Аналіз політичних і міжінституційних конфліктів

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Була С. П.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41
ФФІ-42

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Аналіз політичних та міжінституційних конфліктів» є вибірковою навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 052 – Політологія, яка викладається в 8-му семестрі в обсязі 3 кредитів, 90 годин і підсумковим контролем – залік і оцінюють у 100 балів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати причини виникнення, особливості протікання та шляхи вирішення політичних та міжінституційних конфліктів в Україні. А також обґрунтувати можливості розв’язання конфліктів з урахуванням європейського досвіду та виробити
практичні рекомендації щодо технологій врегулювання конфліктів на різних рівнях. Тому у курсі представлено як огляд теоретикометодологічних підходів до вивчення та аналізу політичних та міжінституційних конфліктів на прикладі України та світовій практиці, так і інструментів їх запобігання або вирішення.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Аналіз політичних та міжінституційних конфліктів» є формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо питань політичних та міжінституційних  конфліктів, ознайомити студентів з сутністю та типологією політичних конфліктів, їх протікання та вирішення у світовій практиці та в Україні, а також особливостям міжінституціних конфліктів та шляхи їх подолання.
Також значної уваги у вивченні даного курсу буде приділено власному аналізу при розгляді політичних та міжінституційних конфліктів.

Рекомендована література

Основна література:
1. Петрінко В.С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Навчальний посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 360 с
2. Робота з конфліктами в громадах в процесі децентралізації. Методичний посібник. – К. 2020. – Режим доступу: https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/479278.pdf
3. Яхно Т. Конфліктологія та теорія переговорів / Т. Яхно, І. Куревіна. – К.: Центр учбової літератури, 2021. – 168 с.
4. Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні та світі: монографія / Г.П. Щедрова, І.А. Єремєєва, Д.В. Прошин, Р.М. Ключник, Н.М. Волвенко; за ред. Г.П. Щедрової. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 148 с
5. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження/ Андрій Гірник, Андрій Бобро,; УАДУ при Президентові України, Центр досліджень адм. реформи. -К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. -172 с.
6. Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія: підручник / Л. Й. Гуменюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 564 с.
7. Мандрагеля В. А. Причини та характер воєн (збройних конфліктів): філософськосоціологічний аналіз: Монографія – К.: ЄУ, 2003. – 570 с
8. Ледерак Дж. П. Розбудова миру. Стале примирення в розділених суспільствах / Джон Пол Ледерак ; пер. з англ. Д. Каратєєва та Л. Лозової. – Київ : Дух і літера, 2019. – 256 с.
9. Ледерак Дж.П. Маленькая книжка трансформации конфликтов. Good Books, 2016. – 70 с.
10. Хрящевська Л. М. Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності: Навчальний посібник для студетів вищих навчальних закладів / Л. М. Хрящевська. – Миколаїв : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 208 с.
11. Була С.П. Процес уніфікації спільної міграційної політики Європейського Союзу /С.П.Була, М.О. Зіненко // Наукове видання «Регіональні студії» Ужгородський національний університет. Видавничий дім «Гельветика», 2020 Вип. № 23, с. 13-18 URL:
http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/23/23_2020.pdf

Додаткова література та інтернет джерела:
12. Перепелиця Г. М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи – К.: Стилос, 2003. – 254 с. 11. Толубко В. Б., Бут Ю. І., Косевцов В. О. Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів – К.: НАОУ, 2002. – 68 с
13. Воєнні конфлікти другої половини XX століття: Зб. наук. статей. За ред. С. В. Кульчицького – К.: Інст історії Укр., 2004. – 100 с.
14. Сірий С. Сутність понять :локальна війна» та «збройний конфлікт»: їх типологія. // Політичний менеджмент. – Вип. 4. – 2006. – Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/07/siryi_sutnist.pdf
15. Топ – 10 збройних конфліктів у 2020 р. // Слово і діло. – 2020. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2020/02/14/infografika/svit/top10-zbrojnyx-konfliktiv-2020-roczi
16. Дарендорф Р. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХІ ст. / Пер. з нім. А. Орган. — К.: Вид. дім «Києво Могилянська академія», 2006. — С. 71.
17. Єзеров А. Конфліктологічна експертиза актів конституційного законодавства/ А.Єзеров// Право України.- 2013.- № 1-2.- С. 275-283.
18. Рикун М. Зв’язки із громадськістю в органах місцевого самоврядування в Україні / М. Рикун. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття України СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 216 с.
19. Фуртатов В.С. Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / В.С. Фуртатов // Наукові праці [Чорноморського державного університету ім.. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер.: Державне управління. – 2010. т. – 130, Вип. 117. – С. 66-70.
20. Життя в нових умовах. Об’єднана громада, представництво в раді, участь громадян, староста та інше. Інформаційна довідка складена експертом проекту «Сприяння діалогу щодо реформ в Україні» Координатора проектів ОБСЄ в Україні на основі матеріалів з веб-сайту https://decentralization.gov.ua/
21. Вороніна В., Копіна О., Петрова С. Пояснювальна записка до «Методичних рекомендацій щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів у громадах, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту», 2020. – 44 с. Режим доступу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-inukraine/450478
22. Андріяш В. І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації: монографія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 328 с
23. Вітман, К.М. Моделі етнонаціональної політики постсоціалістичних країн: навч. посібник : рекомендовано МОН України / К.М. Вітман; ОНЮА, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Логос, 2008. – 392 с.
24. Балух В. Міжконфесійні конфлікти: причини, типологія і шляхи подолання. //Релігія і соціум. – 2016, № 3-4. – с. 122-130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_3-4_18
25. Кагамлик С. Міжконфесійне протистояння в сучасній Україні: форми вияву та шляхи протидії. – Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1353539.pdf
26. Горєвой Д. Томосний марафон довжиною у рік (2019). – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/dhorievoy_colun/
27. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія: підручник. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. 320 с
28. Фішер Р. Шлях до ТАК. Як вести переговори, не здаючи позицій / Р. Фішер, У. Юрі. – К.: Основи, 2017. – 220 с.

Матеріали

Методичні рекомендації до курсу “Аналіз політичних та міжінституційних конфліктів”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус