київ : Світогляд, 2004. 722 с
 14. Липчук О. І. Етнонаціональна політика в Україні: механізм вдосконалення етнонаціональних відносин. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. 2012. Т. 20. Вип. 22(3). С. 107– 112.
 15. Мельник С., Черничко С. Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації : монографія. Ужгород: ПоліПрінт, 2010. 164 с
 16. Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України (інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу 12 квітня 2017 р.) / Центр Разумкова. Київ, 2017. 94 с.
 17. Проросійські організації та ключові особи, які вели підривну діяльність у Криму // Inform Napalm. Дата оновлення: 04.09.2015. URL: https://informnapalm.org/ua/prorosijski-organizatsiyi-ta-klyuchovi-osoby-yakively-pidryvnu-diyalnist-u-krymu/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22н.р.

Завантажити силабус