Політичні інститути та системи

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Литвин В. С.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФІ-21Осадчук І. Ю.
ФФІ-22Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Силабус курсу “Полiтичнi інститути та системи” (2020-2021)

Семестровий план курсу “Політичні інститути та системи” (2020-2021)

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоби розуміти теоретичні і практичні основи аналізу політичних інститутів і систем у всьому їхньому розмаїтті. Тому у курсі представлено як історичні, так і поточні типи політичних інститутів і систем. Курс є елементом такого напряму політичної науки, як порівняльна політологія. Наголос у межах курсу зроблено на кількісній і якісній складовій аналізу політичних інститутів і систем. Курс розроблено з прицілом на усталені і новітні кількісні механізми, методики, виміри аналізу політичних систем та інститутів, з прицілом на техніки аналізу та консалтингу у політичній науці.

Дисципліна “Політичні інститути та системи” є нормативним курсом зі спеціальності 052 політологія для освітньої програми підготовки бакалаврів головно спеціалізації “Політичний аналіз і консалтинг”, яка викладається в четвертому семестрі в обсязі 4 кредити (за ECTS). Курс заплановано в рамках двох змістовних блоків і модулів. Перший є більш теоретичним і стосується питань, які висвітлюють: поняття “політичний інститут” і “політична інституція”; неоінституціоналізм як теоретико-методологічний підхід до аналізу політичних інститутів та інституцій; феномен політичної інституціоналізації; формальні та неформальні політичні інститути; політичні та правові норми, конституцію та конституційну інженерія; ключові інституційні дихотомії, параметри вибору та патерни функціонування політичних інститутів; стабільність, силу й ефективність політичних інститутів; політичну систему як політологічну категорію; структуризацію, моделі, типологізацію та таксономію політичних систем; державу як основний інститут політичної системи; міжінституційні (виконавчо-законодавчі) відносини у державі; міжінституційні баланси, стримування, противаги та конфлікти у політичній системі; форму та систему державного правління; підходи та моделі типологізації і таксономії систем державного правління. Натомість другий змістовний модуль є більш практично-орієнтованим і стосується таких проблем, як: президентська система державного правління; “чистий” і “модифікований” президенталізм; парламентська система державного правління; республіканський і монархічний парламентаризм; напівпрезидентська система державного правління: історія, визначення, підходи до дефініювання та критика; Інституційно-процесуальні (формальні) та політично-поведінкові (фактичні) різновиди напівпрезидентської системи державного правління; системи державного правління з інститутом суперпрезидента; системи державного правління непарламентських монархій; ідеократичні (нетипові) форми та системи державного правління.

Метою вивчення дисципліни “Політичні інститути та системи” є ознайомлення студентів з основами й принципами функціонування сучасних політичних систем та їхніх інститутів, із особливостями застосування аналітичних і консалтингових методів та інструментів у порівняльному аналізі політичних інститутів та систем, а також вироблення у студентів уявлення про ефективність та якість різних типів політичних інститутів та систем.

Загалом 120 годин, зокрема 64 години аудиторних занять. З них: 32 години лекцій, 32 години практичних занять та 56 годин самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус