ГСЕ01.05 Політологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Була С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724доцент Була С. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати політичні процеси як у державі, так і міжнародних відносинах, сформувати уявлення про вплив різноманітних чинників на політичні процеси в Україні, про
основні фактори політичної модернізації та демократизації політичної системи, про діяльність та взаємодії політичних акторів. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів до вивчення політичного процесу, так і інструментів, які потрібні для вироблення і реалізації програми розвитку країни.

Рекомендована література

Основна
1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996.
2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000.
3. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: Здоров’я, 2004. – 776 с.
4. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр “Академія”, 2001. – 528 с.
5. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К., 2002.
6. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів,1996.
7. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів: ЦИД, 2006. – 237 с.
8. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем. Навчальний посібник. Львів. : Тріада плюс. 2004.

Силабус:

Завантажити силабус