Політична психологія і культура

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664доцент Шурко О. Б.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФІ-31доцент Шурко О. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, максимальне уявлення про суть, теоретичні підходи і проблематику політичної культури та психології, а також сформувати у них конкретні знання про сучасні реалії політичної культури України та інших держав, про основні психологічні фактори, які впливають на політичне життя суспільства. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів, так і інструментів, які потрібні для розуміння і аналізу впливу психологічних чинників на політичну поведінку та політичні дії.
Дисципліна «Політична психологія і культура» є нормативною дисципліною з спеціальності «Політологія», яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Політична психологія і культура» є ознайомлення студентів із основними принципами формування і функціонування політичної культури, самостійного аналізу політичних процесів та оцінки впливу на них психологічних чинників, формування у студентів професійних компетентностей, які сприятимуть їхньому вмінню використовувати сучасні підходи та інструменти для подальшої демократизації українського суспільства та його інтеграції в світове співтовариство.

Рекомендована література

1. Пірен М.І. Основи політичної психології. Навчальний посібник // К., 2003.

2. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. -Р.-на Дону. -1996

3. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політична культура Європи в контексті інтеграційних процесів:Монографія. – Чернівці, 2004.

4. Цимбалістий Б. Політична культура українців // Сучасність. – 1994. -№3-4.
Інтернет ресурси

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
2. Бібліотека Гумер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php
3. Фонд «Демократичні ініціативи» // Веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/
4. Українське демократичне коло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polityka.in.ua/info/404.htm
5. Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/ua/news/view-86.html
6. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/-
7. Офіційний портал Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua/-
8. http://www.president.gov.ua/ Офіційне представництво Президента України
9. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України – http://www.nplu.kiev.ua/
10. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – http://www.ipiend.gov.ua/
11. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/
12. Сайт Українського центру політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/
13. Сайт журналу «Віче» – http://www.viche.info/

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політична психологія і культура”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус