Електронне врядування та цифрова держава

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Була С. П.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11доцент Була С. П.

Опис курсу

Метою курсу «Електронне урядування» є розглянути основи сучасної теорії та практики державного управління методами електронного урядування; виокремити декілька етапів становлення теорії комунікації та електронного врядування; розглянути структура та методи електронного урядування, складові його інформаційно-технологічної інфраструктури; проаналізувати зарубіжний та національний досвід використання електронного урядування, його нормативно-правову базу ;питання  підвищення якості (особливо за критеріями скорочення термінів надання послуг і підвищення прозорості відповідних процесів, а також залучення клієнтів-громадян до оцінювання якості послуг за допомогою мережевих ресурсів Інтернету); проаналізувати нові можливості для перепроектування організаційних структур і процедур, зокрема щодо спілкування із зовнішніми зацікавленими сторонами; проаналізувати можливості та особливості запровадження системи електронного урядування як нової форми взаємодії влади і суспільства для підвищення якості публічно-управлінських послуг на всіх рівнях влади.

Результати навчання:

 • знати:
 • еволюцію моделей комунікативного процесу та електронного врядування;
 • проблеми та перспективи електронного урядування в Україні та європейських країнах;
 • розкрити європейські нормативно-правові вимоги щодо відкритості та комунікації;
 • необхідність комунікативної перебудови діалогу влади і громадськості.
 • вміти:
 • розкрити європейські нормативно-правові вимоги щодо відкритості та комунікації;
 • виявляти можливості цифрової комунікації як інноваційного механізму взаємодії;
 • виокремити компоненти реформування комунікативної політики різноманітних органів влади  в Україні та світі.

Рекомендована література

 1. Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування / За заг. ред. Чукут С.А., Загвойської О.В. // Зб. матеріалів наук.8практ. конф. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України — К.: Майкрософт, 2008. — 136 с. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ktpu.kpi.ua/?page_id=4160
 2. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід / За заг. ред.: С.А. Чукут, О.В. Загвойської. — К., 2010. — 144 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ktpu.kpi.ua/?page_id=4160
 3. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250-р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 2250-2010-%D1%80
 4. Голобуцький О. П. Електронний уряд / О. П. Голобуцький, О. Б. Шевчук. – К. : Атлант UMS,2002. – 173 с.
 5. Демкова М. Електронне урядування – запорука прозорості та ефективності влади /М. Демкова // Юрид. журн. – 2007. – № 3 (57). – С. 124–126.
 6. Дубов Д. В. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного урядування /Д. В. Дубов // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 7. – C. 34–38.
 7. Електронне урядування : підручник / [авт. кол. : В. П. Горбулін, Н. В. Грицяк, А. І. Семенченко,О. В. Карпенко та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. В. Ковбасюка ; [наук. ред. проф. Н. В. Грицяк, проф.А. І. Семенченка]. – К. : НАДУ, 2014. – 352 с.
 8. Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування вУкраїні / В. В. Єганов. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/05.pdf
 9. .Клименко І. В. Технології електронного урядування : навч. посіб. / І. В. Клименко, К. О. Линьов. – К. : Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.
 10. Семенченко А. І. Теоретико-методологічні засади інституалізації державного управління у сфері електронного урядування / А. І. Семенченко, А. В. Журавльов. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Semenchenko.pdf
 11. Чукут С.А. Тенденції та проблеми впровадження електронного урядування в Україні // “Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи.Матеріали VII Міжнародної науково8практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених” (Київ, 2013 р.) — К.: НТУУ “КПІ”, 2013. — 176 с. [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://ktpu.kpi.ua/?page_id=4160

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22 н.р.

Завантажити силабус