Політична регіоналістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
726доцент Сліпецька Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
726доцент Сліпецька Ю. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Політична регіоналістика» є нормативним курсом зі спеціальності 052 «Політологія» для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в V семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою, ECTS).
Навчальна дисципліна «Політична регіоналістика» присвячена проблематиці регіонального поділу України, особливостям розвитку регіонів та небезпекам сепаратизму. Окрема увага приділена псевдодержавним утворенням та тимчасово окупованим територіям України. Дисципліна розроблена як крос-дисциплінарна, зокрема на стику політології (політичних інститутів і процесів), політичної географії, геополітики та економіки. У вступній частині дисципліни заплановане ознайомлення студентів із призначенням і специфікою політичної регіоналістики. Студенти повинні бути ознайомлені також з сутністю, особливостями регіонального поділу України. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти політичні процеси на глобальному і регіональному рівні, основні причини соціо-політичних розламів та причини і наслідки дезінтеграційних процесів, зокрема в Україні.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Політична регіоналістика» є формування у студентів знань та оволодіння ними аналітичними навичками в сфері сучасної політичної регіоналістики шляхом систематизованого вивчення концептуально-методологічних основ дослідження регіону та процесів регіоналізації, основних теорій організації просторово-територіальних систем, основ політичного районування та електоральної географії України.

Рекомендована література

Основна література:
1. Сліпецька Ю. Політична регіоналістика: Навчальний посібник. – Сорока ПП, 2014, с.
2. Романюк А. Від соборності до незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів / А. С. Романюк, Ю. М. Сокирка. – Львів: ЦПД, 2009. – 140 с.
3. Кривицька О. Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України// Політичний менеджмент. – 2005. – № 2 (11). – C.24- 37http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=38&c=721
4. Зварич І. Етнополітика в Україні: регіональний контекст / І. Т. Зварич. – К.: Дельта. – 2009. – 320 с.
5. Баранов А.В., Вартумян А.А. Політична регіоналістика: Курс лекцій. – 2004.

Додаткова література:
1. Сліпецька Ю. Зміна електоральних преференцій виборців під впливом політичної реклами під час президентської виборчої кампанії 2019 // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, – Вип. 4.– С. 114- 124
2. Маніпулятивні технології в політичній рекламі (на прикладі президентської виборчої кампанії 2019)/ Ю. Сліпецька / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019.
3. Сліпецька Ю. Електоральні партії: ідеологічне позиціювання парламентських партій в Україні // Грані. – 2018. – № 21 (12). – С. 5-15.

Інтернет-джерела:
1. https://gspm.gwu.edu/political-management
2. https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Political- Marketing/Lees-Marshment/p/book/9781138908765

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політична регіоналістика”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус