Політичний менеджмент та транскордонні процеси

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118доцент Була С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112доцент Була С. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати процеси транскордонного співробітництва регіонів України з іншими країнами, сформувати уявлення про визначення пріоритетних напрямів транскордонного співробітництва у загальній системі розвитку прикордонних регіонів держави. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів до вивчення транскордонного співробітництва, так і подана оцінка ефективності взаємоузгодженості реалізації регіональної політики та транскордонного співробітництва в Україні.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Політичний менеджмент і транскордонні процеси» є ознайомлення студентів із основними організаційно-економічними та соціально-культурними процесами, що відбуваються у прикордонних регіонах України у зв’язку з формуванням та реалізацією положень засадничих документів міжнародного, національного та регіонального рівня, спрямованих на забезпечення регіонального розвитку і виконанням відповідних проектів та програм.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Шульга М. А. Політичний менеджмент навчальний посібник : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М. А.Шульга, О. А. Зубчик – К. : Академвидав, Альма-матер, 2013. – 157с.
 2. Менеджмент: навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. К. : Ліра-К, 2015.–550 с.
 3. Основи менеджменту. Теорія і практика : навчальний посібник / Г. Є. Мошек [та ін.] ; за ред. Г. Є. Мошека. – Київ : Ліра-К, 2017. – 528 с.
 4. Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи: монографія / За заг.ред. І.В. Артьомова. – Ужгород: МПП «Гражда», 2012. – 520 с.
 5. Транскордонне співробітництво як інструмент місцевого та регіонального розвитку : аналіт. доп. / [Химинець В. В., Головка А. А., Мірус О. І.]. – Київ : НІСД, 2021. – 47 с.
 6. Посібник «Транскордонне співробітництво». Мікула Н.А., Толкованов В.В. – Київ, видавництво «Крамар», 2011, 259 с.
 7. Устич С. Кордон, війна та мир в долі сучасного світу / Устич С. – Ужгород : Карпати, 2010. – 326 с
 8. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : моногр. / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с.
 9. Транскордонне співробітництво як альтернатива новій «залізній завісі» та конфліктам / Керівник авторського колективу С. І. Устич. – Ужгород : Карпати, 2007. – 239 с.;
  Додаткова література та інтернет джерела:
 10. Була С. Карпатський єврорегіон – основна інституційно-організаційна форма транскордонного співробітництва /Микола Палінчак, Світлана Була // Україна в системі європейської економічної і політичної інтеграції : матеріали доповідей Міжнародноı̈ науково-практичноı̈ конференціı̈ (м. Ужгород, 24-25 червня 2021 року) За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. В. Химинець, М.М. Король, – Ужгород: РІК-У, 2021. – c. 125-128
 11. Закон України “Про транскордонне співробіт¬ництво” [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text
 12. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки». URL: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programy-rozvytku-transkordonnogo-spivrobitnycztva-na-2021-2027-roky/
 13. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=1088-2010-%EF
 14. Сербенко Н. Єврорегіони – важливий інструмент прискорення європейської інтеграції України. Борисфен Інтел – URL:: http://bintel.com.ua/uk/article/euroregiony/
 15. Асоціація «Євререгіон Карпати Україна» – твій надійний партнер у Карпатах. – URL: https://ekarpaty.com/pro-nas/yevroregion-karpati-ukrayina/
 16. Щодо активізації міждержавного міжрегіонального співробітництва західних регіонів України в рамках Єврорегіону «Карпати». – URL:: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/schodo-aktivizacii-mizhderzhavnogo-mizhregionalnogo
 17. Стратегічна ініціатива «Карпатський Горизонт 2020» – обґрунтування доцільності розробки та реалізації окремої операційної програми ЄС для регіону Карпат у наступній фінансовій перспективі. – URL: https://www.irf.ua/files/ukr/programs/euro/carpathian_extract.pdf
 18. Гарагонич В.В. Джерельно-інформаційна база дослідження проблем транскордонного співробітни¬цтва та участі в ньому України / В.В. Гарагонич // Істо¬ричний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 3. – 158 с.
 19. Гальчинский А. Україна на перехресті геополітичних інтересів / А. Гальчинский. – К. : Знання України, 2002. – 150 с.
 20. Карпатський регіон та його роль в забезпеченні безпеки та співробітництва в Єв-ропі // Матеріали міжнар. конф. – Ужгород : Ліра, 2008. – 230 с.
 21. Кіш Є.Б. Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтеграції / Є.Б. Кіш. – Ужгород : Ліра, 2008. – 420 с.
 22. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF#n10
 23. Мітряєва С. Транскордонне співробітництво Україна-ЄС: стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. Мітряєва, А. Крижевський. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/monitor/juli2009/34.htm.
 24. Реутов В. Є. Транскордонне співробітництво регіонів України: теоретико-практичні аспекти розвитку [Електронний ресурс] / В. Є. Реутов // Ефективна економіка. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=912.
 25. Балян А.В. Міжрегіональне транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини). – Ужгород: Ліра, 2005. – 320 с.
 26. Кіш Є.Б. Регіональна політика Європейського Союзу / Є.Б.Кіш // Регіональна політика в країнах Єв¬ропи. Уроки для України: [Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід]/ С.Максименко, Є.Кіш, М.Лендьел, І.Студенніков;за ред. С.Максименка. – К.: Логос, 2000. – С.27
 27. Конкурентоспроможність територій: практ. по¬сіб. / А.Ткачук, В.Толкованов, С.Марковський та ін. – К.: Легальний статус, 2011. – 252 с.
 28. Ізарова І. Транскордонні загальноєвропейські процедури і системі національного цивільного процесу. – URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12449?locale-attribute=en
 29. Звіти про виконання Державної програми розвитку транскордонного співробітництва. Міністерство розвитку громад та територій України. Офіційний веб-сайт. – URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/mizhregionalne-ta-transkordonne-spivrobitnitstv/zvity-pro-vykonannya-derzhavnoyi-programy-rozvytku-

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22н.р.

Завантажити силабус