Технологія виборчої кампанії

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Романюк А. С.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-11професор Романюк А. С.

Опис курсу

В межах навчального курсу опрацьовується «Виборчий кодекс України» стосовно виборів Президента України, Верховної ради та місцевих виборів. Розглядаються результати його застосування на прикладі конкретних виборів. Вивчаються вимоги та практика формування виборчих штабів стосовно всіх виборів, їх структура, основні функціональні завдання та принципи оцінки роботи. Послідовно вивчається виборчий календар від моменту проголошення виборів до дня голосування. Особлива увага приділена питанням основних виборчих технологій, ролі та значення соціологічних досліджень, контролю за роботою виборчого штабу. Магістри вчаться формувати виборчу стратегію, комунікації з кандидатами, партійною структурою, виборцями, ЗМІ, політичними опонентами та конкурентами.

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Технології виборчих кампаній» є ознайомлення студентів із завданнями підготовки, проведення та аналізу виборчих кампаній. Магістранти повинні оволодіти сучасними підходами та інструментами підготовки, проведення виборчої кампанії на всіх етапах.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Шведа Ю. Партії та вибори. Енциклопедичний словник / Ю.Шведа – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
 2. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. Посібник / Ю.Шведа – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.

Рекомендована література:

 1. Багмет М. Політичні меседжі в передвиборчій боротьбі в Україні. Політичний менеджмент . 2009. № 6 . С. 72-85.
 2. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії. Ресурси. Технології. Маркетинг. К.. 1997.
 3. Бокоч В.М. Електоральний маркетинг в політичному процесі: міжнародний досвід : монографія. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2015.
 4. Буркут І., Колесников О. Виборчі технології: регіональний досвід. Букрек. 2009. 240 с.
 5. Бунь В. Електоральний вибір: суть та основні складові. Вісник Львівського університету. Філософські науки. 2008 . Вип.11. С.192-202.
 6. Бучин М. Адміністративний ресурс: суть та типологія. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. праць. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. Вип.19. С. 56 -62.
 7. Бучин М. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні: монографія . Львів, 2009.
 8. Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: навчально-методичний посібник. К.: Ельга Ніка-Центр, 2003.
 9. Виборча реформа: шлях довжиною в десятиліття. Київ, 2021.
 10. Дзядик Ю. Соціологічний аналіз результатів виборів. Глобальні аспекти. Вибори та демократія. 2007. № 3. С. 29-36.
 11. Дузь О. Інформммаційно-комунікаційні технології як складова парламентських виборів. Політичний менеджмент. 2009. № 3. С.153 – 164.
 12. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права. Матеріали Венеціанської Комісії, органів ради; пер. з англ./ за ред. Ю.Ключковського. Вид. 2-ге, випр. і доповн. К.: Логос, 2009.
 13. Зельницький А. Політичні партії і вибори. Довідник партійного працівника. Київ, 2003.
 14. Клюжев О. Базові теоретичні підходи до поняття «електоральний простір» та його інтерпретації. Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2010. № 2. С. 28 – 33.
 15. Колесников О. Роль інформаційних технологій в українських виборчих кампаніях 2001 – 2006 рр. Вісник ЦВК. 2007. № 2. С. 68 – 75.
 16. Колесников О. Виборча кампанія в Україні: пошук оптимальної моделі. Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. 2009. Вип.18. С. 202 – 212.
 17. Колесников О. Еволюція виборчих технологій у контексті демократичних процесів в Україні. Вісник Центральної виборчої комісії. 2011. № 2. С.54 – 64.
 18. Кочубей Л. Методи соціально-психологічного впливу на електорат. Політичний менеджмент . 2004. № 1. С. 99 – 106.
 19. Кочубей Л. Проблема дослідження електорального простору. Політичний менеджмент. 2005. № 2. С. 108 – 118.
 20. Кочубей Л. Виборчі технології: навч. посіб. К.: Український центр політичного менеджменту. 2008.
 21. Климанська Л.Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: Таємниці політичної «кухні». Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007.
 22. Корнієнко В.О. Політичний менеджмент. К.: Академія, 2008.
 23. Михайлич О. Метод фокус-груп у соціологічному супроводі виборчих комапаній. Політичний менеджмент . 2010. № 1. С. 123 – 133.
 24. Мокан Л.О. Проблема ефективності виборчих технологій та їх ресурсного забезпечення. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2010. Вип. 1 9. С. 165 – 174.
 25. Остаточний звіт спотсереження Опори на чергових виборах Президента України 2019 року. Київ, 2020.
 26. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» ( пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / за редакцією А.Романюка. Львів: Простір-М, 2017.
 27. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» ( пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року / відп. за випуск А.Романюк, В.Литвин, І.Осадчук . Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. Вип. 3.
 28. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. Вип. 4.
 29. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами п’ятої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 28 листопада 2020 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. Вип. 5.
 30. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст.: навч.посіб. К.: Знання, 2011.
 31. Романюк А. Президентські і парламентські вибори 2019 р.: особливості кампаній, чинники вибору громадян, наслідки для країни. Національна безпека і оборона. 2018. № 3-4 (175-176). С. 102 – 104.
 32. Семенюк Т.Ю. Інформаційна складова передвиборчої боротьби політичних партій. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї . 2010. Вип. 20. С. 211-223.
 33. Сучасний виборчий PR / кер. авт. кол. В.В.Лісничий. Київ, 2004.
 34. Тищенко Ю. Питання ефективної комунікації політичних партій з виборцями в контексті формування публічної політики: пріоритети розвитку / Ю.Тищенко, Я.Варивода, С.Конончук та ін. Київ: Український незалежний центр політичних досліджень, 2007.
 35. Тишенко Ю. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство / Ю. Тищенко, П.Байор, М.Товт, С. Горобчишина . Київ.: УНЦПД, 2010.
 36. Форми та методи залучення громадськості: навч. посіб. / [Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан, Ю.С.Ганжуров та ін.]. Київ: Либідь, 2008.
 37. Хорішко Л. Партійний бренд як фактор технологізації політичного процесу. Сучасна українська політика. 2010. Вип. 21. С.169 – 177.
 38. Черкашин К. Використання геоінформаційних систем у виборчих кампаніях. Політичний менеджмент. 2009. № 2. С.99 – 111.
 39. Шведа Ю. Деструктивні виборчі технології в українській виборчій практиці. Науковий Вісник Ужгородського університету. Сер. Політологія. Соціологія. Філософія. 2010. Вип. 15. С. 117 – 121.

Інформаційні ресурси

 1. Книжкова палата України імені Івана Федорова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrbook.net/
 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.library.lviv.ua/
 3. Наукова бібліотека ім. В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Доступ : http://lib-gw.univ.kiev.ua/
 4. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського : електронні фахові видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua
 6. Національна історична бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dibu.kiev.ua/
 7. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nplu.org/
 8. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com/
 9. Центральна виборча комісія України : www.cvk.gov.ua – офіційний сайт Центральної виборчої комісії України
 10. ВГО «Комітет виборців України» : www.cvu.org.ua
 11. Громадянська мережа ОПОРА: www.opora.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22 н.р.

Завантажити силабус