Політичні інститути: кількісні виміри аналізу

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Залік
74.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Литвин В. С.ФФІ-41, ФФІ-42
532професор Литвин В. С.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФФІ-41професор Литвин В. С.
ФФІ-42професор Литвин В. С.
516ФФІ-31професор Литвин В. С.
ФФІ-32професор Литвин В. С.

Опис курсу

Силабус дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” (2023-2024)

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” (2023-2024)

Політичні інститути формують стимули, котрі в свою чергу мають дуже значний вплив на стратегічний вибір, зроблений політичними діячами. В цьому сенсі політичні інститути є своєрідними “правилами гри” політичного процесу, а також створені задля вирішення конкретних політичних проблем. З огляду на це, саме кількісний аналіз політичних інститутів може стати тим ключовим чинником, який зі значною долею очевидності свідчитиме про тенденції, перспективи та прогностичні варіанти розвитку політичного процесу. Саме з огляду на це, запропонований навчальний курс та навчально-методичний комплекс мають розглядатись як один з елементів у контексті такого напряму сучасної політичної науки, як порівняльна політологія. В заданому випадку наголос зроблено саме на кількісній складовій компаративного аналізу. Курс було розроблено з прицілом на усталені та новітні кількісні механізми, методики, а також виміри аналізу таких політичних інститутів, як соціополітичний поділ, конституційна система правління, політичний режим, глава держави, виконавча влада (урядовий кабінет та система урядування), законодавча влада (парламент і парламентаризм), партії і партійні системи, вибори та виборчі системи, демократизація, глобалізація й трансформація тощо. Методологічно курс сягає своїм корінням теорії раціонального вибору, але він також включає в себе й інші теоретико-методологічні перспективи. Емпірично більшість запропонованих тем у контексті аналізу політичних інститутів будуть обговорюватися у контексті різних політичних режимів – як демократичних, так і авторитарних та перехідних (гібридних). В науковому плані курс повинен бути використаний як механізм диверсифікації і поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу.

Дисципліна “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” є вибірковим курсом зі спеціальності 052 політологія для освітньої програми підготовки бакалаврів головно у рамках вибіркового блоку “Політичний аналіз і консалтинг”, яка викладається в п’ятому семестрі в обсязі 4,5 кредити (за ECTS). Курс розділено на два змістовні модулі. У першому модулі пропонуємо вивчення політичних інститутів в цілому, їх еволюції і сучасного стану розвитку. В межах кількісних вимірів аналізу до розгляду представлено проблематику неоінституціональних методів політологічних досліджень й доказової політології, запропоновано до розгляду такі політичні інститути як соціополітичний поділ, демократія і демократизація, трансформація, глобалізація, система державного правління, глава держави та виконавча влада. У другому модулі представлено суть та способи кількісних вимірів таких політичних інститутів: парламент і парламентаризм, партії та партійні системи, вибори та виборчі системи, ідеологічний спектр, уряди та урядування (стабільність й ефективність), конституціоналізм, конфлікт тощо. Курс складається із 10 тем, які вивчаються лекційно-семінарським, а також самостійним методом (сумарно 16 лекційних занять). У програмі курсу подано основні проблеми, котрі слід з’ясувати у рамках кожної з теми. В планах лекційних занять із дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” запропоновано перелік планових лекцій і самостійних завдань курсу, а також перелік питань, які виносяться на заняття з списком використаних джерел. У плані семінарських занять з дисципліни запропоновано перелік 8 тем семінарських (практичних) занять й питань, які на ці заняття виносяться зі зазначеним списком потрібних задля підготування занять джерел. Теж запропоновано перелік запитань на кожний із модульних контролів (по два модульні контролі або аналогічні їм контрольні заходи в кожному навчальному семестрі). Окремо наприкінці навчально-методичного посібника зазначено список використаної літератури, який полегшить процес підготовки до занять та розширить поле навчального й наукового інтересу студентів.

Метою вивчення дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” є ознайомити студентів із основами та принципами функціонування сучасних політичних інститутів, із особливостями застосування кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; виробити у студентів уявлення про ефективність і якість політичних інститутів у сучасних політичних системах.

Загалом 135 годин, зокрема 48 години аудиторних занять. З них: 32 години лекцій, 16 годин практичних занять та 87 годин самостійної роботи.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 636 с.
 2. Литвин В. Політичні режими сучасності: інституційні та процесуальні виміри аналізу. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 632 c.
 3. Панчак-Бялоблоцка Н. Політична структуризація парламентів країн Центральної Європи: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 324 с.
 4. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. К.: АртЕк, 2001. 224 c.
 5. Monroe K. Contemporary Empirical Political Theory. University of California Press, 1997. 329 p.
 6. Shepsle K. Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Institutions. W.W. Norton, 2010. 548 p.

Додаткова література:

 1. Кармазіна М., Шурбована О. “Інститут” та “інституція”: проблема розрізнення понять // Політичний менеджмент. 2006. № 4. С. 10–19.
 2. Литвин В. Релевантність або нерелевантність “малих” партій: теоретизація, особливості та вияви // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. 2022. Вип. 22 (31). С. 17-26.
 3. Панчак-Бялоблоцька Н. Теоретичні патерни й емпіричні показники стабільності урядів меншості у європейських парламентських демократіях // SHV. 2017. Vol. 3. No. С. 45-56.
 4. Elgie R., Doyle D. Maximizing the Reliability of Cross-National Measures of Presidential Power // British Journal of Political Science. 2016. Vol. 46. No. 4. P. 731-741.
 5. Fish S. Stronger Legislatures, Stronger Democracies // Journal of Democracy. 2006. Vol. 17. No. 1. P. 5-20.
 6. Meijers M., Zaslove A. Measuring populism in political parties: Appraisal of a new approach // Comparative political studies. 2021. Vol. 54. No. 2. P. 372-407.
 7. Romanyuk A., Lytvyn V. Electoral performance of new political parties in Ukraine: The context of electoral volatility at the parliamentary level (1998–2019) // The Czech Journal of Political Science. 2021. Vol. 3. P. 274–292.
 1. Siaroff A. Comparative presidencies: The inadequacy of the presidential, semi-presidential and parliamentary distinction // European Journal of Political Research. 2003. Vol. 42. P. 287-312.

Інтернет-джерела:

 1. Döring H., Manow P. Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. URL: http://www.parlgov.org/
 2. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world
 3. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2013. URL: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
 4. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit
 5. Varieties of democracy. URL: https://v-dem.net/

Матеріали

Силабус дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” (2023-2024)

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” (2023-2024)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус