Державне управління

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
839доцент Шурко О. Б.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
839ФФІ-41доцент Шурко О. Б.
ФФІ-42доцент Шурко О. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, максимальне уявлення про суть, теоретичні підходи і проблематику державного управління, а також сформувати у них конкретні знання про управлінські процеси на різних ієрархічних
рівнях управління, про процес прийняття управлінських рішень та їх вплив на політичне життя суспільства, про кадрову політику та державну службу, про законність та відповідальність у системі державного управління. Тому у курсі представлено як огляд теоретикометодологічних підходів, так і інструментів, які потрібні для розуміння
і аналізу діяльності суб’єктів державного управління у конкретних просторово-часових умовах.
Дисципліна «Державне управління» є нормативною дисципліною з спеціальності «Політологія», яка викладається в 8-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Державне управління» є ознайомлення студентів із основними принципами і законами функціонування державного управління, самостійного аналізу управлінських процесів, процесів прийняття рішень та оцінки впливу на функціонування як політичної системи, так і системи управління, формування у студентів професійних компетентностей, які сприятимуть їхньому вмінню використовувати сучасні підходи та інструменти для подальшої успішної професійної діяльності

Рекомендована література

1. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління : [навч. посібник] / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003. – 256 с.
2. Волошин О. Ф. Теорія прийняття рішень / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. − К. : «Київський університет», 2006. − 304 с.
3. Головатий М. Ф. Політичний менеджмент : [навч. посіб] / М. Ф. Головатий. – К. : МАУП, 2005. – 264 с.
4. Державне управління : [навч. посіб.] / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна та ін. ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с
5. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень / Д. Дерлоу ; переклад з англ. Р. А. Сенківа, Р. Л. Ткачук. – К. : Наукова думка, 2001. – 242 с.
6. Дикань Н. В. Менеджмент [текст] : [навч. посіб.] / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389 с.

Інтернет ресурси
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
2. Бібліотека Гумер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php
3. Фонд «Демократичні ініціативи» // Веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/
4. Українське демократичне коло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polityka.in.ua/info/404.htm
5. Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/ua/news/view-86.html
6. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/-
7. Офіційний портал Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua/-
8. http://www.president.gov.ua/ Офіційне представництво Президента України
9. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України – http://www.nplu.kiev.ua/
10. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – http://www.ipiend.gov.ua/
11. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень –http://www.ucipr.kiev.ua/
12. Сайт Українського центру політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/
13. Сайт журналу «Віче» – http://www.viche.info/

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Державне управління”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус