Інформаційно-аналітична діяльність в державних і недержавних структурах

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Панарін А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Панарін А. С.

Опис курсу

Вибірковий навчальний курс «Інформаційно-аналітична діяльність в державних і недержавних структурах» присвячений теоретичним основам та практиці інформаційно-аналітичної діяльності в органах управління, розкриттям специфіки цього виду роботи в порівнянні з науково-дослідною та управлінською. Прикладний характер інформаційно-аналітичної діяльності в органах управління та недержавних структурах не дає підстав для суто прикладного трактування курсу та ігнорування теоретичних узагальнень вищого порядку. У вступній частині дисципліни заплановане ознайомлення студентів із інформаційні відносинами та інформаційною політикою в сучасному суспільстві, а також з особливостями формуванням єдиного інформаційного простору. В основній частині дисципліни увагу буде приділено проблематиці: інформаційно-аналітичній діяльності; методам інформаційної аналітики, їх спеціалізованості та універсальності; принципам прогнозу інформаційних подій і процесів; організації інформаційно-аналітичної діяльності у сфері управління; суб’єктам інформаційної діяльності та їхнім потребам в інформації; організації роботи та управління інформаційно-аналітичними структурними підрозділами.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в державних і недержавних структурах» є ознайомити студентів з теоретичними та методологічними основами сучасної інформаційно-аналітичної діяльності, поглибити знання у галузі фундаментальних та прикладних досліджень інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності, методичних підходів до аналітичного опрацювання інформації з метою інформаційного забезпечення управління.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Bhimasankaram P., Sridhar S., Essentials of Business Analytics An Introduction to the Methodology and its Applications, Switzerland AG, Springer Nature, 2019. 971 p.
 2. Davenport T. Big data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities. Harvard: Harvard Business Review Press; 2014. 240 p.
 3. Yamagata-Lynch L. C., Activity systems analysis methods: understanding complex learning environments, NY, Springer Science & Business Media, 2010. 148 p.
 4. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2014. 417 с.
 5. Захарова І. В., Філіпова Л. Я. Основи інформаційно-аналітичної
  діяльності : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 336 с.

Додаткова література:

 1. Богуш В.М., Юдін О.К. Інформаційна безпека держави. К.: «МК-
  Прес», 2005. 432 с.
 2. Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті. К.: Генеза, 2004. 276 с.
 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади: навч. посіб. / за заг. ред. В.М. Дрешпака. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. 160 с.
 4. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб. Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. 558 с.
 5. Мельник А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій: навч. посіб. Київ: ВД «Професіонал», 2006 р. 464 с.
 6. Орлов П. І., Луганський О. М. Інформаційні системи та технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: Донецьк: Альфа-прес, 2004. 292 с.
 7. Панчук А. М., Ралдугін Є. О., Клименко І. В. Моделювання,
  інформаційні системи і технології в державному управлінні: навч. пос. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 263 с.
 8. Почепцов Г. Г., Чукут С. А. Інформаційна політика: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 663 с.
 9. Сурмін Ю. П. Аналітична діяльність: посібник для аналітики
  неприбуткової організації. К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. 96 с.
 10. Хромченко Л. Г. Організація інформаційної діяльності (теоретичні основи): навч. посіб. для студентів спеціальностей «Міжнародна інформація», «Міжнародні економічні відносини». Харків: МСУ Харків, 2008. 352 с.
 11. Яценко О. М. Укладання інформаційно-аналітичних документів:
  методичні рекомендації. Київ, 2010. 78 с.
 12. Яценко О. М. Укладання оглядових документів: практ. посіб. Київ: Нілан. ЛТД, 2011. 84 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 21-22 н.р.

Завантажити силабус