Політичні доктрини ХХ і ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826професор Романюк А. С.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41професор Романюк А. С.
ФФІ-42професор Романюк А. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти коли, за яких умов, під впливом яких чинників формувалися основні політичні доктрини, як вони еволюціонували внаслідок дії конкретних чинників. Отриманні знання мають дозволити виділити головні індикатори кожної політичної доктрини та вміти ідентифікувати тексти/промови.
Дисципліна «Політичні доктрини ХХ – ХХІ ст.» є однією з нормативних дисциплін  для освітньої програми підготовки бакалаврів з спеціалізації «Політологія». Викладається на ІV курсі, відповідно повинна сприяти синтезувати попередні знання щодо змісту, еволюції та практичної імплементації в політичному житті основних доктрин та політичних вчень.
Метою викладання навчальної дисципліни «Політичні доктрини ХХ – ХХІ ст.» є формування теоретичних знань щодо сутності, форм та причин утворення і еволюції політичних доктрин, які сформувалися/функціонували протягом ХХ ст. і отримали подальший розвиток у ХХІ ст., чинників які зумовлюють їх трансформацію в крос темпоральному вимірі.

Рекомендована література

Основна література:

 

 1. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ- початку ХХІ ст.: навч. посібник. – Київ: Знання, 2011. – 255 с.
 2. Heywood A. Political Ideologies. An Introduction. 7th edition. 2021.

Рекомендована література:

 1. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. – К., 2004.
 2. Бабенко C.C. Соціологія гендеру: навчально-методичний посібник – ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008 г. – 44 с.
 3. Безансон А. Лихо століття: Про комунізм, нацизм та унікальність голокосту. Київ: Пульсари, 2007.
 4. Віперман В. Європейський фашизм / Пер. В.Швед, Р.Дізер. – К.: Дух і Літера, 2008. – 278 с.
 5. Держава Ізраїль: політика і суспільство: навч. посібник/ В.Ханін, А.Романюк, В.Чернін. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.  372 с.
 6. Джонсон Б. Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію. Київ: Vivat, 2019. 400 с.
 7. Енциклопедія політичної думки/ Переклад з англ. за ред. Н.Лисюк. – К.: Дух і Літера. – 2000. – 467 с.
 8. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
 9. Еспозіто Д. Ісламська загроза. Міф чи реальність?/Переклад з англ. І.Саповського. – Львів: Кальварія, 2004.
 10. Іван Павло ІІ. Послання Папи Івана Павла ІІ. – Літопис, 2001.
 11. Кармазіна М. Політичні інститути: питання методології дослідження // Історичний журнал. – 2004. – № 12. – С. 3 – 8.
 12. Клаус фон Байме. Політичні теорії сучасності / Пер. з нім. М.Култаєвої та М.Бойченка. – К.: Стилос, 2008. – 396 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека)
 13. Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998.
 14. Куртуа С., Верт Н., панне Ж-Л та ін. Чорна книга комунізмцу: Злочини, терор і репресії. Пер. з фр. Я. Кравець. Львів: Афіша. 2008. 712 с.
 15. Кухта Б. Нариси з історії європейської політичної думки. – Львів, 2008.
 16. Куц Г.М. Класичні політичні ідеології: базові принципи та сучасні розбіжності. Політикус. 2015, № 2. С. 65-69.
 17. Ленін В.І. Крах ІІ Інтернаціоналу // Повн. зібр.тв. Т.26. – С.205-209.
 18. Ленін В.І. Про лозунг Сполучених Штатів Європи // Повн. зібр.тв. Т.26. – С.331-335.
 19. Ленін В.І. Військова програма пролетарської революції // Повн. зібр.тв. Т.30. – С.125-136.
 20. Ленін В.І. Держава і революція // Повн. зібр.тв. Т.33.
 21. Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату // Повн. зібр.тв. Т.39. – С.255-258.
 22. Ленін В.І. Про диктатуру пролетаріату // Повн. зібр.тв. Т.39. – С.245-248.
 23. Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002.
 24. Манан П. Інтелектуальна історія лібералізмую Пер. з фр. Київ: Дух і літера, 2005. 206 с.
 25. Мітчелл Д. Психоаналіз і фемінізм: Радикальна переоцінка психоаналізу Фройда / перекл. з англ. І.Добропас і Т.Шмігер. – Львів: Астролябія, 2004.
 26. Морарь М.В. Ідеологія в діяльності політичних партій: теорія та практика. Регіональні студії. 2019, №.16. С.24-28.
 27. Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000.
 28. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997.
 29. Політична думка ХХ-початку ХХІ століть: методологічний і доктринальний підходи: у 2-х т. За ред. Н.М.Хоми. Львів: Новий Світ – 2000. 2017. Т.2. 535 с.
 30. Програма КПРС. – М., 1961.
 31. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., Основи, 1995.
 32. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ.. – К.: Основи, 1997.
 33. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Комуністична ідея у ХХ столітті / Пер. В.Каденко. – К.: Дух і Літера, 2007. – 810 с.
 34. Романюк А. Політична доктрина націоналізму// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 11. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.261-268.
 35. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук. З ред.. Б.Кухти. – Вид.2-ге, переробю і доп. – Львів: Кальварія, 1997.
 36. Юраш А. Папа Іван Павло ІІ. – Харків: Фоліо, 2005.
 37. Хохлов В., Башлаков С., Золотарьов В. Лібертаріанська перспектива. Від посткомунізму до вільного суспільства. Ніка-Центр, 2019. 336 с.
 38. Ширер В. Злет і падіння Третього Рейху. Історія нацистської Німеччини. Т. 1-2. Наш формат, 2017/2022. 704 с./600 с.
 39. A Companion to Contemporary Political Philosophy/ Ed. by Robert E.Goodin & Philip Pettit. – Oxford, 1995.
 40. Calhoun C. Nationalism (2nd edition). – Buckingham, Open University Press. – 2002 – 164 p.
 41. Druckman J., Green D. Advances in Experimental Political Science. Cambridge University Press, 2021. 670 p.
 42. Encyklopedia Politologii / Pod red. prof. M.Żmigorodzkiego. T.4: Myśl społeczna i rychy polityczne wspόłczesnego świata. – Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. – 396 s.
 43. Macridis R.C. Contemporary Political Ideologies. Movements and Regimes (5th edition). – HarperCollins Publishers. – 1992. – 321 p.
 44. Miner B. The Concise Conservative Encyclopedia. 200 of the Most Important Ideas, Individuals, Incitements and Institutions That Have Shaped the Movement. – Free Press Paperbacs, 1996. – 318 p.
 45. Pfotenhauer S., Laurent B., Papageorgiou K., Stilgoe J. The politics of scaling // Social Studies of Science. 2021. Vol. 52. No. 1. P. 3-34.
 46. Robertson D. The Routledge Dictionary of Politics. Third edition. – Routledge, London/ New York, 2004.
 47. Rowls J. Lectures on the History of Political Philosophy.Harward Uniwersity Press. 2009. 496 p.
 48. Tokarczyk R. Wspόłczesne doktryny polityczne. Wydanie VIII. – Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998. – 582 s.
 49. Watt W.M. Islamic Political Thought. Edinburg Uniwersity Press. 2019. 186 p.

Інтернет-джерела:

 1. Döring H., Manow P. Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. URL: http://www.parlgov.org/
 2. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world
 3. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2013. URL: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
 4. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit

5.     Varieties of democracy. URL: https://v-dem.net/

 

 

 

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політичні доктрини ХХ і ХХІ ст.”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус