Міжінституційні відносини: моделі та інструменти аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
726професор Литвин В. С.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
726ФФІ-41професор Литвин В. С.
ФФІ-42професор Литвин В. С.

Опис курсу

Силабус курсу “Міжінституційні відносини: моделі та інструменти аналізу” (2020-2021 рр.)

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоби розуміти теоретичні і практичні основи аналізу та вияви міжінституційних, у тому числі виконавчо-законодавчих, відносин у державі. Дисципліна стосується розкриття проблематики міжінституційних балансів, стримувань, противаг та конфліктів у політичній системі, зокрема в рамках різних форм і систем державного правління. Курс розроблено з прицілом на вивчення параметрів моделювання та інструментарія аналізу міжінституційних, у тому числі виконавчо-законодавчих, відносин у державі. Окрему увагу буде приділено розробці й апробації студентами власних інструментів та моделей аналізу міжінституційних відносин.

Дисципліна “Міжінституційні відносини: моделі та інструменти аналізу” є вибірковим курсом зі спеціальності 052 політологія для освітньої програми підготовки бакалаврів, яка викладається в сьомому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS). Методологічно курс сягає теорії раціонального вибору й неоінституціоналізму, проте він також включає в себе інші теоретико-методологічні перспективи. Емпірично більшість запропонованих тем у зрізі аналізу міжінституційних відносин обговорюються у ракурсі різних політичних систем, головно різних форм і систем державного правління. В науковому контексті навчальний курс використаний як механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу форм і систем державного правління (як обов’язково реквізиту для відвідування курсу). Курс розділено на два змістовні модулі. У першому змістовному модулі запропоновано теоретичні особливості моделювання й аналізу міжінституційних відносин та їхні наслідки. У цьому ракурсі увагу буде сфокусовано на сутності і різновидах політичних та міжінституційних відносин у різних типах політичних систем, феномені розподілу та злиття політичної влади у міжінституційних відносинах, міжінституційних балансах, стримуваннях і противагах як патернах політичних систем, феноменах, рівнях та різновидах міжінституційних конфліктів у політичних системах тощо. Натомість у другому змістовному модулі увагу зосереджено на розгляді різних моделей, кореляцій та інструментів аналізу міжінституційних відносин. У цьому розрізі студенти розглянуть існуючі моделі та інструменти, а також генеруватимуть й апробуватимуть власні моделі та методики аналізу міжінституційних відносин.

Метою вивчення дисципліни “Міжінституційні відносини: моделі та інструменти аналізу” є ознайомити студентів з основами й принципами моделювання й порівняльного аналізу міжінституційних відносин на прикладі сучасних різновидів форм і систем державного правління, причому в різних країнах та регіонах світу. Це буде забезпечено за рахунок застосування якісних і кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі міжінституційних відносин. Також курс спрямований на те, щоби виробити у студентів уявлення про ефективність та якість, а також недоліки і ризики різних типів політичних систем, головно з прицілом на моделюванні й аналізі міжінституційних відносин у їхніх рамках.

Загалом 90 годин, зокрема 52 години аудиторних занять. З них: 26 годин лекцій, 26 годин практичних занять та 38 годин самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус