Регіональні політичні процеси

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Була С. П.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41
ФФІ-42

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Регіональні політичні процеси» є вибірковою навчальною дисципліною  і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності  052 – Політологія, яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 3,5 кредитів, 105 годин і підсумковим  контролем – залік і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати можливості та особливості політичних процесів в регіонах  А також проаналізувати політику зміцнення потенціалу регіонів, підвищення їх конкурентноспроможності, забезпечення стабільного економічного розвитку регіону, а відтак і підвищення рівня житті у регіонах. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів до вивчення регіональних політичних процесів, так і інструментів, які потрібні для реалізації регіональної політики
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Регіональні політичні процеси» є формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо державної регіональної політики, ознайомити студентів з сутністю політики регіонального розвитку у країнах Європи, основними моделями регіонального розвитку у світовій практиці та в Україні, креативною трансформацією регіонів у країнах Європи та Україні, особливістю етнополітичних процесів в регіональному розрізі, формуванню регіональної політики транскордонного співробітництва

Рекомендована література

Основна література:
1. Милосердна І. М., Краснопольська Т. М. Політична регіоналістика : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / Е. В. Мамонтова, Т. М. Краснопольська. Одеса : Фенікс, 2021. 54 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).
2. Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України: тези доповідей Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 293 с
3. Кузь О. М. “Європа регіонів” як ідентичнісний проект / О. М. Кузь // Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції : монографія / [О. О. Безрук, В. С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2019. – С. 149–165.
4. Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України : монографія / за заг. ред. професорів С. Шергіна і В. Космини. – Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 412 с.
5. Основи регіонального управління в Україні : підручник // авт.-упоряд. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін.; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с.
6. Регіональна політика Європейського Союзу: підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. — К.: КНЕУ, 2016. — 495 с.
7. Регіональна політика : правове регулювання. Світовий та український досвід /Василь Куйбіда, Анатолій Ткачук, Тетяна ЗабуковецьКовачич; за заг. ред. Р. Ткачука. – К. : Леста, 2010. – 224 с.
8. Титаренко Т. Основні тенденції та особлівості трансформації сучасніх регіональніх еліт / Т.М. Татаренко // Держава і право. — 2009. — Вип. 45. — С. 558-563
9. Латинін М. А. Стратегічне планування: навч. посіб. / М. А. Латинін, Т.М. Лозинська, І. В. Дунаєв ; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : Видво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 248 с.
10. Балян А.В. Міжрегіональне транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини). – Ужгород: Ліра, 2005. – 320 с.
11. Кіш Є.Б. Регіональна політика Європейського Союзу / Є.Б.Кіш // Регіональна політика в країнах Єв¬ропи. Уроки для України: [Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід]/ С.Максименко, Є.Кіш, М.Лендьел, І.Студенніков;за ред. С.Максименка. – К.: Логос, 2000. – С.27
12. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: Затверджено Постановою КМУ від 6.08.2014 № 385. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / [за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліло]. — К.: НІСД, 2010. — 288 с.
13. Державне управління регіонального розвитку України: монографія / [заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліна]. — К.: НІСД, 2010. — 288 с.

Додаткова література та інтернет джерела:

14. Буряченко А. ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТК. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/arch1/archive%20fre/FRE_29.pdf#page=78
15. Ліба Н., Ющик Л. ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН» URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/14_2_2017ua/4.pdf
16. Омельяненко О. Концептуалізація інноваційного ландшафту в контексті сталого розвитку регіону. URL: https://oaji.net/articles/2021/728-1623654976.pdf
17. Ляшенко ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/liashenko_deiaki.pdf
18. Диганова А. Теоретико-методологічні аспекти визначення сутності поняття «регіональна політика. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/4.pdf
19. Є.О. Маруняк ПРОСТОРОВІ ДИЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ URL: https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGJ-2012-4-36_0.pdf
20. Кінщак А.ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=867
21. Пасічник О . Регіональна політика країн Центрально-Східної Європи в контекст інтеграційних пріоритетів. – URL: https://dspace.nau.edu.ua
22. Мельнишин Л. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СТОСОВНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ – URL: file:///C:/Users/bulas/Downloads/369-Article%20Text-560-1-10-20200723.pdf
23. Чубукова О. МОДЕЛІ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ – URL:- http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2653
24. Томарево-Патлахова В. Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ – URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2013/1_2013/17.pdf
25. Розробка моделі сталого розвитку регіонів України – URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2010/10.pdf
26. Токар М. Політика в контексті відносин «центр – регіон» : політико-історичний досвід Буковини і Закарпаття / Маріан Токар // Україна – Румунія – Молдова : історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів : Збірник наукових праць ; [Наук. ред. А.М.Круглашов, заст. наук. ред. В.І.Бурдяк]. – Том ІІІ. – Чернівці : Букрек, 2009. – С. 105 – 116.
27. Волобуєва Ю. Ризики у сучасних політичних процесах. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2013. – Вип. 6 (4). [Електронний ресурс]. – URL: – file:///C:/Users/bulas/Downloads/284-%23%23default.genres.article%23%23-561-1-10-20141228.pdf
28. Мітряєва С. Транскордонне співробітництво Україна-ЄС: стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. Мітряєва, А. Крижевський. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/monitor/juli2009/34.htm
29. Кіш Єва. Регіональна політика Европейського Союзу: стратегічні імперативи для України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ji.lviv.ua/n23texts/kish.htm .
30. Закон України «Про засади державної регіональної політики». Закон України (2004) «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня, № 45. — ст. 499
31. Міністерство регіонального розвитку та будівництва в Україні. Офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua
32. Милосердна І. М., Краснопольська Т. М. Азіатськотихоокеанський регіон та проекти його розвитку: кінець ХХ – початок ХХІ століття. Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць, 2020. Вип. 65. С. 130-138.
33. Була С. Інформаційно-комунікативний складник у стратегічному управлінні центральних органів виконавчої влади: світові та українські практики / Світлана Була, Соломія Шваничик// Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – м. Львів, – 2021. – Випуск 39, – с.78-86 – URL: http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/39_2021/11.pdf
34. Була С. Карпатський єврорегіон – основна інституційно-організаційна форма транскордонного співробітництва /Микола Палінчак, Світлана Була // Україна в системі європейської економічної і політичної інтеграції : матеріали доповідей Міжнародноı̈ науково-практичноı̈ конференціı̈ (м. Ужгород, 24-25 червня 2021 року) За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. В. Химинець, М.М. Король, – Ужгород: РІК-У, 2021. – c. 125-128

 

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Регіональні політичні процеси”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус