Еволюція політичних інститутів

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Романюк А. С.ФФІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФФІ-11професор Романюк А. С.

Опис курсу

Дисципліна «Еволюція політичних інститутів» є однією з перших нормативних дисциплін з спеціальності 052 Політологія для освітньої програми підготовки бакалаврів, яка викладається в другому
семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання навчальної дисципліни «Еволюція політичних інститутів» є формування теоретичних знань щодо сутності, форм та причин утворення і еволюції головних політичних інститутів на різних етапах історичного розвитку європейської цивілізації, чинників які зумовлюють спільні та відмінні риси в крос темпоральному вимірі.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:
• концептуальну логістику розвитку політичних доктрин ХХ – ХХІ ст.;
• особливості формування та еволюції політичних доктрин лібералізму, консерватизму, націоналізму, фашизму та націонал-соціалізму, комунізму, соціал-демократії, популізму, фемінізму, екологізму;
• детермінацію політичних доктрин практикою і зворотній вплив доктрин на політичних акторів;
• взаємозалежність і вплив політичних доктрин на еволюцію/трансформацію політичного процесу.
• вміти:
• охарактеризувати концептуальні характеристики основних політичних доктрин;
• кваліфікувати політичні тексти щодо їх доктринального позиціонування;
• прослідковувати генезу та концептуальний зв’язок політичних оцінок і вимог стосовно різних політичних доктрин.

вміти:
• охарактеризувати концептуальні характеристики основних політичних доктрин;
• кваліфікувати політичні тексти щодо їх доктринального позиціонування;
• прослідковувати генезу та концептуальний зв’язок політичних оцінок і вимог стосовно різних політичних доктрин.

Рекомендована література

1. Романюк А.С. Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути?: навч. посібник.-Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020.
2. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 730 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://library/nlu/edu/ua/POLN_TEXT/CUL/13-Isor._derzh_prava_Bostan.pdf
3. Велика війна 1914-1918 рр. і Україна : у 2 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, упоряд. Олександр Реєнт;[редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] Київ : Кліо, 2013–2015.
4. Держава Ізраїль: політика і суспільство: навч. посібник / В. Ханін, А. Романюк, В. Чернін. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 372 с.
5. Де Токвіль, Алексіс. Про демократію в Америці [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://litopys.org.ua/toca/toc.htm
6. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. Київ : Вид-во С. Павличко «Основи», 2001. 1463 с.
7. Історія держави і права зарубіжних країн (Середньовіччя та ранній новий час) : навч. посібник / За ред. Б. Й. Тищик. Львів : Світ, 2006.
8. Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колективна монографія / [С. С. Троян, С. Й. Бобилєва, Н. В. Венгер та ін.] ; Наук. ред. д.е.н., проф. С. С. Троян. Київ : Кондор, 2017. 280 с.
9. Перша світова війна у фокусі «плинної нестабільності»: міжнародна і внутрішня політика : колективна монографія. Київ : Кондор, 2019. 280 с.
10. Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 808 с.
11. Світова історія: ХХ століття : енциклопедичний словник / За ред. Ігора Підкови та Романа Шуста. Львів : Літопис, 2008. 976 с.
12. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн : підручник [для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.]  Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Академія правових наук України. 2-е вид., перероб. та доп. Київ : ІнЮре, 2003.
13. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу : навч. посібник. Т. 1: Історія держави і права країн Стародавнього Сходу і Стародавньої Греції. Львів : Сполом, 1999.
14. Фісун О. Античні витоки демократичної теорії: метаморфози полісу та парадокси архе // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна: Питання політології. 2008. № 11. С. 6–14.
15. Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції. Київ : Наш формат, 2019. 576 с.
16. Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії. Київ : Наш формат, 2019. 608 с.
17. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття/ Пер. з англ. О.Дем’янчука. Київ : Форс Україна, 2018. 416 с.
18. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : навч. посібник [для студ. юридичних спец. вищ. закл. освіти] / За ред. В. Д. Гончарука. Т. 1–2. Київ : ІнЮре, 1998.
19. Шведа Ю. Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник. Львів : Астролябія, 2005. 488c.
20. Baszkiewicz J. Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk: ARCHE, 2001. 399 s.
21. Ertman T. Birth of the Leviathan. Building states and regimes in medieval and early modern Europe. Massachusets : Harvard University, 1999.
22. Krasowski K., Krzymkowski M., Sikorska-Dzięgielewska K., Walachowich J. Historia Ustroju Państwa / Wydanie drugie, poprawione. Poznań : Ars boni et aequi. 424 s.
23. Wąsowicz M. Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego. Warszawa : SCHOLAR, 2015. 348 s.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Еволюція політичних інститутів”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус