Маркетинг і менеджмент політичних кампаній (експериментальна політологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Литвин В. С.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФФІм-11професор Литвин В. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна присвячена проблематиці маркетингу та менеджменту політичних кампаній і проектів на підставі методик та методів експериментальної політології. Представлений курс розроблено як крос-дисциплінарний, зокрема на стику політології (політичних інститутів і процесів), психології та економіки. У вступній частині курсу заплановано ознайомлення студентів із призначенням та специфікою маркетингу та менеджменту політичних кампаній і проектів, а також із сутністю експериментів у політології, політичному менеджменті та маркетингу. Відповідно, студенти повинні бути ознайомлені зі сутністю, особливостями та проектуванням експериментів у політичному процесі. В основній частині курсу увагу заплановано приділити проблематиці: експериментів, квазіекспериментів і польових й натуральних експериментів у політичному менеджменті та маркетингу; розвитку експериментів у політології, політичному менеджменті і маркетингу; експериментальної логіки прийняття політичних рішень; прогнозування й експериментування у сфері поведінки, виборів та голосування; експериментів у сфері міжособистісних політичних відносин; експериментів із ідентичністю та етнічністю у політиці; експериментів із приводу політичних інститутів та політичної поведінки; експериментів у сфері політичних переговорів еліти та контреліти і з приводу формування урядів; вивчення й аналізу експериментальних даних.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Маркетинг і менеджмент політичних кампаній (експериментальна політологія)» є ознайомлення студентів із призначенням та специфікою маркетингу та менеджменту політичних кампаній і проектів, а також із сутністю, різновидами та здійсненням експериментів у політології, політичному менеджменті та маркетингу.

У результаті успішного проходження курсу студент набуде загальні компетентності:

 • здатність проводити дослідження на відповідному рівні;
 • здатність розробляти проекти та управляти ними;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми;
 • здатність до підготовки рекомендацій і проектів рішень на основі аналізу інформації;

та спеціальні (фахові) компетентності:

 • усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації;
 • критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів;
 • здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування;
 • спроможність комплексно використовувати нормативу та емпіричну політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу;
 • здатність проектувати і розуміти суть експериментів у політиці, функції та закономірності маркетингу і менеджменту в політиці, громадському секторі та міжнародних організаціях, функціонування політичного ринку, виборчої інженерії та політичного рекламування й на цій підставі аналізувати вимоги до розробки стратегії і тактики виборчої кампанії та її логістики і менеджменту.

Програмні результати навчання:

 • застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їхнього соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту;
 • розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері політології та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням методологічних, економічних, соціальних, правових та етичних аспектів;
 • критично розуміти та проектувати експерименти в маркетингу і менеджменті політичних кампаній, у тому числі усвідомлюючи еволюцію, сутність, теоретичні засади, принципи, різновиди і функції політичного маркетингу та менеджменту, специфіку і складові функціонування політичного ринку й інформаційно-аналітичної діяльності, алгоритми діагностики інформаційних подій і процесів, форми, засоби та процедури електронного урядування, прийоми і техніки цифрової держави і загалом ефективного маркетингу й менеджменту у політиці;
 • аналізувати політичний процес на підставі постмодерного підходу та засад і методології соціального конструктивізму, розуміння сутності і форм ідеологічного маніпулювання, оперування різними за евристичними цінностями моделями громадянського суспільства, різними політичними цінностями й антицінностями в умовах глобалізації, концепціями, практиками, засадами і моделями політики мультикультуралізму, етнонаціональної політики, управління розмаїттям, конфліктами та перспективами розвитку громадянського суспільства в країнах світу;
 • усвідомлювати сутність, типи, причини та наслідки політичних змін і криз, в тому числі на тлі еволюції, організації і доктрин лівих партій, а також сутність, особливості, моделі й стратегії, методи та процедури, специфіку і наповненість радикалізму, екстремізму і тероризму, техніки та механізми протидії їм і антикризового менеджменту у контексті етнічних, територіальних, регіональних конфліктів тощо, зокрема антитерористичної діяльності держави та ролі і функціональності міжнародних організацій у протидії деструктивним явищам в політиці.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати:

 1. теоретичну й емпіричну еволюцію, сутність, засади та методологію дослідження, принципи, різновиди і функції політичного маркетингу та менеджменту, зокрема в контексті політичних кампаній і проектів, а також політичних змін і криз;
 2. сутність, призначення і різновиди експериментів у політиці й функції, проблеми і закономірності маркетингу й менеджменту в різних сферах політики, зокрема інституційній і біхевіоральній, владній та електоральній, урядовій, соціально-економічній і соціокультурній тощо;

Вміти:

 1. проектувати, організовувати, реалізовувати, оцінювати і рекомендувати різні типи експериментів у політиці, зокрема в рамках маркетингу та менеджменту політичних кампаній і наукових й прикладних проектів;
 2. досліджувати, генерувати, систематизувати, аналізувати, обробляти та порівнювати нові ідеї і наявні знання й інформацію з різних джерел та експериментальні дані для ефективного прогнозування політичних кампаній і проектів й розв’язання наявних проблем і вироблення відповідних рекомендацій.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Box-Steffensmeier J., Brady H., Collier D. The Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford University Press, 2008. 880 p.
 2. Druckman J., Green D. Advances in Experimental Political Science. Cambridge University Press, 2021. 670 p.
 3. Druckman J., Green D., Kuklinski J., Lupia A. Cambridge Handbook of Experimental Political Science. Cambridge University Press, 2011. 562 p.
 4. Kittel B., Luhan W., Morton R. Experimental Political Science: Principles and Practices. Palgrave Macmillan, 2012. 280 p.
 5. Morton R., Williams K. Experimental Political Science and the Study of Causality: From Nature to the Lab. Cambridge University Press, 2010. 427 p.

Додаткова література:

 1. Загородня О. Українська суспільно-політична лексика в асоціативному експерименті як ілюстрація суспільної свідомості // Ucrainica X. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník vĕdeckých článků z mezinárodní konference «Х Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy» (Olomouc, 9-10.09.2020). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. С. 59-66.
 2. Anauati M., Feld B., Galiani S., Torrens G. Collective Action: Experimental Evidence // NBER Working Paper. 2015. No. 20936.
 3. Carson A., Ruppanner L., Lewis J. Race to the top: Using experiments to understand gender bias towards female politicians // Australian Journal of Political Science. 2019. Vol. 54. No. 4. P. 439-455.
 4. Ernst N., Kühne R., Wirth W. Effects of Message Repetition and Negativity on Credibility Judgments and Political Attitudes // International Journal of Communication. 2017. Vol. 11. P. 3265-3285.
 5. Holbrook A., Krosnick J. Social desirability bias in voter turnout reports: tests using the item count technique // Public Opinion Quarterly. 2010. Vol. 74. No. 1. P. 37-67.
 6. Liang F., Zhu Q., Miao Li G. The Effects of Flagging Propaganda Sources on News Sharing: Quasi-Experimental Evidence from Twitter // The International Journal of Press/Politics. 2022. Online First.
 7. Pfotenhauer S., Laurent B., Papageorgiou K., Stilgoe J. The politics of scaling // Social Studies of Science. 2021. Vol. 52. No. 1. P. 3-34.
 8. Redd S. The Influence of Advisers on Foreign Policy Decision Making: An Experimental Study // The Journal of Conflict Resolution. 2002. Vol. 46. No. 3. P. 335-364.
 9. Sanbonmatsu K. Gender Stereotypes and Vote Choice // American Journal of Political Science. 2002. Vol. 46. No. 1. P. 20-34.
 10. Theocharis Y., Lowe, W. Does Facebook increase political participation? Evidence from a field experiment // Information, Communication & Society. 2016. Vol. 19. No. 10. P. 1465-1486.

Інтернет-джерела:

 1. Döring H., Manow P. Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. URL: http://www.parlgov.org/
 2. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world
 3. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2013. URL: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
 4. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit
 5. Varieties of democracy. URL: https://v-dem.net/

Матеріали

Методичні рекомендації та матеріали для вивчення навчальної дисципліни (2023-2024 н.р.) 

Методичні рекомендації та матеріали для вивчення навчальної дисципліни (2022-2023 н.р.) 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус