Правові аспекти комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Панарін А. С.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФІ-31
ФФІ-32

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Правові аспекти комунікації» є нормативним курсом циклу професійної та практичної підготовки за блоками вибіркових дисциплін зі спеціальності 052 «Політологія» для освітньої програми бакалавр «Політології», яка викладається в V семестрі в обсязі 4,5 кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою, ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб студенти мали змогу ознайомитися з формуванням засадничих питань теоретичних принципів правового регулювання масових комунікацій, а також оволодіти баченням щодо удосконалення законодавства стосовно масових комунікацій і інформаційного законодавства України на базі комплексного дослідження фундаментальних особливостей природи масових комунікацій, характеристик інформаційних правовідносин у галузі масових комунікацій та сьогоднішнього стану, перспектив становлення структури правових аспектів регулювання масових комунікацій в період розвитку інформаційного суспільства в Україні.
У вступній частині курсу заплановане ознайомлення студентів із теоретичними засадами комунікації та комунікаційного процесу; особливостями нормативноправового регулювання інформаційно-комунікативної діяльності в публічному управлінні; комунікативними компетентностями, видами та формами комунікації; особливостями реалізації паблік рілейшн в публічному управлінні; специфікою взаємодії публічної влади та суспільства; основними засадами формування та реалізації комунікаційної стратегії; сутністю, шляхи формування та доступу до публічної інформації; формуванням комунікаційних стратегій діяльності органів публічної влади та громадських об’єднань. В основній частині дисципліни увагу буде приділено проблематиці правового регулювання засобів телекомунікації, функціонування інтернет, діяльності друкованих ЗМІ, діяльності електронних ЗМІ; інформаційному забезпеченню управлінської діяльності, правовому статусу ЗМІ в інтернет середовищі; правовому регулюванню передвиборчої агітації та правовим аспектам політичної реклами.
Мета і завдання курсу – ознайомити студентів з основними концептуальними і практичними основами комунікації, звертаючись до розгляду таких питань, як теоретичні основи формування і реалізації комунікації; типи і форми прояву комунікації; нормативно-правові форми регулювання процесу комунікації тощо.
Основними завданнями курсу є: – окреслити місце і значення масових комунікацій у формуванні та становленні інформаційного суспільства; – вивчити особливості інформації як об’єкта правового регулювання та її системоутворююче значення для масових комунікацій; – проаналізувати правові аспекти масових комунікаційних процесів;- виявити особливості розвитку окремих засобів масових комунікацій на сучасному етапі;- дослідити закономірності регулювання масових комунікацій.

Рекомендована література

Основна література:
1. Rice Ronald E., Atkin Charles K. Public Communication Campaign / Rice R.E., Atkin C. K. // SAGE Publication Inc. – 2013 – 377 p.
2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія / Бебик В.М. – К.: МАУП, 2005 – 438 с.
3. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. – Режим доступу : http://www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
4. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
5. Кормич Б. А. Інформаційне право : підручник для студентів вузів / Б. А. Кормич. – Х. : Бурун і К, 2011. – 334 с.
6. Красноступ Г.М. Правове регулювання Інтернет – засобів масової інформації. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/24640
7. Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації : навч. посіб. / А.І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.
8. Марущак А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності : навч. посіб. / А.І. Марущак. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2008. – 342 с.
9. Основи інформаційного права України : навч. посіб. / B.C.Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А.Калюжного та П.В. Мельника. – К. : Знання, 2004. – 274 с.
10. Синєокий О. В. Інформаційне право України та електронне право високих технологій : [електронний ресурс] (електронний курс лекцій українською мовою) / О.В. Синєокий; Запорізький національний університет; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [цифрова мікроформа e-text]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 215 ел. с. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/books/2010/10sovipu.pdf – Назва з екрана.
11. Химиця М. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: [навч. посіб.] / Н. О. Химиця. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2014. – 148 с.
12. Холод О. М. Комунікаційні технології [підруч.] / О. М. Холод – К.: «Центр учбової літератури». – 2013. – 211 с.
13. Чукут С.А., Джига Т.В. Комунікативна політика в органах державної влади (Опорний конспект лекцій до курсу «Комунікативна політика в органах державної влади»). – К.: Вид-во , 2008. – 72 с.
14. Шевченко Т. Правовий статус Інтернет-ЗМІ в Україні : проблеми, перспективи врегулювання. – Режим доступу : http://patent.km.ua/ukr/articles/i485

Додаткова література:
1. Бачило І. Інформаційне право як запорука інноваційного розвитку нації / І. Бачило, О. Соснін // ВІЧЕ. – 2012. – No 1. – С. 12-14.
2. Бек М. Право на інформаційне самовизначення / М. Бек // Юридичний журнал. – 2012. – No 3. – С. 81-87.
3. Бєляков К. Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності / К. Бєляков // Право України. – 2005. – No 6. – С. 88-92. Верховної Ради України. – 1993. – No 33. – Ст. 345.
4. Виборчий кодекс України [електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text
5. Гелич Ю. О. Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні / Ю. О. Гелич // Часопис Київського університету права. – 2012. – No 1. – С. 126-130.
6. Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні (з «круглого столу») / М. Демкова // Право України. – 2004. – No 5. – С. 169-171.
7. Демчук О. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи / О. Демчук [та ін.] // Юридична газета. – 2012. – 24 квіт. (No 17). – С. 34-35.
8. Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин / І. Жилінкова // Право України. – 2003. – No 5. – С. 124-127.
9. Задорожня Л. До питання огляду законодавства в інформаційній сфері / Л. Задорожня // Правова інформатика. – 2004. – No 3. – С. 18-23.
10. Зленко А.М. Сучасні PR – технології: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Бориспіль : Ризографіка, 2018. 260 с. URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/3829/%D0%97%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%9C.%20%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20PR-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllo
11. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики : Монографія / Р.А. Калюжний, В.О. Шамрай, В.Д. Гавловський, М.В.Гуцалюк, М.Я. Швець, В.С. Цимбалюк, Ю.В. Яцишин, А.С. Ластовецький / За ред. Р.А. Калюжного, В.О. Шамрая. – Київ : АДПС України, 2002. – 296 с.
12. Конах В. К. Реформування системи державного управління інформаційною сферою як передумова ефективного забезпечення інформаційно– психологічної безпеки України / В. К. Конах // Збірник наукових праць Гілея: науковий вісник. – 2011. – No53.
13. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навчальний посібник для студентів вузів / Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.
14. Костецька Т.А. Інформаційне право України : навч. посіб. / Т. А. Костецька ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2009. – 169 с.
15. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні / О. Кохановська // Право України. – 2004. – No 2. – С. 105-107.
16. Кукіна З. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Європейському Союзі / З. Кукіна // Юридична Україна. – 2012. – No 7. – С. 81-85.
17. Кушакова-Костицька Н. Від свободи слова до інформаційного суспільства / Н. Кушакова-Костицька // Право України. – 2004. – No 7. – С. 129-133.
18. Марущак А. І. Інформаційне право України : підручник для студентів вузів / А. І. Марущак. – К. : Дакор, 2011. – 451 с.
19. Маштак К. Нормативно-правове регулювання забезпечення права на доступ до публічної інформації / К. Маштак // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – No 4. – С. 81-84.
20. Мєзєнцева Н. Б. До питання нормативно-правового регулювання взаємовідносин у кіберпросторі в контексті підтримання безпеки України в інформаційній сфері / Н. Б. Мєзєнцева // Наука і оборона. – 2012. – No 1. – С. 29-33.
21. Нечипорук Ю. Суб’єктний та об’єктний склад інформаційних правовідносин / Ю. Нечипорук // Юридична Україна. – 2012. – No 6. – С. 39- 44.
22. Основи інформаційного права України : навчальний посібник для студентів вузів / ред. М. Я. Швець. – К. : Знання, 2009. – 414 с. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навчальний посібник / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с.
23. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 року No 318/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – No 32. – Ст. 206.
24. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 року, No 540/97-ВР // Відомості Верховної Ради. –1997. – No 50. – Ст. 302.
25. Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року No 1287 // Офіційний вісник України. – 1997. – No 47. – С. 46.
26. Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України від 23 лютого 2006 року No 3475-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 30. – Ст. 258.
27. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року No 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – No 52. – Ст. 490.
28. Про державну статистику: Закон України від 17 вересня 1992року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – No 43. – Ст. 362.
29. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року No 3855- XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – No 16. – Ст. 93.
30. Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 8 липня 2009 року No 514/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – No 52. – Ст. 1783.
31. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року No 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – No 32. – Ст. 314.
32. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 року, No 2782-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – No 1. – Ст. 1.
33. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року No 852-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 36. – Ст. 276.
34. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року No 851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 36. – Ст. 275.
35. Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги: Рішення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення від 28 грудня 2012 року No 2979 // Офіційний вісник України. – 2012. – No 21. – Ст. 808.
36. Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки: Постанова Верховної Ради України від 5 липня 2012 року No 5096-VI // Офіційний вісник України – 2012 – No 58 – Ст. 2322.
37. Про затвердження Статуту та інші питання Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року No 749 // Офіційний вісник України. – 1997. – No 29. – С. 37.
38. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України в ред. ЗУ від 31 травня 2005 року No 2594-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – No 26. – Ст. 347.
39. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року No 1296-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – No 14. – Ст. 192.
40. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року No 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. – No 47. – Ст. 256.
41. Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого 1995 року No 74/95- ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – No 13. – Ст.83.
42. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року No 2657- ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – No 48. – Ст. 650.
43. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 року No 9/98-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1998. – No 22. – Ст. 114.
44. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року No 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – No 27-28. – Ст. 182.
45. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 року No 2778VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – No 24. – Ст. 168.
46. Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 22 січня 2002 року No 63/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. –No 4. – Ст. 132.
47. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 року No 3322-ХІІ // Відомості
48. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 року No 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – No 15. – Ст. 86.
49. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року No 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998 – No 27-28 – Ст. 181.
50. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон
України від 23 вересня 1997 року No 538/97ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – No 48. – Ст. 296.
51. Про Національну систему конфіденційного зв’язку: Закон України від 10 січня 2002 року No 2919-1ІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – No 15. – Ст. 103.
52. Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – No 18. – Ст. 570.
53. Про нормативи мінімального забезпечення сіл, селищ та міст кіосками з продажу друкованих засобів масової інформації (преси): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року No 1140-р // Офіційний вісник України. – 2009. – No 75. – Ст. 2575.
54. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 9 квітня 1999 року No 595-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – No 22-23. – Ст. 199.
55. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003
року No 964 – IV // Офіційний вісник України. – 2003. – No 29. – Ст. 1433.
56. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року No 537-V // Відомості Верховної Ради України – 2007. – No 12. – Ст. 102.
57. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 року No 539/97ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – No 49. – Ст. 299.
58. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 1 червня 2000 року No 1770-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – No 36. – Ст. 298.
59. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 року No 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – No 35. – Ст. 237.
60. Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку: Закон України від 15 липня 1994 року No 116/94ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – No 33. – Ст. 306.
61. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 року No 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – No 39. – Ст. 181.
62. Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України: Закон України від 18 липня 1997 року No 485/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – No 45. – Ст. 284.
63. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 року No 3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – No 10. – Ст. 43.
64. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 року No 1280-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – No 12. – Ст. 155.
65. Рекомендації щодо норм і принципів висвітлення засобами масової інформації питань, які стосуються дітей: Схвалено Рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 26 жовтня 2011 року No 6.
66. Свобода інформації та право на приватність в Україні. – Том 2: Право на приватність: conditio sinequa non / Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 2004. – 200 c.
67. Селезньова О. Інформаційне законодавство України: перспектива кодифікації / О. Селезньова // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – No 5. – С. 37-40.
68. Синєокий О. В. Високотехнологічне інформаційне право України : навчальний посібник для студентів вузів / О. В. Синєокий. – Х. : Право, 2010. – 360 с.
69. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб. – К. : МАУП, 2017. – 104 с.
70. Цивiльне право України: У 2 т. Т.1: Пiдручник / за ред. В.I. Борисова, за ред. I.В. Спасибо-Фатєєва, за ред. В.Л. Яроцький. – К. : Юрiнком Iнтер, 2004. – 480 с.
71. Цивiльне право України: У 2 т. Т.2: Пiдручник / за ред. В.I. Борисова, за ред. I.В. Спасибо-Фатєєва, за ред. В.Л. Яроцький. – К. : Юрiнком Iнтер, 2004. – 552 с.
72. Цивільний кодекс України No 435-1V від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No No 40 – 44. – Ст. 356.
73. Цимбалюк В. С. Інформаційне право : основи теорії і практики : монографія / В. С. Цимбалюк. – К. : Освіта України, 2010. – 389 с.
74. Червякова О. Організаційно-правові засади доступу громадян до публічної інформації : питання вдосконалення / О. Червякова // Вісник прокуратури. – 2012. – No 1. – С. 90-97.
75. Чуприна О. Право на інформацію: адміністративно-правовий аспект / О. Чуприна // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – No 1. – С. 127- 130.
76. Шарабурина // Часопис Київського університету права. – 2012. – No 1. – С. 158-162.
77. Шарабурина О. О. Організаційні аспекти забезпечення адміністративноправового  режиму інформації з обмеженим доступом / О. О.
78. Шимон С.I. Цивiльне право України [Текст]. У 2 ч. Ч. 1: навч.метод. посiб. / С.I. Шимон. – К. : КНЕУ, 2006. – 304 с.
79. Шимон С.I. Цивiльне право України [Текст]. У 2 ч. Ч. 2: навч.метод. посiб. / С.I. Шимон. – К. : КНЕУ, 2006. – 312 с.
80. Tkach, B., Lytvynchuk, L., Popovych, I., Blynova, O., Zahrai, L., & Piletska, L. (2021). Research on the Experience of Users of Political Slogans in Ukraine. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 104-117.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Правові аспекти комунікації”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус