Політичний процес

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Шурко О. Б.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФІ-21
ФФІ-22

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати політичні процеси як у державі, так і міжнародних відносинах, сформувати уявлення про вплив різноманітних чинників на політичні процеси в Україні, про основні фактори політичної модернізації та демократизації політичної системи, про діяльність та взаємодії політичних акторів. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-методологічних підходів до вивчення політичного процесу, так і інструментів, які потрібні для вироблення і реалізації програми розвитку країни.
Дисципліна «Політичний процес» є нормативною дисципліною з спеціальності «Політологія», яка викладається в 3-му семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення дисципліни «Політичний процес» є ознайомлення студентів із основними принципами формування і функціонування сучасної політичної системи, самостійного аналізу політичних процесів та оцінки їх впливу на політичні рішення, що приймаються основними політичним акторами, формування у студентів професійних компетентностей, які сприятимуть їхньому вмінню використовувати сучасні підходи та інструменти для подальшої демократизації українського суспільства та його інтеграції в світове співтовариство.

Рекомендована література

1. Гайдай С.В. Дослідження суспільно-політичного процесу: особливості, складності та український контекст// Наукові праці МАУП. – 2017. Вип.52 (1) – С.85 – 93.
2. Мацієвський Ю. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991‒2014) / Ю. Мацієвський. – Чернівці : Книги-XXI, 2016. – 552 с.
3. Новакова О.В. Політичний процес: сутність, зміст та сучасні тенденції розвитку: Навчальний посібник. – Луганськ, 2010. – 241 с.
4. Новакова О.В., Пашина Н.П. Політичний процес та політичні відносини. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2016. – 359 с.
5. Паламарчук М. О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти: монографія / М. О. Паламарчук; за ред. О. В. Литвиненка. – К.: НІСД, 2014. – 152 с. 21.
6. Парлюк В. І. Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації // Грані № 1 (129) січень 2016. – С. 47-52.
7. Стойко О. М. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах: монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; «Логос», 2016. – 416 с.
8. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій /В.Ф.Солдатенко (кер.) та ін. – НАН України; Ін-т політ. і етнонац.досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 670 с.

Інтернет ресурси
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
2. Бібліотека Гумер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php
3. Фонд «Демократичні ініціативи» // Веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/
4. Українське демократичне коло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polityka.in.ua/info/404.htm
5. Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/ua/news/view-86.html
6. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/-
7. Офіційний портал Верховної Ради України http://iportal.rada.gov.ua/-
8. http://www.president.gov.ua/ Офіційне представництво Президента України
9. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України – http://www.nplu.kiev.ua/
10. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – http://www.ipiend.gov.ua/
11. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/
12. Сайт Українського центру політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/
13. Сайт журналу «Віче» – http://www.viche.info/

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політичний процес”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус