Політична соціологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шурко О. Б.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФІ-31
ФФІ-32

Опис курсу

Програма вивчення дисципліни вільного вибору “Політична соціологія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «Політологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни розглядає соціальні основи політики, як визначальний фактор однієї з ключових сфер суспільного життя – політичної, аналізує соціальні основи влади у всіх інституалізованих секторах суспільства, а також вивчає взаємовідносини між суспільством і державою, між соціальним устроєм і політичними інститутами.
Дисципліна “Політична соціологія” є вибірковою дисципліною з спеціальності «Політологія», яка викладається в 5-му семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою викладання навчальної дисципліни “ Політична соціологія” є дати студентам знання зі сфери політичної соціології, що поділений на три рівні:
– методологічні основи політичної соціології;
– проблемна парадигма політичної соціології;
– прикладний інструментарій політичної соціології і його застосування для аналізу емпіричного матеріалу .
Основними завданнями вивчення дисципліни “ Політична соціологія” є:
• ознайомити студентів з теорією та методологією політичної соціології;
• проаналізувати основні етапи становлення політичної соціології;
• охарактеризувати основні поняття та категорії політичної соціології;
• ознайомити із сучасними концепціями у політичній соціології;
• показати сутність суспільства і держави з політикосоціологічної точки зору, пояснити особливості екстраполяції соціальної нерівності на політичний простір та роль політичної
культури;
охарактеризувати особливості виникнення, формування і функціонування у політиці еліти і маси як соціальних суб’єктів.

Рекомендована література

1. Вишняк О. Електоральна соціологія. – К. : Інститут соціології НАНУ, 1998. – 310 с.
2. Волович В., Макеєв С. Соціальна стратифікація і політика // Політична думка, №.1, 1993
3. Кочубей Л. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України) : монографія / Л. Кочубей. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 280 с.
4. Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика, №1, 2002.
5. Основи політичної соціології. Навчальний посібник / М. А. Безносов, Т. Н. Дублікаш, А. Д. Литовченко та ін. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015
6. Щедрова Г. П. Політична соціологія електронного простору України: сучасні тенденції / Г. П. Щедрова. – 2019. – URL : http://ir.duan.edu.ua/ handle/123456789/1757.
7. Яковлев Д. В. Соціологічні дилеми теорії політичного вибору / Д. В. Яковлев. – 2016.

Інтернет ресурси
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
2. Бібліотека Гумер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php
3. Фонд «Демократичні ініціативи» // Веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/
4. Українське демократичне коло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polityka.in.ua/info/404.htm
5. Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/ua/news/view-86.html
6. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/-
7. Офіційний портал Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua/-
8. http://www.president.gov.ua/ Офіційне представництво Президента України
9. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України – http://www.nplu.kiev.ua/
10. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – http://www.ipiend.gov.ua/
11. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/
12. Сайт Українського центру політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/
13. Сайт журналу «Віче» – http://www.viche.info/

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політична соціологія”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус