Політичні інститути і системи

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Литвин В. С.ФФІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФІ-11професор Литвин В. С., Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоби розуміти теоретичні і практичні основи аналізу політичних інститутів і систем у всьому їхньому розмаїтті. Тому у курсі представлено як історичні, так і поточні типи політичних інститутів і систем. Курс є елементом такого напряму політичної науки, як порівняльна політологія. Наголос у межах курсу зроблено на кількісній і якісній складовій аналізу політичних інститутів і систем. Курс розроблено з прицілом на усталені і новітні кількісні механізми, методики, виміри аналізу політичних систем та інститутів, з прицілом на техніки аналізу та консалтингу у політичній науці.

Дисципліна “Політичні інститути і системи” є нормативним курсом зі спеціальності 052 політологія для освітньої програми підготовки бакалаврів і викладається в другому семестрі в обсязі 4 кредити (за ECTS). Курс заплановано в рамках двох змістовних блоків і модулів. Перший є більш теоретичним і стосується питань, які висвітлюють: поняття “політичний інститут” і “політична інституція”; неоінституціоналізм як теоретико-методологічний підхід до аналізу політичних інститутів та інституцій; феномен політичної інституціоналізації; формальні та неформальні політичні інститути; політичні та правові норми, конституцію та конституційну інженерія; ключові інституційні дихотомії, параметри вибору та патерни функціонування політичних інститутів; стабільність, силу й ефективність політичних інститутів; політичну систему як політологічну категорію; структуризацію, моделі, типологізацію та таксономію політичних систем; державу як основний інститут політичної системи; міжінституційні (виконавчо-законодавчі) відносини у державі; міжінституційні баланси, стримування, противаги та конфлікти у політичній системі; форму та систему державного правління; підходи та моделі типологізації і таксономії систем державного правління. Натомість другий змістовний модуль є більш практично-орієнтованим і стосується таких проблем, як: президентська система державного правління; “чистий” і “модифікований” президенталізм; парламентська система державного правління; республіканський і монархічний парламентаризм; напівпрезидентська система державного правління: історія, визначення, підходи до дефініювання та критика; Інституційно-процесуальні (формальні) та політично-поведінкові (фактичні) різновиди напівпрезидентської системи державного правління; системи державного правління з інститутом суперпрезидента; системи державного правління непарламентських монархій; ідеократичні (нетипові) форми та системи державного правління.

Метою вивчення дисципліни “Політичні інститути і системи” є ознайомлення студентів з основами й принципами функціонування сучасних політичних систем та їхніх інститутів, із особливостями застосування аналітичних і консалтингових методів та інструментів у порівняльному аналізі політичних інститутів та систем, а також вироблення у студентів уявлення про ефективність та якість різних типів політичних інститутів та систем.

Загалом 120 годин, зокрема 48 години аудиторних занять. З них: 32 години лекцій, 16 годин практичних занять та 72 години самостійної роботи

Рекомендована література

Основна література:

 1. Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 636 с.
 2. Литвин В. Політичні режими сучасності: інституційні та процесуальні виміри аналізу. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 632 c.
 3. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. К.: АртЕк, 2001. 224 c.
 4. Cheibub J. Presidentialism, parliamentarism, and democracy. Cambridge University Press, 2007. 202 p.
 5. Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 316 p.

Додаткова література:

 1. Кармазіна М., Шурбована О. “Інститут” та “інституція”: проблема розрізнення понять // Політичний менеджмент. 2006. № 4. С. 10–19.
 2. Литвин В., Осадчук І. Атиповість напівпрезидентських систем державного правління у пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам // Politicus. 2018. Вип. 3. С. 49–57.
 3. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм: теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви й перспективи реформування в Україні // Нова парадигма. К.: Вид-во імені М. П. Драгоманова. 2014. № 125. С. 145–163.
 4. Литвин В. Республіканізм із посадою суперпрезидента: до з’ясування суті суперпрезиденталізму та диференціації президентських і напівпрезидентських систем правління з суперпрезидентами // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2014. Nr. 1. S. 159–188.
 5. Панчак-Бялоблоцька Н. Особливості урядів меншості європейських систем позитивного та негативного парламентаризму // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2015. Вип. 7. С. 250–264.
 6. Duverger M. A New Political System Model. Semi-Presidential Government // European Journal of Political Research. 1980. Vol. 8. P. 165–187.
 7. Elgie R. The classification of democratic regime types: conceptual ambiguity and contestable assumptions // European Journal of Political Research. 1998. Vol. 33. P. 219–238.
 8. Elgie R. Variations on a theme: A fresh look at semi-presidentialism // Journal of Democracy. 2005. Vol. 16. No. 3. P. 1–21.
 9. Shugart M. Semi-presidential systems: Dual executive and mixed authority patterns // French Politics. 2005. Vol. 3. No. 3. P. 323–351.
 10. Stepan A., Linz J., Minoves J. Democratic Parliamentary Monarchies // Journal of Democracy. 2014. Vol. 25. No. 2. P. 35–51.

Інтернет-джерела:

 1. Döring H., Manow P. Parliaments and governments database (ParlGov): Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. URL: http://www.parlgov.org/
 2. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world
 3. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2013. URL: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
 4. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit
 5. Varieties of democracy. URL: https://v-dem.net/

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політичні інститути і системи” (2023-2024 н.р.)

Методичні рекомендації з курсу “Політичні інститути і системи” (2022-2023 н.р.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус