Партологія

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Сліпецька Ю. М.ФФІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФІ-31доцент Сліпецька Ю. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Партологія» є нормативним курсом зі спеціальності 052 «Політологія» для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою, ECTS).
Навчальна дисципліна «Партологія» присвячена проблематиці політичних партій і партійних систем. Дисципліна розроблена як кросдисциплінарна, зокрема на стику політології (політичних інститутів і процесів), психології та економіки. Курс розроблено таким чином,
щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти історію зародження інституту політичної партії, її функції, структуру, особливості партійних систем та їх типологію, залежність між виборчими системами та типами партійних систем. Тому у курсі
представлено як огляд концепцій партійного будівництва, так і процесів та інструментів, які потрібні для створення ефективної моделі сучасної політичної партії.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Партологія» є ознайомлення студентів із історією становлення політичних партій та теоретичних основ їх функціонування, а також оволодіння
сучасними підходами та інструментами для вирішення практичних завдань партійного будівництва.

Рекомендована література

Основна література:
1. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. Посібник.- Львів: Тріада плюс, 2004.- 528 с.
2. Шведа Ю. Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: “Астролябія”, 2005.- 488c.
3. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навч. Посібник / За ред. М.І. Обушного.- К.: Арістей, 2006.- 432 с.
4. Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія: Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с.
5. Закон України ”Про політичні партії в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23.
6. Закон України “Про об’єднання громадян” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34.

Додаткова література:
1. Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За заг. ред. А. Колодій.- К.: Вид-во “Ай Бі”, 2002.- 684 c.
2. Сучасний виборчий PR / Кер. авт. кол. В.В. Лісничий.- К., 2004
3. Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства: Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2006.- 208 c.
4. Сліпецька Ю. Електоральні партії: теоретико-методологічні засади та ідеологічне позиціювання на прикладі паоламентських виборів 2019 / Юлія Сліпецька, Микола Спересенко // Грані. – 2020. – № 4 (23). – С. 45-57.
5. Сліпецька Ю. Електоральні партії: ідеологічне позиціювання парламентських партій в Україні // Грані. – 2018. – № 21 (12). – С. 5-15.
6. Політичні партії України: в 3 т. / уклад. Ю. Шайгородський . — К. : Укр. Центр політичного менеджменту, 2005. — Т. 1. — 876 с.; Т. 2. — 900 с.; Т. 3. — 872 с

Інтернет-джерела:
1. Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті
Юрія Романовича Шведи) https://filos.lnu.edu.ua/department/politilogy
2. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/reporttypes/freedom-world

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Партологія”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус