Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826Осадчук І. Ю.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41Осадчук І. Ю.
ФФІ-42Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії» присвячена аналізу особливостям трансформації політичних систем, інституту президентства, парламентів, урядів, політичних партій та партійних систем, інституту референдуму в країнах Східної Європи і Центральної Азії. Методологічно дисципліна сягає постбіхевіоралізму й неоінституціоналізму. В науковому та навчальному контексті курс постає механізмом диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу.

Курс розділено на два змістові модулі. В першому модулі – вивчення особливостей трансформації політичних систем, інституту президентства й парламентів за допомогою порівняльного методу. У другому змістовому модулі – порівняльний аналіз урядів, політичних партій та партійних систем, інституту референдуму в країнах Східної Європи і Центральної Азії.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії» є визначення особливостей організації та функціонування політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії крізь призму формування та функціонування політичних інститутів цих країн, із специфікою застосування якісних та кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; вироблення у студентів уявлення про ефективність і якість політичних інститутів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії.

Завдання курсу:

 • визначити чинники й наслідки трансформації/транзиту політичних режимів у країнах Східної Європи і Центральної Азії;
 • розкрити роль інституту президентства в політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • визначити роль парламентів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • з’ясувати специфіку формування і функціонування урядів/урядових кабінетів у країнах Східної Європи і Центральної Азії;
 • проаналізувати різновиди виборчих систем, що застосовуються на парламентських виборах у країнах Східної Європи і Центральної Азії;
 • виділити основні тенденції формування та трансформації політичних партій і партійних систем у країнах Східної Європи і Центральної Азії;
 • виокремити особливості інституту референдуму в країнах Східної Європи і Центральної Азії;
 • прищепити   в   студентів   навики   самостійного якісного та кількісного   аналізу   політичних інститутів і процесів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії» студент буде:

знати:

 • понятійно-категоріальний апарат для дослідження політичних інститутів як складових політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • еволюцію політичних інститутів як складових політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • особливості формування та функціонування політичних   інститутів (інституту президентства,   парламентів,  урядів, виборів і виборчих систем, політичних партій і партійних систем, інституту референдуму) у країнах Східної Європи і Центральної Азії;
 • сутність інструментів  аналізу  політичних  інститутів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії;

вміти:

 • аналізувати еволюцію й повноваження політичних інститутів країн Східної Європи і Центральної Азії інститутів як складових політичних систем цих країн;
 • користуватись методами якісного й кількісного аналізу політичних інститутів як складових політичних систем країн Східної Європи і Центральної Азії;
 • доказово і комплексно підходити до розуміння сучасного політичного процесу на основі якісного й кількісного аналізу політичних інститутів у політичних системах країн Східної Європи і Центральної Азії.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 306 с.
 2. Bedford S. The 2020 Presidential Election in Belarus: Erosion of Authoritarian Stability and Re-politicization of Society. Nationalities Papers. 2021. Vol. 49. No. 5. P. 808–819.
 3. Burkhardt F. Moldova – Key Challenges and Political Developments. Südosteuropa Mitteilungen. 2020. Vol. 60. No. 1–2. P. 147–159.
 4. Bonacker T., Lottholz P. The Post-Imperial Politics of Security and Depoliticisation: Comparing Discourses and Practices of Ordering Across Central Asia. Europe-Asia Studies. 2022. Vol. 74. No. 2. 310–334.
 5. Hall S. The End of Adaptive Authoritarianism in Belarus? Europe-Asia Studies. 2022. DOI:1080/09668136.2022.2093332.

Додаткова література:

 1. Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у політичних системах країн Східної Європи: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 470 с.
 2. Осадчук І. Атипова напівпрезидентська система правління та політичний режим в Республіці Казахстан (1995–2018). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Історія. Філософія. Політологія». № 17. С. 72–75.
 3. Осадчук І. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті «патронажного президенталізму» в Туркменістані. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: «Питання політології». 2014. Вип. 27. № 1132. С. 59–62.
 4. Осадчук І. «Партії влади» та правлячі партії в пострадянських країнах. Evropský politický a právní diskurz. Sv. 3. Vyd. 6. S. 154–161.
 5. Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Азербайджанській Республіці (1995–2019).Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. № 3 (43). С. 186–191.
 6. Скоморовський В. Наслідки перебудовчих процесів у СРСР: державно-правовий аспект. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 22–26.
 7. Black J. The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008–2012: The Next Step Forward or Merely a Time Out? Abington: Routledge, 2015. 256 p.
 8. Chaisty P.The Legislative Effects of Presidential Partisan Powers in Post-Communist Russia. Government and Opposition. 2008. Vol. 43. No. 3. P. 424–453.
 9. Dobbins M. Post-Rose Revolution Georgia: How democratization went wrong – and why authoritarianism also may have backfired. Euxeinos. 2013. Vol. 9. P. 15–21.
 10. Hill R., White S. Referendums in Russia, the Former Soviet Union and Eastern Europe // Qvortrup M. Referendums Around the World The Continued Growth of Direct Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, P. 17–42.
 11. Lewis D. Russia’s New Authoritarianism: Putin and the Politics of Order. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. 334 p.
 12. Nichols T. The Russian Presidency: Society and Politics in the Second Russian Republic. Palgrave Macmillan, 2001. 235, [24] p.
 13. Norton P., Olson D. Post-Communist and Post-Soviet Legislatures: Beyond Transition. The Journal of Legislative Studies. 2007. Vol. 13. No. 1. P. 1–11.
 14. Osadchuk І., Lytvyn V. The Atypicality of Semi-Presidentialism in Post-Soviet Countries: The Context of Votes of No Confidence in Governments. Studia Politica. Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. 5782.
 15. Seyaz A. The Effect of The Russian Presidential Power on The Political Regime: A Comparative Analysis of Yeltsin and Putin Periods. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 2020. Vol. 15. No. 54. P. 305–324.

Інтернет-джерела:

 1. Corruption Perceptions URL: http://www.transparency.org/research/cpi/overview.
 2. Economist Intelligence Unit (EIU). URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/EIU.xlsx.
 3. International Foundation for Electoral Systems (IFES). URL: http://www.electionguide.org.
 4. Freedom in the URL: https:// freedomhouse.org/report-types/freedom-world.
 5. Nations in Transit. URL: https:// freedomhouse.org/report-types/nations-transit.
 6. Parline database on national parliaments. Inter-Parliamentary Union. URL: http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp.

Матеріали

Робоча програма_Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії_2022-2023 н.р.

Методичні рекомендації_Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії”_2022-2023 н.р.

Робоча програма_Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної_Азії_2023-2024 н.р.

Методичні рекомендації_Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії_2023-2024 н.р.

Силабус: Політичні інститути країн Східної Європи та Центральної Азії_2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Політичні інститути країн Східної Європи та Центральної Азії_2023-2024 н.р.

Завантажити силабус