Department of Політології

 • About the Department
 • Історія
 • Strateg
 • Employees
 • Teaching materials
 • Research
 • Бібліотека
 • Конференції
 • Міжнародні проєкти та гранти
 • News
 • Оголошення

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 206

Буклет

Більш детально історія кафедри політології відображена у праці:

Романюк А. Розвиток політичної науки у Львівському національному університеті імені Івана Франка / Анатолій  Романюк // Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т.1. Політична наука: західні тренди розвитку і українська специфіка/ НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода; автор передм. О. Рафальський; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. – К. : Парлам. вид-во, 2016. – С. 451–466.

Кафедра політології заснована в 1990 р. як загальноуніверситетська, з 1996 р. перебуває у складі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 р. на філософському факультеті відкрито спеціальність “Політологія” і кафедра стала випускаючою.

Сьогодні навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “магістр». Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за спеціалізаціями “політичні інститути та процеси”, “політичний менеджмент і маркетинг”, “політичний аналіз та консалтинг”, політичні комунікації та піар”.

Кафедра забезпечує викладання навчальних курсів: політологія, історія зарубіжних політичних вчень, політична географія і геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн та України, аналіз соціальних систем, загальна теорія політики, політична регіоналістика, історія та теорія політичних партій, політичні еліти і політичне лідерство, політична соціологія, методика викладання соціально-політичних дисциплін, політична влада, псефологія, політична культура і психологія, політичний аналіз і прогнозування, місцеве самоврядування, політична ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, порівняльна політологія, політичні інститути: кількісні виміри аналізу, політичні режими сучасності, форми та системи державного правління, політичні проблеми соціального управління, політичні конфлікти, політична іміджелогія, політична комунікація, технологія виборчої кампанії, ЗМІ і політика тощо.

При кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка в 1994 р. на громадських засадах було створено Центр політичних досліджень. Одним із головних завдань діяльності Центру є залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до вивчення політичних процесів в Україні та, зокрема, Галичині. Також при кафедрі політології створено Асоціацію молодих політологів.

Кафедра політології співпрацює з науковими установами України, зокрема з: Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України; кафедрою політології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Інститутом історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; факультетом суспільних наук Ужгородського державного університету; кафедрою політології та державного управління Волинського національного університету; кафедрою політології Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Також кафедра політології співпрацює з зарубіжними науковими установами, зокрема з: Міжнародним Вишеградським Фондом (Словаччина); Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща); факультетом політології і міжнародних відносин Ягеллонського університету (Краків, Польща) тощо. Як наслідок цього, здійснюється спільне з Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща) видання піврічника «Studium Europy Środkowej i Wschodniej» та інших наукових праць.

Крім того, кафедрою політології (координатори професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.) реалізовувався Проєкт у рамках Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми “Східне партнерство” (Visegrad 4 Eastern Partnership Program).

Також кафедра політології (координатор доцент Литвин В.С.) виконувала грант “Вишеград+” по проєкту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” (“Visegrad+” Grant within the project Improvement of Methods and Tools of Political Science in Ukraine: Influence of the V4 Universities). Детальніше дивіться за посиланням.

Поточно ж (з 1 березня 2023 р.) кафедра політології (професор Литвин В.С. і професор Романюк А.С.) є партнером у рамках гранту “Вишеград+” по проєкту “Інновації у політичній практиці та науці Вишеградської четвірки й України: довоєнний, воєнний та євроінтеграційний контексти” (“Visegrad+” Grant within the project “Innovations in V4 and Ukrainian Political Practice and Science: Pre-War, Wartime and the EU Contexts”). У рамах проєкту заплановано організацію та проведення Першого Міжнародного Форуму політологів в Україні з акцентом на практичних і теоретичних інноваціях та тенденціях в політичній науці та практиці в Україні, країнах Вишеградської четвірки й інших країнах у довоєнний і воєнний періоди. Детальніше дивіться за посиланням.

Також поточно (з 1 вересня 2023 р.) кафедра політології (координатор професор Литвин В.С. і член команди професор Романюк А.С.) виконує міжнародний проєкт Модуль Жана Моне “Політичні інститути та системи в Європі: порівняння та досвід для України” (Jean Monnet Module “Political Institutions and Systems in Europe: Comparison and Experience for Ukraine”) (№ 101126702 – PISE-CEfU – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH) за підтримки Європейського Союзу у рамках “Програми Еразмус+”. Термін виконання проєкту – 2023-2026 рр. Детальніше дивіться за посиланням.


Кафедра політології у своєму розвитку завдячує постатті Юрія Романовича Шведи – знаного науковця та педагога і просто цікавої особистості, – який працював разом із нами упродовж 1991-2016 рр. У пам’ять про нього кафедра організовує щорічні наукові конференції з проблематики партій і виборів.

Історія

Кафедра політології заснована в 1990 р. як загальноуніверситетська, з 1996 р. перебуває у складі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 р. на філософському факультеті відкрито спеціальність “Політологія” і кафедра стала випускаючою. Розширення кафедри зумовило її поділ у 2007 р. на кафедру політології та кафедру теорії та історії політичної науки. Сьогодні навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “магістр». Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за спеціалізацією “політичні інститути та процеси”, “політичний маркетинг і менеджмент”, політичний аналіз та консалтинг”, “політичні комунікації та піар”. Випускники одержують спеціальність “Політолог-викладач. Магістр політології”.

politilogy_history_1

politilogy_history_2

Першим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, професор Української академії політичних наук Семків О.І. (1990–1996 рр.). З 1997 р. до 2016 р. кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент Поліщук М.В. Сьогодні кафедру очолює доктор політичних наук, професор Романюк А.С. На кафедрі працювали: доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., кандидат філософських наук, професор Світа Г.М., кандидат філософських наук, професор Кухта Б.Л., кандидат історичних наук, доцент Остудін В.І., кандидат політичних наук, доцент Ржевська Н.Ф., доктор філософських наук, професор Колодій А.Ф., кандидат політичних наук, доцент Старецька Л.І., кандидат політичних наук, доцент Угрин Л.Я, кандидат політичних наук, доцент Шведа Ю.Р., кандидат політичних наук, доцент Мандзій Л.С., кандидат філософських наук, доцент Поліщук М.В. Сьогодні на кафедрі працюють професори Романюк А.С., Литвин В.С.; доценти Шурко О.Б., Скочиляс Л.С., Четверікова Л.О.,  Сліпецька Ю.М., Була С.П., Осадчук І.Ю., Панарін А.С., Куречко І.І.

Кафедра забезпечує викладання навчальних курсів: політологія, історія зарубіжних політичних вчень, політична географія і геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн та України, аналіз соціальних систем, загальна теорія політики, політична регіоналістика, історія та теорія політичних партій, політичні еліти і політичне лідерство, політична соціологія, методика викладання соціально-політичних дисциплін, політична влада, псефологія, політична культура і психологія, політичний аналіз і прогнозування, місцеве самоврядування, політична ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, порівняльна політологія, політичні інститути: кількісні виміри аналізу, політичні режими сучасності, форми та системи державного правління, політичні проблеми соціального управління, політичні конфлікти, політична іміджелогія, політична комунікація, технологія виборчої кампанії, ЗМІ і політика тощо.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри різного часу написано такі праці: “Соціально-політичні проблеми сучасного суспільства” (О. Семків, В. Денисенко, Б. Кухта та ін. К., 1991); “Основи політології” (за ред. Б. Кухти. – Львів; К., 1991, 1992); “Політологія” (за ред. О. Семківа. –Львів, 1993; 1994); “Короткий політологічний словник” (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук та ін. – Львів, 1994); “Хто є хто в європейській та американській політології” (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук. – Львів, 1995); “Політологія. Кінець ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія” (за ред. О. Семківа. – Львів, 1996); “Філософія політики” (В. Денисенко. – Львів, 1999); “Історія західної політичної науки (Новий час)” (В. Денисенко. – Львів, 1999); “Теорія демократії” (Г. Світа. – Львів, 2001); “Партії та партійна система України” (Ю. Шведа. – Львів, 2001); “Політична наука. Словник: категорії, поняття, терміни” (Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька та ін. – Львів, 2003); “Теорія політичних партій та партійних систем” (Ю. Шведа. – Львів, 2004); “Політичні партії: Енциклопедичний словник” (Ю. Шведа. – Львів, 2005); “Політична еліта: історія та теорія” (Л. Мандзій, О. Дащаківська. – Львів, 2009); “Політологія: начальний практикум” (І. Киянка, М. Поліщук. – Львів, 2010); “Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні” (Ю. Шведа. – Львів, 2010); “Партії та вибори: енциклопедичний словник” (Ю. Шведа. – Львів, 2010); “Історія політичних вчень: політичні доктрини ХХ – ХХI ст.” (А. Романюк. –Київ, 2011); “Читанка-посібник “Громадянська освіта” (М. Поліщук, Б. Киянка, М. Буник. – Львів, 2011); “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії” (Ю. Шведа. – Львів, 2012); “Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту” (Ю. Шведа. –Львів, 2013); “Політична регіоналістика” (Ю. Сліпецька. – Львів, 2014); “Соціальна політика” (Л. Четверікова. – Львів, 2014); “Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу” (В. Литвин. – Львів, 2014); “Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз” (А. Романюк, В. Литвин, Н. Панчак-Бялоблоцка. – Львів, 2014); “Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії” (Ю. Шведа. – Львів, 2014); “Псефологія” (Ю. Шведа. – Львів, 2016), “Політичні інститути пострадянських країн” (І. Осадчук. – Львів, 2016), “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи” (А. Романюк, В. Литвин. – Львів, 2016), “Держава Ізраїль: політика і суспільство” (А. Романюк. – Львів, 2017)  тощо.

politilogy_history_5

politilogy_history_6

politilogy_history_4

politilogy_history_3

Головними напрямами наукових досліджень кафедри політології є такі: етнокультурні чинники політичного процесу в Україні (М. Поліщук); місцеве самоврядування, локальна демократія (С. Була); порівняльний аналіз політичних систем країн Європи (А. Романюк); політична культура, політична іміджелогія (О. Шурко); партії та партійна система, вибори та виборча система України (Ю. Шведа); дослідження діяльності парламентських фракцій, регіональна політика (Л. Скочиляс); дослідження процесу елітотворення в Україні (Л. Мандзій); політична ідеологія, соціальна політика (Л. Четверікова); порівняльна політологія, політичні партії, вибори та виборчі системи, форми та системи правління, політичні режими та політичні інститути (В. Литвин); політична регіоналістика, дослідження політичних систем країн Центрально-Східної Європи (Ю. Сліпецька); політичні інститути й політичні режими країн Східної Європи та Центральної Азії, атипові системи правління (І. Осадчук); політична стабільність (А. Панарін); суспільно-політичні рухи, політичні партії країн Центрально-Східної (І. Чміль); уряди країн Вишеградської групи (М. Лопата) тощо. Кафедра виконує наукову тему “Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду”. У цьому ракурсі опубліковано близько 500 наукових праць, зокрема: “Іван Франко: немарксистські погляди” (О. Семків. – Львів, 1996); “Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу Європейської історії” (В. Денисенко. – Львів, 1997); “Аксіологія динаміки політичних процесів” (В. Денисенко, В. Климончук. – Львів, 2005); “Опозиційна особистість. Друга половина ХХ ст.” (Т. Батенко. – Львів, 1997); “Прелюдія Путіна. Перебудова в Кремлі” (Т. Батенко. – Львів, 2001); “Політико-правові засади фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна” (А. Романюк, Ю. Шведа, О. Шумельда. – Львів, 2003); “Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи” (А. Романюк. – Львів, 2004), “Партії та електоральна політика” (А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів, 2005), “Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави” (Л. Четверікова, Ю. Привалов. – Львів, 2007), “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії” (Ю. Шведа. – Львів, 2012); “Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту” (Ю. Шведа. –Львів, 2013); “Політична регіоналістика” (Ю. Сліпецька. – Львів, 2014); “Соціальна політика” (Л. Четверікова. – Львів, 2014); “Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу” (В. Литвин. – Львів, 2014); “Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз” (А. Романюк, В. Литвин, Н. Панчак-Бялоблоцка. – Львів, 2014); “Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії” (Ю. Шведа. – Львів, 2014); “Псефологія” (Ю. Шведа. – Львів, 2016), “Політичні інститути пострадянських країн” (І. Осадчук. – Львів, 2016), “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи” (А. Романюк, В. Литвин. – Львів, 2016), “Держава Ізраїль: політика і суспільство” (А. Романюк. – Львів, 2017) та низку інших. При кафедрі діє денна та заочна аспірантура та докторантура за спеціальністю “політичні інститути та процеси”. За роки існування здобувачами кафедри захищено низку докторських та кандидатських дисертацій. Щорічно на кафедрі проводять звітні наукові конференції, методологічні семінари. Крім того, періодично проводять міжнародні та всеукраїнські конференції, видають їхні матеріали. Кафедра політології співпрацює з ученими зарубіжних політологічних центрів та університетів Альберти (Канада), Канзасу (США), Люблін, Кракова, Вроцлава та Кутно (Польща), Вищої школи міжнародних відносин у Лодзі (Польща), а також провідних вищих навчальних і наукових закладів України (Києво-Могилянська Академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний університет, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАНУ, Ужгородський національний університет тощо). Співпраця здійснюється у таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою, участь у спільних наукових дослідженнях.

При кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка в 1994 р. на громадських засадах було створено Центр політичних досліджень. Одним із головних завдань діяльності Центру є залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до вивчення політичних процесів в Україні та, зокрема, Галичині; формування громадянської політичної культури різних верств суспільства регіону; налагодження постійної співпраці між державними, політичними та науковими (академічними і недержавними) інституціями регіону, а також міжрегіональної співпраці в царині політичних наук. Центр працює над систематичним вивченням громадської думки з широкого спектру політичних питань; проведенням наукових досліджень із проблем влади, партійно-політичної структуризації українського суспільства, міжнаціональних та міжетнічних відносин, національної безпеки, а також перспектив інтеграції України у світове співтовариство; проведенням науково-теоретичних та науково-практичних конференцій із проблем, що входять до переліку спеціалізації Центру; проведенням прикладних досліджень із проблем регіональної та загальноукраїнської політики; організацією та проведенням семінарів, шкіл з метою поширення і популяризації політичної та громадянської освіти з особливим акцентом на студентське та молодіжне середовище; здійсненням поточного обміну інформацією між дослідницькими структурами України та світу; експертною та аналітичною підтримкою діяльності мас-медіа, громадських, політичних та державних структур; видавничою діяльністю у сфері політичних наук, загалом суспільно-гуманітарних дисциплін і зокрема тих, які безпосередньо лежать у площині розвитку громадянського суспільства.

politilogy_history_7

Також при кафедрі політології створено Асоціацію молодих політологів. Студенти-політологи регулярно беруть участь і виборюють призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з політології. Студенти кафедри політології є активними учасниками наукових конференцій, семінарів різних рівнів.

politilogy_history_8 politilogy_history_9 politilogy_history_10

Employees

ProfessorVitaliy LytvynProfessor

Teaching materials

Методичні матеріали для ОКР “Бакалавр”

Аналіз політичних і міжінституційних конфліктів

Виборчі комунікації

Державне управління

Еволюція політичних інститутів

Менеджмент та аналіз виборчої кампанії

Місцеве самоврядування

Напівпрезидентська система правління

Неформальні інститути в політиці

Організація PR-кампанії

Партологія

Політична географія і геополітика

Політична психологія і культура

Політична регіоналістика

Політична реклама

Політична соціологія

Політичний процес

Політичні еліти і лідерство

Політичні інститути і системи

Політичні інститути: кількісні виміри аналізу

Політичні інститути країн Східної Європи і Центральної Азії

Політичні конфлікти

Політичні режими

Політичні рішення

Популізм і комунікація

Правові аспекти комунікації

Пропаганда і маніпуляція

Регіональні політичні процеси

Соціальна політика

PR-жанри та PR-технології

 

Список вибіркових дисциплін за спеціалізаціями:

Блок вибіркових дисциплін зі спеціалізації “Політичний аналіз і консалтинг”

ПП2.1.3.1.01 – Політичні інститути: кількісні виміри аналізу

ПП2.1.3.1.02 – Основи ТІМС

ПП2.1.3.1.03 – Методи багатовимірного статистичного аналізу

ПП2.1.3.1.04 – Політичні рішення

ПП2.1.3.1.05 – Політична регіоналістика

ПП2.1.3.1.06 – Політичні конфлікти

ПП2.1.3.1.07 – Менеджмент та аналіз виборчої кампанії

 

Блок вибіркових дисциплін зі спеціалізації “Політична комунікація і PR”

ПП2.1.3.2.01 – Інтернет і нові медіа в політиці

ПП2.1.3.2.02 – Правові аспекти комунікації

ПП2.1.3.2.03 – Популізм і комунікація

ПП2.1.3.2.04 – Політична лінгвістика

ПП2.1.3.2.05 – PR-жанри та PR-технології

ПП2.1.3.2.06 – Виборчі комунікації

ПП2.1.3.2.07 – Організація PR-кампаній

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності 052 «Політологія»

Вибіркові курси спеціалізації “Політичні інститути та процеси”. Аспірантура:


Курси спеціалізації “Політичні інститути та процеси”.


2022-2023 н.р.

Бакалаврат

Магістратура

2021-2022 н.р.

Бакалаврат

Магістратура


Навчальні плани:


Освітня програма магістратури. Ліцензування – 2016 р.:


До уваги студентів:

Research

https://filos.lnu.edu.ua/politychni-partiji-i-vybory-ukrajinski-ta-svitovi-praktyky-pam-yati-yuriya-romanovycha-shvedy

Головними напрямами наукових досліджень кафедри політології є або були такі: місцеве самоврядування, локальна демократія (С. Була); порівняльний аналіз політичних систем країн Європи (А. Романюк); політична культура, політична іміджелогія (О. Шурко); дослідження діяльності парламентських фракцій, регіональна політика (Л. Скочиляс); порівняльна політологія, політичні партії, вибори та виборчі системи, форми та системи правління, політичні режими та політичні інститути (В. Литвин); політична регіоналістика, дослідження політичних систем країн Центрально-Східної Європи (Ю. Сліпецька); політичні інститути й політичні режими країн Східної Європи та Центральної Азії, атипові системи правління (І. Осадчук); політична стабільність (А. Панарін); суспільно-політичні рухи, політичні партії країн Центрально-Східної (І. Куречко) тощо.

Кафедра виконує наукову тему “Регіональний процес в контексті національного та світового політичного процесу”. У рамках теми:

 • здійснено дослідження і порівняння особливостей міжінституційних відносин у напівпрезидентських країнах Європи, в тому числі на предмет стабільності та динаміки розвитку політичних режимів у рамках різних типів європейського напівпрезиденталізму (зокрема, взаємозалежності систем правління і політичних режимів та її ефектів для України), інституційних та процедурних детермінант, виявів і наслідків прем’єр-президентської опції напівпрезиденталізму, а також відповідальності урядів як атрибути напівпрезидентської системи правління
 • проаналізовано і структуровано партійно-виборчі параметри політичного процесу, в тому числі сутність, типи, вияви, силу і феномен релевантності «малих» партій, електоральні успіхи й волатильність нових політичних партій на парламентському рівні в Україні, а також партійно-виборчі бази і масиви даних на національному і субнаціональному рівнях політики й урядування.
 • здійснено дослідження діяльності політичної влади на регіональному та загальноукраїнському рівнях в умовах російсько-української війни
 • проаналізовано особливості медіакомунікацій в умовах війни, оцінював специфіку функціонування різних каналів медіакомунікації (традиційних та новітніх), визначав можливості і способи підвищення соціальної відповідальності медіа.
 • здійснено вивчення виборчих процедур в умовах демократії, а також в перехідних, кризових, конфліктних та постконфліктних суспільствах.
 • проаналізовано передумови  встановлення та особливості прояву соціополітичного розмежування на територіальній основі в Україні.
 • вивчено електоральне розмежування в Україні на основі аналізу президентських і парламентських виборів 1991–2021 рр.
 • охарактеризовано перспективи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні та її вплив на інтеграцію українського суспільства
 • досліджено особливості регіонального політичного процесу в контексті національного політичного процесу на прикладі політичного процесу у Львівській області.
 • співставлено параметри національного і регіонального політичних процесів.
 • дослідженно особливості нових суспільно-політичних рухів у регіонах Західної та Центрально-Східної Європи, а також специфіку їх взаємодії з політичними інститутами, зокрема з політичними партіями.
 • проаналізовано особливості формування і функціонування урядових кабінетів в атипових президентських системах державного правління у країнах Латинської Америки;
 • дослідженно атипові напівпрезидентські системи державного правління у країнах Східної Європи та Центральної Азії;
 • з’ясовано специфіку партійних систем, виборів і виборчих систем у країнах Латинської Америки, Східної Європи та Центральної Азії.

Означені питання представлені в низці публікацій (наукових статей) та під час щорічної міжнародної наукової конференції (в 2022 відбулась 7-ма)  присвяченої питанням розвитку партій та виборчим процесам.

При кафедрі діє денна та заочна аспірантура та докторантура. За роки існування здобувачами кафедри захищено низку докторських та кандидатських дисертацій.

Щорічно на кафедрі проводять звітні наукові конференції, методологічні семінари. Крім того, періодично проводять міжнародні та всеукраїнські конференції, видають їхні матеріали. Кафедра політології співпрацює з ученими зарубіжних політологічних центрів та університетів Альберти (Канада), Канзасу (США), Люблін, Кракова, Вроцлава та Кутно (Польща), а також провідних вищих навчальних і наукових закладів України (Києво-Могилянська Академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАНУ, Ужгородський національний університет тощо). Співпраця здійснюється у таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою, участь у спільних наукових дослідженнях.

Наукові видання 2022 р.

Наукові видання 2021 р.

 

 

Наукові видання 2020 р.

Наукові видання 2019 р.

Наукові видання 2018 р.

Наукові видання 2017 р.

Наукові видання 2016 р.

Наукові видання 2014 р.

11295670_918877591484933_7613766230105130967_n    11269091_918711084834917_6707135859555324864_n

IMG_20150128_151417IMG_20150128_152039IMG_20150128_152022Нове зображення (8)IMG_20150128_151315IMG_20150128_151330

Кафедрою політології спільно з Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща) здійснюється спільне видання піврічника «Studium Europy Środkowej i Wschodniej» та інших наукових праць.

 

Studium_2014_№_1

kutno_OKLADKA_transformacje_OK

 

 

Бібліотека

Архів піврічника “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej” (індексується в наукометричних базах “Index Copernicus” та “ERIH PLUS”).

Studium Europy Srodkowej i Wschodniej_Nr_18

Studium Europy Srodkowej i Wschodniej_Nr_17

Studium Europy Srodkowej i Wschodniej_Nr_16

Studium Europy Srodkowej i Wschodniej_Nr_15

Studium Europy Srodkowej i Wschodniej_Nr_14

Studium Europy Srodkowej i Wschodniej_Nr_13

Studium-Europy-Środkowej-i-Wschodniej-Nr_12

Studium-Europy-Środkowej-i-Wschodniej-Nr_11

Studium-Europy-Środkowej-i-Wschodniej-Nr_10

Studium-Europy-Środkowej-i-Wschodniej-Nr_9

Studium-Europy-Srodkowej-i-Wschodniej-Nr-8

Studium-Europy-Srodkowej-i-Wschodniej-Nr-7

Studium-Europy-Srodkowej-i-Wschodniej-Nr-6

Studium-Europy-Środkowej-i-Wschodniej-Nr-3

Studium-Europy-Środkowej-i-Wschodniej-Nr-2

Studium-Europy-Środkowej-i-Wschodniej-Nr-1

Колективні монографії, підготовлені кафедрою політології спільно з Вищою школою міжнародної господарки (м. Кутно, Республіка Польща)

Rozwój polityczny i społeczny państw Europy Środkowej i Wschodniej_2013

Rozwój polityczny państw-Europy-Środkowej i Wschodniej_2012

Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodnie_2012

Збірники статей і тез за результатами міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи)

Збірник_2023_Вип. 7

Збірник_2022_Вип. 6

Збірник_2021_Вип. 5

Збірник_2020_Вип. 4

Збірник_2019_Вип. 3

Збірник_2018_Вип. 2

Збірник_2017_Вип. 1

Вибрані наукові та навчальні праці персоналу кафедри політології:

Романюк А. Історія західних політичних вчень: політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. : навчальний посібник /  Анатолій Романюк; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – К. : Знання, 2011. – 256 с.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук / Анатолій Романюк. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір /  Анатолій Романюк. Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.

Романюк А. Інститут когабітації та політичні наслідки його реалізації в Україні / Анатолій Романюк, Володимир Мельник // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 69–73.

Романюк А. Політичний вимір поняття «урядова партія» у країнах Західної Європи / Анатолій Романюк // Наукові праці : Науково-методичний журнал. Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Т. 79. – Вип. 66. – С. 22–26.

Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект / Анатолій Романюк // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 2 (8). – С.58–63.

Романюк А. Інститут президента у системі представницької демократії // Романюк А. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів : ЦПД “Астролябія”, 2005. – С.286–309.

Литвин В. Застосування техніки “санітарного кордону” до радикальних партій у країнах Західної Європи : наслідки та висновки для України / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – № 3 (77). – С. 274–302.

Литвин В. Напівпрезидентська система правління у контексті республіканської форми правління : типологізація, конституційно-правові і політичні виклики та перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 2. – S. 156–181.

Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм : теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви й перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Нова парадигма. – К. : Вид-во імені М. П. Драгоманова 2014. – № 125. – С. 145–163.

Литвин В. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості : концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2013. – № 2 (64). – С. 473–504.

Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової президентської системи правління в Аргентині у другій половині XX століття. Politicus. 2020. Вип. 6. С. 45–50.

Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової парламентської системи правління в Державі Ізраїль (1996–2003). Politicus. 2020. Вип. 2. С. 75–82. DOI: 10.24195/2414-9616-2020-2-75-82.

Осадчук І. Асамблейно-незалежна система правління у Швейцарській Конфедерації. Регіональні студії. 2018. № 15. С. 32–37.

Міжнародні проєкти та гранти

Кафедра політології та її персонал залучені до реалізації таких міжнародних проєктів і грантів:

1. Проєкт Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ), спрямований на імплементацію навчального курсу “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ” для студентів-магістрів кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Термін виконання – 2015-2018 рр.

Сайт проєкту: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/v4_cooperation/v4_cooperation_main_page.htm

Координатори проєкту: професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.

Команда проєкту: професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.


2. Проєкт Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ) “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки”, спрямований на вдосконалення методів та інструментів політології (в рамках дослідження та викладання дисциплін політичної науки студентам-бакалаврам, магістрам та аспірантам) в Україні (головним чином у Львівському національному університеті імені Івана Франка), зокрема шляхом залучення університетів/партнерів з країн Вишеградської четвірки. Термін виконання – 2019-2020 рр.

Сайт проєкту: http://visegrad-ps.lnu.edu.ua/

Координатор проєкту: доцент Литвин В.С.

Команда проєкту: професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.


3. Проєкт “Retrospectives and Perspectives of the Choice of System of Government in the History of Ukrainian Statehood” від the University of St. Gallen (Center for Culture and Governance in Europe): Термін виконання – 31 серпня – 30 листопада 2022 р.

Координатор і виконавець проєкту: професор Литвин В.С.

 


4. Проєкт “Quantitative, Mathematical and Statistical Tools in Political Science and Practice: A Series of Workshops” від the University of St. Gallen (Center for Culture and Governance in Europe): Термін виконання – 10 березня – 10 червня 2023 р.

Сторінка проєкту: https://filos.lnu.edu.ua/news/workshops_quantitative

Координатор проєкту: професор Литвин В.С.

 


5. Проєкт Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ) “Innovations in V4 and Ukrainian Political Practice and Science: Pre-War, Wartime and the EU Contexts”, спрямований на організацію та проведення Першого Міжнародного Форуму політологів в Україні (завдяки ресурсам і гранту Центру політичних досліджень та за партнерства Львівського національного університету імені Івана Франка), зокрема шляхом залучення університетів/партнерів з країн Вишеградської четвірки. Термін виконання – 2023-2024 рр.

Сайт проєкту: https://post-ua.info/visegrad-grant

Координатор проєкту: професор Литвин В.С.

Команда проєкту: професор Романюк А.С. і професор Литвин В.С., Центр політичних досліджень


6. Проєкт Модуль Жана Моне “Політичні інститути та системи в Європі: порівняння та досвід для України” (101126702 – PISE-CEfU – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH) за підтримки Європейського Союзу у рамках “Програми Еразмус+”. Термін виконання – 2023-2026 рр.

Сайт проєкту: https://projects.lnu.edu.ua/pise-cefu/

Координатор проєкту: професор Литвин В.С.

Команда проєкту: професор Романюк А.С. і професор Литвин В.С., Центр політичних досліджень

 

Конференції

Кафедра політології і її персонал беруть участь в найрізноманітніших міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Водночас ми організовуємо і щорічно проводимо наші власні міжнародні наукові конференції, серед яких титульними є такі:

1. Міжнародна наукова конференція кафедри політології “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи). Щорічно організовується і проводиться з 2016 р.

2. Наукова конференція кафедри політології “Теоретичні та практичні аспекти політичного розвитку в Україні і світі” (пам’яті Любомири Мандзій). Щорічно проводиться з 2023 р.

Strateg

The sixth international scientific conference of the Department of Political Science “Political parties and elections: Ukrainian and world practices” (in memory of Yuriy Shveda)

20.10.2023 | 11:01

The topic of 2021 Conference is “Small Political Parties and Actors in Political Process on the Regional and Local (Subnational) Levels: Ukraine and World”.
The conference will take place approximately on November 26-27th, 2021, in Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine (Lviv, Universytetska Str. 1).
Preliminary the conference will take form of a hybrid event (both in-person and virtual/online options will be possible). Participants will be informed, in case of any changes.
Conference languages: English, Ukrainian, Polish, Slovak, Czech, etc.
2021 Conference will...

Read more »

Оголошення