Литвин Віталій Сергійович

Посада: професор кафедри політології

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-79

Електронна пошта: vitaliy.lytvyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: filos.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Порівняльна політологія, політичні інститути та процеси, партії та партійні системи, вибори та виборчі системи, політичні режими, форми та системи державного правління, напівпрезидентська система правління, уряди, країни Західної, Центрально-Східної, Південно-Східної та Східної Європи.

Курси

Публікації

Профіль у Academia.edu

Профіль у Google Scholar

Наукові праці, які вийшли друком:

І. Дисертаційне дослідження:

 1. Литвин В. Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України / Віталій Литвин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 301 с.

ІІ. Монографії/Розділи в колективних монографіях:

 1. Литвин В. До проблеми розрізнення напівпрезиденталізму та парламентаризму : напівпрезидентські системи з номінальними президентами у Центральній Європі (на прикладі Болгарії, Словаччини, Словенії та Чехії) / Віталій Литвин // Rozwój polityczny i spoleczny państw Europy Środkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2013. – S. 149–171.
 2. Литвин В. Етапи розвитку та різновиди напівпрезиденталізму в Україні (1991–2015 рр.) / Віталій Литвин // Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej : Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne : Polsko-Ukrainska Konferencja Naukova / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2015. – S. 119–124.
 3. Литвин В. Напівпрезидентські системи в країнах Центральної Європи : детермінанти дефініювання / Віталій Литвин // Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2012. – S. 207–225.
 4. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи : монографія / А. С. Романюк, В. С. Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 548 с.

ІІІ. Підручники та навчальні посібники:

 1. Литвин В. Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу / Віталій Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 632 c.
 2. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи : порівняльний аналіз / Анатолій Романюк, Віталій Литвин, Надія Панчак-Бялоблоцка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 462 c.

ІV. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості : концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2013. – № 2 (64). – С. 473–504.
 2. Литвин В. Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного правління : теоретико-методологічний зріз / Віталій Литвин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – № 2 (88). – С. 318–345.
 3. Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2016. – № 3. – С. 30–46.
 4. Литвин В. Еволюція категорії “напівпрезиденталізм” : М. Дюверже як засновник понятійного і теоретичного конструктів? / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 3. – С. 42–51 (опубліковану версію можна переглянути тут).
 5. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм : теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви й перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Нова парадигма. – К. : Вид-во імені М. П. Драгоманова 2014. – № 125. – С. 145–163.
 6. Литвин В. Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях : порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року) / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Політичне життя (Political life). – 2016. – № 3. – С. 115–141.
 7. Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів : порівняльний аналіз / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : Серія “Питання політології”. – 2015. – Вип. 28. – С. 5–21.
 8. Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів : порівняльний аналіз / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2015. – № 2 (39). – С. 19–35.
 9. Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії : дефініція та генералізація / Віталій Литвин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 6 (62). – С. 68–90.
 10. Литвин В. Концепти дефектної та вбудованої демократії у сучасній порівняльній політології / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2012. – Т. 20. – № 9/2. – Вип. 22 (3). – С. 200–206.
 11. Литвин В. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять «форма державного правління» та «система державного правління» у політичній науці / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Випуск 20 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 3–12.
 12. Литвин В. Концептуальне визначення поняття “урядова стабільність” / Віталій Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2008. – № 10. – С. 37–42.
 13. Литвин В. Напівпрезиденталізм у країнах Центрально-Східної Європи : регіонально детерміновані особливості теоретизації та вибору / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2017. – № 3. – С. 92–107.
 14. Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи / Віталій Литвин // Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). – 2017. – № 3 (1). – С. 37–44.
 15. Литвин В. Подвійна виконавча влада : теорія та практика європейського півпрезиденталізму / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2009. – №3. – С. 25–33 (опубліковану версію також можна переглянути тут).
 16. Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи : порівняльний аналіз / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 69–77 (опубліковану версію можна переглянути тут).
 17. Литвин В. Природа, спосіб обрання і легітимність інституту президента як атрибути напівпрезиденталізму : порівняння та узагальнення на прикладі країн Європи / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2017. – № 2 (36). – С. 30–46.
 18. Литвин В. Теоретико-методологічні “хвилі” дослідження республіканських систем державного правління : від В. Баджехота до Р. Елгі / Віталій Литвин // Вісник Львівського університету : “Серія філософсько-політологічні студії”. – 2013. – № 3. – С. 145–155.
 19. Литвин В. Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2011. – №. 4. – С. 140–149 (опубліковану версію можна переглянути тут).
 20. Литвин В. Техніка “санітарного кордону” до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – № 3 (77). – С. 274–302.
 21. Литвин В. Типи урядових кабінетів / Віталій Литвин // Політологічний вісник : Збірник наукових праць. – 2008. – № 37. – С. 123–138.
 22. Литвин В. Урядова стабільність крізь призму партійних детермінант країн Центральної Європи / Віталій Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2009. – № 13. – С. 110–118.
 23. Литвин В. Урядова стабільність : теоретико-методологічні засади дослідження / Віталій Литвин // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. – 2009. – № 21. – С. 117–122.

V. Наукові статті у зарубіжних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Критика классического и постклассического определения полупрезидентализма и ее роль в построении синтетического концепта полупрезидентской системы правления : теоретико-методологический анализ и верификация на примере стран Центрально-Восточной Европы / Виталий Литвин // Studia Politologiczne. – Warszawa : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. – 2017. – № 44. – С. 28–52.
 2. Литвин В. Напівпрезидентська система правління у контексті республіканської форми правління : типологізація, конституційно-правові і політичні виклики та перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 2. – S. 156–181.
 3. Литвин В. Республіканізм із посадою суперпрезидента : до з’ясування суті суперпрезиденталізму та диференціації президентських і напівпрезидентських систем правління з суперпрезидентами / Віталій Литвин // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 1. – S. 159–188.
 4. Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні / Віталій Литвин // Studia Politologica Ucraino-Polona (“Українсько-польські політологічні студії”). – 2015. – № 5. – С. 45–54.
 5. Романюк А. Техніка “санітарного кордону” до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи / Анатолій Романюк, Віталій Литвин // Studia Politologica Ucraino-Polona (“Українсько-польські політологічні студії”). – 2014. – № 4. – С. 130–144.
 6. Lytvyn V. Эффективность и качество демократии в сравнительной политологии : дефинитивные и концептуальные параметры анализа / Vitaliy S. Lytvyn [Литвин Виталий Сергеевич] // Rocznik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy “Świat Idei i Polityki”. – 2015. – T. 14. – S. 110–132.
 7. Łytwyn W. Ewolucja instytucji prezydentury w politycznej historii Ukrainy : ustanowienie prezydentury, kompetencje, rola i miejsce prezydenta w systemie rządow / Witalij Łytwyn // Politeja : Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – 2015. – Nr. 2 (34/1) : Studia Ukraińskie. – S. 25–62. (Україномовна версія).
 8. Lytvyn V. Governments of national unity in the context of coalition majority governments: conceptualization, cases, political causes and consequences by the example of European democracies / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2016. – Nr. 5. – S. 20–40.
 9. Lytvyn V. Isolation and taxonomy of semi-presidentialism with nominal presidents in Central and Eastern European countries of the EU : as exemplified by Bulgaria, Slovakia, Slovenia and the Czech Republic / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2017. – Nr. 7. – P. 18–42.
 10. Lytvyn V. Republicanism with the position of superpresident : differentiation of presidential and semi-presidential systems of government with superpresidents / Vitaliy Lytvyn // Studia Politica : Romanian Political Science Review. – 2015. – Vol. XV. – No. 2. – P. 289–318.
 11. Lytvyn V. Theoretical Framework of Balanced Semi-Presidentialism, its Institutional Risks/Positives and Prospects for Reformation in Ukraine / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2015. – Nr. 4. – S. 258273.
 12. Lytvyn V. Theory and Typology, Challenges and Consequences of Semi-Presidentialism Within Republican Form of Government and Prospects for its Reformation in Ukraine / Vitaliy Lytvyn // The Annals of the University of Bucharest : Political Science Series. – 2016. – Vol. 18. – No. 1. – P. 35–65.
 13. Lytvyn V. The Stages of Installation and Institutional, Procedural, Political and Behavioral Attributes of Semi-Presidentialism in Poland and Ukraine : Comparative Analysis / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2017. – Nr. 8. – S. 15–30.
 14. Lytvyn V. Types of cabinets and cabinet stability in Central and Eastern European parliamentary democracies (1990–2013) / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2015. – Nr. 3. – S. 244–266.

VI. Наукові статті в інших вітчизняних виданнях:

 1. Литвин В. Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України : повноваження, роль і місце у системі державного правління / Віталій Литвин // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». – К., 2016. – Вип. 4. – С. 161–180.
 2. Литвин В. Класифікація європейського півпрезиденталізму / Віталій Литвин // Демократичне врядування : Електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 3.

VII. Словники:

 1. Литвин В. “Денацифікація”, “Друге читання”, “Патримоніалізм” / Віталій Литвин // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / ред. Л.Д. Климанська, Я.Б. Турчин, Н.М. Хома. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 87, 108, 284.

VIII. Матеріали та тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму / Віталій Литвин // Всеукраїнська науково-практична конференція “Політична теорія ХХІ століття”. – Дніпро, 3 грудня 2016 р. – Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2016. – № 3. – С. 30–46.
 2. Литвин В. Етапи розвитку та різновиди напівпрезиденталізму в Україні (1991–2015 рр.) / Віталій Литвин // Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej : Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne : Polsko-Ukrainska Konferencja Naukova / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2015. – S. 119–124.
 3. Литвин В. Етнічні чинники політичного процесу після президентських виборів 2004 року / Віталій Литвин // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Романюк А. С., Скочиляс Л. С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 41–48.
 4. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм: особливості, ризики та позитиви / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 12. – С. 170–175.
 5. Литвин В. Інституційна специфічність президент-парламентських систем правління з номінальними президентами : європейський досвід / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 13. – С. 133–137.
 6. Литвин В. Концепт ефективної демократії у сучасній порівняльній політології : дефініція, операціоналізація та наслідки / Віталій Литвин // Духовність. Культура. Наука : Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 2–3 жовтня 2012 року) / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 7. Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії : дефініція та генералізація / Віталій Литвин // Восьмі Курасівські читання на тему “Політичний режим у сучасній Україні”, К., 4 жовтня 2012 р. – Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 6 (62). – С. 68–90.
 8. Литвин В. Напівпрезидентська система правління : конституційно-правові виклики та перспективи для України на фоні світового інституційного досвіду / Віталій Литвин // Всеукраїнська науково-практична конференція : Конституція України: політико-правові виклики і перспективи. – 26 червня 2014 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – С. 38–63.
 9. Литвин В. Напівпрезидентські системи з номінальними президентами у країнах Європи / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 10. – 320 с.
 10. Литвин В. Партійно-виборча детермінація напівпрезидентської системи державного правління / Віталій Литвин // Політичні партії і вибори : українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. – Львів : Простір-М, 2017. – С. 278–286.
 11. Литвин В. Система уніфікованої меншості як варіативний різновид напівпрезиденталізму : перевірка доцільності виокремлення та концептуалізації / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2017. – С. 117–122.
 12. Литвин В. Способи замірів урядової стабільності / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 239–242.
 13. Литвин В. Супернапівпрезиденталізм і суперпрезиденталізм : до теоретико-методологічної різниці президентсько-парламентських напівпрезидентських і президентських республік з сильними президентами / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 11. – С. 147–152.
 14. Литвин В. Теоретико-методологічні параметри і підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016) / Віталій Литвин, Ігор Осадчук // Політичні партії і вибори : українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. – Львів : Просір-М, 2017. – С. 149–193.
 15. Литвин В. Техніка “санітарного кордону” у формуванні урядових кабінетів європейських країн / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 9. – С. 282–
 16. Литвин В. Урядова стабільність : дослідження крізь призму виборчих циклів / Віталій Литвин // Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Романюк А. С., Скочиляс Л. С., Шиманова О. В. – Львів : Генеза-ЦПД, 2007. – С. 94–99 (також див. за посиланням).

IX. Науково-аналітичні матеріали:

 1. Виборчий процес-2006 в Україні : політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 202 с.
 2. Литвин В. Порівняльний аналіз ефективності діяльності депутатів українського парламенту : на прикладі народних обранців з Львівщини (2007–2012) / Віталій Литвин // Представлення результатів дослідження громадської організації “Інститут дослідження соціального капіталу”, Львів (Україна), вересень 2012 р.
 3. Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. – Львів : Генеза, 2007. – 132 с.
 4. Україна після президентських виборів : становлення демократії та розвиток громадянського суспільства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 152 с.

 

Наукові праці, які подано до друку:

I. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Напівпрезиденталізм у Польщі й Україні : концептуалізація, становлення, атрибути та різновиди / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2017. – № 4 (в редакції).

II. Наукові статті у зарубіжних фахових виданнях з політичних наук:

III. Наукові статті в інших вітчизняних виданнях:

 1. Литвин В. Моделі більшості та меншості у сучасних системах президентських виборів / Віталій Литвин // Україна електоральна 2010 : збірник наукових статей. – Львів : Центр політичних досліджень. – 2013 (в редакції).
 2. Литвин В. Регіональні особливості теоретизації і вибору напівпрезидентської системи державного правління в країнах Центрально-Східної Європи / Віталій Литвин // Міжнародна науково-практична конференція “Регіональна політика та адміністративна реформа в Україні : уроки європейського досвіду впровадження і реалізації”. – Ужгород, 14–15 грудня 2016 р. (в редакції).

IV. Матеріали та тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Литвин В. До концептуально-теоретичного уточнення сутності когабітації та її емпіричної інституційно-партійної детермінації : аналіз на прикладі Франції / Віталій Литвин // Політичні партії і вибори : українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / За заг. редакцією А. Романюка. – Львів : Просір-М, 2018 (в редакції).
 2. Литвин В. Напівпрезидентська система правління в Польщі й Україні : етапи становлення та порівняння інституційно-процесуальних і політично-поведінкових атрибутів / Віталій Литвин // III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe “25 lat traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu”. – Olsztyn, 11–12 Maja 2017 (в редакції).
 3. Литвин В. Особливості формування і функціонування партійних систем у Львівській області (2006–2017) / Віталій Литвин, Анатолій Романюк, Ігор Осадчук // Політичні партії і вибори : українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / За заг. редакцією А. Романюка. – Львів : Просір-М, 2018 (в редакції).
 4. Литвин В. Регіональні особливості теоретизації і вибору напівпрезизидентської системи державного правління в країнах Центрально-Східної Європи / Віталій Литвин // Міжнародна науково-практична конференція “Регіональна політика та адміністративна реформа в Україні : уроки європейського досвіду впровадження і реалізації”. – Ужгород, 14–15 грудня 2016 р. (в редакції).
 5. Литвин В. Типи когабітації : порівняльний аналіз на практиці європейського напівпрезиденталізму / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2018 (в редакції).

Біографія

Vitaliy Lytvyn – CV

Доктор політичних наук, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2004–2007 рр. на громадських засадах працював у Центрі політичних досліджень при Львівському національному університеті ім. Івана Франка. У 2007 р. закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка й отримав диплом магістра політології. В 2007-2008 рр. перебував на посаді редактора відділу політики Видавничої групи “Експрес”. У 2010 р. захистив дисертаційне дослідження на тему “Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України” за спеціальністю “Політичні інститути та процеси” й отримав наукове звання кандидата політичних наук. З 2011 р. – асистент кафедри політології Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2015 р. – доцент кафедри політології Львівського національного університету ім. Івана Франка. Упродовж 2016-2018 рр. – паралельно докторант кафедри політології (дисертаційна робота на тему “Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи”). У 2018 р. захистив дисертаційне дослідження на тему “Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи” за спеціальністю “Політичні інститути та процеси” й отримав наукове звання доктора політичних наук. З 2020 р. – на посаді професора кафедри політології. На громадських засадах – співробітник громадської інтернет-газети “Купол” та Центру політичних досліджень при Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Автор понад сімдесяти наукових праць.

Проекти

1. Проект Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ), спрямований на імплементацію навчального курсу “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ” для студентів-магістрів кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Термін виконання – 2015-2018 рр.

Сайт проекту: http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/v4_cooperation/v4_cooperation_main_page.htm

Координатори проекту: професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!