Місцеве самоврядування

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Була С. П.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФФІ-31
ФФІ-32

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати процеси публічної діяльності на місцевому рівні, сформувати уявлення про взаємодію місцевої влади з громадськістю та вплив на процеси прийняття рішень в органах місцевого самоврядування. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів до вивчення місцевого самоврядування та локальної демократії, так і інструментів, які потрібні для зміни територіального устрою держави та участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Місцеве самоврядування» є ознайомлення студентів із основними принципами формування і функціонування органів місцевого самоврядування, використання різноманітних форм участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та їх вплив на прийняття рішень на місцевому рівні . Формування у студентів професійних компетентностей, які сприятимуть їхньому вмінню використовувати форми прямої демократії що сприятиме формуванню територіальних громад як соціальних спільнот та покращенню якості соціальних послуг в системі місцевого самоврядування

Рекомендована література

Основна література:
1. Батанов О. В., Кампо В. М. Муніципальне право зарубіжних країн : навч. посіб. : у 2 ч. / за заг. ред. П. Ф. Мартиненка. – К. : Знання України, 2006. – Ч. 1.
2. Муніципальне право України. Підручник. / за ред.. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К., 2006.
3. Економічний розвиток громад : навчальний посібник / І. Алмаші, В. Белінська, Л. Борейко та ін. – Ужгород : Данило С. І., 2007.
4. Європейська Хартія Місцевого самоврядування Ради Європи та її моніторингова система – Управління сучасним містом. Вип 5. Дніпропетровськ. УАДУ. – 2000.
5. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; відп. ред. М. О. Баймуратов. – К. : Юрид. думка, 2010.
6. Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / О. В. Батанов // Вісн. Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 2 (12).
7. Лендьел М. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи : монографія / М. Лендьел. – Ужгород : Мистецька лінія, 2011.
8. Місцеве самоврядування: ідеїя сучасної громади. Шобер Петер/Пер. З нім.Р.Мов’янка. Ред. ЄБразуль-Брушковського. Передмова О.Ю.Мороза. – Львів: Аххіл, 2011.-272 с.
9. Бортнікова А.В. Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації: монографія / Алла Василівна Бортнікова. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. -372 с.
10. Дудінська І., Цірнер М. Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України): монографія /Дудінська Ірина, Цірнер Міхал. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2017. – 128 с.
11. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навчальний посібник / А. Лелеченко та ін. К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2017. 110 с.
12. Кравців В., Сторонянська І. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.
13. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» : наук.-практ. комент. / за ред. д-ра юрид. наук., проф. В. Ф. Опришка. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999.
14. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 33.
15. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 28.
16. Європейська Хартія Місцевого самоврядування Ради Європи та її моніторингова система – Управління сучасним містом. Вип 5. Дніпропетровськ. УАДУ. – 2000.
17. Європейська хартія місцевого самоврядування, м. Страсбург, 15 жовтня 1985 р. : ратифіковано Законом № 452/97-ВР (452/97-ВР) від 15 липня 1997 р., підписано 6 листопада 1996 р. : офіц. пер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=994_036.

Додаткова література:
1. Кравченко В., Бородін Є., Квітка С. Місцеве самоврядування в системі публічного управління: навчальний посібник у схемах. URL:
http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/Mistseve_samovryaduvannya.pdf
2. Із законопроектів про інститут префектів таємниці ніхто не робить – прем’єр. Укрінформ. 06.03.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891133-iz-zakonoproektiv-pro-institut-prefektiv-taemnici-nihto-ne-robit-premer.html
3. Воронов М. Інститут старости у системі муніципального права України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 23. С. 50–53.
4. Врублевський О. Голова ОТГ і староста: повноваження, субординація та службові відносини. Децентралізація дає можливості. 30.04.2018. URL: https://decentralization.gov.ua/news/8755
5. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наукова доповідь / О. Шевченко та ін.; за наук. ред. Я. Жаліла. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2020. 153 с.
6. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в Україні в умовах державно-управлінських реформ / І. Козюра та ін.; за заг. ред. Ю. Сурміна, І. Козюри. К.: НАДУ, 2013. 52 с.
7. Кравченко В. Проблеми законодавчого закріплення компетенції місцевого самоврядування в контексті реформ місцевого самоврядування в Україні. Аспекти публічного управління. 2014. № 11–12 (13–14). С. 13–21.
8. Мищак І. Реформа децентралізації в Україні: основні тенденції та перспективи завершення. Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти. 2021. № 2 (82). С. 3–7.
9. Павленко І., Даниляк О., Макаров Г. Нормативно-правове забезпечення та управління виборчим процесом – оцінка ефективності та рекомендації (за підсумками виборчої кампанії – 2020). К.: НІСД, 2021. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/analytrep_03_2021.pdf
10. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування: Закон України № 2646-VIII від 06.12.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19#Text
11. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції”// Законодавство України. Верховна Рада України. -Документ 577-VIII, – Прийняття від 02.07.2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/577-19#Text
12. Законом України “Про доступ до публічної інформації” //Законодавство України. Верховна Рада України. – Документ 2939-VI, – Редакція від 24.10.2020, підстава – 912-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
13. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Законодавство України. Верховна Рада України. -Документ 280/97-ВР, – Редакція від 18.03.2021, підстава – 1258-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
14. Європейська хартія місцевого самоврядування, м. Страсбург 15 жовтня 1985 року. Хартію ратифіковано Законом № 452/97-ВР від 15.07.97. Офіційний переклад. // Законодавство України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 Назва з екрана.
15. Закон України “Про всеукраїнський референдум”. // Законодавство України. Верховна рада України. Документ 1135-IX, прийнятий від 26.01.2021, набрання чинності від 11.04.2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text
16. Закон України “Про Звернення громадян” // Законодавство України. Верховна Рада України. – Документ 393/96-ВР, – Редакція від 01.01.2020, підстава – 198-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Місцеве самоврядування”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус