Політичні інститути: кількісні виміри аналізу

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Литвин В. С.ФФІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФФІ-31доцент Литвин В. С.

Опис курсу

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу”

Силабус дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” (2020-2021)

Семестровий план курсу “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” (2020-2021)

Політичні інститути формують стимули, котрі в свою чергу мають дуже значний вплив на стратегічний вибір, зроблений політичними діячами. В цьому сенсі політичні інститути є своєрідними “правилами гри” політичного процесу, а також створені задля вирішення конкретних політичних проблем. З огляду на це, саме кількісний аналіз політичних інститутів може стати тим ключовим чинником, який зі значною долею очевидності свідчитиме про тенденції, перспективи та прогностичні варіанти розвитку політичного процесу. Саме з огляду на це, запропонований навчальний курс та навчально-методичний комплекс мають розглядатись як один з елементів у контексті такого напряму сучасної політичної науки, як порівняльна політологія. В заданому випадку наголос зроблено саме на кількісній складовій компаративного аналізу. Курс було розроблено з прицілом на усталені та новітні кількісні механізми, методики, а також виміри аналізу таких політичних інститутів, як соціополітичний поділ, конституційна система правління, політичний режим, глава держави, виконавча влада (урядовий кабінет та система урядування), законодавча влада (парламент і парламентаризм), партії і партійні системи, вибори та виборчі системи, демократизація, глобалізація й трансформація тощо. Методологічно курс сягає своїм корінням теорії раціонального вибору, але він також включає в себе й інші теоретико-методологічні перспективи. Емпірично більшість запропонованих тем у контексті аналізу політичних інститутів будуть обговорюватися у контексті різних політичних режимів – як демократичних, так і авторитарних та перехідних (гібридних). В науковому плані курс повинен бути використаний як механізм диверсифікації і поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу.

Дисципліна “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” є нормативним курсом зі спеціальності 052 політологія для освітньої програми підготовки бакалаврів головно спеціалізації “Політичний аналіз і консалтинг”, яка викладається в четвертому семестрі в обсязі 4,5 кредити (за ECTS). Курс розділено на два змістовні модулі. У першому модулі пропонуємо вивчення політичних інститутів в цілому, їх еволюції і сучасного стану розвитку. В межах кількісних вимірів аналізу до розгляду представлено проблематику неоінституціональних методів політологічних досліджень й доказової політології, запропоновано до розгляду такі політичні інститути як соціополітичний поділ, демократія і демократизація, трансформація, глобалізація, система державного правління, глава держави та виконавча влада. У другому модулі представлено суть та способи кількісних вимірів таких політичних інститутів: парламент і парламентаризм, партії та партійні системи, вибори та виборчі системи, ідеологічний спектр, уряди та урядування (стабільність й ефективність), конституціоналізм, конфлікт тощо. Курс складається із 10 тем, які вивчаються лекційно-семінарським, а також самостійним методом. У програмі курсу подано основні проблеми, котрі слід з’ясувати у рамках кожної з теми. В планах лекційних занять із дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” запропоновано перелік планових лекцій і самостійних завдань курсу, а також перелік питань, які виносяться на заняття з списком використаних джерел. У плані семінарських занять з дисципліни також запропоновано перелік 10 тем семінарських (практичних) занять й питань, які на ці заняття виносяться зі зазначеним списком потрібних задля підготування занять джерел. Теж запропоновано перелік запитань на кожний із модульних контролів (по два модульні контролі або аналогічні їм контрольні заходи в кожному навчальному семестрі). Окремо наприкінці навчально-методичного посібника зазначено список використаної літератури, який полегшить процес підготовки до занять та розширить поле навчального й наукового інтересу студентів.

Метою вивчення дисципліни “Політичні інститути: кількісні виміри аналізу” є ознайомити студентів із основами та принципами функціонування сучасних політичних інститутів, із особливостями застосування кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; виробити у студентів уявлення про ефективність і якість політичних інститутів у сучасних політичних системах.

Загалом 135 годин, зокрема 80 години аудиторних занять. З них: 32 години лекцій, 48 годин практичних занять та 55 годин самостійної роботи.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус