Шурко Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)239-41-08

Електронна пошта: oksana.shurko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Політична культура, політична ідеологія, політична психологія, політична іміджологія, політичне управління, державне управління, політична реклама.

Курси

Публікації

Основні публікації:

 1. Шурко О. Співвідношеня іміджу та психологічного профілю політичного лідера / Шурко О., Новик А. // Соціогуманітарні проблеми людини. Львів, 2010. – №4 – С. 155–163.
 2. Шурко О. Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах / О. Шурко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – С. 15–21.
 3. Шурко О. Б.Практичний вимір співвідношення наук політичної психології та іміджології / Новик А., Шурко О. // Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних наук» / Укладач І.Я. Хома. – Львів, 2010. – С. 16–18.
 4. Шурко О. Б. Особливості управлінських процесів в Україні / Шурко О. //Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Дніпропетровськ. – 2012. – С. 116-117.
 5. Шурко О. Особливості формування політичної еліти в Україні / Шурко О. // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (ХХІІІ Харківські політологічні читання). – Харків, 2010. – С. 18–19.
 6. Шурко О.Б. Стереотипи як складова політичної свідомості/ О. Б. Шурко // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Вип. 8 – 2016. – С. 161–1 – 0,5 д.а.
 7. Шурко О.Б. Інституційний вимір політичної культури / О. Б. Шурко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2015 рік ; відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 127-129.
 8. Шурко О., Була С. Взаємозв’язок локальної демократії та політичної культури // Панорама політичних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2015. – Випуск 13. – 113 с. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2015_13_5
 9. Шурко О. Патерналістська свідомість та електоральна поведінка./Тези звітної наукової конференції філософського фак-ту за 2014 рік / Відп. за випуск Л.Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 264 с.
 10. О.Шурко, М.Староста. Методологія аналізу політичних ризиків в Україні. [Електронний ресурс] : Український науковий журнал Освіта регіону. 
 11. Шурко О. Політичний стереотип у процесі політичної комунікації / Оксана Шурко // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Чернівці – № 40. – С.140–145  https://doi.org/10.31861/mhpi2019.40.140-145
 12. Шурко О. Вплив політичних технологій на політичну свідомість / Оксана Шурко // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – Луцьк 2020. – №1(7). – С. 237-245. 
 13. Шурко О. Детерминанты электорального поведения граждан Украины / Оксана Шурко // Language–Culture– Politics:International Journal. Chelm 2019. – Vol. 1/2019 –  S. 283-297.  (0,5 др. арк.)  
 14. O.Shurko, Buła S. Mit jako instrument manipulacji polityczn / S.Bula, O.Shurko // STUDIUM EUROPY SRODKOWEJ I WSCHODNIEJ/ Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie – KUTNO, – 2019. – 11 NR , POŁROCZNIK – P. 119-132 ( у співавторстві) (0,5 др. арк.)   https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/1489 ( дата звернення 04.11.2020)
 15. Шурко О., Була С. Маси в політичних процесах ХХ ст. / Шурко О. Була С. //  Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung. Verfahren der wissenschaftlich Arbeiten Zborník vedeckých príspevkov. KRAKÓW 2020. – S.274-288 (у співавторстві) (0,5 др. арк.)
 16. Шурко О.Б. Вплив масових настроїв на політичний імідж / О. Б. Шурко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2017 рік ; відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 109-112. – 0,2 д.а.
 17. Шурко О.Б. Проблеми інформаційного забезпечення органів державної влади в Україні / О. Б. Шурко // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Дніпропетровськ. – 2016.
 18. Шурко О. Вплив масових настроїв на політичний імідж // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Випуск 15. – с. 109-112 – 0,3 д.а.
 19. Шурко О. Імідж політичних партій. / Оксана Шурко // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб.ст. і тез за результатами наукової конф. «Політичні партії і вибори: українські та світові практики (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин Ігор Осадчук.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – Вип.3. – С. 182-188
 20. Шурко О. Вплив політичної реклами на свідомість громадян / Оксана Шурко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відпов. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов – Львів. – 2019. – С. 149-152   
 21. Шурко О. Компетентність суб’єктів управління: критерії та рівні / Оксана Шурко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – C. 124-127

Біографія

ШУРКО Оксана Богданівна  – політолог, канд. політ. наук (Взаємозв’язок політичної діяльності та політичної культури, 1996), доц. (2001).

Закінчила філос. ф-т. Київ. ун-ту (1989). Асист. (1989–2001), аспірант (1991–94), з 2001 доц. каф. політол. Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!