Була Світлана Петрівна

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2394108

Електронна пошта: svitlana.bula@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • локальна демократія (local democracy)
 • місцеве самоврядування (local self-government)
 • місцеве управління (local government / local governance / local management)
 • місцева політика (local politics)
 • електронне врядування (e-government)
 • транскордонні процеси (cross-border processes)
 • політичні конфлікти  (political conflicts)
 • регіональна політика (regional policy)

Курси

Публікації

Профіль у ResearchGate

Профіль у Google Scholar

І. Посібники, словники та навчально-методичні видання:

 1. Була С. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності 052 «Політологія»: методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – «Соціальні і поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія» філософського факультету / Г. Шипунов, С. Була/ – Львів, 2020. – 64с. електронний варіант
 2. Була С.П. Американський президенціалізм: інститут глави держави у США від у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / О.В.Бабкіна, С.М.Дерев’янко, М.П. Требін та ін.; за наук. ред. Н.М.Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 369 с.  (у співавторстві)
 3. Була С.П. Інститут місцевого самоврядування: теоретико-методологічні засади та досвід практичної реалізації: навч.посіб./С.П. Була. – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2016. – 244 с.
 4. Була С. Місцеве самоврядування. Розділ 9. //Денисенко В.М., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я. та ін.. Теорія політики: Підручник. – Л.: Ліга-Прес, 2015. – 668с. (у співавторстві)
 5. Була С. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с. (у співавторстві)
 6. Була С.Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник /[І.Я Вдовичин, Л.Я.Угрин, Г.В.Шипунов та ін.]; за наук. ред.. Н.М. Хоми – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с. (у співавторстві)
 7. Була С. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) /[І.Я Вдовичин, Л.Я.Угрин, Г.В.Шипунов та ін.]; за заг. ред.. Н.М. Хоми. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. (у співавторстві)
 8. Була С. Політологія: енциклопедичний словник / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Н.М. Хома];за  ред. д-ра філос. наук., проф. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с. (у співавторстві)Була С. Політологія: сучасні терміни й поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. –
 9. 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В.М. Піча, наук. редакція Л.Д.Климанська, Я.Б.Турчин, Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. 516с. (у співавторстві)
 10. Була С. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації / За наук. ред. Д-ра політ. н. Н.М.Хоми [В.М. Денсенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.].  – Львів: «Новий Світ-2000», 214. – 779с. (у співавторстві)
 11. Була С. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів  вищ.навч. закл. / За заг. Ред.. Н.М.Хоми [В.М. Денсенко, Л.Я. Угрин, Г.В.Шипуновата ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 214. – 766с. (у співавторсті)
 12. Була С. Методичні рекомендації щодо критеріїв знань та вмінь студентів напряму «політологія» спеціальності 6.040300 (бакалавр), 7.040301 (спеціаліст), 8.040301 (магістр): методичний посібник для студентів в галузі знань 0301- соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.0301041 політологія філософського факультету. / Г. Шипунов, С.Була/ – Львів: ЦПД філос. Ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2013, – 52с.

ІІ. Монографії, колективні монографії:

 1. Була С. Місцева демократія: українська дійсність і перспектива // Людина і  суспільство: філософські, психологічні та політологічні виміри. В 3 кн. Кн. 3. Антропологічні, суспільнополітичні та інституційні виміри розвитку демократії вУкраїні: монографія / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; [А. С. Романюк, Г. В. Шипунов, А. Ф. Колодій та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. –  с.339-363
 2. Bula S.P. NARRATIVIZATION OF FEAR IN DIGITAL PRACTICES OF POLITICAL MANIPULATION. / Uhryn L. Ya., Sviderska O. I., Bula S.P. //SOCIAL SCIENCES: REGULARITIES AND DEVELOPMENTTRENDS. Collective monograph.  «Baltija Publishing»Riga, Latvia, 2020. с. 247-265 с

III. Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях України та за кордоном:

 1. Була С. Інформаційно-комунікативний складник у стратегічному управлінні центральних органів виконавчої влади: світові та українські практики / Світлана Була, Соломія Шваничик// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – м. Львів, – 2021. – Випуск 39, – с.78-86
 2. Bula S. DECENTRALIZATION PROCESSES IN POLAND AND HUNGARY AS A REFERENCE POINT FOR UKRAINE / S.Bula, O.Shurko // STUDIUM EUROPY SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – KUTNO, – CZERWIEC 2021. – NR 15, POŁROCZNIK – s.260-279.
 3. Була С.П. Популізм як стратегія політичної маніпуляції масовою людиною в епоху постправди /О.І.Свідерська, С.П.Була // Наукове видання «Регіональні  студії»    Ужгородський національний університет. Видавничий дім «Гельветика», 2021 Вип. № 24, с. 18-23
 4. Була С.П. Процес уніфікації спільної міграційної політики Європейського Союзу /С.П.Була, М.О. Зіненко // Наукове видання «Регіональні  студії»    Ужгородський національний університет. Видавничий дім «Гельветика», 2020 Вип. № 23, с. 13-18  
 5. Була С. Соціальні мережі як інструмент політичної маніпуляції / Була С., Свідерська О.//  Науковий журнал «Politicus»  Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. Одеса 2020. Вип. № 4, с. 21-25
 6. Була С. Маси в політичних процесах ХХ ст. / Шурко О. Була С. //  Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung. Verfahren der wissenschaftlich Arbeiten Zborník vedeckých príspevkov. KRAKÓW 2020. s.274-288    ISBN 978–83-947579-9-1 s.274-288
 7. Була С., Клим Л. Основні шляхи вдосконалення гендерної політики у системі Державного управління в Україні // Історико-політичні проблеми сучасного світу.Чернівці № 40. С. 153–159.
 1. Була С. Коммуникативное взаимодействие местной власти и общественности в г. Львове Language Culture Politics:International Journal . Chelm Vol. 1/2019 s. 271-282    ISSN: 2450-3576.
 2. Buła S. Mit jako instrument manipulacji polityczn /  O.Shurko, S.Bula // STUDIUM EUROPY SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – KUTNO, –  2019. – 11 NR , POŁROCZNIK – s. 119-132. 
 3. Була С. Співвідношення локальної демократії та вертикалі влади /С.П. Була// Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії., м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім.. Л. Українки, 2017, – № 2 (2), -с. 14-31
 4. Buła S. The concept of „lokal demokracy” within theb framework of the depoyment of institutional and legal forms of local self-government:correlation, formalization and schematization of the main concepts /Bula, V. Hnatiuk// STUDIUM EUROPY SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – KUTNO, – GRUDZIEN 2015. – NR 4, POŁROCZNIK – s.94-107
 5. Була С. Взаємозв’язок локальної демократії та політичної культури /О.Б.Шурко, С.П.Була // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2015. – Вип. 13, – с.19-27
 6. Була С. Вплив локальної демократії на формування консолідованої демократії /С.Була, О.Шурко// STUDIUM EUROPY SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ/ wydawnictwo Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – KUTNO, – SZERWIEC – NR 3, POŁROCZNIK – s.60-75
 7. Buła S. Samorząd lokalny na Ukrainie: forma, ktora nie stała sie treścią /Lendel, S.Bula// POLITEJA. STUDIA UKRAINSKIE – NR 2 (34/1), -Krakow, 2015. – s. 93-106
 8. Була С. Актори локальної демократії та особливості їхньої участі в локальних політичних процесах /С.П.Була // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – м. Львів, – 2015. – Випуск 7, – с.119-130
 9. Була С. Локальна демократія як фундаментальна категорія в актуалізації проявів інституціонально-правових модусів місцевого самоврядування: кореляція, формалізація та схематизація основних понять /С.П.Була, В.Гнатюк// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – м. Львів, – 2015. – Випуск 6, – с.76-88
 10. Була С. Нормативні та організаційні передумови локальної демократії в Україні. /С.П.Була// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – м. Львів, – 2013. – Випуск 3, – с.119-130
 1. Була С. Неоінституційні механізми реалізації детермінант локальної демократії в Україні / С. П. Була // ОСВІТА РЕГІОНУ. Український науковий журнал.; Університет «Україна», м.Київ. – № 2. – с. 105-110
 2. Була С. Локальна демократія: сучасні теоретичні підходи / С. П. Бу­ла // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Політологія. Соціологія. Фі­лософія / ред. кол. М.Вегеш, В.Андрущенко, О. Бабкіна та ін. ; М-ство освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 16. – С. 16–19.
 3. Була С. Самоврядування в контексті гуманістичних тенденцій внут­ріш­­ньоєвропейської консолідації / С. Була // Збірник наукових праць. Сер. Со­ці­­ально-гуманітарні дисципліни. – К. : Європей. ун-т, 2005. – Вип. 2. – С. 68–73.
 4. Була С. Традиційність та новаційність в системі місцевого само­вря­ду­вання: Україна та Європа С. Була // Українська національна ідея: реалії та пер­спек­тиви розвитку : зб. наук. пр. / Ін-т народознавства НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2002. – Вип. 10. – С. 75–82.
 5. Була С. Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті сві­то­вого досвіду / С. Була // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 10/11. – С. 676–681.
 6. Була С. Легітимні засади місцевого самоврядування в Україні / С. Бу­ла // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – Вип. 5. – С. 92–95.
 7. Була С. Місцеве самоврядування в процесі українського дер­жа­во­творення / С. Була // Вісник Львівського університету. Сер. Філософські науки. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – Вип. 2. – С. 184–188.
 8. Була С. Проблеми самоврядування в Україні: історія та сучасність / С. Була // Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. наук. пр. – Львів : ПАІС, 1998. – С. 99–102.

IV. Матеріали та тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Була С., Савчук М. Феномен субнаціональних політичних режимів в Україні. //Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті російськоукраїнської війни: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 вересня 2022 року) / Ю. Остапець, М. Палінчак (голови редкол.); відповідальні за випуск: М. Вегеш, В. Гиря. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2022. 356 с. (особистих с.167-173)
 2. Була С. Вплив партій на локальну демократію в Україні. /Світлана Була , Оксана Щурко //  Політичні партії і вибори : українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами міжнародної наукової конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях : Україна і світ» – шостої у рамках серії міжнародних конференцій кафедри політології «Політичні партії і вибори : українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 26–27 листопада 2021 року / [за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – Вип. 6. – 369 с. 118-124
 3. Була С. Політика України у сфері інформаційної безпеки та захисту даних. /Світлана Була // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2022. – Вип. 19. – 263 с.
 4. Була С. П. Роль цифрових медіа в політичній комунікації /Світлана Була // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2021. –  с. 11-13
 5. Була С. Форми протидії політичному маніпулюванню в час виборчих кампаній /Світлана Була // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка). /Матеріали восьмої Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 226 с. (особистих 34-36).
 6. Була С.  Сучасний стан процесу децентралізації в Україні: практичний вимір /Світлана Була // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – с. 123-125
 7. Була С. Моделі взаємодії місцевої та державної влади на місцях в наслідок реформи децентралізації /Світлана Була // VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 223 с.
 8. Була С. Міські англомерації в Україні: сучасні виклики та можливості. /Світлана Була // Україна в системі європейської економічної і політичної інтеграції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27-28 квітня 2020 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В.В. Химинець, М.М. Король. – Ужгород: РІК-У, 2020. –  с. 23-27
 9. Була С. Вплив телебачення та інтернет-комунікацій на електоральну процеси в Україні під час президентських виборів 2019 року. /Світлана Була // Політичні партії  і вибори: українські та світові практики: зб.ст. і тез за результатами наукової конф. «Політичні партії і вибори: українські та світові практики (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин.- Львів: ЛНУ ім..І.Франка, 2020. – Вип.4. –  с. 105-108
 10. Була С.П. Впровадження підходу «Smart Cіty» в містах Україні /Світлана Була // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23-24 травня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – 202  с. 145-147
 11. Була С.Вплив політичних партій на місцеву політику в Україні. /Світлана Була // Політичні партії  і вибори: українські та світові практики: зб.ст. і тез за результатами наукової конф. «Політичні партії і вибори: українські та світові практики (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин Ігор Осадчук.- Львів: ЛНУ ім..І.Франка, 2019. – Вип.3. –  с. 179-182
 12. Була С. Комунікативний менеджмент у системі електронного врядування на місцевому рівні // Тези звітної наукової конференції філософського факультету /Відпов. за випуск  Л.Рижак, Г.Шипунов – Львів.   – с. 137-140
 13. Була С. Міжмуніципальне співробітництво в Україні: проблеми та перспективи // Тези звітної наукової конференції філософського факультету /Відпов. за випуск Л.Рижак, О.Квас .- Дрогобич :ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Випуск 15. – с. 88-90
 14. Була С. Громадянська й політична активність як передумова розвитку та функціонування місцевого самоврядування в Україні / Світлана Була // Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej : Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne : Polsko-Ukrainska Konferencja Naukova / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2015. – S. 91–97.
 15. Місцеве самоврядування в Україні: конституційно-правові виклики та перспективи. /С. Була / Науково-практична конференція: “Конституція України: політико-правові виклики і перспективи”. Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка 26 червня 2014 р.- Львів: ПП Сорока Т. Б. – 2014.- С. 15-30
 16. Організаційні передумови локальної демократії в Україні / С.Була / Регіональне та місцеве управління: український і зарубіжний досвід : наук. зб. пр. за матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 21 червня 2012 р.) / голов. ред. М. М. Палінчак. – Ужгород : Ліра, 2012. – С. 43–55.
 17. Вплив інституту громадянського суспільства на становлення локальної демократії в Україні / С. Була // Актуальні проблеми соціально-гу­ма­нітарних наук : матер. Всеукр. наук. конф. (м. Дніпропетровськ, 7–8 жовтня 2012 р.). / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2012. – Ч. 1. – С. 97–99.
 18. Проблеми розуміння та визначення категорії «локальна демократія»: перспективи для України /С.Була // Тези звітної наукової конференції філософського факультету /Відпов. за випуск проф. В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – с. 317-319
 19. Проблеми визначення категорій «локальна демократія» та «міс­цеве самоврядування» / С. Була // Методологія політичної науки : матер. Все­укр. наук. конф. Другі методологічні читання / уклад. В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 126–130.
 20. Диалектический метод в системе политологических иссле­до­ваний / С. Була // Философия в контексте культуры : сб. тр. Второй межрегион. заочной науч.-практ. конф. (г. Брянск, январь 2011 г.). – Брянск : Курсив, 2011. – С. 13–15.
 21. Інститут місцевого самоврядування в Україні: особливості функ­ціонування / С. Була // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київ­ського національного університету імені Тараса Шевченка) : матер. Міжнар. наук. конф. «ЛЮДИНА – СВІТ – КУЛЬТУРА» (м. Київ, 20–21 квітня 2004 р.). – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – С. 808–809.
 22. Місцеве самоврядування: теоретичні засади та деякі особ­ли­вості практичного прояву / С. Була // Громадянське суспільство і політика ор­ганів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики) : матер. наук.-практ. укр.-пол. конф. (м. Львів, 4–5 березня 2002 р). – Львів : Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла – Наукове Товариство ім. Шевченка, 2003. – С. 66–72.

 

 

 

Біографія

1972р. – народилась у с. Болотня Перемишлянського р-ну Львівської області

Освіта

 • Взяла участь у вебінарі «Успішна акретитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення» – 06 грудні 2022 року (3 год,  0,1 кредиту) Сертифікат ПК 02070987/000034-22
 • Завершила навчання по програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» 28 квітня 2022 року – 30 квітня 2022 року. Модуль 3 – Інформаційні технології в освітньому процесі. (1,5 кредита) Сертифікат СВ N 0083-2022
 • Завершила навчання по програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» 12 травня 2022 року – 14 травня 2022 року. Модуль 4 – Можливості викладача при використанні платформи Moodle. (1 кредит) Сертифікат СВ N 0558- 2022
 • Завершила навчання по програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» 26 травня 2022 року – 04 червня 2022 року. Модуль 5 – Педагогічна інноватика. Професійний (науковий) бренд викладача. (1,5 кредита) Сертифікат СВ N 0154- 2022
 • Завершила навчання по програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» з 01 жовтня 2020р. по 23 січня 2021 р. Модуль 1 – Основні засади сучасної системи вищої освіти. (1 кредит) Сертифікат СВ № 02070987/000133-21
 • Завершила навчання по програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» з 01 жовтня 2020р. по 23 січня 2021 р. Модуль 2 – Сучасні ІТ-компетентності. (З кредити) Сертифікат СВ № 02070987/000229-21
 • Завершила навчання по програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» з 01 жовтня 2020р. по 23 січня 2021 р. Модуль – 3 Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади. (1 кредит) Сертифікат СВ № 02070987/000229-21
 • Завершила навчання по програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» з 01 жовтня 2020р. по 23 січня 2021 р. Модуль 4 – Медіаграмотність та міжнародна комунікація. ( 1 кредит) Сертифікат СВ № 02070987/000285-21
 • 2021 р. Учасник форуму “Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси”. Сертифікат за реєстраційним номером ПК-К 21-02/033 від 25.02.2021 (6 год, 0,2 кредиту ECTS)
 • 2021 р. Виконала необхідний обсяг завдань в рамках майстер-класу на тему: «Створення та використання тестових завдань». Сертифікат №3480 від 8.02.2021р. (6 год, 0,2 кредиту ECTS)
 • •          2021 р. Закінчила дистанційний курс «Використання цифрових інструментів Google для організації роботи педагогічного працівника та керівництва закладу освіти». Сертифікат №2886 від 1.02.2021р. (30 год, 1 кредит ECTS)
 •  2020 р. Закінчила курс «основ використання цифрових інструментів для зсішаного навчання» за програмою підвищення кваліфікації за напрямком використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку. Сертифікат № ПК-Б 20-11/005 (30 год
 • 2020р. Пройшла курс підвищення кваліфікації з застосування сучасних методів організації та проведення навчального процесу у дистанційній та змішаній формі «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі», Сертифікат № 1036.20 (30 год, 1 кред., ECTS ).
 • 2020р. Пройшла курс підвищення кваліфікації в сфері застосування проектного підходу та міжсекторної співпраці «Пректний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР», Сертифікат № 1432.20 (15 год, 0,5 кред., ECTS ).
 • 2020р. Пройшла підвишення кваліфікації і була учасником тренінгів у рамках проекту «Цифрова грамотність освітян» Сертифікат  (22 год. – 8год. теоретична частина, 14 год. практична)
 • 2015 р. стажування у в Інституті політології Вроцлавського університету Республіки Польща.
 • З 2013 р. – кандидат політичних наук
 • 2012 р захистила кандидатську дисертацію  на тему «Теоретико-методологічний аналіз локальної демократії як умови та інструмент становлення консолідованої демократії в перехідних суспільствах (на прикладі України)» у спеціалізованій раді Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка
 • 1998-2002 рр. пошукувач кафедри політології філософського факультету
 • 1991-1997 рр. навчалась на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка
 • 1979-1989 рр. навчалась у Львівській середній школі № 11

Робота

З 2014р. – по теперішній час – доцент кафедри політології.

2004 -2014рр. – асистент кафедри політології;

2001- 2004рр. – асистент кафедри політології за сумісництвом;

З 1990 по 2004 р. на посаді лаборанта та старшого лаборанта кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

1989 р. працювала в загальній канцелярії Львівського державного університету імені Івана Франка

Нагороди

2022 рік – Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, успішну наукову та організаційну роботу, вагомі здобутки у професійній діяльності та з нагоди 30-річчя філософського факультету

 

Нагороди

2017 р. – Подяка Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю. високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 25-річчя філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Методичні матеріали

1. Була С. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності 052 «Політологія»: методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – «Соціальні і поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія» філософського факультету / Г. Шипунов, С. Була/ – Львів, 2020.  – 64с. 

Методичне забезпечення з практики:

Навчальна практика 21-22. Політологія

Педпрактика (магістр) 21-22. Політологія

Виробнича практика зі спеціалізації 21-22. Політологія

Переддипломна практика 21-22 Політологія

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!